1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Изграждане на Участък за стабилизиране на подситова фракция към инсталация за сепариране на отпадъци“ с местоположение ПИ с идентификатор 65927.92.36 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител  „Еко Титан Груп“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /28.01.2021 г./

2. ИП за „Изграждане на Покривна Фотоволтаична инсталация за собствени нужди на Кроношпан с обща мощност 8 MWp“ с местоположение – съществуващи сгради с идентификатори 10447.517.180.5, 10447.517.180.15 и 10447.517.180.6  находящи се в ПИ с идентификатор 10447.517.180, УПИ VII-3, кв.570 и сграда с идентификатор 10447.517.215.27, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.517.215, УПИ IX -9, кв.570 по плана на гр. Велико Търново, с възложител  „Кроношпан България“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.01.2021 г./

3. ИП за „Реконструкция, преустройство и модернизация на Месопреработвателно предприятие „Елена мес“, находящо се в УПИ I, кв. 100 по плана на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, с възложител  „Елена Мес“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /08.02.2021 г./

4. ИП за „Логистичен център за обработка на птичи меса и меса от дребни копитни животни“ в УПИ IХ, кв. 97 по плана гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 65766.702.3839 по КК и КР на гр. Свищов), с възложител  „Лишкови“ ООД Приложение №2 /17.02.2021 г./

5. ИП за „Водовземане от река Златаришка и река Веселина за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново“, с възложител „Авига“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /17.02.2022 г./

6. ИП за „Третиране на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез биологична обработка от червени калифорнийски червеи“ с местоположение в землището на с. Млечево, община Севлиево, с възложител „Болкан Биорес“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /22.02.2022 г./

7. ИП за „Водовземане на подземни води от съществуващи тръбни кладенци в ПИ с идентификатори 32319.41.11 и 32319.50.1 по плана на с. Игнатовци, община Дряново с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци“, с възложител „Евробиле“ ЕООД Приложение №2; Допълнителна информация; Писмо за сгрешен № на имот /22.02.2022 г./

8. ИП за „Изграждане на кланичен пункт с производство на суровини и храни от животински произход към собствена ферма и цех за преработка на меса от домашни копитни животни“ в поземлен имот с идентификатор 32319.99.13 по КК и КР на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“, с възложител Н. П. Искане за преценка; Приложение №2;   /25.02.2022 г./

9. ИП за „Възстановяване на съществуващ рибарник и реализиране на сладководно рибовъдство в ПИ с идентификатор 17542.544.23 по КККР на с. Градище, община Севлиево, с възложител „Фермата ни“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.02.2022 г./

10. ИП за „Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение и фотоволтаична централа за собствено потребление”, с възложител „Булчикън“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /01.03.2022 г./

11. ИП за „Изграждане на кравеферма”, с възложител ЗП „Симеон Захариев“ Искане за преценка; Приложение №2 /09.03.2022 г./

12. ИП за „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА”, с възложител  „Ей Енд Ди 1“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /16.03.2022 г./

13. ИП за „Изграждане на хидромелиоративно съоражение – система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землището на с. Церова кория, община Велико Търново, област Велико Търново”, с възложител  „Био-Христ“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /25.03.2022 г./

14. ИП за „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ XII – 663, кв.70, с. Петко Каравелово, ул. „Осма“ № 25, община Полски Тръмбеш”, с възложител  „Карко Логистикс“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.03.2022 г./

15. ИП за „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ XII – 663, кв.70, с. Петко Каравелово, ул. „Осма“ № 25, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Карко логистикс“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /30.03.2022 г./

16. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа  с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Агроком“ ЕООД Приложение №2 /07.04.2022 г./ Коригирано Приложение №2 /12.04.2022 г./

17. ИП за „Инсталиране на четири броя генератори за производство на електроенергия с гориво природен газ“, което ще се реализира в имот с идентификатор 57340.34.25 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител  „Елит 94“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /22.12.2021 г./ Коригирано Приложение №2, с възложители: „Енерджи-94“ ООД и „Хидротест Велико Търново“ ЕООД /18.04.2022 г./

18. ИП за „Изграждане на цех за производство на био лавандулово масло и пелети, складове, офиси и лаборатория в УПИ I, кв. 109 гр. Стражица“, с възложител „Бумекс“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /27.04.2022 г./

19. ИП за „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ Велико Търново – Етап II“, с възложител „Топлофикация- ВТ“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /28.04.2022 г./

20. ИП за „Изграждане на магазин за промишлени стоки в УПИ XVI – за обществено обслужване и търговия, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, община Севлиево“, с възложител „Хенди“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /03.05.2022 г./

21. ИП за „Увеличаване на капацитета на цех за производството на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“, с възложител „ВЕГМАНН аутомотив България“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /05.05.2022 г./

22. ИП за „Подмяна на два броя амортизирани дробометни машини за почистване на отливки към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Закупуване и монтиране на нова леярска машина към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Монтиране на два броя филтърни съоръжения с две нови изпускащи устройства към Механична и шлайф-полирна обработка на месингови детайли; Изграждане на работно място за доработка на месингови тела за санитарна арматура с импрегниращ материал към Монтаж на санитарна арматура; Съоръжение за изсушаване на утайки“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /05.05.2022 г./

23. ИП за „Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на части за повторна употреба в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Джи Ауто-2017“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /12.05.2022 г./

24. ИП за „Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Цератицит България“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /19.05.2022 г./

25. ИП за „Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на производствен отпадък от пластмаса“, с възложител „Унипак“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /25.05.2022 г./

26. ИП за „Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.37, с площ от 1740 м²; 10447.154.38, с площ от 2564 м² (стари номера съответно 000222 и 000224, образувани от имот със стар номер 000147) и 10447.154.39, с площ от 2697 м² (стар номер 000148), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на шоурум, автосервиз, паркинг и жилищна сграда“, с възложител „Европа 2007“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /01.06.2022 г./

27. ИП за „Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана“, с възложител „Джи Ти Ай Компютри“ ЕООД  Приложение №2 /16.06.2022 г./

28. ИП за „Промяна отреждането на ПИ с идентификатор 16376.144.64 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово „за електроенергийно производство“ във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ и „Промяна отреждането на ПИ с идентификатор 16376.144.68 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово „за електроенергийно производство“ във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа“, с възложител „Грийнпул“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /21.06.2022 г./

 

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания