1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Доставка на водни маси за задоволяване нуждите от напояване на 38 760 дка поливни площи и пълнене на язовир Караисен“, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД  /06.01.2023/; ЗЗ BG0000233 „Студена река“
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни матали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излезли от употреба гуми (ИУГ) в УПИ I, кв. 175 по плана на гр. Стражица, община Стражица“, с възложител „Метал Груп 2006“ ООД  /11.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти за повторна употреба в част (500 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 65766.703.51 по КК и ГР. на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, ведно със сграда с идентификатор 65766.703.51.16, с площ от 235 кв. м.“, с възложител „Финта Ауто“ ЕООД  /12.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатор 36751.105.2 по КККР на с. Керека, община Дряново, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща номинална АС мощност 2000 kW“, с възложител „Съни Ленд 003“ ЕООД  /12.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала „ГЕША 1“ в поземлен имот с идентификатор 14859.62.128 и  „Геша 2“  в поземлен имот с идентификатор 14859.68.173 по КК и КР на с. Геша, община Дряново, област Габрово“, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД  /13.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обект „Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 02563.19.32 по КК и КР на с. Бангейци, община Трявна, област Габрово, с възложител А. К.  и Е. К. /13.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в акваторията на язовир Александър Стамболийски, в землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново, с възложител „Голд Фиш ВД“ ЕООД /20.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изработване на идеен и технически проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за Западен обход на град Севлиево, с възложител Община Севлиево /25.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 7 MW в УПИ I – „За индустриална зона“, кв. 148 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, с възложител „Хлебозавод Стражица“ ООД/25.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект р. Росица, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител ЗПК „Росица-95“ /27.01.2023/; ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2635,2 кW, с възложител  „Еко Солар Сървиз“ ООД /31.01.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Промянa на предназначението на съществуваща сграда „Тракторен стан“ в млекопреработвателно предприятие за преработка на собствено фермерско мляко с административно-битов сектор“, с възложител  „Ес Ленд“ ЕООД /31.01.2023/

Февруари 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделски земи в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново“, с възложител  „Брезово 2020“ ЕООД /08.02.2023/; ЗЗ BG0000211 „Твърдишка планина“
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 57354.300.82 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш (УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Полски Тръмбеш) и последващо изграждане на фотоволтаичен парк в имота“, с възложител  „Билегама“ ЕООД /14.02.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник в ПИ с идентификатор 38652.18.482 по КККР на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Т. П.  /15.02.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Проектиране на канализация западна зона на гр. Габрово – клон Русевци“, с възложител Община Габрово /23.02.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация (ЧИ на ПУП – ПЗР) за обединяване на УПИ XX-1305, XIX-1305, XVIII-1305, XVII-1305, XVI-1305, XV-1305 и XIV-1305 от кв. 105, гр. Сухиндол в нов УПИ XXVIII-1305 и отреждането му „за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа“ в зона /Пп/ по ОУП на Община Сухиндол, Област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана номинална мощност 727,2 kWp в ПИ с идентификатор 70295.400.29 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител С. Ж. /27.02.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална изходяща мощност от 5 MW“, с възложител „Новел 22“ ООД /28.02.2023/; ЗЗ BG0000576 „Свищовска гора“
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на наземна фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща номинална инсталирана мощност 2 340 kW в УПИ XIX, кв. 49 по плана на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“, с възложител „ОТО“ ЕООД /28.02.2023/

Март 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа до 5 MW“, с възложител „Панацея“ ООД /08.03.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на биотор от пепел от изгаряне на слънчогледови люспи“, с възложител „Грийн Съркъл Биотех“ ООД /08.03.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталираната пикова мощност 3345 kW“, с възложител „Винпалас-2005“ АД /15.03.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 22890.24.13 по КККР на с. Долно Шивачево, община Златарица, област Велико Търново в „за фотоволтаична електрическа централа“ и инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1,5 MW “, с възложител „Сън Технолоджи 1“ ООД /15.03.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от р. Веселина за напояване на 385 дка земеделски площи в землището на с. Къпиново, община Велико Търново“, с възложител „Агро Сторм 08“ ЕООД /17.03.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514)“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /21.03.2023/; ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“ и ЗЗ BG0000213 „Търновски височини“
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от река Веселина, с цел напояване на земеделски имоти в землище с. Церова Кория, община Велико Търново“, с възложител „Пролет 57“ ЕООД /29.03.2023/

Април 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Разширение на свинеферма за интензивно отглеждане на свине майки и свине за угояване“, с местоположение – имоти №№ 229003, 229004, 229005, 229006, 229007, 229008, 229009, 229011, 229012, 229013, 229014, 229015 и 050181 в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, с възложител „Актив Фарм“ ЕООД /06.04.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на сграда за производство на осколочно-фугасни боеприпаси; изграждане на сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда; реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в сграда за съхранение, темпериране и подготовка на взривни вещества и механични детайли и реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на барутни заряди“, с възложител „Еловица 1895“ АД /19.04.2023/; ЗЗ BG0000399 „Българка“
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на две фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), всяка с мощност по 2,5 MW в ПИ с идентификатори  70295.41.70,  70295.41.69 и 70295.41.72 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител „Панацея“ ООД /21.04.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностни водни обекти р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Липови“ ООД /21.04.2023/; ЗЗ BG0000609 „Река Росица“
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на производствената  дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за пресоване на взривни вещества.Реконструкция и промяна предназначението съществуваща сграда в сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда“, което ще се реализира в границите на производствен комплекс “Еловица 1895“ АД, площадка с. Чарково, с възложител „Еловица 1895“ АД /24.04.2023/; ЗЗ BG0000399 „Българка“

Май 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 2,5 MWр и полагане на кабелно трасе за присъединяване“ с местоположение имот с идентификатор 22160.85.44 по КК и КР на с. Долна Липница, общ. Павликени, с възложител „Енерджи Дивелъпмънт“ ООД /09.05.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на многоетажен полуподземен паркинг в УПИ XIX от строителен квартал 106, съставляващ ПИ с идентификатор 10447.513.366 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „Рей-Би-Ас- Стройекспорт“ ЕООД /10.05.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изменение в параметрите на дейностите по добив от находище „Русаля“, чрез разработване на находището до кота 210 м“, с възложител „Пътни строежи-Велико Търново“ АД /15.05.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на газова и парокотелна инсталации в Млекопреработвателно предприятие в УПИ IV, кв. 162 по ПУП на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Милк Асетс“ ООД /22.05.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нов леярен цех за обработка на магнезиева сплав“ с местоположение имот с идентификатор 65927.502.5082.26 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител „МГ Аноди Интернешънъл“ АД /22.05.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–37-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Инсталиране на два броя генератори за производство на електроенергия с гориво природен газ, електролизатор за производство на водород и зарядна станция за електромобили“, което ще се реализира в имот с идентификатор 57340.34.25 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Елит-94″ ЕООД/“Хидротест Велико Търново“ ЕООД /22.05.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–38-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за  събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане,   уплътняване)  на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.”, с възложител „ИДНА 39“ ЕООД /29.05.2023/

Юни 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–39-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства“ с местоположение – имоти с идентификатори 61279.500.791, 61279.500.792 и 61279.500.795 по КК и КР на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Алекс-Транс 86“ ЕООД /08.06.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–40-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от язовир „Ливадето“, с цел напояване на земеделски имоти в Поле №1 (масиви №131, 136, 137) и Поле №2 (масиви №139, 140, 141, 142 и 143), в землището на с. Церова Кория, община Велико Търново, област Велико Търново”, с възложител „Пролет 57“ ЕООД /12.06.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–41-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Включване на алтернативно гориво за съществуващи горивни инсталации и монтиране на нов котел и парогенератор“ с местоположение – площадка на „МАК“ АД, гр. Габрово, разположена в имот с идентификатор 14218.550.167 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „МАК“ АД /12.06.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–42-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща номинална изходяща мощност от 5 МW“, с възложител „Таня Енерджи“ ООД /20.06.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–43-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 12168.10.156 по КККР на с. Враниловци, община Габрово“, с възложител „Вигми-В“ ЕООД /20.06.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–44-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради, открити спортни площи, тръбен кладенец и тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 27190.104.55, местност „Русинка“ по КККР на гр. Елена, община Елена“, с възложител „ЧЕРИ“ ООД /20.06.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–45-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тир-паркинг, автосервиз, столова на самообслужване и стаи за настаняване в имот с идентификатор 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево“, с възложител Симона Богданова /26.06.2023/,  BG 0000618 „Видима“

Юли 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–46-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 23947.501.9830 по КК и КР на землището на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово“, с възложител „Вагонен завод – Интерком“ АД /19.07.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–47-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на магазини за промишлени стоки и паркинги“ с местоположение – имот с идентификатор 10447.514.404 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител „Ритейл Велико Търново 2022“ АД /01.08.2023/

Август 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–48-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлен имот с идентификатор 16401.38.4 по КК и КР на землището на с. Големаните и поземлен имот с идентификатор 36837.19.18 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител Х. М. /21.08.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–49-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в УПИ-VII, кв. 3 по плана на с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Хидротерм 2020“ ЕООД и „Агробио 21“ ЕООД /23.08.2023/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–50-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлени имот с идентификатори 58918.163.5, 58918.163.4, 58918.16.22 и 58918.16.20 по КК и КР на землището на с. Пчелище и ПИ с идентификатор 36107.57.13 по КК и КР на с. Къпиново, община Велико Търново, област Велико Търново“,  с възложител М. С.  /29.08.2023 г./

Септември 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–51-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на мокрокристална целулоза“, което ще се реализира в 65766.418.67 по КК и КР на гр. Свищов“,  с възложител „Свилоза ЗИК“ АД  /07.09.2023 г./

Октомври 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–52-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали (варовици) от находище „Шереметя-Север“, с местоположение в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново“,  с възложител „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД /05.10.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–53-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 59094.125.240 по КК и КР на землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново“,  с възложител „ВЕЦ Първомайци“ООД /06.10.2023 г./ BG0000610 Река Янтра
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–54-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 16359.14.720 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“,  с възложител Илиян Филипов /24.10.2023 г./

Ноември 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–55-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на склад „растениевъдство“ в склад за търговия с продукти за растителна защита – сграда с идентификатор 10118.189.355.28 в землището на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново“,  с възложител „Сортови семена – Вардим“ АД /02.11.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–56-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Пристройка към сграда 80457.113.3.2 и преустройство на част от сграда 80457.113.3.1 по КККР с. Червена, община Свищов, област Велико Търново в „Пункт за производство и съхранение на млечни изделия“,  с възложител ЗП „Григор Александров“ /03.11.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–57-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение Реконструкция на котелно в ТП „Млекопреработване“ в съществуваща мандра „Лактима“ с местоположение – УПИ VII, кв. 167 по плана на гр. Велико Търново (имот с идентификатор 10447.514.8 по КК и КР на гр. Велико Търново)“,  с възложител „Лактима“ ЕАД /03.11.2023 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–58-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 48742.169.31 и 48742.176.4 по КК и КР на землището на с. Млечево и поземлени имоти с идентификатори 69451.118.2 и 69451.79.13 по КК и КР на землището на с. Столът, община Севлиево, област Габрово“,  с възложител „Биолес Трейд“ ЕООД /22.11.2023 г./

Декември 2023

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–59-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на риба за консумация в мрежни клетки (садки) в участък от р. Дунав,  при речен км 545,9“,  с възложител ЕТ „Нуртен Алиева“  /13.12.2023 г./BG0002018 Остров Вардим

 

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015