1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1. ИП за „Комплексна автоснабдинелна станция с обслужваща сграда в УПИ I, кв. 26 по плана на с. Вонеща вода, общ. Велико Търново“, с възложител „Петрол Енерджи“ ЕООД Уведомление за ИП /11.01.2022 г./

2. ИП за „Третиране на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез биологична обработка от червени калифорнийски червеи“ с местоположение в землището на с. Млечево, община Севлиево, с възложител „БОЛКАН БИОРЕС“ ЕООД Уведомление за ИП /27.01.2022/

3. ИП за „Логистичен център за обработка на птичи меса и меса от дребни копитни животни“ в УПИ IХ, кв. 97 по плана гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 65766.702.3839 по КК и КР на гр. Свищов), с възложител „Лишкови“ ООД Уведомление за ИП /27.01.2022/

4. ИП за „Цех за преработка на меса от домашни копитни животни“ и Кланичен пункт с производство на суровини и храни от животински произход към собствена ферма“, с. Игнатовци, общ. Дряново , с възложител „ЗП Николай Митов“ ООД Уведомление за ИП; Уведомление за ИП 2 /02.02.2022/

5. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 2,66 MWp и два трафопоста в ПИ с идентификатор 16359.510.30 по КККР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Уника имоти“ ООД Уведомление за ИП /09.02.2022 г./

6. ИП за „Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение и фотоволтаична централа за собствено потребление, гр. Севлиево, ПЖК „Чакала“ 5, ПИ 65927.124.95“, с възложител „Булчикън“ ООД Уведомление за ИП /10.02.2022 г./

7. ИП за „Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци с автономна фотоволтаична система, за собствени нужди, в ПИ с идентификатор 59094.210.8 по КККР на с. Първомайци, община Горна Оряховица“, с възложител „Силвана Агро“ ЕООД Уведомление за ИП /17.02.2022 г./

8. ИП за „Изграждане на кравеферма“, с. Джулюница, с възложител „ЗП Симеон Захариев“ Уведомление за ИП /22.02.2022 г./

9. ИП за „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“, с възложител „Ей Енд Ди 1“ ЕООД

Уведомление за ИП /04.03.2022 г./

9. ИП за „Добив и преработка на строителни материали – варовици и пясъчници от находище „Чириковец““, с възложител „Димас“ АД Уведомление за ИП /09.03.2022 г./

10. ИП за „Изграждане на цех за производство на биолавандулово масло и пелети, складове, офиси и лаборатория в УПИ I, кв. 109 гр. Стражица“, с възложител „Бумекс“ ЕООД Уведомление за ИП /16.03.2022 г./

11. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1000 kW върху покривно пространство на съществуваща сграда и прилежащ терен в ПИ с идентификатор 65766.704.69 по КККР на гр. Свищов“, с възложител „Дунав-автотранспорт 2“ ООД Уведомление за ИП /21.03.2022 г./

12. ИП за „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – системи за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землището на с. Церова кория, ЕКАТТЕ 78428, общ. Велико Търново“, с възложител „Био-Христ“ ЕООД Уведомление за ИП; Уведомление 2 /21.03.2022 г./

13. ИП за„Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ XII – 663, кв.70, с. Петко Каравелово, ул. „Осма“ № 25, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Карко логистикс“ ЕООД Уведомление за ИП /25.03.2022 г./

14. ИП за „Изграждане на площадки за събиране, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци и едрогабаритни отпадъци в поземлен имот с идентификатор 16359.81.155 по КК и КР на землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител Община Горна Оряховица Уведомление за ИП /29.03.2022 г./

15. ИП за „Изграждане на навес от метална конструкция, със зона за товаро-разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ VI-867 – производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово“, с възложител „Идна 39“ ЕООД Уведомление за ИП /06.04.2022 г./

16. ИП за „Изграждане на магазин за промишлени стоки в УПИ XVI – за обществено обслужване и търговия, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, община Севлиево“, с възложител „Хенди“ ЕООД Уведомление за ИП /08.04.2022 г./

17. ИП за „Обособяване на площадка за събиране и третиране на биоразградими отпадъци от населението на гр. Горна Оряховица“, с възложител Иван Атанасчев Уведомление за ИП /19.04.2022 г./

18. ИП за „Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 4995 kW АС и 6 000 kWp DC“ в УПИ XXXI, кв. 162 по плана на гр. Павликени“, с възложител „ЕВКЛИПС ЕНЕРДЖИ 1“ ООД Уведомление за ИП /19.04.2022 г./

19. ИП за „Изграждане на хотелски комплекс в местност „Мерата“, гр. Трявна“, с възложител Йордан Йорданов Уведомление за ИП /19.04.2022 г./

20. ИП за „Обособяване на център за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС в магазин за продажба на части за повторна употреба в ПИ с идентификатор 14218.502.745, гр. Габрово“, с възложител „Джи Ауто – 2017“ ЕООД Уведомление за ИП /27.04.2022 г./

21. ИП за „Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане на ПИ с идентификатор 12677.106.34 по КК на с. Царева ливада, общ. Дряново за рекреационни дейности“, с възложител  Таня Петрова Уведомление за ИП /27.04.2022 г./

22. ИП за „Преустройство на сграда на цех „Термичен“ в цех „Окончателна обработка на полупроводни платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с ИД 14218.533.129.33 по КККР на гр. Габрово, с възложител  „Цератицит България“ АД Уведомление за ИП /09.05.2022 г./

23. ИП за „Промяна отреждането на ПИ с идентификатори 16376.144.64 и 16376.144.68 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево „за електроенергийно производство“, с цел изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ)“, с възложител „Грийнпул“ ООД Уведомление за ИП, Уведомление за ИП /17.05.2022 г./

24. ИП за „Закупуване и въвеждане в експлоатаиця на инсталация за рециклиране на производствен отпадък от пластмаса“, с възложител „Унипак“ АД Уведомление за ИП /18.05.2022 г./

25. ИП за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 02563.19.32, с. Бангейци, общ. Трявна“, с възложител  А. Каравастев Уведомление за ИП /18.05.2022 г./

26. ИП за „Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в поземлен имот 14218.539.1, гр. Габрово“, с възложител „Джи Ти Ай-Компютри“ ЕООД  Уведомление за ИП /31.05.2022 г./

27. ИП за „Развитие и модерницзация на стопанство в ПИ с идентификатор 65766.85.30 по КККР на гр. Свищов“, с възложител ЗП Велка Иванова Уведомление за ИП /07.06.2022 г./

28. ИП за „Площадка за събиране и съхраняване на ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА“, с възложител „Стойков 2000“ ЕООД Уведомление за ИП /17.06.2022 г./

29. ИП за „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо котелно на „Парк хотел Арбанаси“, с възложител „Купро-94“ ООД Уведомление за ИП /22.06.2022 г./

30. ИП за „Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 16359.14.720 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител Илиян Филипов  Уведомление за ИП  /22.06.2022 г./

31. ИП за „Изграждане на пивоварна в УПИ IV-706, кв. 48 а по плана на с. Горна Росица, общ. Севлиево“, с възложител Николай Бакалов   Уведомление за ИП  /23.06.2022 г./

32. ИП за „Доставка на водни маси за задоволяване нуждите от напояване на 38 760 дка поливни площи и пълнене на язовир Караисен“, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД Уведомление за ИП Схема /07.07.2022 г./

33. ИП за „Разширяване на номенклатурата на производството на пресовки в цех „Преси““, с възложител „Еловица 1895“ АД Уведомление за ИП  /18.07.2022 г./

34. ИП за „Изграждане на система за капково напояване на 60 дка овощни дръвчета и водовземане от съществуващ сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 53672.168.7 по КККР на с. Ореш, община Свищов“, с възложител „Джамбазов строй“ ЕООД Уведомление за ИП /19.07.2022 г./

35. ИП за „Почистване на земеделски имоти за създаване на трайни насаждения“, с възложител „Лес Инвест 8″ ООД Уведомление за ИП /27.07.2022 г./

36. ИП за „Отглеждане на шаран в плаващи мрежени клетки-садки“, с възложител „Дитекс МС“ ЕООД Уведомление за ИП /28.07.2022 г./

37. ИП за „Промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 43339.5.263 по КККР на с. Лесичарка, общ. Габрово, местност „Копака“, с цел изграждане на склад за съхранение на млечни изделия, млекопреработвателен цех, заведение за хранене и фирмен магазин“, с възложител „ЕЛВИ“ ООД Уведомление за ИП /02.08.2022 г./

38. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 59094.125.240 в землището на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица“, с възложител „ВЕЦ Първомайци“  ООД Уведомление за ИП /10.08.2022 г./

39. ИП за „Изработване на идеен и технически проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за Западен обход на град Севлиево“, с възложител Община Севлиево Уведомление за ИП /10.08.2022 г./

40. ИП за „Разширяване на съществуваща площадка за събиране и съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки“, с възложител „Шакер“ ООД Уведомление за ИП /12.08.2022 г./

41. ИП за „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение в УПИ XVII-3928, кв. 167 по плана на гр. Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10447.514.135 по КК и КР на гр. Велико Търново), както и в поземлени имоти с идентификатори 10447.514.153 и 10447.514.150 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД Уведомление за ИП /12.08.2022 г./

42. ИП за „ПУП-ПРЗ и изграждане на сгради със смесено предназначение за складови, промишлени и жилищни нужди с временно ползване в риболовен комплекс „Айтите“, ПИ 07661.31.29 с. Бяла река, общ. Сухиндол“, с възложител Мирослав Ангелов Уведомление за ИП /16.08.2022 г./

43. ИП за „Осигуряване на възможност за работа с алтернативно гориво на съществуващите горивни инсталации“, с възложител „МАК“ АД Уведомление за ИП /19.08.2022 г./

44. ИП за „Промяна предназначението на съществуващ открит метален навес в хладилен склад за пилешки продукти с малка транжорна и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 75 kW в ПИ с идентификатор 58791.206.8 по КККР на с. Пушево, община Велико Търново“, с възложител „Пименс Агро“ ЕООД Уведомление за ИП /23.08.2022 г./

45. ИП за „Изграждане на автоморга, обслужване и сервиз на автомобили и продажба на авточасти“, с възложител  Милко Денчев Уведомление за ИП /24.08.2022 г./

46. ИП за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради“, с възложител  „Хилс Вю“ ООД Уведомление за ИП /24.08.2022 г./

47. ИП за „Почистване на залесен имот“, с възложител М. Маринова Уведомление за ИП /26.08.2022 г./

48. ИП за „Мултифункционален спортен комплекс и зона за отдих в гр. Златарица“, с възложител Община Златарица Уведомление за ИП /26.08.2022 г./

49. ИП за „Изграждане на къщи за жилищни нужди в поземлени имоти с идентификатори 00583.57.21, 00583.57.22, 00583.57.25 и 00583.57.26 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Денси М“ ООД Уведомление за ИП /30.08.2022 г./

50. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС на територията на УПИ на „Пътно поддържане – Велико Търново ЕООД, кв. I на с. Леденик“, с възложител „Аутоквалитет“ ЕООД Уведомление за ИП /30.08.2022 г./

51. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /PV/ Мизия в поземлен имот с идентификатор 16359.510.68 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител „Солар Енерджи Парк“ ООД Уведомление за ИП /31.08.2022 г./

52. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти за повторна употреба в част (500 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 65766.703.51 по КК и ГР. на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, ведно със сграда с идентификатор 65766.703.51.16, с площ от 235 кв. м“, с възложител „Финта Ауто“ ЕООД Уведомление за ИП /31.08.2022 г./

53. ИП за „Почистване на самозалесени земеделски площи“, с възложител Исмаил Исов Уведомление за ИП /02.09.2022 г./

54. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 10 MW в поземлен имот с идентификатор 65927.501.15 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Балджиеви 91“ ООД Уведомление за ИП /13.09.2022 г./

55. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 MW в поземлен имот с идентификатор 65927.501.3465 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Балджиев“ ООД Уведомление за ИП /13.09.2022 г./

56. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2059 Кwp в поземлен имот с идентификатор 10553.960.32 по КК и КР на с. Велчево, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител  „ВС 1“ ООД Уведомление за ИП /13.09.2022 г./

57. ИП за „Напояване чрез дъждуване на 36 дка в землището на с. Лесичери, общ. Павликени, област Велико Търново“, с възложител  „Иваничка Ячкова“ ЕООД Уведомление за ИП /27.09.2022 г./

58. ИП за „Почистване на дървесна и храстова растителност в ПИ 58918.16.20, с. Пчелище, общ. Велико Търново „, с възложител  Милчо Стефанов Уведомление за ИП /04.10.2022 г./

59. ИП за „Почистване на дървесна и храстова растителност в ПИ 36107.185.26 и 36107.41.26, с. Къпиново, общ. Велико Търново“, с възложител  „Бул Лес-2012“ ЕООД Уведомление за ИП /06.10.2022 г./

 

 

 

 

 

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания