1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-1-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Населяване на съществуващ свинекомплекс“ в ПИ №229009, ПИ №229006, ПИ №229004 и ПИ №229008 по КВС на с. Самоводене, общ. Велико Търново,  с възложител „Актив Фарм“ ЕООД, гр. Велико Търново /16.01.2020 г./
 2. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-2-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на топлолюбиви видове риба“ с местоположение язовир в ПИ №000630 в землището на с Драгижево, ЕКАТТЕ 23217, община Лясковец и ПИ №000391 в землището на с. Мерданя, ЕКАТТЕ 47826, община Лясковец,  с възложител ЕТ „Додуров-Цани Додуров“ /29.01.2020 г./
 3. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-3-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разкомплектоване на автомобили“,  с възложител ЕТ „Еню Павлов-2015“ /07.02.2020 г./
 4. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-4-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Зона за отдих, ресторант, кът за игри, открити спортни съоръжения“,с местоположение ПИ 14218.81.4, местност „Азмака“ землище на гр. Габрово, с възложител „Примаресурс“ ООД/07.02.2020 г./
 5. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-5-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Риборазвъждане и угояване на шаран, толстолоб, амур и сом в язовир “Банкова воденица-2“,с местоположение ПИ 14218.81.4, местност „Азмака“ землище на гр. Габрово, с възложител „Астория Риб“ ЕООД/11.02.2020 г./
 6. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-6-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, площадка за разкомплектоване на автомобили и склад за дървен материал в ПИ с проектен идентификатор 65927.72.93 в землището на гр. Севлиево, представляващ част от ПИ 65927.72.91 по кадастралната карта на гр. Севлиево, както и на постройки за съхранение на селскостопанска продукция, техника и инвентар в ПИ с проектен идентификатор 65927.72.93 в землището на гр. Севлиево, представляващ част от ПИ 65927.72.91 по кадастралната карта на гр. Севлиево“, с възложител Цветомир Хинков/12.02.2020 г./
 7. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-7-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Птицеферма за кокошки носачки“, с възложител „Транитекс“ ООД/17.02.2020 г./
 8. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-8-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на галваничен цех за посребряване на детайли“, с възложител „АББ България“ ЕООД, клон Севлиево /27.02.2020 г./
 9. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-9-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на изпускащо устройство към парен котел П10 и използване на слънчогледова люспа за гориво“, с възложител „Топлофикация ВТ“ АД /27.02.2020 г./
 10. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-10-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на басейново стопанство за развъждане на риба, както и на прилежащата инфраструктура – рибарник“, с възложител „Аква47“ ЕООД /06.03.2020 г./
 11. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-11-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изменение на ЗРП на с. Сенник, общ. Севлиево за УПИ IX– 367 и УПИ X-368 от кв. 34 – обединяване на двата имота и отреждане на новообразувания имот за животновъдна ферма“, с възложител Николай Минков /11.03.2020 г./
 12. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-12-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Експлоатация на съществуваща мандра и изграждане на пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води“, с възложител „Сердика Инвест“ ЕООД /23.03.2020 г./
 13. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-13-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие“, с възложител Мартин Ангелов /23.03.2020 г./
 14. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-14-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Промяна на функционалното предназначение и отреждането на ПИ с идентификатор 14218.337.194 по КК на гр. Габрово – разширение но площадката на УПИ V от кв. 36 по плана на гр. Габрово, кв. Етъра от жилищно строителство и обществено обслужване за производство на билкови екстракти и складова дейност, свързана с производството“, с възложител „Имор“ ЕООД /23.03.2020 г./
 15. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-15-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Замяна на съществуващи съоръжения за закаляване с инсталация за термична обработка, базирана на автоматична вакуумна пещ за закаляване в масло, окомплектована със съоръжение за почистване; Замяна на съществуващи съоръжения за отгряване и отпускане с нова камерна пещ за отвръщане; Замяна на съществуващи съоръжения за оксидиране с нова автоматична линия за оксидиране; Замяна за съществуваща осветителна инсталация в производствен корпус № 3 с нова осветителна инсталация; Инсталация на два броя инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от два броя съществуващи компресори и използване на утилизираната топлина за подгряване на битова гореща вода за собствени нужди“, с възложител „Цератицит България“ АД /03.04.2020 г./
 16. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-16-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на кокошки“, с възложител „Първи май“ АД /07.05.2020 г./
 17. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-17-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на отвеждащ колектор – външна връзка от локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в поземлен имот 27190.966.46 по КК и КР на гр. Елена до точката на заустване“, с възложител ЕТ „Елена Стойкова-26“ /18.05.2020 г./
 18. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-18-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за капково напояване“, с възложител „Нове Грийн“ ЕООД /18.05.2020 г./
 19. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-19-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 27190.502.005 от „за фотоволтаичен парк и производствени нужди“ в „за животновъдство“, землището на гр. Елена, община Елена“, с възложител „Сага-С“ ООД /18.05.2020 г./
 20. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-20-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обект „Зърнобаза“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Агранум“ ООД /18.05.2020 г./
 21. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-21-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Включване на биомаса по смисъла на § 1 от ДР на ЗУО и замяна на част от използваното твърдо гориво (биомаса) – с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на скарен котел ЕПГ, ст. №8, тип SZL 20-2,5/400-М за дейността – производство на електрическа и топлинна енергия; Замяна на част от използваното твърдо гориво (въглища) – с биомаса и с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на въглищен котел тип ЧКД 35-39/450, ст.№2 за дейността – производство на електрическа и топлинна енергия“, с възложител „Топлофикация – Габрово“ ЕАД /08.06.2020 г./
 22. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-22-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за свине в поземлен имот №07363.121.252“, с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител „Булл Про Фарминг“ ООД /09.06.2020 г./
 23. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-23-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП за смяна предназначението на поземлен имот и отреждането му за жилищни нужди и обществено обслужване“, в ПИ №46532.5.11 по КВС на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с възложител „Рей Би Ас Стройекспорт“ ЕООД /22.06.2020 г./
 24. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-24-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Внедряване на междинно звено в предприятие за съхранение и обработка на кожи и вълна – звено за топене на животински мазнини за технически цели“, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.554 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „Инима“ ООД /02.07.2020 г./
 25. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-25-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Разполагане на инсталация за формироване на керамични продукти“, с местоположение ПИ 852, кв. 105 по плана на с. Михалци, общ. Павликени, с възложител „Стандарт Керамик“ ЕООД /05.08.2020 г./
 26. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-26-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Засаждане на трайни насаждения – тополи, с 15 годишен цикъл на ротация върху поземлени имоти №000157 – 36,459 дка и №202004 – 15,055 дка“,  с възложител „Кемапул“ ЕООД /17.08.2020 г./
 27. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-27-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за отпадъци в УПИ I, кв. 156 по плана на гр. Павликени, административен адрес: ул. „Тошо Кътев №11“,  с възложител „Еол Къмпани“ ЕООД /08.09.2020 г./
 28. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-28-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на две площадки за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов – бившите селски сметища в местност „Елията“, с. Алеково, имот с идентификатор 00237.90.114 и местност „стара циглена фабрика“ с. Овча Могила, имот идентификатор 53196.81.179“,  с възложител Община Свищов /13.10.2020 г./
 29. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-29-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци на територията на Община Свищов, местност Летището, имот с идентификатор 07363.82.1“,  с възложител Община Свищов /15.10.2020 г./
 30. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-30-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на компост“,  с възложител „Хелиас“ ЕООД /11.11.2020 г./
 31. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-31-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на компост в поземлени имоти с идентификатори 63673.59.7, 63673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК и КР на с. Ряховците, Община Севлиево, област Габрово “, с възложител „ИНТЕР ЕКО“ ЕООД /03.12.2020 г./
 32. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-32-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на нафтоселитрени взривни вещества“, в поземлени имоти с идентификатори 81904.28.107 и 81904.28.109 по КК на с. Чарково, общ. Габрово, с възложител „Максам СЕ България“ ЕАД /08.12.2020 г./
 33. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-33-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Производство на коагулант – алуминиев оксихлорид“, с местоположение ПИ №000554, землище на гр. Бяла Черква, общ. Павликени“, с възложител „КБД – 2013“ ЕООД /14.12.2020 г./
 34. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-34-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на овощна градина“, с местоположение в с. Геша, община Дряново“, с възложител ЗП Даниела Иванова /17.12.2020 г./
 35. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-35-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Рехабилитация на ВЕЦ „Сини вир“ с подмяна на хидрогенераторното оборудване“ с местоположение ПИ с идентификатор 10447.22.444 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител „Райтър“ ООД /17.12.2020 г./
 36. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-36-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Рехабилитация на МВЕЦ „Леденик“ с подмяна на хидрогенераторното оборудване“ с местоположение ПИ с идентификатор 43253.30.80 по КК и КР на с. Леденик“, с възложител  „Райтър“ ООД /17.12.2020 г./
 37. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-38-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Опитна станция“, разположен в землището на с. Ганчовец, ЕКАТТЕ 14458, общ. Дряново“, с възложител  „Рибовъдна компания- Дряново“ ООД /18.12.2020 г./
 38. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-38-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект – птицеферма за 500 броя кокошки“, с възложител  ЗП Краси Кръстев/18.12.2020 г./ Решение за ФГ/22.12.2020 г./
 39. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-39-П-ОВОС/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра с дневен капацитет до 1 000 сурово мляко“, с възложител  „Екопродукт 95“ ЕООД /22.12.2020 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015