1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщение за инвестиционно предложение Строителство на бензиностанция”, което ще се реализира в ПИ№091087в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново, с възложител ЕТ“Румяна Хинкова“– гр. Велико Търново/отг. на 06.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на галваничен цех за посребряване на детайли, което ще се реализира вимот с идентификатор 65927.501.5187 в гр. Севлиево,с възложител „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. Севлиево/отг. на 07.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на костница в гробищен парк”, което ще се реализира в кв.18по ПУП на гр. Павликени – с възложител Община Павликени             /отг. на 08.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС”, което ще се реализира в част от ПИ№14218.502.607 по КК и КР на гр. Габровос възложител „ТОНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ 2013” ЕООД – гр. Севлиево/отг. на 09.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Православен храм и Библиотека – Православен център”, което ще се реализира в ПИ №№ 067020 и 067023, местност „Вираните“ в землището на с. Леденик, общ. Велико Търново, с възложител ВЕЛИКОТЪРНОВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ     /отг. на 15.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширяване на гробищен парк”,  което ще се реализира в имоти №№080003, 080013 по КВС на с. Стамболово, общ. Павликени- с възложител Община Павликени/отг. на 17.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширяване на гробищен парк”,  което ще се реализира в ПИ №№238001, 000306 по КВС на гр. Павликени- с възложител Община Павликени   /отг. на 17.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на с. Върбовка, което ще се реализира в землището на с. Върбовка, община Павликени– с възложител общ. Павликени   /отг. на 23.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Електролизна инсталация за производство на разтвор на натриев хлорат”, което ще се реализира вимоти с идентификатор 65766.418.43 и 65766.418.43.2, Западна индустриална зона гр. Свищов – с възложител Свилоза АД – гр. Свищов   /отг. на 24.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане подземно кабелно трасе 20 kV от нов БКТП  в ПИ №000240 до нов ЖР в имот 125001 и монтаж на типов трафопост БКТП в ПИ№000240” в землището на с. Първомайци, община ГорнаОряховица- с възложител „ВЕЦ Първомайци“ ООД – гр. Велико Търново/отг. на 24.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за съхранение, разфасоване и препакетиране на млечни продукти”, което ще се реализира в УПИ ІІ-1025, кв. 99а по ПУП на град Бяла Черква, община Павликени – с възложител Милки лукс ЕООД – гр. Бяла Черква          /отг. на 27.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на действаща кравеферма от 60 броя на 90 броя крави”, което ще се реализира в УПИ I, кв. 65, по плана на с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица- с възложител Марин Николаев    /отг. на 28.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Довеждащ водопровод яз.Христо Смирненски” – Пречиствателна станция за питейни води – рехабилитация на безнапорно трасе чрез релайнинг”, което ще се реализира на територията на община Габрово от точка на присъединяване входна камера при ВЕЦ в ПИ№14218.216.413 до входна шахта в ПИ№14218.550.51 – ПСВП, гр. Габрово – с възложител Община Габрово/отг. на 28.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на център за разкомплектоване на ИУМПС и площадка за временното им съхранение към нея”, което ще се реализира в поземлен имот № 120039, в землището на гр. Лясковец, обл. Велико Търново – с възложител Автоперфект ЕООД– гр. Горна Оряховица/отг. на 29.01.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Дълбоки“ до НВ „Ниска зона“ с местоположение: ПИ№000216 и ПИ№000321 в землището на с.  Крушево, ЕКАТЕ 40141, общ. Севлиево – с възложител Община Севлиево  /отг. на 03.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии”, което ще се реализира вимот с идентификатор 14218.503.656  по КК и КР на гр. Габрово- с възложител „МТХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. Габрово   /отг. на 03.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя в кравеферма”, което ще се реализира в ПИ№ 061008 и ПИ№061014 в местност „Бикарницата” в землището нас. Богатово, община Севлиево – с възложител Иван Иванов /отг. на 11.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на производствена сграда, инсталиране на Турбогенератор №3, ново ГРУ (10,5/6,3 kV) и разширение на КРУ (6,5 kV)“, което ще се реализира вимот с идентификатор 65766.418.12 по КК и КР на гр. Свищов – с възложител ТЕЦ Свилоза АД – гр. Свищов /отг. на 13.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения с цел поливане на царевица, посредством капково напояване”, което ще се реализира в масив 5, местност “Колу гьол”, в землището на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш – с възложител ЕТ „Краси- Гина Милкова“– гр. Велико Търново/отг. на 13.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения с цел поливане на царевица, посредством капково напояване, което ще се реализирав масиви 2, 3, 4 и 120 местност “Ялията”, с. Каранци, общ. Полски Тръмбеш- с възложител ЕТ „Краси- Гина Милкова“ – гр. Велико Търново /отг. на 14.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на телчарник в краварник””, което ще се реализира в УПИ ХІ, кв. 724 по ПУП на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш- с възложител Милко Славев  /отг. на 17.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система и мелиоративни дейности”, което ще се реализира в ПИ№064008 в землището на с. Стамболово, община Павликени- с възложител ПК “Агрострой” – гр. Велико Търново /отг. на 18.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на складовата част на хранително-вкусово предприятие“, което ще се реализира в ПИ№000219 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново – с възложител Сладоледена фабрика ООД – гр. Велико Търново  /отг. на 18.02.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение ”Отреждане за движение, транспорт и обществено обслужване, с цел преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда и склад в обществено обслужваща сграда – автогара с до 20 автобусни места“, което ще се реализира следобединяването на УПИ  XVI  и УПИ  XVII, кв.12 в едно ново УПИ XXна гр. Велико Търново-с възложител ЕТ“Надежда-Надежда Христова“ – гр. Велико Търново/отг. на 04.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Създаване на площадка за разкомплектоване на автомобили /автоморга/ и изкупуване на бяла техника”, което ще се реализира в ПИ № 30962.501.1 по КК на гр. Златарица – с възложител Розалия Апостолова – гр. Велико Търново   /отг. на 05.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Лицензиране на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)”, която ще се реализира в  ПИ№65766.121.6 по кадастралния план на гр. Свищов – с възложител Майкромет ООД, гр. Белене   /отг. на 20.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Отглеждане на 40 бр. дойни крави и техните приплоди”, което ще се реализира в УПИ IV, кв. 902, по плана на гр. Горна Оряховица”– с възложител ЕТ СТЕФМАРК – Стефан Марков“ – гр. Горна Оряховица  /отг. на 20.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец,което ще се реализира в УПИ Х-332, кв. 109 по ЗРП на гр. Габрово“ – с възложител Айви БГ ЕООД, гр. Габрово   /отг. на 21.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Подобряване на образователна инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, което ще се реализира в с. Овча могила, общ. Свищов – с възложител Община Свищов   /отг. на 21.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Подобряване на образователна инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, което ще се реализира в УПИ І, кв. 32, с. Морава, общ. Свищов – с възложител Община Свищов   /отг. на 21.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Строеж на сграда Д13, оборудване и възстановяване на технологичен процес за топене и извличане на ВВ от разглобени снаряди и мини с топъл въздух и рязане на боеприпаси под вода с цел извличане на взривното вещество в цех Демилитаризация”, което ще се реализира в ПИ 81904.28. 113, землище Чарково, община Габрово – с възложител: „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Габрово. /отг. на 26.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция и изграждане на довеждащ път до площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния”, с цел разширение на полски път ПИ № 000168 и полски път ПИ № 000239 в съседни имоти до 8 м габарит ПИ № 000169 – пасище, мера, ПИ № 000032 –нива, ПИ № 331001 – зелена горска територия, ПИ № 000531 – изоставен и затлачен канал, ПИ № 800089 – полски път, ПИ № 000027 – нива и ПИ № 000155 – канал – с възложител община Павликени   /отг. на 28.03.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Монтиране на дъждовална поливна система за напояване на царевица”, което ще се реализира на около 2000 дка в землището на с. Поликрайще, община Горна Оряховица – с възложител: “ПЛАНЕТА 98” ЕООД,  с. Писарево.        /отг. на 02.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Подмяна на горелки на сушилни № 1 и 2 в Инсталация за ПДЧ“, с местоположение: имот с идентификатор 10447.517.167 по КК и КР на гр. Велико Търново, община Велико Търново – с възложител: „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас.                      /отг. на 03.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Подмяна на горелка в съществуващо котелно”, което ще се реализира в ПИ 508, кв. 165, в сградата на община Габрово, с административен адрес, гр. Габрово, пл. “Възраждане” № 3 – с възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО, гр. Габрово.    /отг. на 04.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Увеличаване капацитета на птицеферма за отглеждане на пилета – бройлери от 4 000 бр. на 10 000 бр.“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 102001, в землището на с. Мичковци с ЕКАТТЕ 48605, общ. Габрово – с възложител: ЕВГЕНИЯ КУНЕВА   /отг. на 07.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на речно водовземно съоръжение на р. Студена”, с местоположение в имоти с идентификатори 65766.239.1, 65766.923.8, 65766.923.11, 65766.923.12, 65766.923.13, 65766.238.14, 65766.923.15, 65766.923.16, 65766.923.17, местност „Совата“ в землището на гр. Свищов – с възложител: „СОВАТА“ ЕАД, гр. Севлиево.               /отг. на 07.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Изграждане на тръбен кладенец“ , което ще се реализира в ПИ № 086031, в землището на с. Лозен с ЕКАТТЕ 44046, общ. Стражица, обл. Велико Търново – с възложител: “АГРОКАРТЕЛ” ЕООД,  с. Писарево.                    /отг. на 07.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Въвеждане в експлоатация на аспирационна система с прахоуловителни филтри към полуавтоматична леарска машина“, с местоположение: имот с идентификатор 65927.501.5174 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево – с възложител: “ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД, гр. Севлиево.    /отг. на 07.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Разширяване на капацитета на птицеферма за угояване на бройлери от 38000 на 77000 броя”, с местоположение: ПИ № 086031, в землището на с. Лозен с ЕКАТТЕ 44046, общ. Стражица – с възложител: “АГРИКО” ЕООД, гр. Стражица.  /отг. на 10.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение Трафопост тип – БКТП 1000кВА и подмяна на ПИ160 с ПИ460, което ще се реализира в УПИ ХIІ, кв.125, ПИ№23947.501. 9726 по КК на гр.Дряново – с възложител ”МЕТАЛОЛЕЕНЕ – ДРЯНОВО” ООД , ГР. ДРЯНОВО /отг. на 10.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Добив на инертни материали в поземлени имоти с идентификатори 052069 и 052070, находящи се местност “Горен комлук“, с местоположение: землището на с. Писарево, общ Горна Оряховица, обл. Велико Търново – с възложител: “РБ ГРИЙН” ООД, гр. Габрово.  /отг. на 11.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Изграждане на кравеферма и жилищна сграда“, с местоположение: поземлен имот с идентификатор № 035009, местност “Горен Юртлук”, землище с. Водолей, общ. Велико Търново – с възложител: П.М /отг. на 11.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Изграждане на обществено обслужващи сгради, магазини, офиси, мотел, паркинг и автомивка“, с местоположение: УПИ VII, стр. кв. 237, гр. Велико Търново – с възложител: “КОНЕКС” ЕООД, гр. Велико Търново. /отг. на 11.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 броя неподвижни точкови източници от Участък „Бяла инпекция“, с местоположение: имот с идентификатор 65927.505.191 по КК и КР на гр. Севлиево – с възложител: “ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД, гр. Севлиево.                                                                                                                                                 /отг. на 16.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Водовземане чрез изграждане на сонадаж с цел изграждане на система за капково напояване на овошки“, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 125023, 125026, 125029, с. Горна Росица, общ. Севлиево – с възложител: “АМАЗОНКА АА” ООД, гр. Севлиево.                                   /отг. на 16.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Проектиране и строителство на Административна сграда и складово хале”, с местоположение: УПИ XXVIII, кв. 242, Източна промишлена зона, гр. Горна Оряховица – с възложител: „ВИКТОРИЯ – 05” ООД, гр. Горна Оряховица.             /отг. на 17.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра с цел напояване на земеделски култури“, с местоположение: землището на с. Крушето с ЕКАТТЕ 40172, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново – с възложител: ЗП СТАНИМИР КАРАИВАНОВ  /отг. на 28.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Елийска с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение: землището на с. Обединение с ЕКАТТЕ 53014, общ. Полски Тръмбеш – с възложител: „ТЕДИ – ЦВЕТ” ЕООД, гр. Велико Търново /отг. на 29.04.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Прокарване на търсещ сондаж Р-1 Овча могила, землище на с. Козловец, община Свищов”, което ще се реализира върху площ от 14.330 дка, която е част от ПИ №227006 в местността „Копчука”, землище на с. Козловец, община Свищов – с възложител: “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”- АД, гр. София.   /отг. на 08.05.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Изграждане на тръбни кладенци – ТК-1 и ТК-2 за водоснабдяване на Предприятие за преработка, размразяване и консервиране на плодове и зеленчуци“, с местоположение: УПИ IV, кв. 134, с ЕКАТТЕ 44793, общ. Лясковец, обл. Велико Търново – с възложител: „БИОФРУТ” ООД, гр. Горна Оряховица.     /отг. на 09.05.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Обособяване на еко къмпинг“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 104009, землище с. Хотница, общ. Велико Търново – с възложител: „ЛАЗЗИ ЛАЗЗИ” ООД, с. Леденик.                                                                /отг. на 14.05.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на частно театрално училище по изкуства и занаяти и жилища за временно настаняване от семеен тип за социално слаби деца “Димитър Екимов”, с местоположение: УПИ IV, кв. 67 по плана на с. Русаля, общ. Велико Търново – с възложител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ БИС – БАРД”, ГР. СОФИЯ                                                         /отг. на 14.05.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Доставка и монтаж на съоръжения за обект: „Газорегулиращ пункт (ГРП) и газопровод за захранване на Варорегенерационна пещ (ВРП) на Свилоза АД“, с местоположение: реализира в Западна Индустриална Зона, площадка Свилоза, гр. Свищов, община Свищов – с възложител: „ТАЦЕКО“ ЕООД, гр. Свищов                                                                                                             /отг. на 14.05.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ” ”Инсталация за получаване от хидратни утайки и соап щок  на дестилирани мастни киселини и оползотворяването им в сапун за обезмаслители“, с местоположение: НУПИ III-за завод за химикали, кв. 3 в землището на гр. Горна Оряховица – с възложител: „ХИМПРОДУКТ“ АД, гр. Горна Оряховица            /отг. на 15.05.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Кравеферма за 100 бр. животни“, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 072013 по КВС на землище с. Климентово, община Полски Тръмбеш – с възложител: Т. ТОДОРОВ          /отг. на 16.05.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения с цел напояване на царевица посредством капково напояване”, с местоположение: масиви 61 и 62, местност “Кривуля”, масив 69, местност “Сърлинца” и част от масив 70, местност “Шир гьол”, землище с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш– с възложител: “КРАСИ” ООД, гр. Велико Търново.                                                                          /отг. на 16.05.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на яйцеферма с капацитет до 5 000 кокошки”, с местоположение: УПИ IV, кв. 67 по плана на с. Русаля, общ. Велико Търново – с възложител: К. Кръстев         /отг. на 12.06.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Разширяване на гробищен парк”, с местоположение: ПИ №202023, 202024, 202025 в землището на с. Асеново, община Стражица – с възложител: Община Стражица, гр. Стражица.                                                                                                               /отг. на 12.06.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване” на лозово насаждение с обща площ 1 704 дка винени сортове, разположено в землището на с. Българско Сливово, община Свищов – с възложител: “Винпром Свищов” АД, гр. Свищов.       /отг. на 18.06.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за едър рогат добитък, в която ще се отглеждат оборно – вързано биволици и свободно – месодайни крави с приплодите”, което ще се реализира в ПИ №02823.0.810, м. “01 – Балабана” (бивш стопански двор) по КВС на с. Батак, община Павликени – с възложител: ЕКРОС – Г” ЕООД, гр. Велико Търново.                                                                     /отг. на 19.06.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / ИУЕЕО/ и продажба на ремонтни части.”, което ще се реализира на площадка, обхващаща поземлени имоти с идентификатори 10447.501.30, 10447.501.30.1 и 10447.501.30.2  по кадастралния план на гр. Велико Търново, община Велико Търново – с възложител: “ДМ ПАРТС” ЕООД, гр. Горна Оряховица.     /отг. на 01.07.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с местоположение УПИ XV, кв. 98 в землището на гр. Елена, община Елена” – с възложител: „БЕСТКАР 08“ ЕООД, гр. Елена.         /отг. на 01.07.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на дървени въглища”, което ще се реализира  в  УПИ-431 от кв.44 по плана на с. Яворец, община Габрово. – с възложител: „ИВЕРА 8“ ЕООД, гр. Севлиево.   /отг. на 03.07.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Павликени”, което ще се реализира в поземлени имоти (ПИ) №000244 и ПИ №000283, землище с. Бутово; ПИ №00095, землище с. Долна Липница; ПИ №000049 и ПИ №000047, землище с. Лесичери; ПИ №146001, с. Върбовка – с възложител: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, гр. Павликени.       /отг. на 09.07.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари, както и контролен център за мониторинг”, с местоположение ПИ№14218.44.8 в землището на гр. Габрово и ПИ№17991.132.58 в землището на с. Гръблевци, община Габрово – с възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО, гр. Габрово.   /отг. на 10.07.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова аспирация след преса за ПДЧ към инсталация за производство на ПДЧ“ с местоположение – имот с идентификатор 10447.517.169 по КК и КР на гр. Велико Търново – с възложител: „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас.        /отг. на 15.07.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела, съответно на 2, 3 и 4 етажа”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 23947.272.896 в м. “Арахангел”, гр. Дряново – с възложител: “АЛФА КОНСУЛТ 2000” ЕООД, гр. София.                 /отг. на 16.07.2014 г./

•Съобщение за инвестиционно предложение: ”Кравеферма за 120 броя животни“, което ще се реализира в поземлен имот №324010 в землището на гр. Бяла черква, община Павликени – с възложител: ИРИНЧО ИРИНЧЕВ   /отг. на 23.07.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Увеличаване капацитета на кравеферма до 650 броя животни и Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, с цел обединяване на УПИ XII и УПИ XIII и застрояването на УПИ X, XI и XII, в стр. Кв. 25а по РП на с. Страхилово” – с възложител: Фильо Майсторов     /отг. на 01.08.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на бройлери с капацитет до 100 000 броя животни”, което ще се реализира в имоти с идентификатори 65766.923.9, 65766.923.8, 65766.923.3, 65766.923.4 по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов – с възложител: „СОВАТА“ ЕАД, гр. Севлиево.      /отг. на 13.08.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Монтиране на отоплителен водогреен котел „Алтай“ за производство на топлинна енергия с гориво биомаса” , което ще се реализира в УПИ IX, кв. 14 по КК и КР на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново – с възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ АД, гр. Велико Търново                                                                          /отг. на 14.08.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: ”Изграждане на площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъци от Регион Габрово”, с местоположение: северозападната част на поземлен имот с идентификатор 000255 в землището на с. Гръблевци ЕКАТТЕ 17991, община Габрово – с възложител: Община Габрово, гр. Габрово /отг. на 25.08.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за обществено обслужване в областта на хотелиерството, търговията и услугите – заведения за обществено хранене, хотел и съпътстващите ги сгради и съоръжения за развлечение, спорт и атракции; изработване на ПУП за новообразувани УПИ III – за КОО и IV – за KOO в кв. 77 а по плана на гр. Полски Тръмбеш” – с възложител: Т. Хараламбиев, Н. Илиева, гр. Павликени и „ИНДУАСТРИАЛ ИНВЕСТ” ООД, гр. София        /отг. на 25.08.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци с инсталация за предварително третиране на отпадъци“ с местоположение ПИ 000269 и „Подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП – ПЗ/ за ПИ 130.1447 – за техническа инфраструктура”, което ще се реализира в ПИ 000269 и 130.1447 по КВС на с. Първомайци, община Горна Оряховица – с възложител: ЕТ „СТОЙЧО НЕНОВ“, гр. Горна Оряховица /отг. на 01.09.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Спортно – рекреационно селище за временно настаняване“ , което ще се реализира в землището на с. Мичковци, ПИ 027023, община Габрово – с възложител: „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, гр. Габрово         /отг. на 11.09.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на птици с капацитет до 40 000 места”, което ще се реализира в имоти с идентификатори 65766.923.9, 65766.923.8, 65766.923.3, 65766.923.4 по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов – с възложител: „СОВАТА“ ЕАД, гр. Севлиево                                                                                                           /отг. на 16.09.2014 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение: „Монтиране на нов котел с по–голяма мощност /ПК 4 – 4 тона пара на час/ на територията на фабриката.“ , което ще се реализира в УПИ VI, кв.127, гр. Лясковец, общ. Лясковец – с възложител: „КЕХЛИБАР“ ООД, гр. Лясковец             /отг. на 17.09.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Разширяване дейността на дружеството с включване на мобилна инсталация за вакуум пиролиза на отпадни суровини, предназначена за термохимична обработка на отпадни въглеводородни продукти в условията на вакуум отпадъци на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, ИУМПС, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от опаковки, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и увеличаване на количествата на отпадъци с кодове 16 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде, 19 12 12 – други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11“ , което ще се реализира в землището на гр. Златарица, ПИ с идентификатор 30962.110.3 и 30962.110.4 община Златарица – с възложител: „МАВЕЛ ПРИМ“ ЕООД, гр. София   /отг. на 18.09.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Възстановяване на ферма за 5000 броя овце“, което ще се реализира в землище на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177, община Велико Търново – с възложител: „БИОЛИК“ ЕООД, гр. Велико Търновo /отг. на 18.09.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлоенергия чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 112017, “Стопански двор” в землището на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново – с възложител: „БИСМАКС” ЕООД, гр. София    /отг. на 02.10.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на свинекомплекс „Биляна“, с местоположение: ПИ№000158 и ПИ№000159, с. Българско Сливово, общ. Свищов – с възложител: „БИЛЯНА“ ООД, с. Българско Сливово       /отг. на 06.10.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Укрепване на ската в централната част на град Дряново, посредством подпорна стена”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 23947.501.9734 по КК и КР на град Дряново – с възложител: Община Дряново, гр. Дряново /отг. на 13.10.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: “Разширяване на производствените мощности, чрез доизграждане на „Цех за пресовки и снарядяване на кумулативни снаряди и бойни глави на ракети”, което ще се реализира в имот с №000257 в землището на с. Станчов хан, община Трявна – с възложител: ”ЕМКО” ЕООД, гр. София     /отг. на 23.10.2014 г./

 •Съобщение за инвестиционно предложение: „Три къщи за гости”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81058.366.8 по КК и КР на с. Черновръх, община Трявна – с възложител: Марина Брънекова         /отг. на 21.10.2014 г./

 •Съобщение за инвестиционно предложение: „Обособяване на център за предварителна обработка на излезли от употреба МПС (ИУМПС) и продажба на авточасти за повторна употреба”, което ще се реализира в УПИ I-1422, кв. 161 по ПУП на гр. Павликени, общ. Павликени – с възложител: ”Стайков 2000 ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново, гр. Трявна  /отг. на 27.10.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Разширение на производствен корпус №2 към „Балканско ехо“ ЕООД”, което ще се реализира в УПИ І-100, кв.1 по ПУП на с. Ресен, общ. Велико Търново – с възложител: „БАЛКАНСКО ЕХО” ЕООД, с. Кръвеник        /отг. на 17.11.2014 г/

Съобщение за инвестиционно предложение: „Изграждане на обществено обслужващ комплекс, паркинг, автокъща и открити площи за обслужване на населението поетапно:I етап-подпорни стени, II етап-паркинг, автокъща и открити търговски площи. “, което ще се реализира в землище на с. Леденик, ПИ 4325377.12, община Велико Търново – с „ЕКСТРА КАР“ ООД, гр. Велико Търново      /отг. на 21.11.2014 г./

Съобщение за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща пристройка в предприятие за преработка, консервиране, замразяване и складиране на  плодове и зеленчуци”, което ще се реализира в УПИ І, кв.132 по ПУП на гр. Павликени, общ. Павликени – с възложител: „ПРОМОДУЛ” ЕООД, гр. Павликени         /отг. на 30.12.2014 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015