1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowНОВО15 февруари 2018г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2017 година.

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Нова информация за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент

Поради наличието на защитени скално гнездящи видове птици на скалния венец над и южно от манастира „Св. Троица“ край Велико Търново, Регионалната инспекция напомня, че практикуването на скално катерене е крайно нежелателно в периода от 1 март до 31 август. Скалният венец е важно място за гнездене на черен щъркел, обикновена ветрушка, гарван, сокол скитник и до скоро на египетския лешояд –  световно застрашен и критично застрашен вид в България.

С разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие се забранява „преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция“ и „унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда“ на защитените животински видове.

С настъпване на пролетно-летния сезон и все по-честите случаи на сигнали за бедстващи животни, РИОСВ – Велико Търново напомня как се процедира при случаи на намерени животни. Насоките са публикувани в помощ на гражданите на интернет страницата на инспекцията http://www.riosvt.org/logos/signali_zashtiteni_jivotni.pdf

Преди да се предприемат действия, трябва да се знае дали намереното животно, действително е бедстващо т. е. има ли видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му.

В зависимост от вида на животното – защитен вид, ловен обект, селскостопански животни, кучета и котки, вариантите да се потърси помощ и/или съвет са няколко. Подробна информация е представена на посочения сайт. Тя дават информация за действията при намиране на млада птица, малко на бозайник и сухоземна костенурка. Разписани са и случаите, в който се налага прибиране на ранено диво животно.

Има още

Измерване на качеството на въздуха за определяне нивата на замърсителите чрез мобилната автоматична станция на Регионална Лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда започна на 08.03.2018 г. във Велико Търново.

Данните ще послужат за оценката на качеството на въздуха и са в допълнение на извършвания периодичен контрол от постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ-Велико Търново. Ще бъдат извършени измервания на основните показатели за качество на атмосферния въздух – озон, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и фини прахови частици с размер под 10 микрона (ФПЧ10). Съгласно изискванията на нормативната база по околна среда продължителността на измерването е 51 денонощия в рамките на 8 седмици, равномерно разпределени през всеки от четирите сезона. Резултатите от извършените измервания се предоставят на РИОСВ два пъти годишно, като оценка на резултатите се прави на годишна база.

Мобилната станция е разположена в жк “Бузлуджа” до Дом за стари хора във Велико Търново.

Има още

През месеците януари и февруари от експертите на инспекцията са извършени 71 проверки на 63 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В рамките на осъществения контрол са издадени 25 предписания, съставен е един акт за нерегламентирано изгаряне на гуми, издадени са три наказателни постановления на обща стойност 18 400 лв. Наложена е и една текуща месечна санкция от 1494 лв. на кланица и цех за месопреработка за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Разрешително за заустване на отпадъчни води.

В резултат на извършените проверки и дадените предписания са почистени 4 терена, замърсeни с битови и строителни отпадъци, в землището на Дебелец, преди местността „Ксилифор“ край Велико Търново, и дере в землището на с. Царева ливада, общ. Дряново.

Нови предписания за почистване на замърсени участъци са дадени на общините Велико Търново и Полски Тръмбеш и на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Има още

С инициативата „52 послания за водата“ РИОСВ-Велико Търново ще отбележи Световния ден на водата на 22 март. Инициативата е насочена към учениците от 5-и до 12-и клас на всички училища, школи и извънучилищни звена от областите Велико Търново и Габрово.

Участниците ще подготвят в екип идеен проект с 52 кратки текста за водата, представляващи послания за всяка седмица на годината. Посланията трябва да са съобразени със значението на водата за живота на хора, растения и животни. Желателно е тестовете да бъдат подкрепени с авторски снимки, рисунки, графики, които онагледяват съответното послание. С получените материали ще бъде разработена и отпечатана книжка. Тя ще бъде публикувана на сайта на РИОСВ-Велико Търново и по желание на сайтовете на училищата, изпратили най-добрите идеи.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания