1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

РИОСВ – Велико Търново организира отбелязване на Деня на река Дунав в Свищов. Със съдействието на „ВиК – Свищов“ ЕАД и ръководството на СОУ „Н. Катранов“, ученици ще посетят в 10 ч. на 28 юни Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Целта е младите хора да се запознаят с дейността на станцията, която осигурява екологосъобразно пречистване на отпадъчните води, опазване на водните богатства на Дунавския басейн и съхраняване на биологичното разнообразие в региона.

Експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново ще представят данни за състоянието на река Дунав. Ще бъде извършено измерване на физико-химични характеристики на вода от реката.

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Чрез различни инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. Мисията на Деня на Дунав е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й. „Бъди активен“ е мотото на кампанията и през тази година.

Има още

За трета поредна година, в информационния център на РИОСВ – Велико Търново гостуваха деца от Лятната занималня „Интелекти“ във Велико Търново. Темата на урока бе свързан с отпадъците, като продължение на инициативата на РИОСВ Да влезем в час с отпадъците“, стартирала в края на 2015 г.

30 деца и техните учители научиха повече за историята на отпадъците в света, какво се прави в нашия град и какво се крие зад думите предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – основата на йерархията в управлението на отпадъците.

Децата се запознаха с Повелителите на рециклирането и страшния боклук – Харти, Стък и Пластика – героите на образователния филм и материали, предоставени от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България“ АД.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново изпратиха за лечение екземпляр от вида „Горска улулица“ (Strix aluco) в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Птицата е намерена от жител на с. Хотница, община Велико Търново, в двора на къщата му. Птицата бе в безпомощно състояние, без видими наранявания, с инфекция на едното око. Човекът е транспортирал улулицата до РИОСВ, откъдето експерти на инспекцията я изпратиха в Спасителния център.

Горската улулица е птица от семейство „Совови“, средно голяма по размер – един от най-обикновените видове европейски сови. В България е широко разпространена в цялата страна – в равнинни и в планински райони. В последните десетилетия все по-често загнездява и в населени места. През деня стои неподвижно по отворите на хралупте. Смята се, че е полезна като регулатор на популациите на мишевидни гризачи и насекоми.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на кметство Килифарево за изпълнение на предписание за почистване на шест нерегламентирани сметища с битови и строителни отпадъци. При проверката се установи, че замърсените места в района на града и извън него са почистени и ликвидирани. Взети са мерки за недопускане на повторно замърсяване.

При проверката се установи, че от началото на юни е започнала рекултивацията на градското сметище за битови и строителни отпадъци в местностите “Кой колележ/Кантона” и “Бейски лъки”. Натрупаните през годините отпадъци ще се предепонират, а теренът ще се покрие с хумус и ще се затреви. Образуваните отпадъци в кметство Килифарево се извозват и депонират на общинското депо в с. Шереметя, общ. Велико Търново.

Експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили девет проверки през май по изпълнение на дадени предписания за привеждане в съответствие със законодателството по управление на отпадъците. Установено е,  че предписанията са изпълнени в срок.

Проверена е Община Габрово за изпълнение на предписание за почистване от отпадъци на общинската пътна мрежа и прилежащата към нея територия. Установено е, че след като комисията е извършила оглед за наличие на отпадъци на пътя, земното платно и пътните съоръжения, е изготвен план-график за действия по почистването на отпадъците.

Две фирми от Стражица и Велико Търново са почистили отпадъци, струпани извън територия, отредената за третиране. Други две фирми от с. Гъбене и Габрово са поставили  табели с код и наименование на отпадъка на площадките за предварително съхранение. Две фирми от Дряново са преместили отпадъци, съхранявани извън обособените за това площадки.

В резултат на извършените проверки от РИОСВ, „МС Инвест 2013“ ООД от Велико Търново е почистила загнилата утайка от джибри от отводнителен канал в с. Момин сбор, а Община Павликени е ремонтирала покривната конструкция на склада за пестициди, поради констатирани течове.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания