1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Красив екземпляр от вида Бухал (Bubo bubo) бе спасен от експерти на РИОСВ – Велико Търново след сигнал на гражданин. Птицата била намерена в безпомощно състояние в землището на с. Присово, община Велико Търново. Експертите установиха, че бухалът е с видима стара травма на лявото крило, прави безуспешни опити за полет. Птицата е транспортирана за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. При прегледа там е установено, че става въпрос за  счупване на лакътната и лъчевата кост на крилото, получено евентуално при удар.

Бухалът (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица, срещана в нашата страна. Тя е защитен животински вид от Закона за биологичното разнообразие и е включена в категория „застрашен“ в Червената книга на Р България. Обитава труднодостъпни места, главно в скални масиви и сипеи, пещери, окрайнини на гори, разредени стари гори, често в речни долини, близо до реката. Най-голяма заплаха за вида е бракониерския отстрел, безпокойството и отравяне с жертви (мишевидни гризачи), третирани с препарати.

Със заповеди на директора на РИОСВ – Велико Търново Елена Стефанова в периода юли-октомври тази година е преустановена експлоатацията на седем общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Това са депата на общините Свищов, Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Елена и Златарица.

Съгласно изискванията на Националния план за управление на отпадъците до 2020 г., крайният срок за преустановяване експлоатацията на съществуващите депа е до въвеждането в експлоатация на съответното регионално депо за всяка община.

През 2016 г. бяха въведени в експлоатация Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) за общините Левски, Белене, Никопол, Свищов и Павликени.

В заповедите на РИОСВ се посочва още, че общините трябва да предприемат мерки за рекултивация на закритите депа.

Има още

През месец септември от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 125 проверки на 121 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област.

Основните акценти от извършената месечна контролна дейност са проверки на дружества за спазване на изискванията, свързани с управление на отпадъците, чистотата на атмосферния въздух и водите. Допълнително е осъществен контрол на шест действащи ВЕЦ по заповед на министъра на околната среда и водите, съвместно с представители на Басейнова дирекция – Плевен и на девет автосервиза, съвместно със служители на ОД на МВР – Велико Търново.

За периода са предприети действия по пет сигнала и три жалби. Информация за сигналите се публикува всеки месец на сайта на инспекцията. Трите проверени жалби са за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нерегламентирано третиране на отпадъци и работа на незаконна инсталация за производство на пелети. В трите случая ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

В резултат на проверките са издадени 39 предписания. Съставен е един акт за неизпълнение на предписание на РИОСВ. През периода са издадени три наказателни постановления на обща стойност 2600 лв. Наложени са две текущи санкции за констатирани наднормени замърсявания на водите, в общ размер от 4700,93 лв.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха незабавна проверка след излъчен репортаж в национална медия за замърсяване с отпадъци в Павликени. Проверката установи, че стъклени отпадъци и строителни материали са изхвърлени  на селскостопанското летище в града.

Установено е лицето, което преди дни е изхвърлило отпадъчна стъклена вата. Дадено му е предписание за почистване със срок до 21.10.2016 г. На извършителя ще бъде съставен акт за нарушение на изискванията на Закона за управление на отпадъците за това, че изхвърля отпадъци на неразрешени места. Глобата е в размер от 300 лв. до 1000 лв. На кмета на Община Павликени ще бъде издадено предписание за почистване на останалите налични отпадъци със същия срок на изпълнение.

Експертите на РИОСВ – Велико Търново ще контролират изпълнението на предписанията.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще представят дейността на инспекцията и контрола по управление на отпадъците на регионално ниво в рамките на работно посещение. Темата е „Модернизация на местните обществени услуги в Република Молдова. Посещение на успешни проекти за управление на отпадъците в Румъния и България”.

Инспекцията ще бъде домакин от 13 ч. днес на срещата, в която ще вземат участие 43-ма молдовски експерти от Министерството на околната среда, Министерството на регионалното развитие и строителството, Регионални агенции за развитие, общински власти и комунални предприятия. Целта е запознаване с добри практики за интегрирано управление на отпадъците. По време на срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със прилагане на законодателството и контролните функции на РИОСВ, изпълнението на общински и регионални планове за управление на отпадъците, регионални сдружения за управление на отпадъците, реализация на инвестиционни проекти в тази област.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания