1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточник на подземни води за питейно – битово водоснабдяване на 4 броя къщи за гости“ с местоположение ПИ 73403.24.10, местност „Мерата“ в землището на гр. Трявна, община Трявна“, с възложител „А И Т ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. Добрич  /отг. на 04.01.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване на производствения капацитет и продуктов асортимент на завода за производство на плочи от дървесни частици„, което ще се реализира в УПИ IX-9, парцел LII-9, парцел LI-9, парцел XXXII и парцел I, кв. 570, Промишлена Зона в гр. Велико Търново, Община Велико Търново, с възложител „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас /отг. на 07.01.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти”, с възложител „ЕЛВИ“ ООД, гр. Габрово                                       /отг. на 19.01.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за делба на УПИ ХVІІ и образуване на нов УПИ ХVІІІ „за бензиностанция и газстанция“ кв. 170 по плана на гр. Стражица, община Стражица; Изграждане на бензиностанция и газстанция от малък тип в новообразувания УПИ ХVІІІ кв. 170”, , с възложител „ПЕТКОВ – ЛЕС“ ЕООД, гр. София     /отг. на 01.02.2016 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Почистване на речното корито, изграждане на съоръжения за осигуряване проводимостта на р. Дряновска при високи води”, с местоположение Община Дряново, Област Габрово, с възложител Община Дряново, гр. Дряново       /отг. на 08.02.2016 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец”, което ще се реализира в 10447.501.106 по КК и КР на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ АД, гр. Велико Търново  /отг. на 24.02.2016 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение “Строителство на вилно селище – 8 броя едноетажни вилни сгради  и столова”, което ще се реализира в ПИ№14218.315.288 от КККР на град Габрово, общ. Габрово, с възложител Иван Йонков   /отг. на 02.03.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Отглеждане на телета”, което ще се реализира в поземлен имот №333042 в землището на с.Михалци, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „РАЧЕВ – 2“ ООД, гр. Павликени  /отг. на 08.03.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Смяна предназначението на заварени сгради в три монтажни участъка – „930“, „960“ и „970“ от съществуващ цех 900 – „Монтаж, демонтаж, снаредяване и комплектовка на изделия“, което ще се реализира на територията на дружеството, с възложител „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Габрово /отг. на 08.03.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на аквакултури до 40 тона риба в поземлен имот №000326 – „Язовир“, в землището на с. Палици, Община Елена, Област Велико Търново“, с възложител „ДИ ДЖИ ТРЕЙД 93“ ЕООД, гр. Елена  /отг. на 09.03.2016 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение “Ремонт на съществуващ галваничен цех”, в нает имот № 7 от урегулиран поземлен имот (парцел) I (първи) за ЕМЗ „Т. Саралиев“ в квартал 60 (шестдесети) по плана на град Килифарево, община Велико Търново”, с възложител „ГРИТ МОРЕЛ“ ЕООД, гр. София  /отг. на 10.03.2016 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води” (ПСОВ) в с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”, което ще се реализира в УПИ II5,6,7 в землището на с. Петко Каравелово, oбщина Полски Тръмбеш, с възложител Община Послки Тръмбеш, гр. Послки Тръмбеш /отг. на 22.03.2016 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили“, което ще се реализира в ПИ 000139 и ПИ 000143 в землището на с. Долна Липница, с ЕКАТТЕ 22160, община Павликени, с възложител Йордан Тенджерков /отг. на 25.03.2016 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Преотреждане на поземлен имот с идентификатор 81058.383.1 по КК на с.Черновръх, община Трявна от „за жилищно строителство в за обществено обслужване и селскостопанска дейност и разширяването му със земеделска земя – поземлен имот с идентификатор 81058.383.14 по КК на с.Черновръх, Община Трявна, с възложител Людмила Анкова /отг. на 29.03.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв. 126 по регулационния план на гр. Дряново”, с възложител „ЕКО ИНДЪСТРИ“ ЕООД, гр. София /отг. на 31.03.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на покрит пазар, минимаркет и открит паркинг за 48 автомобила“, с местоположение парцел I, кв. 799, гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ – Г. ОРЯХОВИЦА“ АД, гр. Горна Оряховица   /отг. на 31.03.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Създаване на овощна орехова градина, отглеждана по биологичен начин”, което ще се реализира в поземлен имот №011021 в землището на с. Дебелцово с ЕКАТТЕ 20287, община Севлиево, с възложител Галя Цанева  /отг. на 07.04.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за топене на животинска мазнина за технически цели“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 14218.502.554 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, с възложител СД „ЕЛМИРА МЕ-МЯНКОВ, МЯНКОВА И СИЕ“, гр. Габрово  /отг. на 13.04.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на скариди“, с местоположение ПИ №000163, местност „Кривулка“ в землището на с. Българско Сливово, община Свищов, област Велико Търново, с възложител „БИЛЯНА“ ООД, с. Българско Сливово  /отг. на 15.04.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ№049005, 049015, 049017, 049018, 049019, 049025 и 049026, с. Кози рог, община Габрово”, с възложител „КОЗИ РОГ ФАРМ“ ООД, с. Рязковци  /отг. на 20.04.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на овчарник за 1000 броя овце“, което ще се реализира в имот №131056 в землището на с. Шилковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител „ПАН АГРО 2016“ ООД, гр. Стара Загора     /отг. на 20.04.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане предприятие за преработка на сини сливи, производство на сушени и замразени плодове, както и конфитюр, сладко и мус”, което ще се реализира в УПИ IV-111 и УПИ V-111 в кв. 11 по плана на с. Станчев хан, община Трявна, област Габрово, с възложител Светла Глухарова, гр. Трявна    /отг. на 22.04.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски път „Мали Бухал“, което ще се реализира в имот №000405 в землището на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово, с възложител СЦДП ДП ТП ДЛС „РОСИЦА“, с. Стоките  /отг. на 27.04.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Туристическо селище – база „Капиновско селище и мотел в ПИ №161002 и ПИ №159008 от землището на с. Велчево, община Велико Търново“, с възложител Любен Велчев  /отг. на 04.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на кладенец“, с местоположение: поземлен имот №062060 в землището на с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител Боян Ковачев  /отг. на 04.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Нова производствена сграда за белени слънчогледови ядки в ПИ с идентификатор 57354.300.2076, УПИ II, кв. 82 по плана на гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител „Олива“ АД, гр. Кнежа  /отг. на 05.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Аварийно укрепване на скат при втока на мост с. Музга, община Габрово”, с възложител Община Габрово, гр. Габрово  /отг. на 05.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Укрепване на бреговете на дере в кв. 125, гр. Трявна”, с възложител Община Трявна, гр. Трявна  /отг. на 05.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на производствена сграда за оползотворяване на отпадъци от маслени фабрики“, което ще се реализира в ПИ№303018 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, с възложител ЕТ „ЕЛЕНА-ЕЛЕНКА ПЕТКОВА“, гр. Велико Търново  /отг. на 10.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в имот №142022, в землището на с. Морава, ЕКАТТЕ 49028, община Свищов за противопожарни нужди на силозно стопанство“, с възложител „КЕМАПУЛ“ ЕООД, гр. Свищов /отг. на 12.05.2016 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Изработване на предложение и проект за частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване и регулация на имот – УПИ I, ЗИЗ, гр. Свищов, област Велико Търново“, които очертават рамка за развитие на инвестиционно предложение: „Площадка за третиране на отпадъци“, с възложител Община Свищов, гр. Свищов  /отг. на 17.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „ДАЙКИРИ“, разположено в землището на с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „ЛЕСМА“ ООД, гр. Велико Търново /отг. на 25.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10447.502.310, в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с възложител „БИО ВИС“ ООД, гр. Велико Търново /отг. на 27.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Добавяне на нови машини от тип шприц за леене под налягане и премахването на съществуващите машини от производствената площадка”, с възложител „МТХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Габрово /отг. на 27.05.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81058.266.28 по КК и КР  на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово, с възложител Община Трявна, гр. Трявна /отг. на 14.06.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство и реконструкция на съществуващи производствени помещения в обект за производство на храни чрез преработка на орехи“, което ще се реализира в сграда с идентификатор 57354.300.2187.3 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с местоположение УПИ I, кв. 86 по плана на гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител „АГРОИНВЕСТ СТИЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново     /отг. на 14.06.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на свинекомплекс за угояване на прасета” с местоположение – ПИ№111050 в землището на гр. Елена, общ. Елена, с възложител „ЕЛБА – 99“ ЕАД, гр. Елена /отг. на 21.06.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел риболов и аквакултури”, което ще се реализира в поземлените имоти със следните идентификатори: 14218.473.1, 14218.473.2, 14218.473.9, 14218.473.10, 14218.473.11, 14218.261.55, 14218.261.85 в землището на с. Трънито, община Габрово, с възложител Невелин Вачков /отг. на 21.06.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция и преустройство на свиневъдна сграда в птицевъдна сграда”, което ще се реализира в поземлен имот №000642, в землището на с.Хотница, с ЕКАТТЕ 77356, община Велико Търново, с възложител „ЗЛАТ-ВАЛ-АГРОТЕХ-МЕЧКАРОВ, КЪНЕВ“ СД, гр. Трявна /отг. на 23.06.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Инсталиране на микро турбина до 20 kW за производство на електрическа енергия, без отклоняване на води от водното течение на р. Златаришка, в землището на с. Джулюница, общ Лясковец“, с възложител ЗП Руси Захариев  /отг. на 24.06.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Отглеждане на крави и телета, с местоположение поземлен имот №203005 в землището на с. Джулюница, с възложител Трифон Добрев /отг. на 28.06.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ремонт и оборудване на съществуваща птицеферма с капацитет 17 290 броя птици бройлери“, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №000139 в землището на с. Горна Росица с ЕКАТТЕ 16376, община Севлиево, с възложител „ЕС АЙ ПРОДЪЛШЪН“ ЕООД, гр. София /отг. на 21.07.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен или дренажен кладенец”, което ще се реализира в УПИ XV-422, кв. 45 по плана на с. Яворец, община Габрово, с възложител „ЛЕДЪР АРТ“ ООД, гр. Габрово /отг. на 21.07.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Производство на гранулирани биоторове“, което ще се реализира в кв. 47, 48 и 49 по ПУП на гр. Горна Оряховица, с възложител „НИКОМ-97“ АД, гр. Велико Търново   /отг. на 29.07.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на линия за производство на пелети с капацитет на 700 тона/година на територията на „Експал България“ АД, гр. Габрово, кв. Чарково, местност „Чукиля“ в УПИ 81904.28.185, сграда №4, община Габрово, област Габрово“, с възложител „ТЕМПУС ЛИНК“ ЕООД, гр. Габрово /отг. на 29.07.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Смяна предназначението на навес и част от производствена сграда-гатерен цех с цел обособяване на обект: „Цех за производство на пелети“, което ще се реализира в ПИ№000254, землище с. Стоките, община Севлиево, с възложител ЕТ „ЛЕСКОМЕРС ХВ-СИМЕОН СТОЯНОВ“, с. Тумбалово       /отг. на 03.08.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на складово стопанство за пропан-бутан и промишлена газова инсталация” с местоположение – ПИ№000801 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, с възложител „СИГМА 2003“ ООД, гр. Велико Търново        /отг. на 10.08.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Инвестиционен проект на кравеферма за месодайни говеда, битова сграда и ограда“, с местоположение имот с номер 313008, местност 313008, местност „РЪТА 17“ в землището на село Райковци, община Велико Търново, с възложител Дончо Дончев  /отг. на 12.08.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води“, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №057020 в  землището на с. Лесичарка, община Габрово, с възложител „ЕЛВИ“ ООД, гр. Габрово         /отг. на 12.08.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Откриване на втора площадка с предмет на дейност леене на детайли от чугун и стомана”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №038056, в землището на с. Яворец с ЕКАТТЕ 87120, община Габрово, с възложител „БИПА“ ЕООД, гр. Габрово  /отг. на 22.08.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №160051, в землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с възложител „МАР-КРАФТ“ ООД, гр. София        /отг. на 23.08.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“, включително изграждане на: „Присъединителен газопровод с налягане 5.4 МPa“ от Площадката на съществуваща автоматична газорегулираща станция (КС Полски Сеновец) до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“ и . „Електрически кабел 20 kV“ от съществуващ СБС № 65 на ЕП „Градина“ от ПС „П. Тръмбеш“ до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“, с възложител „ЕЛИТ – 94“ ЕООД, гр. Горна Оряховица  /отг. на 30.08.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Автогара, пункт за технически прегледи и автомивка, и гараж“ с местоположение – УПИ II от кв. 36 по Плана на гр. Свищов, с възложител „ФЕНИКС 2“ ООД, гр. Свищов /отг. на 31.08.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ремонт на съществуваща сграда – кошара/овчарник и отглеждане на 260 броя кози“, с възложител Инна Здравкова  /отг. на 10.09.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Комплексен проект за изграждане на животновъдна ферма за млечни кози и техните приплоди“, което ще се реализира в ПИ№195011, 195013, 195016, 19501 в землището на с. Горна Росица, общ. Севлиево, с възложител „ФЕРМА ЛОВИКО“ ЕООД, с. Горна Росица            /отг. на 27.09.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна предназначението и модернизация на стопанска сграда в птицеферма“, което ще се реализира в имот с идентификатор 30962.109.7 и 30962.109.8 в землището на гр. Златарица, общ. Златарица, с възложител „АГРОМИЛК” ЕООД, гр. Златарица    /отг. на 29.09.2016 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на шахтов кладенец с цел напояване на земеделски култури“ в землището на с. Каранци с ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш, с възложител Иван Иванов, с. Раданово     /отг. на 29.09.2016 г./
 • Съобщение за “Частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ЧИ на ПУП-ПЗ) за промяна отреждането на имот 080051 в землището на с. Поповци, общ. Габрово“, с възложител „ТЕХНОГАЗ” ООД, гр. Габрово /отг. на 30.09.2016 г./
 • Съобщение за „Възстановяване на ферма за 2000 броя овце“, което ще се реализира в землище с. Ново село, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „БИОЛИК“ ЕООД, гр. Велико Търново /отг. на 04.10.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на тръбен кладенец”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №49028.91.36 в землището на с. Морава, с ЕКАТТЕ 49028, община Свищов, с възложител „НОВЕ ГРИЙН“ ЕООД, гр. Свищов /отг. на 07.10.2016 г./
 • Съобщение за “Водовземане от повърхностен воден обект – р. Голяма река с цел напояване на земеделски култури“ в землището на гр. Стражица, с възложител ЕТ „КАРТЕЛ – НАТЮ ДОБРЕВ“, гр. Стражица /отг. на 19.10.2016 г./
 • Съобщение за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Баниски Лом, с цел напояване на земеделски култури“ в местност „Маревец“ землището на с. Горски Сеновец, ЕКАТТЕ 17155, община Стражица, област Велико Търново, с възложител ЕТ „ДАНИЕЛ ДОБРЕВ“, гр. Стражица /отг. на 01.11.2016 г./
 • Съобщение за „Разширение на съществуващ гробищен парк в село Сенник, община Севлиево“, област Габрово, с възложител Община Севлиево, гр. Севлиево /отг. на 01.11.2016 г./
 • Съобщение за „Модернизиране на земеделско стопанство чрез закупуване на земеделска техника и създаване на ябълкова овощна градина”, с възложител ЗП Велико Великов /отг. на 02.11.2016 г./
 • Съобщение за ”Ремонт на съществуващи сгради с предназначение „пилчарник“ и закупуване на оборудване за птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери разположена в имоти с № 107037 и № 000105, землище на с. Петко Славейков, общ. Севлиево, обл. Габрово“, с възложител „ЕКСПО – ХК“ ЕООД, гр. Търговище /отг. на 08.11.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на шахтов кладенец”, което ще се реализира в УПИ IV кв. 17 по плана на гр. Велико Търново, с възложител „СОКОЛОВ“ ООД, гр. Велико Търново /отг. на 09.11.2016 г./
 • Съобщение за „Изпълнение на един тръбен кладенец за напояване на зелени площи, храсти и дървета на територията на бъдеща складова база за съхранение и подготовка за продан на селскостопанска продукция и трайни насаждения с орехи и лешници в землището на с. Ялово, община Велико Търново и проектиране на система за капково напояване на насажденията“ и „Парцеларен план на външни връзки за захранването с вода и електричество на поземлен имот №04011, в землището на с. Ялово, община Велико Търново“, с възложител „БГ ОРГАНИКА“ ООД, гр. Павликени /отг. на 18.11.2016 г./
 • Съобщение за “Оборудване на 3 броя съществуващи сгради, разположени в имоти с №531015, №531023 и №531028“ с местоположение – №531015, №531023 и №531028 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево, с възложител „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД, гр. Габрово /отг. на 18.11.2016 г./
 • Съобщение за “Промяна предназначението на съществуващ „пилчарник“ в „краварник“, което ще се реализира в ПИ№034072, в землището на с. Донино, общ. Габрово, с възложител Зехра Мехмедова /отг. на 22.11.2016 г./
 • Съобщение за “Създаване на овощна градина“ с местоположение – ПИ№206003 и ПИ№000381 в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, с възложител ЗП Георги Иванов /отг. на 24.11.2016 г./
 • Съобщение за “Проект за напояване по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г“ с местоположение – масиви в землището на гр. Стражица, с възложител „ГРАДИНАР ГРУП“ ООД, с. Нова Върбовка /отг. на 24.11.2016 г./
 • Съобщение за “Създаване на нови биологични трайни насаждения от арония и изграждане на система за капково напояване към тях и създаване на система за капково напояване към вече съществуващи биологично сертифицирани трайни насаждения от арония и закупуване на земеделска техника“ с местоположение – ПИ№195027 и ПИ№195028 в землището на гр. Елена, общ. Елена, с възложител „АГРОНИА“ ЕООД, гр. София /отг. на 25.11.2016 г./
 • Съобщение за „Монтаж на парен котел на биомаса с производителност 12 t/h суха наситена пара“ с местоположение УПИ II, кв. 82 по плана на гр. Полски Тръмбеш, с възложител „ОЛИВА“ АД, гр. Кнежа /отг. на 25.11.2016 г./
 • Съобщение за “Ограждане, напояване и съхранение на биоплодове в землището на с. Масларево, община Полски Тръмбеш за създадено вече трайно насаждения“ с местоположение – ПИ№019008 и ПИ№019007 в землището на с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „АЛЕКСАНДРА-ПЕТРА“ ООД, гр. Велико Търново /отг. на 25.11.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на предприятие за обработка на кожи”, което ще се реализира в ПИ№087070 в землището на с. Поповци, общ. Габрово, с възложител „ГИМП“ ЕООД, гр. Стара Загора /отг. на 25.11.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 51 броя крави с доилна зала и  млекопункт“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 17213.53.11 в землището на с. Горско ново село, община Златарица, област Велико Търново, с възложител „БЛ КОМЕРС“ ЕООД, гр. София /отг. на 25.11.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 60 броя крави с доилна зала и  млекопункт“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 63118.58.24 в землището на с. Росно, община Златарица, област Велико Търново, с възложител Еврин Малаков /отг. на 25.11.2016 г./
 • Съобщение за „Водовземане от подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец с цел напояване на земеделски култури”, което ще се реализира в  землището на с. Бреговица, с ЕКАТТЕ 06731, област Велико Търново, с възложител „МОНИ – 99“ ЕООД, гр. Стражица /отг. на 25.11.2016 г./
 • Съобщение за „Изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 27190.502.005 в землището на гр. Елена, община Елена“, с възложител „САГА-С“ ООД, гр. Елена /отг. на 29.11.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на оранжерия в имот №104011, землище с. Царевец, монтиране на Поточна линия за моркови и картофи в имот №104010, землище с. Царевец и закупуване на техника за обслужване на производството“ с местоположение община Свищов, област Велико Търново, с възложител „КЕМАПУЛ“ ЕООД, гр. Свищов /отг. на 29.11.2016 г./
 • Съобщение за „Четири къщи за гости и заведение за обществено хранене в имот №031017 в землището на с. Бяла Река, община Сухиндол, област Велико Търново“, с възложител Мирослав Ангелов /отг. на 30.11.2016 г./
 • Съобщение за „Разширение на съществуващ гробищен парк в село Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш“, област Велико Търново, с възложител Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш /отг. на 01.12.2016 г./
 • Съобщение за „Изготвяне на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП–ПРЗ) на ПИ 62325.350.48 и отреждането на имота за „обществено обслужване и жилищни нужди“ по одобрената кадастрална карта на с. Раювци, Община Елена, с възложител „РАЕВЦИ“ ООД, с. Раювци /отг. на 01.12.2016 г./
 • Съобщение за “Създаване на 64,271 дка конвенционални насаждения от ягодоплодни и череши с капково напояване и закупуване на земеделска техника към тях“ с местоположение – ПИ№163006, ПИ№163007, ПИ№163008, ПИ№163009, ПИ№163010, ПИ№163011, ПИ№1640112 ПИ№164008, ПИ№164007, ПИ№164020, ПИ№164016, ПИ№164021, ПИ№219001, ПИ№217018 в землището на гр. Бяла черква, общ. Павликени, с възложител „ЕКЗОТИКА“ ЕООД, гр. Павликени /отг. на 05.12.2016 г./
 • Съобщение за “Създаване на биологични трайни насаждения от арония със система за капково напояване, изграждане на оранжерия за зеленчуци със субстратктно отглеждане  и на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и закупуване на земеделска техника“ с местоположение – имоти с идентификационни  №№30962.68.2, 30962.68.4, 30962.68.5, 30962.68.6, 30962.68.10, 30962.68.11, 30962.893.68.13, 30962.893.2 30962.893.3, попадащи в местност „Кантона”, в землището на гр. Златарица, с възложител „АГРОНИА“ ЕООД, гр. София /отг. на 05.12.2016 г./
 • Съобщение за “Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра“ с местоположение – ПИ 65766.162.2, ПИ 65766.162.3, ПИ 65766.162.1 ПИ 65766.162.8, ПИ 65766.162.4, ПИ 65766.162.5, ПИ 65766.162.6, ПИ 65766.634.42, ПИ 65766.635.15, ПИ 65766.635.18 и ПИ 65766.635.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Свищов, с възложител Община Свищов, гр. Свищов /отг. на 06.12.2016 г./
 • Съобщение за “Топлоцентрала към предприятие за производство на паркет“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.24.86 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево, с възложител “ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Севлиево /отг. на 09.12.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)  и продажба на авточасти за повторна употреба“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор №14218.502.367 по плана на гр. Габрово, кв. „Бойката“, с възложител „МАНИЕР СЕКЪНД ХЕНД“ ООД, гр. Габрово /отг. на 14.12.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на едроплощен хипермаркет, прилежащ паркинг, подземен сплинклер и трафопост“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор №10447.503.323 по КК на гр. Велико Търново, представляващ УПИ II, кв. 136 по плана на гр. Велико Търново, с възложител „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, гр. София /отг. на 14.12.2016 г./
 • Съобщение за „Разширение на гробищен парк гр. Трявна, кв. Стояновци“ с местоположение – имот с идентификатор 81058.368.55 по КК и КР на с. Черновръх, Община Трявна, с възложител Община Трявна, гр. Трявна /отг. на 15.12.2016 г./
 • Съобщение за „Изграждане на напоителна система за капково напояване”, което ще се реализира в землището на с. Морава, с ЕКАТТЕ 49028, община Свищов, с възложител „НОВЕ ГРИЙН“ ЕООД, гр. Свищов /отг. на 15.12.2016 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015