1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

2020 година

1. ИП за „Подробен устройствен план – план за застрояване с цел отреждане на поземлен имот с идентификатор 12615.351.17 „за безвредни производствени дейности“, с. Вълчовци, община Елена, област Велико Търново и инвестиционно предложение за „Изграждане на малък цех за производство на сурово-сушени деликатеси от месо„, с възложител „Извор – 63 Трухчеви“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2020 г./

2. ИП за „Млекопреработвателно предприятие„, с възложител „Милк Асетс“ ЕООД Искане за преценка; Приложение № 2 /07.01.2020 г./

3. ИП за „Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.32, 10447.154.34 и 10447.154.36, (стари номера 000227, 000229 и 000230), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на заведение за хранене и автомагазин“, с възложител ЕТ„НД-93-НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ“ Искане за преценка; Приложение №2 /16.01.2020 г./ Коригирано Приложение №2 /доп. информация 27.01.2020 г./

4. ИП за „Цех за преработка на плодове и зеленчуци“, с възложител „Ставрак 2015“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /27.01.2020 г./

5. ИП за „Цех за преработка на животински мазнини“, с възложител „ЕТ „Стела-90-Гатьо Колев-Детелина Колева“ Искане за преценка; Приложение №2; /28.01.2020 г./ Коригирано Приложение №2 /04.02.2020 г./

6. ИП за Изграждане на газоразпределителна мрежа, както следва:Подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175  до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”Подобект: „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142“, с възложител „Тецеко ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /28.01.2020 г./

7. ИП за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 21261.65.218 и 21261.65.30 по КК на с. Длъгня, община Дряново, област Гарбово“, с възложител Чех & П ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /11.02.2020 г./

8. ИП за „Изграждане на два броя тръбни кладенци“, с възложител Света гора ООД Искане за преценка; Приложение №2 /12.02.2020 г./

9. ИП за „Реконструкция и модернизация на недействащо рибовъдно стопанство за отглеждане на риби с висок пазарен потенциал в язовир, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51295.262.5 по КК и КР в землището с. Недан, община Павликени“, с възложител „Роял Ленд“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /14.02.2020 г./

10. ИП за „Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов“, с възложител „Дизмат“ ЕООД Приложение №2 /14.02.2020 г./

11. ИП за „Изграждане на мандра“, с възложител Иван Стефанов  Искане за преценка; Приложение №2 /20.02.2020 г./

12. ИП за „Изграждане на помощно стопанство с рибарници „Попенец“ в землището на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Аркус – Строй“ ЕАД Искане за преценка; Приложение №2 /27.02.2020 г./

13. ИП за „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XXV 590, 591, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Босса-ауто“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /06.03.2020 г./

14. ИП за „Обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир „Влашки дол“, разположен в землището на гр. Златарица, ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, с възложител „ПОСЕЙДОН 73“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /10.03.2020 г./

15. ИП за „Разширяване на производствената  дейност, и въвеждане в експлоатация на нова производствена линия за снаредяване и асемблиране на патрони с различни калибри (7,62 мм/39 мм, 7,62 мм/54 мм,  12,7 мм/99 мм и 12,9/108 мм) за стрелково оръжие“ с местоположение – ПИ 81904.28.13 по КК и КР на с. Чарково, общ. Габрово,  с възложител „Експал България“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /17.03.2020 г./

16. ИП за „Строителство и експлоатация на животновъдна сграда – „Краварник“ в поземлен имот с идентификатор 58918.190.9, местност „Могилките“, землище с. Пчелище, община Велико Търново“ ,  с възложител К. Костадинов  Искане за преценка; Приложение №2 /27.03.2020 г./

17. ИП за „Смилане и смесване на пластмасови и текстилни отпадъци“ ,  с възложител „Грийн Биотех“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /27.03.2020 г./

18. ИП за „Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти(СЖП)“ ,  с възложител „Биляна“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /31.03.2020 г./

19. ИП за „Преустройство на част от помещения за здравен пункт на завод „Първи май“ в малка работилница за месни продукти“ ,  с възложител „Сиконко Агрия“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /14.04.2020 г./

20. ИП за „Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда“ ,  с възложител „Булбиокем“ ЕООД  Искане за преценка; Приложение №2 /14.04.2020 г./

21. ИП за Проектиране и изграждане на Фотоволтаичен парк-2“ с местоположение – имот с идентификатор 65766.418.91 по КК и КР на гр. Свищов,  с възложител „Свилоза“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /16.04.2020 г./

22. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 3551 kWр“ с местоположение – имот с идентификатор 16359.511.185 по КК и КР на гр. Горна Оряховица,  с възложител „Захарни заводи“ АД  Искане за преценка; Приложение №2 /23.04.2020 г./

23.  ИП за „Изграждане на мрежова покривна фотоволтаична централа от 30 КWp, свързана към мрежата на електроразпределителното дружество, с цел производство и продажба на електрическа енергия по фиксирана преференциална цена с договор за изкупуване“, което ще се реализира в УПИ IIа, кв. 100, с. Драгомирово, община Свищов, с възложител „Яневи мениджмънт консулт“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /27.04.2020 г./

24.  ИП за „Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 30962.110.2 по КККР на гр. Златарица“, с възложител „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /30.04.2020 г./

25. ИП за „Инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали“, с възложител „Бесткон“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /30.04.2020 г./

26. ИП за „Главен разпределителен газопровод Ф250 извън урбанизираната територия за газоснабдяване на гр.Свищов, ЕКАТТЕ 65766, общ.Свищов, обл. Велико Търново“, с възложител „Тецеко“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /12.05.2020 г./

27. ИП за „Разширяване на дейностите на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с добавяне на дейности по съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /ОО/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и други производствени и битови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 16359.511.3 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител „Ековалент“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /14.05.2020 г./

28. ИП за „Поставяне на контейнери за събиране и обособяване на площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия“ , с възложител „Хедуей Интернешънъл“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /19.05.2020 г./

29. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни отпадъци в складови помещения, находящи се в УПИ I, кв. 44 по плана на Източна промишлена зона, гр. Горна Оряховица“, с възложител „Микс текстил“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /20.05.2020 г./ Допълнителна информация /04.06.2020 г./ Допълнителна информация 2 /03.07.2020 г./

30. ИП за „Напояване на земеделски земи в землището на с. Градница, общ. Севлиево“, с възложител „Извора-М“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /27.05.2020 г./ Коригирано Приложение №2 /09.06.2020 г./

31. ИП за „Разширение и преустройство на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“, с възложител „Геран 99“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /27.05.2020 г./

32. ИП за „Преустройство на помещения в производствена сграда на Завод за бутилиране за котелно и абонатна станция“, с възложител „Куандрант Бевъриджис” АД  Искане за преценка; Приложение №2 /01.07.2020 г./

33. ИП за „Монтаж на парогенератор за нуждите на съществуващ фуражен завод” с възложител „Мар-Крафт“ ООД  Искане за преценка; Приложение №2 /16.07.2020 г./

34. ИП за „Закупуване на оборудване за мини мандра с местоположение в ПИ с идентификатор 20835.203.4 по КК и КР на с. Джулюница, община Лясковец”, с възложител ЗП Симеон Захариев Искане за преценка; Приложение №2 /29.07.2020 г./

35. ИП за „Садково рибовъдно стопанство за аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ с идентификатор 21628.226.15 по КК и КР на с. Добромирка, Община Севлиево, област Габрово”, с възложител „СТОРМФИШ“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /05.08.2020 г./

36. ИП за „Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ гр. Стражица в ПИ с идентификатор 69633.605.7 по КК и КР, гр. Стражица”, с възложител Община Стражица Искане за преценка; Приложение №2 /05.08.2020 г./

37. ИП за „Обособяване на площадка за временно съхранение на опасни и производствени отпадъци“ в ПИ с идентификатор 14218.502.565 по КК и КР на гр. Габрово ”, с възложител „Еко Инвестмънт България“ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /11.08.2020 г./

38. ИП за „Включване на слънчогледови люспи, слънчогледови пелети и пелети от слама като гориво за котел ПТ10, намиращ се на площадката на „Топлофикация ВТ“ АД“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 10447.501.106 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител „Топлофикация“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /20.08.2020 г. /

Математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители, емитирани от организираните източници на „Топлофикация“ АД в приземния атмосферен слой, след извършване на промени /29.09.2020/

39. ИП за „Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци“, с местоположение поземлен имот (ПИ) №07363.82.1 в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител Община Свищов Искане за преценка; Приложение №2 /31.08.2020 г. /

40. ИП за „Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местност „Манастирски трап“ по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, с възложител Община Свищов Искане за преценка; Приложение №2 /31.08.2020 г. /

41. ИП за „Преустройство и разширяване на съществуващата сграда в ПИ с идентификатор 30962.110.5 КК и КР на гр. Златарица и монтиране на инсталация за регенериране на белилна пръст“, с възложител „Стройконсулт“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /09.09.2020 г. /

42. ИП за „Изграждане на контролно изпитателна станция за тестове  на патрони с различни калибри (7,62 мм/39 мм, 7,62 мм/54 мм,  12,7 мм/99 мм и 12,9/108 мм) за стрелково оръжие“ с местоположение – ПИ 81904.28.13 по КК и КР на с. Чарково, общ. Габрово“, с възложител „Експал България“ АД Искане за преценка; Приложение №2 /14.09.2020 г. /

43. ИП за „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 07363.57.320 по КК и КР на с. Българско Сливово, общ. Свищов“, с възложител „Биляна“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 Допълнено Приложение №2 /28.09.2020 г. /

44. ИП за Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животни“ в имоти №№229003, 229004, 229005, 229006, 229007, 229008, 229009, 229011, 229012, 229013, 229014 и 229015 в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново“, с възложител „Актив Фарм“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /08.10.2020 г. /

45. ИП за „Обособяване на съществуващо производствено помещение като леярна за леене на дребногабаритни магнезиеви детайли“, с възложител „Канепелле Интернешънъл Груп България“ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /22.10.2020 г. /

46. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 83586.45.10, местност „ВАБАИР“, землище с. Шемшево, община В. Търново”, с възложител Марин Пушкаров Искане за преценка; Приложение №2 /23.10.2020 г./

47. ИП за „Изграждане на цех за прахово боядисване в УПИ XXIV, кв. 6 по плана на гр. Велико Търново”, с възложител „Валда 90″ ООД Искане за преценка; Приложение №2 /23.10.2020 г./

48. ИП за „Инсталация за производство на компост”, с възложител „Хелиас“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /27.10.2020 г./

49. ИП за „Площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци и оползотворяването им чрез обратен насип в поземлен имот с идентификатор 55052.332.310 по КК и КР на гр. Павликени”, с възложител Община Павликени Искане за преценка; Приложение №2 /30.10.2020 г./

50. ИП за „Реконструкция на съществуваща локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за отпадъчни води на предприятие за преработка на сурово мляко в УПИ II, кв. 100 по ПУП на гр. Елена“, с възложител „АГРОМИЛК ПРОТЕИН“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2; Допълнение /06.11.2020 г./

51. ИП за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Елията“, с. Алеково, имот с идентификатор 00237.151.63“, с възложител Община Свищов Искане за преценка; Приложение №2 /17.11.2020 г./

52. ИП за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, с. Овча Могила, имот с идентификатор 53196.91.196“, с възложител Община Свищов Искане за преценка; Приложение №2 /17.11.2020 г./

53. ИП за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, местност „Блатото“, гр. Свищов в имот с идентификатор 65766.703.96“, с възложител Община Свищов Искане за преценка; Приложение №2 /17.11.2020 г./

54. ИП за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Манастирски трап“, гр. Свищов в имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25“, с възложител Община Свищов Искане за преценка; Приложение №2 /17.11.2020 г./

55. ИП за „Разширяване дейността на къща за гости и ферма за животни, чрез изграждане на кланичен пункт с кът за транжиране на собствена продукция в ПИ 288001, находящ се в махала Троенци, с. Табашка, община Севлиево“, с възложител Радослав Пеев Искане за преценка; Приложение №2 /27.11.2020 г./

56. ИП за „Напояване на зеделски земи в землището на с. Русаля, община Велико Търново“, с възложител „Агротранс-Велико Търново“ ЕООД Искане за преценка; Приложение №2 /23.12.2020 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015