1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

РИОСВ-Велико Търново посрещна деца от София, Варна, Русе, Плевен и Гоце Делчев в своя информационен център. Основната цел на визитата беше запознаване с дейността на инспекцията, с акцент върху биологичното разнообразие в региона. Учениците са участници в Лятна академия ,,Биология“, организирана от фондация ,,Университет за деца“ в село Дрента, общ. Елена.

Основната дейност на регионалната инспекция беше представена пред младите хора и техните преподаватели, заедно с информация за защитените територии и биологичното разнообразие в тях. Интерес предизвика Червената книга на Република България със своя обем, визия и съдържание.

Учениците получиха образователен пакет за трите резервата на територията на РИОСВ-Велико Търново – резерват „Бяла крава“, поддържани резервати „Хайдушки чукар“ и „Савчов чаир“, с препоръката да го представят пред съучениците си. Пакетът включва информация за 75 застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове и гъби, много упражнения и задачи, свързани със защитените територии в нашата страна. Има още

Със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (обн. ДВ бр. 61 от 05.08.2016 г.) е утвърден Планът за управление на резерват „Бяла крава“.

Резерватът е изключителна държавна собственост, разположен на площ от 93,4 ха в землището на с. Костел, община Елена. Обявен е през 1968 г. с цел опазване на вековни букови гори, примесени с явор, ясен, шестил.

Планът за управление е разработен по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ с бенефициент РИОСВ – Велико Търново. Той е създаден в изпълнение на изискванията на Закона за защитените територии и в отговор на необходимостта от ефективно, устойчиво и природосъобразно управление на защитената територия. Планът определя норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейности в резервата, възможности за развитие, както и дългосрочни цели и ограничения, свързани с неговото управление. Планът е изготвен от експертен екип на „Географика“ ООД, гр. София.

Има още

Експерти от РИОСВ – Велико Търново и Регионалната лаборатория – Велико Търново извършиха проверки на 13 и 15 август след постъпили сигнали на „зеления“ телефон на инспекцията за мъртва риба и замърсяване на водите на река Янтра при селата Писарево и  Върбица, община Горна Оряховица.

При проверките в посочените участъци на река Янтра не се установи замор на риба. На място са измерени показателите рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата. Измерените стойности за качеството на водата в реката отговарят за умерено състояние на водата съгласно Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води и не показват химическо замърсяване на водата или условия за замор на риба.

Във връзка с констатирания замор на риба в р. Янтра при с. Писарево на 31.07.2016 г., въз основа на получените резултати от изследваните водни проби се установи, че през този ден „Захарни заводи“ АД са зауствали в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра, отпадъчни води над допустимите норми по показателите БПК5 и ХПК, което е довело до намаляване на кислорода на реката в този участък. За констатираните превишения са предприети действия от РИОСВ – Велико Търново за налагане на санкция на дружеството съгласно Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха през юли 90 проверки на 78 обекта във Великотърновска и Габровска област. Дадени са 19 предписания, съставени са два акта за неизпълнение на предписания и четири наказателни постановления на  стойност 7000 лв. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени санкции са 16708 лв.

През месеца са извършени девет планови комплексни проверки – пет на обекти за спазване на изискванията на екологичното законодателство и четири – за изпълнение на условия в издадени решения по ОВОС и екологични оценки. На три обекта са дадени предписания.

За проблеми със запрашаване в жилищна зона до площадката на ТЕЦ към „Захарни заводи“ АД, на дружеството са дадени предписания за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на въздуха и водите в района.

След проверки на „Старткерамик“ ООД на площадка в с. Михалци, общ. Павликени е даден предупредителен протокол за недопускане на производство на керамични изделия без издадено комплексно разрешително.

През периода са издадени три заповеди за спиране от експлоатация на депата за неопасни отпадъци на общините Златарица, Павликени и Свищов и за предприемане на мерки за тяхната рекултивация.

Има още

Във връзка с получен сигнал на 4 август за мъртва риба в р. Янтра, при бента преди Царевец във Велико Търново, незабавно бе извършена проверка от експерти на РИОСВ съвместно с Регионалната лаборатория при ИАОС – Велико Търново.
В реката до бента преди Царевец се установи наличие на неголямо количество мъртва риба с малки размери – 10-15 см. В плитките крайбрежни участъци на реката до бента се наблюдаваха различни видове риби с големи размери, които плуват на повърхността на водата. Водата на реката в този участък е застойна и с голямо количество  утайки, поради наличието на изграден бент. На място са измерени следните стойности на показателите: рН -7,82; разтворен кислород – 3,07 мгО2/л и електропроводимост – 456µS/см.
Беше извършен оглед на р. Янтра в участъка преди бента до моста на Южния пътен възел и не беше установено наличие на мъртва риба. На място беше анализирана проба от водата на р. Янтра при моста на Южния пътен възел по показателите: рН -8,08, разтворен кислород – 5,41 мгО2/л и електропроводимост – 469µS/см. И в двата пункта измерените стойности на показателя рН и електропроводимост показват, че няма химическо замърсяване на водата от промишлени източници.
Анализът на получените резултати за показателя разтворен кислород показват, че в мястото на замора до бента стойността на разтворения кислород е ниска под 4 мгО2/л, което е вероятната причина за измирането на определени видове риби.
Причината за изчерпването на кислорода във водата на р. Янтра в този участък може да се обясни с наличието на по-голямо количество органика в реката, в резултат на постъпването на замърсени отпадъчни води и утайки от канализацията на града, чрез дъждопреливните шахти, в резултат на падналото голямо количество дъжд през нощта срещу 4 август, ниската скорост на реката в този участък и задържането на голямо количество утайки/наноси до бента.
В участъка на р. Янтра при Велико Търново няма промишлени източници, директно заустващи отпадъчни води.
При проверката беше извършен обход на дъждопреливните шахти на канализационния колектор на Велико Търново, който е разположен по протежението на р. Янтра и не беше установено изтичане на отпадъчни води при сухо време.

Информационен център на РИОСВ – Велико Търново

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания