1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

1. ИП за „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки“ в ПИ 074010 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново с възложител – ЗП Калина Широкова. Информация по Приложение 2Искане за преценка /15.01.2018 г./

2. ИП за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП – ПР и ПЗ/ за ПИ № 10447.16.132 по КК на гр. В. Търново, област В. Търново с предвиждане за „обществено обслужване и производствено складови дейности“, с възложител „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, гр. В. Търново. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /24.01.2018 г./

3. ИП за „ЧИ на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и План за регулация /ПР/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за  „производствени и складови дейности”, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база,  местност  “Клена”, гр. Лясковец,  област В. Търново“ с възложител “СИД” АД, гр. Лясковец. Информация по Приложение №2Искане за преценка /27.02.2018 г./

4. ИП за „Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване“, което ще се реализира в част от имот №008004 в землището на с. Джулюница, община Лясковец, с възложител “Агропроект” ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /07.03.2018 г./

5. ИП за „Обособяване на автоморга – площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, с местоположение ПИ с площен №263, от кв. 39 по плана на с. Душево, община Севлиево, с възложител “Кригер Карс” ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /08.03.2018 г./

6. ИП за “Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Шереметя”, включващо изработването на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за възстановяване и рекултивация на нарушена територия – депо за битови отпадъци – гр. Велико Търново за поземлени имоти №83123.14.80 и №83123.14.81 по КК и КР на с. Шереметя, община Велико Търново и поземлени имоти №46532.58.1, №46532.58.2, №46532.58.6 по КК и КР на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с възложител Община Велико Търново Информация по Приложение №2; Искане за преценка /12.03.2018 г./

7. ИП за Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“, с местоположение ПИ с идентификатор №14218.550.239 по КК  и КР на гр. Габрово, община Габрово с възложител “Терахим 97″ АД Информация по Приложение №2 /14.03.2018/

8. ИП за „Подробен устройствен план за регулация и застрояване на новообразуван ПИ с идентификатор 58459.106.22, част от ПИ с идентификатор 58459.106.9, землище с. Присово, община В. Търново, област В. Търново, за изграждане на животновъден обект – кравеферма с капацитет до 100 броя месодайни крави с приплодите им“, с възложител Верджиния Колева Георгиева Информация по Приложение №2; Искане за преценка /23.03.2018 г./

9. ИП за „Промяна на предназначението и разширение на съществуваща производствена сграда в “Цех за производство на плочи от екструдиран полистирен”, което ще се реализира в УПИ XV, кв. 43 по плана на Горна Оряховица, с възложител “Купро – 94″ ООД Информация по Приложение №2Искане за преценка /10.04.2018 г./

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания