1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowНОВО15 февруари 2018г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2017 година.

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Нова информация за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент

РИОСВ – Велико Търново ще отбележи Световния ден на водата – 22 март с деца и ученици от Велико Търново. Инициативите се реализират в партньорство с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда. Темата на кампанията през 2018 г. e „Природа за водата”.

В информационния център на инспекцията от днес е подредена изложба „Водолюбиви птици“ с 30 рисунки на ученици от първи до пети клас на СУ „Емилиян Станев“. Тя ще бъде на разположение на посетителите в продължение на един месец.

От 20 до 23 март в инспекцията ще бъдат проведени открити уроци за водата.

Има още

Информационният център на РИОСВ-Велико Търново от началото на годината до момента е посетен от 5 групи ученици от ОУ „Бачо Киро“, СУ „Вела Благоева“, СУ „Ем. Станев“, ОУ „П. Р. Славейков“ и ПГЕ „А. Ст. Попов“.  Пред 88 ученици и десет учители беше представена темата „Биологично разнообразие и защитени територии  в област Велико Търново“. Децата се запознаха с дейностите, свързани с контрола на защитените територии и вековните дървета и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Беше обяснено и каква е реакцията при откриване на безпомощни и ранени защитени животни, за необходимостта от регистриране на екзотични видове домашни любимци и с интересни констатации от среднозимното преброяване на водолюбивите птици.

Интерес предизвика показването на Червената книга на България със защитените видове растения, гъби, животни и местообитания. Беше обърнато внимание на новите категории на застрашеност и любопитни факти.

Поради наличието на защитени скално гнездящи видове птици на скалния венец над и южно от манастира „Св. Троица“ край Велико Търново, Регионалната инспекция напомня, че практикуването на скално катерене е крайно нежелателно в периода от 1 март до 31 август. Скалният венец е важно място за гнездене на черен щъркел, обикновена ветрушка, гарван, сокол скитник и до скоро на египетския лешояд –  световно застрашен и критично застрашен вид в България.

С разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие се забранява „преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция“ и „унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда“ на защитените животински видове.

С настъпване на пролетно-летния сезон и все по-честите случаи на сигнали за бедстващи животни, РИОСВ – Велико Търново напомня как се процедира при случаи на намерени животни. Насоките са публикувани в помощ на гражданите на интернет страницата на инспекцията http://www.riosvt.org/logos/signali_zashtiteni_jivotni.pdf

Преди да се предприемат действия, трябва да се знае дали намереното животно, действително е бедстващо т. е. има ли видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му.

В зависимост от вида на животното – защитен вид, ловен обект, селскостопански животни, кучета и котки, вариантите да се потърси помощ и/или съвет са няколко. Подробна информация е представена на посочения сайт. Тя дават информация за действията при намиране на млада птица, малко на бозайник и сухоземна костенурка. Разписани са и случаите, в който се налага прибиране на ранено диво животно.

Има още

Измерване на качеството на въздуха за определяне нивата на замърсителите чрез мобилната автоматична станция на Регионална Лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда започна на 08.03.2018 г. във Велико Търново.

Данните ще послужат за оценката на качеството на въздуха и са в допълнение на извършвания периодичен контрол от постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ-Велико Търново. Ще бъдат извършени измервания на основните показатели за качество на атмосферния въздух – озон, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и фини прахови частици с размер под 10 микрона (ФПЧ10). Съгласно изискванията на нормативната база по околна среда продължителността на измерването е 51 денонощия в рамките на 8 седмици, равномерно разпределени през всеки от четирите сезона. Резултатите от извършените измервания се предоставят на РИОСВ два пъти годишно, като оценка на резултатите се прави на годишна база.

Мобилната станция е разположена в жк “Бузлуджа” до Дом за стари хора във Велико Търново.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания