1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решение №ВТ-30-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.119.15 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.09.12.2019 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2019 г . за „Частично изменение на трасето на горски автомобилен път „Марински кладенец – Зеленикова поляна“, в участъци от км 2+120 до км 2+416,47 и от км 5+361,36 до км 5+579,42″; защитени зони BG0001493 „Ценрален Балкан – буфер“ (публ.02.12.2019 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 14218.315.202, 14218.315.90, 14218.315.22, 14218.315.199, 14218.329.24, 14218.329.32, 14218.329.39, 14218.329.334, 14218.329.358, 14218.329.357, 14218.330.324, 14218.330.72, 14218.330.69, 14218.330.61, 14218.330.68, 14218.330.63, 14218.330.65, 14218.330.77, 14218.330.42 и 14218.330.47“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.25.11.2019 г.)

Решение №ВТ-27-ОС/2019 г . за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2019 г. на Териториално поделение (ТД) Държавно горско стопанство (ДГС) „Болярка“; защитени зони BG0000281 „Река Белица“ (публ.11.11.2019 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2019 г . за „Частично изменение на трасето на горски автомобилен път „Кладен рът -Осеникова поляна“ в участъка от км 0+72,46 до км 1+101,33″; защитени зони BG0001493 „Централен балкан – буфер“(публ.04.11.2019 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2019 г . за „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 17208.32.27 по КККР на с. Горско Косово, общ. Сухиндол“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“(публ.29.10.2019 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 56719.196.3 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“(публ.29.10.2019 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 06896.264.2 по кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Буйновци, общ. Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“(публ.21.09.2019 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 06896.261.13 и 06896.264.10 в землището на с. Буйновци, общ. Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“(публ.30.09.2019 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 122011 в землището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“(публ.30.09.2019 г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2019 г . за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори, собственост на държавата, на територията на ТП ДГС „Буйновци“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“(публ.24.09.2019 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2019 г . за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечите в имоти с кадастрални номера 112016 и 114010 в землището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“(публ.16.09.2019 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програмана имот с кадастрален номер 12677.240.10 в землището на с. Царева ливада, общ. Дряново“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“(публ.02.09.2019 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2019 г . за „План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в имот с идентификатор 81058.630.4 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“(публ.28.08.2019 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2019 г . за „Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план (ПУП – ПЗ и РУП) за ПИ с идентификатори 59094.121.299, 59094.120.300, 59094.120.310, 59094.121.296, 59094 120.314, 59094.121.298, 59094.120.410, 59094.120.409, 59094.121.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица – за промяна на предназначението на ПИ с цел реставриране, консервиране, социализиране и експониране на ГАНКЦ „Крепост Ряховец““; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“(публ.28.08.2019 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 39431.527.79, 39431.269.106, 39431.271.31 и 39431.528.106 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“, (публ.13.08.2019 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2019 г . за „ПУП – Парцеларен План (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура, осигуряваща захранването на на ПИ с идентификатор 10447.26.18 по КККР на гр. Велико Търново“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“, (публ.12.08.2019 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2019 г . за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ( ПУП – ПРЗ) за смяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 22232.106.26 по КККР на зевлището на гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с цел реализиране на инвестиционно предложение: „Изграждане на рибен проход към съществуващ бент на р. Янтра“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“, (публ.08.07.2019 г.)
Решение №ВТ-12-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 68823.122.21 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“ защитени зони BG0000399 „Българка“, (публ.01.07.2019 г.)
Решение №ВТ-11-ОС/2019 г . за „Промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти в землището на с. Агатово, общ. Севлиево, с цел обработване“; защитени зони BG0000615 „Деветашко плато“, (публ.27.06.2019 г.)
Решение №ВТ-10-ОС/2019 г . за „План – извлечение за промяна на вида на сечта в подотдели: 21 „ж“, 21 „м“, землището на с. Станчов хан, община Трявна; 21 „р“, 45 „ж“, 104 „ж1“, 104 „з1“, землището на с. Радевци, община Трявна, 45 „и“, 45 „н“, 45 „о“, 45 „с“, 45 „т“, 69 „в“, 69 „ж“, 69 „к“, 69 „м“ , землището на гр. Плачковци, община Трявна; 193 „в2“, 194 „з2“, 194 „а2“, землището на с. Бангейци, община Трявна , защитени зони BG0000399 „Българка“; (публ.26.06.2019 г.)
Решение №ВТ-09-ОС/2019 г . за „План – извлечение за промяна на вида на сечта в подотдели: 3 „б“, 3 „д“, 3 „з“, 5 „ж“, 5 „з“, 5 „н“, 6 „а“, 6 „б“, 6 „ж“, 7 „а“, 7 „д“, 7 „е“, 7 „ж“, 7 „и“, 8 „о“, 8 „г“, 9 „к“, 9 „л“, 10 „н“, 111 „в1“, 111 „м3“, 115 „т“, 134 „с2“, 134 „т2“, 134 „ч2“ землището на с. Станчов хан, община Трявна; 54 „в“, 54 „б“, 54 „г“, землището на гр. Плачковци, община Трявна; 83 „с1“, 83 „ш1“, 83 „а2“, землището на с. Енчовци, община Трявна, 106 „н2“, 106 „т2, 106 „ф2“, 106 „д3“, землището на с. Радевци, община Трявна; 134 „р2“, 144 „ш2“, 163 „б“ землището на с. Белица, община Трявна; 160 „б“, 162 „з“, 162 „з1“, землището на с. Фъревци, община Трявна; 185 „х“, землището на гр. Трявна, община Трявна; 187 „х“, 187 „с“, землището на с. Престой, община Трявна; 214 „а“, 214 „б“, 214 „в“, 214 „ш“, 215 „д“, 220 „я1“, 231 „г1“, землището на с. Царева ливада, община Дряново; 219 „x”, 219 „у“, землището на с. Радовци, община Дряново; 231 „а“, 231 „ц“, 231 „щ“, 231 „м1“, 235 „у“, землището на гр. Дряново, община Дряново; 253 „в1“, 253 „с1“, 253 „ч1“, землището на с. Туркинча, Община Дряново; 253 „ж1“, 253 „я3“, землището на с. Керека, община Дряново; 254 „м“, 254 „к2“, 254 „в3“, 254 „и3“, 254 „м3“, землището на с.Длъгня, община Дряново; 265 „р“, 265 „а2“, 265 „я2“, землището на с. Славейково, община Дряново; 268 „а3“, 268 „д3“, 268 „р3“, землището на с. Караиванца, община Дряново ; защитени зони BG0000399 „Българка“, BG0000214 „Дряновски манастир” и BG0000610 „Река Янтра” (публ.24.06.2019 г.)
Решение №ВТ-08-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 68823.117.8, 68823.110.13 и 68823.119.5 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.13.06.2019 г.)
Решение №ВТ-07-ОС/2019 г . за „План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. на територията на ТП ДГС „Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.04.06.2019 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2019 г . за „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с номера 048019 и 059007 в землището на с. Престой, общ. Трявна, обл. Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.02.04.2019 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 421007 в землището на с. Стоките, общ. Севлиево“; защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ.02.04.2019 г.)
Решение №ВТ-04-ОС/2019 г . за „Изграждане на обект за индивидуален отдих – вилна сграда с височина до 7 m в ПИ №102.51 по плана на новообразуваните имоти на м. „Мъгъра“ в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ.22.03.2019 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 39431.529.25 в землището на с. Крамолин, общ. Свелиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 18.03.2019 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 194002 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 01.02.2019 г.)

Решение №ВТ-01-ОС/2019 г . за „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 208001, 191006, 207001 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 07.01.2019 г.)

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015