1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Tази сутрин  около 7.30 ч e подаден сигнал от кмета на  Свищов за наличие на голямо количество умряла риба в открит отводнителен канал на града, в района на Зърнобаза – Свищов и „Републикаконсерв “ АД. Незабавно е организирана проверка с експерти на ИАОС и представители на общината. Проверката констатира , че  около мост 1 има значително количество умряла риба с различни размери.  Водата е застояла, без следи от течение, а по повърхността  й има бял филм. Усеща се силна миризма на сероводород, характерна за гнилостни процеси. В района на мост 2 има значително количество растителност, няма воден отток  и има заблатени участъци. Непосредствено до този мост се влива канал от площадката на „Републикаконсерв “ АД. Около него във водата има люспи от домати. На това място също се усеща характерна за гниене миризма.

Има още

РИОСВ – Велико Търново изпрати писма до общините, като им напомни за възможността да се включат с инициативи в кампанията за устойчива градска мобилност на Европейската комисия (ЕК) – Европейска седмица на мобилността. Тя ще се състои в периода 16-22 септември.

Основна цел на кампанията е да провокира местните власти в Европа да въведат и насърчат мерки за устойчив транспорт и да информират за въздействието на различните начини за придвижване върху околната среда. На общините-участници се предоставя  възможността да се състезават за голямата награда за град с най-добри постижения, насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчив градски транспорт.

Има още

Експерти от РИОСВ – Велико Търново, съвместно с представител на „ВиК Йовковци“ ООД, район Горна Оряховица, извършиха обследване на канализационната система в района на р. Янтра при с. Първомайци. Повод е подаден сигнал в инспекцията на 29 август за мъртва риба в Янтра под моста за с. Първомайци, при който се установи директно заустване на канал с отпадъчни води.

Установено е, че в канала постъпват само битово-фекални води от три къщи на ул. „Антон Страшимиров“, от търговска база, от цех за сухи смеси и сградите на „Енерго про“ АД. При оглед на всеки от обектите не е констатирано извършване на производствена дейност, от която да се формират производствени отпадъчни води.

Взетите за анализ водни проби при заустването показват силно замърсяване на водите на 29 август вечерта, когато е наблюдавано измиране на риба. Вероятна причина е инцидентно изпускане в битовата канализация на силно замърсяващи вещества.

Установеният канал за битови отпадъчни води до моста за с. Първомайци не е включен в изградения през 2007 г. градски канализационен колектор в района, чрез който се отвеждат отпадъчните води за пречистване в Регионалната пречиствателна станция за отпадъчни води – Горна Оряховица. Така се създават условия за замърсяване на водите на р. Янтра в този участък.

Издадено е предписание на Община Горна Оряховица в срок до 31 ноември 2016 г. да предприеме действия за включване на канала до моста за с. Първомайци в градския канализационен колектор.

Проверката е извършена по подаден сигнал в регионалната инспекция, че в интернет сайт за онлайн продажби е публикувана обява за продажба на сокол ветрушка в гр. Габрово. При среща с продавача се установи, че птицата е от вида Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), наричана още керкенез, която е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Продавачът твърди, че птицата е уловена в парк в града и не е знаел, че е защитена. Съставен е акт на гражданина за нарушение на разпоредбите на закона.

Птицата е изпратена в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. След приключване на административнонаказателната процедура ще бъде пусната на свобода.

През последните години не са установявани нарушения от такъв характер на контролираната от инспекцията територия.

Има още

На „зеления“ телефон в РИОСВ в 18,10 часа вчера бе получен сигнал за мъртва риба и оцветени в синьо води на река Янтра, при каменния мост на с. Първомайци в община Горна Оряховица. Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ. При огледа на реката бяха установени мъртви риби. Стойностите на измерените на място показатели рН и разтворен кислород обаче отговарят на нормативните изисквания.

Взети са водни проби от представител на Регионална лаборатория към ИАОС от реката и от заустващ канал до моста на р. Янтра при Първомайци. След получаване на резултатите от анализите на взетите водни проби ще се установи източника на замърсяването и ще бъдат предприети предвидените в екологичното законодателство административнонаказателни мерки.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания