1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС

 

1. ИП за „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки“ в ПИ 074010 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново с възложителЗП Калина Широкова. Информация по Приложение 2; Искане за преценка /15.01.2018 г./

2. ИП за „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП – ПР и ПЗ/ за ПИ № 10447.16.132 по КК на гр. В. Търново, област В. Търново с предвиждане за „обществено обслужване и производствено складови дейности“, с възложител „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, гр. В. Търново. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /24.01.2018 г./

3. ИП за „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“, с местоположение – имот с идентификатор 30962.502.2 по КК и КР на гр. Златарица, с възложител Община Златарица, гр. В. Търново. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /02.02.2018 г./

4. ИП за „Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Александър Стамболийски“, в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол с възложител „Водник“ ООД, гр.София. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /16.02.2018 г./

5. ИП за „ЧИ на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и План за регулация /ПР/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за „производствени и складови дейности“, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база, местност „Клена“, гр. Лясковец, област В. Търново“ с възложител „СИД“ АД, гр. Лясковец. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /27.02.2018 г./

6. ИП за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Павликени“,с местоположение – ПИ №000166 в землището на гр. Павликени, с възложител Община Павликени. Информация по Приложение №2; Искане за преценка /28.02.2018 г./

7. ИП за „Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване“, което ще се реализира в част от имот №008004 в землището на с. Джулюница, община Лясковец, с възложител „Агропроект“ ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /07.03.2018 г./

8. ИП за „Обособяване на площадка за третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци, генерирани от населениетона община Златарица“, с местоположение – ПИ №30962.501.1880 в землището на гр. Златарица, с възложител Община Златарица Информация по Приложение №2; Искане за преценка /07.03.2018 г./

9. ИП за „Обособяване на автоморга – площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), с местоположение ПИ с площен №263, от кв. 39 по плана на с. Душево, община Севлиево, с възложител „Кригер Карс“ ЕООД Информация по Приложение№2;Искане за преценка /08.03.2018 г./

10. ИП за „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Шереметя“, включващо изработването на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за възстановяване и рекултивация на нарушена територия – депо за битови отпадъци – гр. Велико Търново за поземлени имоти №83123.14.80 и №83123.14.81 по КК и КР на с. Шереметя, община Велико Търново и поземлени имоти №46532.58.1, №46532.58.2, №46532.58.6 по КК и КР на с. Малки чифлик, община Велико Търново, с възложител Община Велико Търново Информация по Приложение №2; Искане за преценка /12.03.2018 г./

11. ИП за Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“, с местоположение ПИ с идентификатор №14218.550.239 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител „Терахим 97“ АД Информация по Приложение №2 /14.03.2018/

12. ИП за „Подробен устройствен план за регулация и застрояване на новообразуван ПИ с идентификатор 58459.106.22, част от ПИ с идентификатор 58459.106.9, землище с. Присово, община В. Търново, област В. Търново, за изграждане на животновъден обект – кравеферма с капацитет до 100 броя месодайни крави с приплодите им“, с възложител Верджиния Георгиева Информация по Приложение №2; Искане за преценка /23.03.2018 г./

13. ИП за „Изграждане на предприятие за кисело и прясно мляко в ПИ с идентификатор 16376.196.19 в с. Горна Росица, общ. Севлиево“, с възложител „Агро Ловико“ ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /23.03.2018 г./

14. ИП за „Изграждане на предприятие за производство на плодови и зеленчукови сокове“, с местоположение УПИ VII „за производствени и складови дейности, кв. 1 по плана на с. Скалско, общ. Дряново, с възложител „Жив сок“ ООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка/04.04.2018 г./

15. ИП за „Промяна на предназначението и разширение на съществуваща производствена сграда в „Цех за производство на плочи от екструдиран полистирен”, което ще се реализира в УПИ XV, кв. 43 по плана на Горна Оряховица, с възложител „Купро – 94“ ООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /10.04.2018 г./

16. ИП за „Ремонт на съществуваща сграда и оборудване в сортировачен цех и линия за преработка на яйца и пастьоршзатор”, в имоти с идентификатор 39431.531.14 и ПИ №531020, с. Крамолин, община Севлиево, с възложител „Еко – Инвест 2008“ ЕООД Информация по Приложение №2; /11.04.2018 г./

17. ИП за „Изграждане на три двуетажни къщи за гости, детски площадки, спортно игрище за футбол и паркинг за посетители”, с местоположение – ПИ №018133 и УПИ IX 120,121 по плана на с. Средни Колиби, общ. Елена, с възложител Любен Йосифов Информация по Приложение №2; /12.04.2018 г./

18. ИП за „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка в предприятие за преработка на зеленчуци и медицински растения в сух екстракт“, с местоположение – УПИ XVIII „за производствена и складова дейност“, кв. 1 по плана на с. Скалско, общ. Дряново, с възложител „Сух сок“ ООД /13.04.2018 г./

19. ИП за „Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ I „за производствена, складова и търговска дейност“, в кв. 55, по плана на с. Козаревец, община Лясковец“, с възложител „БИО ФРУКТО“ ЕООД Информация по Приложение №2; Искане за преценка /25.04.2018/

20. ИП за „Изграждане на дестилерия за производство на етерично-маслени култури“, в УПИ I, кв. 64, по плана на с. Долна Липница, общ. Павликени, с възложител „Фермер 33“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /30.04.2018 г./

21. ИП за „ПУП план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел разширение на Гробищен парк на гр. Елена“, с възложител Община Елена Информация по приложение №2; Искане за преценка /03.05.2018 г./

22. ИП за Обособяване на „Участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица“, с местоположение имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна (16.05.2018 г.) информация.

23. ИП за „Засаждане на тополи“, с местоположение ПИ №032001, 028002, 017001,228008 з землището на с. Ореш, общ. Свищов, с възложител „Джамбазов Строй“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /29.05.2018 г./

24. ИП за „Изграждане на специализирана площадка за събиране и временно съхраняване на строителни отпадъци”, което ще се осъществи в ПИ с идентификатор 69633.605.4 в гр. Стражица, ЕКАТТЕ 69633, с възложител Община Стражица Информация по Приложение №2/28.05.2018 г./ Допълнителна информация към Приложение №2 /14.06.2018 г./

25. ИП за „Преустройство на съществуваща абонатна станция в котелно помещение и газификация“ на площадката на „Марино България“ ЕООД в УПИ VIII – 577 от кв. 68 по плана на СИЗ – гр. Габрово, с цел осигуряване на необходимата производствена пара на съществуващ цех за производство на мус от сливи, с възложител „Марино България“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /06.06.2018 г./

26. ИП за „Монтиране на автоклав към „Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и бобови зърнени култури“, с местоположение в ПИ 16376.195.34 по КК на землището на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово, с възложител „Вернада“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /14.06.2018 г./

27. ИП за „Изграждане на аквакултурно садково стопанство в язовир Александър Стамболийски в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол, с възложител „Еко Фиш Инвест“ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /20.06.2018 г./

28. ИП за „Изграждане на културно- развлекателен комплекс АРТИСТАС “, с местоположение в ПИ №147039 в землището на гр. Елена, с възложител Сдружение с нестопанска цел „Артистас глобал визионер- визионери“Информация по приложение №2; Искане за преценка /03.07.2018 г./

29. ИП за „Изграждане на площадка за събиране, балиране на хартия и пластмаса, временно съхраняване и транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци (черни и цветни метали) и предварително третиране (демонтиране и разглобяване) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, с местоположение в ПИ №65927.501.4025 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител „ЕКО – ВИЕТ“ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /06.07.2018/

30. ИП за „Оборудване на птицеферма за угояване на пилета – бройлери“, с местоположение в ПИ №000844 по КВС на гр. Стражица, с възложител Тихомир Станчев Информация по приложение №2; Искане за преценка /09.07.2018/

31.ИП за „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“, с местоположение в ПИ №14218.502.431 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „Джи Ауто-2017“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /07.08.2018/

32. ИП за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма“, с местонахождение – ПИ №190062 по КВС на с. Паскалевец, община Павликени, с възложител „Агротим ВМ “ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /22.08.2018/

33. ИП за „Реорганизация на производствената структура на работна площадка Севлиево с комплексно разрешително /КР/ №20-Н1/2014 г., акт. с решение №20-Н1-ИО-А2/2017 г. свързано с производствената структура на р.п. Градница с КР 26/2006 г., актуализирано решение №26-НО-ИО-А2/2012 г. с цел оптимицазия на производството“, с възложител „Идеал Стандарт Видима“ АД Информация по приложение №2; Искане за преценка /24.08.2018/

34. ИП за „Изграждане на цех за производство на сокове, в УПИ 972, кв. 93, по плана на с. Михалци, община Павликени“, с възложител ЗП Александър Иванов Информация по приложение №2; Искане за преценка /04.09.2018/

35. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти втора употреба“, с местоположение ПИ с идентификатор №65766.266.4 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител „Трък партс“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /25.09.2018/

36. ИП за „Съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 30962.110.1, находящ се в гр. Златарица, община Златарица, с възложител „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /17.10.2018/

37. ИП за „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за имот №087083 в землището на с. Поповци, община Габрово, с цел преотреждането му за „хранително – вкусова промишленост“ и извършване на преустройство, пристрояване и смяна предназначението на съществуваща сграда в имота в „Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси“, с възложител „ПУЛСАР“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /18.10.2018/

38. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Росица с цел напояване на земеделски култури“, с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, с възложител „САЛВИЯ – АГРО“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /22.10.2018/

39. ИП за „Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна“, с местоположение в землището на с. Черновръх, община Трявна, с възложител Община Трявна Информация по приложение №2; Искане за преценка /22.10.2018/

40. ИП за „Промяна предназначението на „Цех за производство и пакетаж на подправки“ в УПИ X – 1003, 1004, в кв. 46 на с. Сенник, община Севлиево и обособяването му в „Цех за преработка на охлюви“, с възложител „Перлескарготс” ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /29.10.2018/

41. ИП за „Инвестиционен проект за изграждане на мобилна мандра в ПИ с идентификатор 40782.500.377 по КК и КР на с. Куцина, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Китка – 2016“ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /02.11.2018/

42. ИП за „Изграждане на спортно – рекреационно селище“, което ще се реализира в поземлени имоти №062105, 062062, 062081, 062068 и 062069 в землището на с. Илаков рът, община Елена, с възложител „Би ен джей партнерс“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /15.11.2018/

43. ИП за „Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово“, с възложител „МНР“ ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /29.11.2018/

44. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУПМС) в ПИ №087064 в землището на с. Поповци, община Габрово“, с възложител „ИМПЕРО“ ООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /19.12.2018/

45. ИП за „Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулат“, с възложител Тинс Трейд 2000 ЕООД Информация по приложение №2; Искане за преценка /19.12.2018/

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015