1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Експерти на РИОСВ-Велико Търново станаха неволни свидетели на инцидент с камион, превозващ опасни химични вещества по пътя Лясковец-Долна Оряховица. При произшествието е паднал контейнер, от който се отделя жълто-кафяв пушек. След разговор с шофьора е установено, че превозва концентрирана азотна киселина. Експертите са сигнализирали РД „ПБЗН“-Велико Търново, полицията е отцепила района.

Фирмата-превозвач веднага е организирала обработване на участъка, в който има разлята киселина.

Експертите на РИОСВ-Велико Търново са били на мястото на инцидента през цялото време. След приключване на обезвреждането пътят е отворен за движение.

Снежен човек от пластамасови чаши посреща гостите и клиентите на РИОСВ – Велико Търново на партера на инспекцията. Изработен е от ученици на СУ „Ем. Станев“ по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Най-малките участници в кампанията от ОУ „Д. Благоев“ изработиха коледни джуджета, а учениците от СУ „Г. С. Раковски“ – украса за елха.

В периода 21-29 ноември 2016 г. експерти на РИОСВ-Велико Търново и повече от 90 ученици и техните учители от шест великотърновски училища СУ „Ем. Станев“ и „Вела Благоева“, ПГЕ „Ал. Ст. Попов”, АК „Аркус“, СУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Благоев“, се включиха в отбелязване на общоевропейската инициатива. Уроците и дискусиите преминаха под мотото „Да влезем в час с отпадъците”.

Анкета за отношението към отпадъците в училище попълниха 54 ученици. Резултатите от нея показват, че най-често изхвърляните отпадъци в училище са опаковките от закуски (83 на сто), следвани от хартия (61) и пластмасови бутилки от напитки (57%). 74 процента от анкетираните посочват, че изхвърлят отпадъците в кошчетата в класните стаи. Повече от 70 на сто от учениците биха изхвърляли разделно отпадъците си в училище, ако има въведена система за това и ако знаят, че отпадъците отиват за рециклиране.

Има още

От началото на тази година са извършени 592 проверки от експертите по управление на отпадъците в РИОСВ – Велико Търново. От тях, 375 проверки са планови проверки на обекти за контрол по изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, на дружества, притежаващи разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци, на лечебни заведения, на общински администрации и общински депа за твърди битови отпадъци. Извънредните проверки са 217 за изпълнение на дадени предписания, по сигнали и жалби, по постъпили заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци, по писма на други институции, по заповед на министъра на околната среда и водите.

В резултат на контролната дейност са съставени 25 акта за установени административни нарушения, като наложените глоби и санкции са в размер на 42000 лв. Най-често срещаните нарушения са неводене на отчетност по отпадъците, изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, нерегламентирано третиране на отпадъци.

След проверки на РИОСВ и издадени предписания до отговорните лица и институции са почистени повече от 20 нерегламентирани замърсявания с растителни, битови и строителни отпадъци в региона. В резултат на издадените предписания, дружествата привеждат своята дейност в съответствие със законодателството по управление на отпадъците.

В периода 19-27 ноември 2016 г. се провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Тази инициатива цели да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. В нея могат да се включат публични органи, частни компании, организации на гражданското общество, както и самите граждани, като допринесат за осъществяване на информационни кампании, почиствания и други дейности.

Водещата тема тази година е „Намаляване на отпадъците от опаковки. Използвайте по-малко опаковки“.

РИОСВ-Велико Търново се включва в отбелязване на седмицата заедно с ученици от шест великотърновски училища СУ „Ем. Станев“ и „Вела Благоева“, ПГЕ „Ал. Ст. Попов”, АК „Аркус“, СУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Благоев“. Основната цел, която си поставяме със своето участие е повишаване на знанията на учениците по темата, формиране на поведение и навици за намаляване на количествата отпадъци, които произвеждаме.

Тази година РИОСВ продължава стартиралата през 2015 г. инициатива с ученици „Да влезем в час с отпадъците”. Под това мото ще преминат уроците и дискусиите по темата. Подготвили сме информация за историята на управлението на отпадъците в света, състоянието в региона, разпределянето на обществените отговорности по въпроса. Особено внимание се обръща на йерархията в управлението на отпадъците, включваща предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. Практическата част на уроците е свързана с оценка на опаковки. Учениците могат да се запознаят с процеса на изграждане на едно регионално депо чрез филм по темата и да изработят предмети от отпадъци от опаковки в арт работилница. С най-сполучливите идеи ще бъде подредена изложба.

Има още

В продължение на два дни повече от 100 ученици от всички паралелки в ІV клас на ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново посетиха информационния център на Регионалната инспекция.

С презентация за водата те получиха нови знания по темата за опазване на водата в природата и затвърдиха наученото в учебните часове. Водата като ограничен ресурс с химичните си свойства, разпространение и употреба, значението на пречиствателните станции за качеството й, както и действията, които всеки от нас може да предприеме, за да я пести, бяха темите на беседата.

Като примери за пътя на водата до нашия дом и след това беше посочено водоснабдяването от язовир „Йовковци“ и работата на ГПСОВ – Велико Търново. Филмът „Съживената река“ представи пред децата уникалната способност за самопречистване на речната вода. Цялата информация бе представена през контролната и мониторинговата дейност на РИОСВ – Велико Търново.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания