1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Изграждане на Участък за стабилизиране на подситова фракция към инсталация за сепариране на отпадъци“ с местоположение ПИ с идентификатор 65927.92.36 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител  „Еко Титан Груп“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /28.01.2022 г./

2. ИП за „Изграждане на Покривна Фотоволтаична инсталация за собствени нужди на Кроношпан с обща мощност 8 MWp“ с местоположение – съществуващи сгради с идентификатори 10447.517.180.5, 10447.517.180.15 и 10447.517.180.6  находящи се в ПИ с идентификатор 10447.517.180, УПИ VII-3, кв.570 и сграда с идентификатор 10447.517.215.27, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.517.215, УПИ IX -9, кв.570 по плана на гр. Велико Търново, с възложител  „Кроношпан България“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.01.2022 г./

3. ИП за „Реконструкция, преустройство и модернизация на Месопреработвателно предприятие „Елена мес“, находящо се в УПИ I, кв. 100 по плана на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, с възложител  „Елена Мес“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /08.02.2022 г./

4. ИП за „Логистичен център за обработка на птичи меса и меса от дребни копитни животни“ в УПИ IХ, кв. 97 по плана гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 65766.702.3839 по КК и КР на гр. Свищов), с възложител  „Лишкови“ ООД Приложение №2 /17.02.2022 г./

5. ИП за „Водовземане от река Златаришка и река Веселина за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново“, с възложител „Авига“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /17.02.2022 г./

6. ИП за „Третиране на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез биологична обработка от червени калифорнийски червеи“ с местоположение в землището на с. Млечево, община Севлиево, с възложител „Болкан Биорес“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /22.02.2022 г./

7. ИП за „Водовземане на подземни води от съществуващи тръбни кладенци в ПИ с идентификатори 32319.41.11 и 32319.50.1 по плана на с. Игнатовци, община Дряново с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци“, с възложител „Евробиле“ ЕООД Приложение №2; Допълнителна информация; Писмо за сгрешен № на имот /22.02.2022 г./

8. ИП за „Изграждане на кланичен пункт с производство на суровини и храни от животински произход към собствена ферма и цех за преработка на меса от домашни копитни животни“ в поземлен имот с идентификатор 32319.99.13 по КК и КР на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“, с възложител Н. П. Искане за преценка; Приложение №2;   /25.02.2022 г./

9. ИП за „Възстановяване на съществуващ рибарник и реализиране на сладководно рибовъдство в ПИ с идентификатор 17542.544.23 по КККР на с. Градище, община Севлиево, с възложител „Фермата ни“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.02.2022 г./

10. ИП за „Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение и фотоволтаична централа за собствено потребление”, с възложител „Булчикън“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /01.03.2022 г./

11. ИП за „Изграждане на кравеферма”, с възложител ЗП „Симеон Захариев“ Искане за преценка; Приложение №2 /09.03.2022 г./

12. ИП за „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА”, с възложител  „Ей Енд Ди 1“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /16.03.2022 г./

13. ИП за „Изграждане на хидромелиоративно съоражение – система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землището на с. Церова кория, община Велико Търново, област Велико Търново”, с възложител  „Био-Христ“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /25.03.2022 г./

14. ИП за „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ XII – 663, кв.70, с. Петко Каравелово, ул. „Осма“ № 25, община Полски Тръмбеш”, с възложител  „Карко Логистикс“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.03.2022 г./

15. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа  с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Агроком“ ЕООД Приложение №2 /07.04.2022 г./ Коригирано Приложение №2 /12.04.2022 г./

16. ИП за „Инсталиране на четири броя генератори за производство на електроенергия с гориво природен газ“, което ще се реализира в имот с идентификатор 57340.34.25 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител  „Елит 94“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /22.12.2021 г./ Коригирано Приложение №2, с възложители: „Енерджи-94“ ООД и „Хидротест Велико Търново“ ЕООД /18.04.2022 г./

17. ИП за „Изграждане на цех за производство на био лавандулово масло и пелети, складове, офиси и лаборатория в УПИ I, кв. 109 гр. Стражица“, с възложител „Бумекс“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /27.04.2022 г./

18. ИП за „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ Велико Търново – Етап II“, с възложител „Топлофикация- ВТ“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /28.04.2022 г./

19. ИП за „Изграждане на магазин за промишлени стоки в УПИ XVI – за обществено обслужване и търговия, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, община Севлиево“, с възложител „Хенди“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /03.05.2022 г./

20. ИП за „Увеличаване на капацитета на цех за производството на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“, с възложител „ВЕГМАНН аутомотив България“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /05.05.2022 г./

21. ИП за „Подмяна на два броя амортизирани дробометни машини за почистване на отливки към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Закупуване и монтиране на нова леярска машина към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Монтиране на два броя филтърни съоръжения с две нови изпускащи устройства към Механична и шлайф-полирна обработка на месингови детайли; Изграждане на работно място за доработка на месингови тела за санитарна арматура с импрегниращ материал към Монтаж на санитарна арматура; Съоръжение за изсушаване на утайки“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /05.05.2022 г./

22. ИП за „Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Джи Ауто-2017“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /12.05.2022 г./

23. ИП за „Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Цератицит България“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /19.05.2022 г./

24. ИП за „Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на производствен отпадък от пластмаса“, с възложител „Унипак“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /25.05.2022 г./

25. ИП за „Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.37, с площ от 1740 м²; 10447.154.38, с площ от 2564 м² (стари номера съответно 000222 и 000224, образувани от имот със стар номер 000147) и 10447.154.39, с площ от 2697 м² (стар номер 000148), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на шоурум, автосервиз, паркинг и жилищна сграда“, с възложител „Европа 2007“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /01.06.2022 г./, Допълнена информация /21.07.2022 г./; Допълнена информация /16.08.2022 г./

26. ИП за „Изменение в параметрите на дейностите по добив от находище „Русаля“, чрез разработване на находището до кота 210 м“, с възложител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /16.06.2022 г./

27. ИП за „Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана“, с възложител „Джи Ти Ай Компютри“ ЕООД  Приложение №2 /16.06.2022 г./

28. ИП за „Промяна отреждането на ПИ с идентификатор 16376.144.64 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово „за електроенергийно производство“ във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ и „Промяна отреждането на ПИ с идентификатор 16376.144.68 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово „за електроенергийно производство“ във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „Грийнпул“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /21.06.2022 г./

29. ИП за „Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 16359.14.720 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител Илиян Филипов Приложение №2 /28.06.2022 г./

30. ИП за „Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 4995 kW АС и 6 000 kWp DC“ в УПИ XXXI, кв. 162 по плана на гр. Павликени“, с възложител „Евклипс Енерджи 1“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.06.2022 г./

31. ИП за „Изграждане на пивоварна в УПИ IV-706, кв. 48А по плана на с. Горна Росица, Община Севлиево“, с възложител Николай Бакалов Искане за преценка; Приложение №2 /08.07.2022 г./

32. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 2,66 MWp и два трафопоста в ПИ с идентификатор 16359.510.30 по КККР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „УНИКА ИМОТИ“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /11.07.2022 г./

33. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 5 MW“, което ще се реализира в УПИ II от кв. 1, УПИ I и II от кв. 9 и УПИ I от кв. 2 по плана на с. Совата, общ. Свищов и „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 5 MW“ , което ще се реализира в УПИ I, II, IV, VI, УПИ I, II, III от кв. 3, УПИ I, II, III, IV от кв. 7, УПИ II от кв. 4 по плана на с. Совата, общ. Свищов“, с възложител „Совата“ ЕАД Искане за преценка; Приложение №2 /12.07.2022 г./

34. ИП за „Развитие и модернизация на стопанство в ПИ с идентификатор 65766.85.30 по КККР на гр. Свищов“, с възложител ЗП Велка Иванова Искане за преценка; Приложение №2 /18.07.2022 г./

35. ИП за „Обособяване на площадка за събиране и третиране на биоразградими отпадъци от населението на гр. Горна Оряховица“, с възложител Иван Атанасчев Приложение №2 /20.07.2022 г./

36. ИП за „Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514“, с възложител  Агенция пътна инфраструктура Искане за преценка; Приложение №2 /05.08.2022 г./

37. ИП за „Изграждане на автоматична капкова поливна система на площ от 971,81 дка комбинирани орехови и лешникови насаждения на територията на община Полски Тръмбеш“, с възложител „Тервел 2014“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /05.08.2022 г./

38. ИП за „Отглеждане на шаран в плаващи мрежени клетки – садки, в язовир Негованка, с местоположение ПИ с идентификатор 48550.418.478 по КККР на с. Михалци, община Павликени“, с възложител „Дитекс МС“ ЕООД  Приложение №2 /10.08.2022 г./

39. ИП за „Разширяване на номенклатурата на производството на пресовки в цех „Преси“, с възложител „Еловица 1895“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /12.08.2022 г./

40. ИП за „Изграждане на складова база“, с възложител Ивайло Иванов Искане за преценка; Приложение №2 /15.08.2022 г./

41. ИП за „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо котелно на „Парк хотел Арбанаси“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00583.501.399 по КК и КР с. Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „Купро-94“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /17.08.2022 г./

42. ИП за „Изграждане на система за капково напояване на 60 дка овощни дръвчета и водовземане от съществуващ сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 53672.168.7 по КККР на с. Ореш, община Свищов“, с възложител „Джамбазов Строй“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /17.08.2022 г./

43. ИП за „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), обслужване и сервиз на автомобили, продажба на авточасти в ПИ с идентификатор 23947.501.2070 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово“, с възложител Милко Денчев  Приложение №2 /02.09.2022 г./

44. ИП за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 10447.29.180, 10447.29.181, 10447.29.182, 10447.29.183, 10447.29.184 и 10447.29.185 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител „Хилс Вю“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /02.09.2022 г./

45. ИП за „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение в УПИ XVII-3928, кв. 167 по плана на гр. Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10447.514.135 по КК и КР на гр. Велико Търново), както и в поземлени имоти с идентификатори 10447.514.153 и 10447.514.150 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител  „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /07.09.2022 г./

46. ИП за „Изграждане на система за напояване на насаждения от царевица в землището на с. Къпиново, община Велико Търново, закупуване на нова поливна барабанна машина и нова навигация за самоходна земеделска техника“, с възложител  „Агро Сторм 08“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /08.09.2022 г./

47. ИП за „Почистване на самозалесени земеделски площи“, с възложител И.И. Искане за преценка; Приложение №2 /08.09.2022 г./

48. ИП за „Разширяване на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки чрез присъединяване на ПИ с идентификатори 65927.502.62 и 65927.502.24, ведно със сградите, които попадат върху имота, към площадка за третиране на отпадъци, представляваща ПИ с идентификатор 65927.502.60 по КККР на гр. Севлиево“, с възложител  „Шакер“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.09.2022 г./

49. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 10 MW в поземлен имот с идентификатор 65927.501.15 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Балджиеви – 91“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.09.2022 г./

50. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 MW в поземлен имот с идентификатор 65927.501.3465 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Балджиев“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.09.2022 г./

51. ИП за „Мултифункционален спортен комплекс и зона за отдих в гр. Златарица“, с възложител  Община Златарица Искане за преценка; Приложение №2 /28.09.2022 г./

52. ИП за „Промяна предназначението на съществуващ открит метален навес в хладилен склад за пилешки продукти с малка транжорна и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 75 kW в ПИ с идентификатор 58791.206.8 по КККР на с. Пушево, община Велико Търново“, с възложител  „Пименс Агро“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /30.09.2022 г./

53. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти за повторна употреба в част (500 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 65766.703.51 по КК и ГР. на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, ведно със сграда с идентификатор 65766.703.51.16, с площ от 235 кв. м“, с възложител  „Финта Ауто“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /05.10.2022 г./

54. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална инсталирана мощност 2059,2 kWp в ПИ с идентификатор 10553.960.32 по КККР на с. Велчево, община Велико Търново“, с възложител  „ВС-1“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /05.10.2022 г./

55. ИП за „Доставка на водни маси за задоволяване нуждите от напояване на 38 760 дка поливни площи и пълнене на язовир Караисен“, с възложител  „Напоителни системи“ ЕАД Искане за преценка; Приложение №2 /07.10.2022 г./

56. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /PV/ Мизия в поземлен имот с идентификатор 16359.510.68 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител  „Солар Енерджи Парк“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /11.10.2022 г./

57. ИП за „Изработване на идеен и технически проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за Западен обход на град Севлиево“, с възложител  Община Севлиево Искане за преценка;  Приложение №2 /13.10.2022 г./

58. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 44793.151.32 по КК и КР на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител  „Темпо“ ЕООД Искане за преценка;  Приложение №2 /17.10.2022 г./

59. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ I, кв. 1 по ПУП на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител  „Аутоквалитет“ ЕООД Искане за преценка;  Приложение №2; /20.10.2022 г./ Допълнителна информация /28.11.2022/

60. ИП за „Проектиране на канализация западна зона на гр. Габрово – клон Русевци“, с възложител  Община Габрово Искане за преценка;  Приложение №2 /14.11.2022 г./

61. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2635,2 кW“, с възложител  „Еко Солар Сървис“ ООД Искане за преценка;  Приложение №2 /14.11.2022 г./

62. ИП за „Почистване от самозалесила се дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 10553.123.9, 10553.151.6, 10553.162.17, 10553.151.2, , 10553.150.3, 10553.149.4, 10553.149.5, 10553.147.1, 10553.123.8, 10553.149.3 в землището на с. Велчево и поземлен имот с идентификатор 36107.39.34 по КК и КР на с. Къпиново“, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител  „Бул Лес-12“ ЕООД Искане за преценка;  Приложение №2 /14.11.2022 г./

63. ИП за „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни матали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излезли от употреба гуми (ИУГ) в УПИ I, кв. 175 по плана на гр. Стражица, община Стражица, с възложител  „Метал Груп 2006“ ООД   Приложение №2 /15.11.2022 г./Искане; Допълнено Приложение №2 /28.11.2022/

64. ИП за „Проектиране и изграждане на сграда за производство на осколочно-фугасни боеприпаси; изграждане на сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда; реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в сграда за съхранение, темпериране и подготовка на взривни вещества и механични детайли и реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на барутни заряди, с възложител „Еловица 1895“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /21.11.2022 г./

65. ИП за „Изграждане на нов леярен цех за обработка на магнезиева сплав, с възложител „МГ Аноди Интернешънъл“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /21.11.2022 г./

66. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 81726.12.21 по КККР на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на 2 броя фотоволтаични електрически централи – „Чуково 1” – 5002,80 KWp и „Чуково 2” – 5002,80 KWp в ПИ с идентификатор 81726.12.21 по КККР на с. Чуково, община Дряново, област Габрово, с възложител „Тиера Дел Сол 002“ ЕООД  Приложение №2 /29.11.2022 г./

67. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект р. Росица, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител ЗПК „Росица-95“  Искане за преценка; Приложение №2 /06.12.2022 г./ Допълнено прил. №2 /20.12.2022/

68. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 14859.62.128 и 14859.68.173 по КК и КР на с. Геша, община Дряново, област Габрово, с възложител   „Сън Технолоджи 1“ ООД Приложение №2 /07.12.2022 г./

69. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа с обща номинална изходяща мощност от 4,5 МW, с възложител   „Таня Енерджи“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /07.12.2022 г./

70. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа до 5 MW, с възложител  „Панацея“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 Допълнение към Прил. 2 /07.12.2022 г./

71. ИП за „Изграждане на обект „Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 02563.19.32 по КК и КР на с. Бангейци, община Трявна, област Габрово, с възложител А. и Е. Каравастеви  Искане за преценка; Приложение №2 /07.12.2022 г./

72. ИП за „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в акваторията на язовир Александър Стамболийски, в землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново, с възложител „Голд фиш ВД“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /09.12.2022 г./

73. ИП за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатор 36751.105.2 по КККР на с. Керека, община Дряново, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща номинална АС мощност 2000 kW, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /12.12.2022 г./

74. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 7 MW в УПИ I – „За индустриална зона“, кв. 148 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, с възложител „Хлебозавод Стражица“ ООД  Приложение №2 /29.12.2022 г./

75. ИП за „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, с възложител „Алекс-Транс 86“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /30.12.2022 г./ Допълнителна информация /16.02.2023 г./

 

 

 

 

 

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015