1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Eкспертите на РИОСВ са извършили през юни 95 проверки на 89 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. В резултат на проверките са издадени 24 предписания.

Съставени са четири акта за установени нарушения на екологичното законодателство. За нарушение на граничните стойности на вечерно и нощно еквивалентно ниво на шума е съставен е акт на „Нове инженеринг“ ЕООД, гр. Свищов. За извършване на дейности с отпадъци от черни метали без регистрация по Търговския закон или без разрешение по Закона за управление на отпадъците е съставен  акт на физическо лице от с. Селиминово, област Сливен. „Центромес“ ООД, гр. Велико Търново е глобен, че не е извършил собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за последното тримесечие на 2015 г. Съставен е акт на Областно пътно управление – Велико Търново, тъй като не е изпълнило предписание на РИОСВ за цялостно и ефективно почистване на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане, от разпилени битови отпадъци от републиканска пътна мрежа в дадения срок.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени санкции са 619 398,23 лв. От получените суми, 495 518,58 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Свищов – 493 573,13 лв. и община Велико Търново -1924,00 лв.

За периода са предприети действия по девет сигнали и жалби, три са за млади екземпляри от вида бял щъркел, паднали от гнездата си. Птиците са изпратени в Спасителния център за диви животни – Стара Загора за последващи грижи.

Над 70 уведомления за инвестиционни планове за стопанисване на овощни градини и пчелини, развитие на зеленчукопроизводство и животновъдство са представени за становища в РИОСВ – Велико Търново за последните две седмици на юни.

По-голяма част от уведомленията  -  25 са за стопанисване на овощни градини, 13 са за стопанисване на пчелини и 11 за отглеждане на зеленчуци. По две уведомления са  подадени за косене на ливади и люцерна и за отглеждане на лозя и зърнени култури и три за отглеждане на овце. Документите се подават главно от физически лица от почти всички общини на територията на инспекцията (без Сухиндол и Стражица).

Най-голям брой – дванадесет са уведомленията за стопанисване на овощни градини в землищата на селата Средно село и Калайджии, общ. Златарица. Осем са за стопанисване на пчелини и отглеждане на зеленчуци и плодове в населени места от община Габрово.  По седем уведомления има от общините Севлиево, Горна Оряховица и Свищов, следват Велико Търново, Елена, Павликени с по шест уведомления.

Има още

По повод Деня на река Дунав експерти от РИОСВ и Регионална лаборатория от Велико Търново взеха водна проба от пункта за мониторинг на река Дунав при Свищов. Експресният анализ бе направен пред ученици от СОУ „Н. Катранов“. Данните от измерените на място физикохимични показатели – температура, активна реакция, разтворен кислород, наситеност с кислород и електропроводимост потвърждават добро състояние на водата.

На територията на РИОСВ – Велико Търново река Дунав се наблюдава в един пункт при гр. Свищов, който е включен в международната транснацонална мониторингова мрежа за река Дунав /TNMN/. Честотата на пробовземане от Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС е 12 пъти годишно. Данните за 2015 г. показват, че няма измерени високи стойности над стандарта за качество на околната среда на приоритетни вещества и специфични замърсители.

Тази година 14 държави, обединени в грижите си за рекатa, честват Денят на Дунав под мотото „Бъди активен!“. Организирани са фестивали по бреговете на реката, публични срещи, културни, образователни и спортни инициативи. Денят укрепва Дунавска солидарност, подчертавайки, че независимо от различните ни култури и историческо минало, общо е желанието и отговорността да защитаваме нашето споделено богатство.

 

РИОСВ – Велико Търново организира отбелязване на Деня на река Дунав в Свищов. Със съдействието на „ВиК – Свищов“ ЕАД и ръководството на СОУ „Н. Катранов“, ученици ще посетят в 10 ч. на 28 юни Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Целта е младите хора да се запознаят с дейността на станцията, която осигурява екологосъобразно пречистване на отпадъчните води, опазване на водните богатства на Дунавския басейн и съхраняване на биологичното разнообразие в региона.

Експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново ще представят данни за състоянието на река Дунав. Ще бъде извършено измерване на физико-химични характеристики на вода от реката.

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Чрез различни инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. Мисията на Деня на Дунав е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й. „Бъди активен“ е мотото на кампанията и през тази година.

Има още

За трета поредна година, в информационния център на РИОСВ – Велико Търново гостуваха деца от Лятната занималня „Интелекти“ във Велико Търново. Темата на урока бе свързан с отпадъците, като продължение на инициативата на РИОСВ Да влезем в час с отпадъците“, стартирала в края на 2015 г.

30 деца и техните учители научиха повече за историята на отпадъците в света, какво се прави в нашия град и какво се крие зад думите предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – основата на йерархията в управлението на отпадъците.

Децата се запознаха с Повелителите на рециклирането и страшния боклук – Харти, Стък и Пластика – героите на образователния филм и материали, предоставени от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България“ АД.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания