1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване процедурата по ОВОС №1-П-ОВОС/2013г. за инвестиционно предложение „Площадка за извършване на търговска дейност, съхранение, оползотворяване, предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), метални опаковки, излезли от употреба акумулатори и батерии (ИУБА)” с възложител „Дани 2006“ ЕООД, гр. Дряново. /25.01.2013г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване процедурата по ОВОС №2-П-ОВОС/2013г. за инвестиционно предложение „Площадка за извършване на търговска дейност, съхранение, оползотворяване, предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), метални опаковки, излезли от употреба акумулатори и батерии (ИУБА)” с възложител „Дани 2006“ ЕООД, гр. Дряново. /25.01.2013г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване процедурата по ОВОС №3-П-ОВОС/2013г. за инвестиционно предложение „Изграждане на мини ТЕЦ с капацитет на електропроизводство 1500kW“ с възложител „ПРОГРЕССТРОЙ“ ЕООД, гр. Севлиево. /11.02.2013г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване процедурата по ОВОС №4-П-ОВОС/2013г. за инвестиционно предложение „Откриване на площадка №2 за предварително третиране на опасни медицински отпадъци“ с възложител „ПРОГРЕССТРОЙ“ ЕООД, гр. Севлиево. /19.02.2013г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване процедурата по ОВОС №5-П-ОВОС/2013г. за инвестиционно намерение „Увеличаване броя на отглежданите свине за угояване – 190бр.в съществуваща сграда“ с възложител ЕТ „ПМ-ПАВЕЛ МАРГИТИН“, с. Гайдари, общ. Трявна /20.03.2013г./
  • Съобщение за издадено Решение за прекратяване процедурата по ОВОС №6-П-ОВОС/2013г. за инвестиционно намерение „Увеличаване капацитета на животновъден обект до 260бр. животни (кози)“ с възложител Красимир Иванов /25.03.2013г./
  • Съобщение за издадено  Решение за прекратяване процедурата по ОВОС №7-П-ОВОС/2013г. за инвестиционно намерение „Изграждане на МВЕЦ „Янтра“ с възложител „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Разлог /14.05.2013г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015