1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

ОВОС, ЕО и ОС

Необходими документи за издаване на становище по инвестиционни предложения

 1. Уведомление за инвестиционно намерение – на хартиен и електронен носител;
 2. Актуална скица на имота с координати;
 3. Документ за собственост или удостоверяващ право на ползване;
 4. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
 5. Други документи по преценка на уведомителя:допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; картен материал, схема, снимков материал и др. в подходящ мащаб.
 6. Електронен носител – 1 бр.

НОВО, в сила от от 12.04.2019 г.! Изтегли: Уведомление за инвестиционно предложение

Необходими документи за издаване на решение за планове, програми и проекти по процедура за оценка за съвместимостта

 1. Уведомление за част А за планове, програми и проекти, в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 2. Актуална скица на имота и/или координати;
 3. Документ за собственост или документ удостоверяващ право на ползване;
 4. Техническо задание и проект на ПУП (включително обяснителна записка), в случаите, в които това е приложимо.

Изтегли: Уведомление за План/Програма/Проект за оценка за съвместимосттa по чл.10, ал.1 – част А

Необходими документи за издаване на решение за инвестиционно предложение по процедура за оценка за съвместимостта

 1. Уведомление за част Б за инвестиционни предложения, в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 2. Информация и документация, съгласно приложение № 2, част Б към чл. 10, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (описана е във формуляра за уведомлението);
 3. Документ за собственост или документ удостоверяващ право на ползване.

Изтегли: Уведомление за инвестиционно предложение за оценка за съвместимосттa по чл.10, ал.1 – част Б

Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

 1. Писмено искане от Възложителя; 
 2. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 3. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
 4. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

НОВО, в сила от 12.04.2019 г.! Изтегли: Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Изтегли: Писмо на община до РИОСВ за осигурен обществен достъп

НОВО, в сила от 12.04.2019 г.!  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Необходими документи за издаване на решение по ОВОС

 1. Искане за издаване на решение по ОВОС
 2. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 3. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.
 4. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.
 5. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.
 6. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 7. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.
 8. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.
 9. Писмена декларация за независимост на експертите, подписана лично;
 10. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.
 11. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 12. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.
 13. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

Изтегли: Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Изтегли: Обява за обществено обсъждане на доклад по ОВОС

Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана;
 2. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
 3. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Уведомление за план/програма за преценяване извършването на оценка по ЕО

НОВО, в сила от от 12.04.2019 г.! Изтегли: Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

Необходими документи за издаване  на становище по екологична оценка на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана
 2. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели; декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС.
 3. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.
 4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.
 5. Информация за платена такса и дата на заплащане.

НОВО, в сила от от 12.04.2019 г.! Изтегли: Искане за издаване на становище по ЕО

Биологично разнообразие

НОВО от 22.11.2018 г.! Регистрация на диви животни

Други образци

Управление на отпадъците

НОВО от 22.01.2019 г.! Образци на заявления по ЗУО:

Годишни отчети за отпадъците

Класификация на отпадъците:

Писмо отчетни книги

Атмосферен въздух

Други формуляри

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания