1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
 1. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-1-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Населяване на съществуващ свинекомплекс“ в ПИ №229009, ПИ №229006, ПИ №229004 и ПИ №229008 по КВС на с. Самоводене, общ. Велико Търново,  с възложител „Актив Фарм“ ЕООД, гр. Велико Търново /16.01.2020 г./
 2. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-2-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на топлолюбиви видове риба“ с местоположение язовир в ПИ №000630 в землището на с Драгижево, ЕКАТТЕ 23217, община Лясковец и ПИ №000391 в землището на с. Мерданя, ЕКАТТЕ 47826, община Лясковец,  с възложител ЕТ „Додуров-Цани Додуров“ /29.01.2020 г./
 3. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-3-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разкомплектоване на автомобили“,  с възложител ЕТ „Еню Павлов-2015“ /07.02.2020 г./
 4. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-4-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Зона за отдих, ресторант, кът за игри, открити спортни съоръжения“,с местоположение ПИ 14218.81.4, местност „Азмака“ землище на гр. Габрово, с възложител „Примаресурс“ ООД/07.02.2020 г./
 5. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-5-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Риборазвъждане и угояване на шаран, толстолоб, амур и сом в язовир “Банкова воденица-2“,с местоположение ПИ 14218.81.4, местност „Азмака“ землище на гр. Габрово, с възложител „Астория Риб“ ЕООД/11.02.2020 г./
 6. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-6-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, площадка за разкомплектоване на автомобили и склад за дървен материал в ПИ с проектен идентификатор 65927.72.93 в землището на гр. Севлиево, представляващ част от ПИ 65927.72.91 по кадастралната карта на гр. Севлиево, както и на постройки за съхранение на селскостопанска продукция, техника и инвентар в ПИ с проектен идентификатор 65927.72.93 в землището на гр. Севлиево, представляващ част от ПИ 65927.72.91 по кадастралната карта на гр. Севлиево“, с възложител Цветомир Хинков/12.02.2020 г./
 7. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-7-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Птицеферма за кокошки носачки“, с възложител „Транитекс“ ООД/17.02.2020 г./
 8. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-8-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на галваничен цех за посребряване на детайли“, с възложител „АББ България“ ЕООД, клон Севлиево /27.02.2020 г./
 9. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-9-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на изпускащо устройство към парен котел П10 и използване на слънчогледова люспа за гориво“, с възложител „Топлофикация ВТ“ АД /27.02.2020 г./
 10. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-10-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на басейново стопанство за развъждане на риба, както и на прилежащата инфраструктура – рибарник“, с възложител „Аква47“ ЕООД /06.03.2020 г./
 11. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-11-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изменение на ЗРП на с. Сенник, общ. Севлиево за УПИ IX– 367 и УПИ X-368 от кв. 34 – обединяване на двата имота и отреждане на новообразувания имот за животновъдна ферма“, с възложител Николай Минков /11.03.2020 г./
 12. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-12-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Експлоатация на съществуваща мандра и изграждане на пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води“, с възложител „Сердика Инвест“ ЕООД /23.03.2020 г./
 13. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-13-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие“, с възложител Мартин Ангелов /23.03.2020 г./
 14. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-14-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Промяна на функционалното предназначение и отреждането на ПИ с идентификатор 14218.337.194 по КК на гр. Габрово – разширение но площадката на УПИ V от кв. 36 по плана на гр. Габрово, кв. Етъра от жилищно строителство и обществено обслужване за производство на билкови екстракти и складова дейност, свързана с производството“, с възложител „Имор“ ЕООД /23.03.2020 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания