1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново уведомява потребителите на административни услуги, че могат да заявяват и получават административни услуги по електронен път. Инспекцията е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Той предоставя възможност на физически и юридически лица да използват следните системи и портали за електронни документи:

Задължително условие за използването им е наличието на електронен подпис (КЕП).

ОВОС, ЕО и ОС

Необходими документи за издаване на становище по инвестиционни предложения

 1. Уведомление за инвестиционно намерение – на хартиен и електронен носител;
 2. Документ за собственост или удостоверяващ право на ползване;
 3. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
 4. Други документи по преценка на уведомителя:допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; картен материал, схема, снимков материал и др. в подходящ мащаб.
 5. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Уведомление за инвестиционно предложение

Необходими документи за издаване на решение за планове, програми и проекти по процедура за оценка за съвместимостта

 1. Уведомление за част А за планове, програми и проекти, в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 2. Документ за собственост или документ удостоверяващ право на ползване;
 3. Техническо задание и проект на ПУП (включително обяснителна записка), в случаите, в които това е приложимо.

Изтегли: Уведомление за План/Програма/Проект за оценка за съвместимосттa по чл.10, ал.1 – част А

Необходими документи за издаване на решение за инвестиционно предложение по процедура за оценка за съвместимостта

 1. Уведомление за част Б за инвестиционни предложения, в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 2. Информация и документация, съгласно приложение № 3, част Б към чл. 10, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (описана е във формуляра за уведомлението);
 3. Документ за собственост или документ удостоверяващ право на ползване.

Изтегли: Уведомление за инвестиционно предложение за оценка за съвместимосттa по чл.10, ал.1 – част Б

Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

 1. Писмено искане от Възложителя; 
 2. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 3. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
 4. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Изтегли: Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Писмо на община до РИОСВ за осигурен обществен достъп

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Необходими документи за издаване на решение по ОВОС

 1. Искане за издаване на решение по ОВОС
 2. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 3. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.
 4. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.
 5. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.
 6. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 7. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.
 8. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.
 9. Писмена декларация за независимост на експертите, подписана лично;
 10. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.
 11. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 12. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.
 13. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

Изтегли: Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Изтегли: Обява за обществено обсъждане на доклад по ОВОС

Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана;
 2. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
 3. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Уведомление за план/програма за преценяване извършването на оценка по ЕО

Изтегли: Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

Необходими документи за издаване  на становище по екологична оценка на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана
 2. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели; декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС.
 3. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.
 4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.
 5. Информация за платена такса и дата на заплащане.

Изтегли: Искане за издаване на становище по ЕО

Биологично разнообразие

Регистрация на диви животни

Други образци

Управление на отпадъците

Образци на заявления по ЗУО:

Годишни отчети за отпадъците

Класификация на отпадъците:

Писмо отчетни книги

Атмосферен въздух

Други формуляри

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015