1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowНОВО15 февруари 2018г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2017 година.

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Нова информация за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowНастъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО
(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент
arrowСъс Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”. Допустими бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

Изискванията са описани в приложените покани: до общини и кметства и до учебни заведения.

За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС, гр. София само по пощата с обратна разписка или куриер. Краен срок за подаване на документите е 16 февруари 2018 г. – за учебни заведения и 2 март 2018 г. – за общини и кметства.

Има още

Сигнали от граждани за пушек и задушлива миризма постъпват в РИОСВ-Велико Търново от средата на декември 2017 г. до момента. В повече от случаите става въпрос за горивни източници (котли), предназначени за отопление на административни и жилищни сгради, които са с топлинна мощност под 0,5 MW. За тях РИОСВ няма компетенции да извършва контрол по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него.

Сигналите са за замърсяване на въздуха от комин на общински фургон в квартал „Колю Фичето“, от аспирация на кухня към хотел и от агроаптека във Велико Търново, за дружество, което се отоплява с малък котел на дърва в Габрово, за сградата на ВиК в Горна Оряховица. Тези обекти се отопляват на дървесни пелети, въглища и дърва и действащите горивни инсталации са с ниска топлинна мощност (под 0,5 MW). Съответните общини са сигнализирани за проблемите, тъй като решението им е от техните компетенции.

При проверките не е установено изгаряне на отпадъци в котлите за твърдо гориво, предназначени за отопление на сградите. Според Закона за управление на отпадъците глобите за физически лица, които горят отпадъци, са в размер от 2000 до 5000 лв., имуществената санкция за юридически лица е от 1400 до 4000 лв. При нерегламентирано изгаряне на опасни отпадъци (отпадъчни моторни масла) санкцията за юридически лица се увеличава от 10 000 до 50 000 лв.

Една от най-ниските числености на водолюбиви птици по време на среднозимните преброявания в региона са установени при наблюденията в периода 11 – 14 януари.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново, ДНП „Централен Балкан“ и доброволци от Българско дружество за защита на птиците, извършиха наблюдения на язовирите „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, на реките Росица (участък гр. Бяла Черква – с. Ресен) и Янтра (участък с. Драганово – гр. Долна Оряховица), на рибарниците край с. Хаджидимитрово, общ. Свищов.

Във всички ежегодно обхождани водоеми, птиците са значително по-малко. Изключение правят рибарниците край с. Хаджидимитрово, които за разлика от други години, не са замръзнали. За всички посетени водоеми са установени общо 1172 от 17 вида водолюбиви птици. За сравнение през 2016 г.  данните са за 5050 индивида от 18 вида, 2014 г. – 1264 екземпляра от 14  вида.

Има още

Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Годишните отчети и информацията, които се отнасят за 2017 година, следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 15 февруари 2018 година.

Има още

РИОСВ – Велико Търново провери сигнал от „зеления телефон“  за слузести образования по дъното на река Янтра при село Писарево. Извършен е оглед на река Янтра в участъка от моста за Долна Оряховица до селото. Kонстатирано e, че по дъното на реката в този участък има силно обрастване с нишковидната колониална бактерия „Sphaerotilus natans“. Тя формира големи петна от слузеста материя, която покрива 90% от камъните по дъното на реката и се развива във води със съдържание на биогенни елементи. В участъка при село Писарево, Янтра тече с намалена скорост и се създават условия за отлагане на големи количества наноси и интензивно протичане на гнилостни процеси. Това може да обясни и обрастването на дъното с нишковидната колониална бактерия.

От Регионалната лаборатория във Велико Търново е извършено измерване на водата по показателите рН, разтворен кислород,  наситеност с кислород, електропроводимост и температура от обследвания участък на река Янтра. Пробите са от два пункта – преди заустване на Лясковско дере – на 200 метра след моста при град Долна Оряховица по течението на реката и при село Писарево. Не са установени отклонения от нормите.

 

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания