1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Доставка на водни маси за задоволяване нуждите от напояване на 38 760 дка поливни площи и пълнене на язовир Караисен“, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД  /06.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни матали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излезли от употреба гуми (ИУГ) в УПИ I, кв. 175 по плана на гр. Стражица, община Стражица“, с възложител „Метал Груп 2006“ ООД  /11.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти за повторна употреба в част (500 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 65766.703.51 по КК и ГР. на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, ведно със сграда с идентификатор 65766.703.51.16, с площ от 235 кв. м.“, с възложител „Финта Ауто“ ЕООД  /12.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатор 36751.105.2 по КККР на с. Керека, община Дряново, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща номинална АС мощност 2000 kW“, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД  /12.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с обща инсталирана мощност 3 38,64 kWp в поземлени имоти с идентификатори 14859.62.128 и 14859.68.173 по КК и КР на с. Геша, община Дряново, област Габрово“, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД  /13.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обект „Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 02563.19.32 по КК и КР на с. Бангейци, община Трявна, област Габрово, с възложител А. К.  и Е. К. /13.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в акваторията на язовир Александър Стамболийски, в землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново, с възложител „Голд Фиш ВД“ ЕООД /20.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изработване на идеен и технически проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за Западен обход на град Севлиево, с възложител Община Севлиево /25.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 7 MW в УПИ I – „За индустриална зона“, кв. 148 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, с възложител „Хлебозавод Стражица“ ООД/25.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект р. Росица, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител ЗПК „Росица-95“ /27.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2635,2 кW, с възложител  „Еко Солар Сървиз“ ООД /31.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Промянa на предназначението на съществуваща сграда „Тракторен стан“ в млекопреработвателно предприятие за преработка на собствено фермерско мляко с административно-битов сектор“, с възложител  „Ес Ленд“ ЕООД /31.01.2023/
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания