1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма за до 50 броя свине – майки” в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, поземлен имот №093017 с ЕКАТТЕ 59094, с възложител А. Б.  /отг. на 19.01.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци“ с местоположение ПИ №000507 в землището на гр. Лясковец, община Лясковец, , с възложител „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 33“ ЕООД, гр. Велико Търново             /отг. на 12.01.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Частична промяна предназначението на обект с цел отреждането му „за производствена дейност” и преустройството му в малка пивоварна“, с местоположение: УПИ VIII, кв. 112, град Габрово, община Габрово, област Габрово, с възложител „ИНТЕР 77“ ООД, гр. Габрово           /отг. на 21.01.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане автоморга, автокъща, автосервиз, автобояджийна и търговска база”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 14218.711.6, град Габрово, община Габрово, област Габрово, с възложител „ЛИВИЛУКС“ ООД, гр. Габрово    /отг. на 21.01.2015 г./
 • Във връзка с Решение № 6 от 22.01.2015 на Министъра на околната среда и водите за отмяна на Решение №ВТ-55-ПР/2014 г. РИОСВ-Велико Търново съобщава за Възобновяване на процедура по ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела, съответно на 2, 3 и 4 етажа” в поземлен имот с идентификатор 23947.272.896 в м. “Арахангел”, гр. Дряново, община Дряново. /отг. на 12.02.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Цех за преработка на зеленчуци”, което ще се реализира в УПИ VI-352, кв. 36, с. Лесичери, общ. Павликени, с възложител ЕТ „СТОЯН ЯЧКОВ”, с. Лесичери, община Павликени /отг. на 24.02.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на животновъдна ферма за млечни и месни продукти“ с местоположение ПИ №029012 и №029013, землище с. Стамболово, община Павликени, с възложител „ХАНКОМЕРС“ ООД, с. Михалци, община Павликени                        /отг. на 20.02.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на хотелски комплекс Боженци и допълнително изграждане на паркинг и спортни игрища”, което ще се реализира в имоти с номера 149005, 149014, 149011 в землището на с. Кметовци, община Габрово, с възложител „ДАМЕРА ХОТЕЛС“ ООД, гр. София /отг. на 04.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена от корекцията на река Еленска в участък между КК7 и ПК33“ с местоположение ляв бряг на р. Еленска в участъка на ул. „Крайбрежна“, гр. Елена – общинска собственост, с възложител Община Елена, гр. Елена /отг. на 06.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на развъдник и люпилня за пъстърва и шаран в съществуващи язовири, цех за почистване и консервиране, фуражен цех, 15 едноетажни къщи за гости, ресторант и детска площадка”, което ще се реализира в ПИ №№000308, 000309 и 000312, с. Мусина, с възложител „Шанс – 97“ ЕООД, гр. Павликени                                          /отг. на 11.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на овощна градина с площ 600 дка”, което ще се реализира в ПИ №65766.131.16, гр. Свищов, с възложител „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001“ ЕООД, гр. Свищов                 /отг. на 12.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра с цел напояване на земеделски култури“, което ще се реализира в ПИ №000041, землище с. Крушето – общинска собственост, с възложител ЗП Станимир Караиванов /отг. на 16.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на три броя сондажи с геосонди за термопомпена инсталация за отопление и охлаждане на частен имот”, което ще се реализира в ПИ №65766.702.1258, гр. Свищов, с възложител „Про Терм Дрил“ ООД, гр. София      /отг. на 16.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ за водовземане от подземни води”, което ще се реализира в ПИ №025065, с Мичковци, с възложител ИЦСПОС „Алфа Метал“ ЕООД, гр. Габрово      /отг. на 17.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща кравеферма с цел изграждане на обект за отглеждане на 1 000 броя крави“, което ще се реализира в ПИ №314047, местност „Бостанлъка“, землище на с. Поликраище, с възложител „Планета 98“ ЕООД,с. Писарево                        /отг. на 17.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма”, което ще се реализира в ПИ№333041 в землището на с. Михалци, общ. Павликени, с възложител „СЕРГО 2” ЕООД, гр. Павликени     /отг. на 18.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за търговия с препарати за растителна защита” с местоположение УПИ IV, кв.163 – А, с адрес на имота ул.“ Балканска“ №3 гр. Велико Търново, община Велико Търново, с възложител „ДСБ – АГРО“ ЕООД, гр. Велико Търново  /отг. на 18.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Разширение на съществуваща свинеферма и изграждане на силози за съхранение на зърно“ с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65927.517.522 по КК на град Севлиево, с възложител „АЙВИ БГ“ ЕООД, гр. Габрово       /отг. на 19.03.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване с цел напояване на 250 дка овощна градина от лешникови насаждения“ с местоположение землището на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „БОРКО“ ЕООД, гр.Велико Търново        /отг. на 20.03.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на свинеферма за отлеждане на 300 свине-майки и техните приплоди в имот с №000065 в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица“, с възложител АГРОСПЕЙС БГ ЕООД, гр. Велико Търново        /отг. на 30.03.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Залесяване на имоти с №№000095, 000096, 000097“ с местоположение землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, с възложител Община Свищов, гр. Свищов                     /отг. на 08.04.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и преустройство на съществуващ млекосъбирателен пункт в мандра и ограда на имота“ с местоположение ПИ№121010 в землището на с. Балван, общ. Велико Търново, с възложител „ЕКСРОС-Г” ЕООД, гр. Велико Търново                              /отг. на 24.04.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Строителство и експлоатация на животновъден обект за отглеждане на 10000бр. кокошки“ с местоположение УПИ VII, кв. 103, гр. Стражица, общ. Стражица, с възложител “ПИМЕНС” ООД, гр. Стражица                                         /отг. на 24.04.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на база за производство на соеви продукти“ с местоположение поземлен имот №000218 в землището на с. Дъскот, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „ХЕРАКЪЛ – НП“ ООД, с. Дъскот/отг. на 27.04.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Създаване на овощна градина и изграждане на система за капково напояване“ с местоположение ПИ №206008, 206009, 206020, 206019, 200618 в землището на с. Батак, общ. Павликени, с възложител ЕТ „БИО ПЛАНТ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ“, гр. Павликени     /отг. на 27.04.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на птицеферма“ с местоположение ПИ №058008 в землището на с. Присово, общ. Велико Търново, с възложител Методи Петров     /отг. на 28.04.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от ЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА“ с местоположение кв.103 А, гр. Стражица,община Стражица, с възложител Симеон Симеонов                /отг. на 30.04.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали и дейности по изкупуване, разкомплектоване и временно съхранение на ИУМПС на площадка №1“ с местоположение ПИ №14218.515.375 в землището на гр. Габрово, община Габрово, с възложител „КРИСМАР МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Габрово       /отг. на 11.05.2015 г./ 
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на малка кланица”, което ще се реализира в поземлен имот №069019 в землището на с. Поповци, община Габрово, област Габрово, с възложител Денислав Шишев   /отг. на 12.05.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма“, което ще се реализира в имот с идентификатор 35273.6.9 по КК и КР на с. Калайджии, общ. Златарица, с възложител Харалампи Стоянов, гр. София           /отг. на 20.05.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточник на подземни води за питейно – битово водоснабдяване на 6 броя къщи за гости“ с местоположение ПИ 72403.24.10, местност „Мерата“ в землището на гр. Трявна, община Трявна, с възложител „А И Т ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. Добрич          /отг. на 22.05.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на изпитвателна станция за изпитване на твърдогоривни заряди“с местоположение ПИ№000257, землище с. Станчов хан, община Трявна, с възложител „ЕМКО“ ЕООД, гр. София            /отг. на 29.05.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в леярен цех при използване на индукционна електрическа пещ за леене на чугун“с местоположение УПИ XII, кв. 241 по плана на ИПЗ на гр. Горна Оряховица, с възложител „СКЛАДОВА ТЕХНИКА“ АД, гр. Горна Оряховица           /отг. на 01.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Разширение на съществуващ цех за производство на метален обков, крепежни изделия и резервни части, включващо изграждане на участък за прецизно леене на алуминиево – цинкови сплави в пресгус машини с капацитет до 3 тона на денещ за леене на чугун“с местоположение УПИ I – 177.178, кв. 41 по плана на с. Крушево, община Севлиево, с възложител „ХЕРМЕС ИКО“ ЕООД, гр. Севлиево        /отг. на 03.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ град Павликени“с местоположение УПИ VII, кв. 132 по плана на гр. Павликени, собственост на община Павликени, с възложител Община Павликени, гр. Павликени                                                  /отг. на 08.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Ремонт, преустройство на съществуваща овцеферма и изграждане на три нови селскостопански сгради към нея“с местоположение ПИ №000076 в землището на с. Белица, общ. Трявна, с възложител „АЛФА-МНД“ ООД, гр. Трявна             /отг. на 09.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на рибарник“с местоположение ПИ №133015, с. Кметовци, с възложител ЗП Мартин  Димитров   /отг. на 12.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Промяна предназначението на бивш предачен цех в цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“с местоположение ПИ 14218.550.168.6 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „ГАБИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Габрово            /отг. на 12.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Залесяване на 78,57 дка с фифанки „топола“ за производство на биомаса и закупуване на земеделска техника“с местоположение ПИ №063001, 064002, с Пушево, община Велико Търново, с възложител „Витагрийн“ ЕООД, гр. Гоце Делчев        /отг. на 15.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Обособяване на паркинг за атобуси и автомобили“с местоположение ПИ с идентификатор 05831.31.14, с. Арбанаси, с възложител Иван Георгиев     /отг. на 16.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за производство на крекери и снаксове за домашни любимци“,което ще се реализира в УПИ XV-422, кв. 45 по плана на с. Яворец, общ. Габрово, с възложител „ЛЕДЪР АРТ“ ООД, гр. Габрово                       /отг. на 19.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на шахтов кладенец за допълнително питейно водоснабдяване“, което ще се реализира в ПИ№000493 в землището на с. Ресен, общ. Велико Търново, с възложител „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, гр. Велико Търново                                                 /отг. на 25.06.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение ПУП – ПРЗ с цел обединение на поземлени имоти №№061048, 061047, 061046, 061045 и 061044 в землището на с. Блъсковци и обособяване на къмпинг с места за каравани и палатки“, с местоположение община Елена, област Велико Търново, с възложител Стоян Стоянов      /отг. на 02.07.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ремонт на складово стопанство с цел съхранение на натриева основа“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 65766.418.27 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, с възложител „БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София          /отг. на 02.07.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на строителен Хипермаркет „Практис“, което ще се реализира в УПИ VIІ и УПИ VIII, кв. 18 по плана на Западна Промишлена Зона,  гр. Велико Търново, с възложител „МЕГАДОМ” ООД, гр. София    /отг. на 06.07.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение ”Разкриване на животновъден обект за отглеждане на пилета бройлери”, с местоположение: УПИ VIII-463, кв. 84, с. Павел, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител Петко Линов   /отг. на 24.07.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкции и разширение на съществуваща птицеферма“, ПИ 000217, местност ”Сухата чешма ”, землище гр.Дебелец, Община Велико Търново, с възложител ЗП Калина Широкова   /отг. на 10.08.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изработване на Подробен устройствен план и разделяне на ПИ с идентификатор 81058.429.12 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна”, с възложител „ФИНИС” ЕООД, гр. Варна             /отг. на 20.08.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на терен от поземлен имот №000022 за отглеждане на дивеч в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица“, с възложител „КОНСОРЦИУМ АГРОБИЗНЕС“ АД, гр. София    /отг. на 21.08.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел риболов“, с местоположение: поземлени имоти №№000486 и 000487 в землището на с. Балван, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „ЕКРОС-Г“ ЕООД, гр. Велико Търново        /отг. на 25.08.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел риболов“, с местоположение: поземлен имот №000893 в землището на с. Балван, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „БРАТЕКС“ ООД, гр. София   /отг. на 25.08.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, което ще се реализира в УПИ III 660,659 и 662, кв. 110 по ПУП на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител Илиян Люцов  /отг. на 27.08.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение“, с местоположение: поземлен имот №091032 в землището на с. Морава, община Свищов, област Велико Търново, с възложител „КЕМАПУЛ“ ЕООД, гр. Свищов           /отг. на 27.08.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран газ на „Топлофикация ВТ“ АД”, което ще се реализира в Западна промишлена зона на гр. Велико Търново, УПИ IX, кв.14 (ПИ 10447.501.106) по регулационния план на гр. Велико Търново, с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ АД, гр. Велико Търново  /отг. на 28.08.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на газстанция”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 14218.30.15 по КК на гр. Габрово, Община Габрово, с възложител Н. Митев и Г. Папурков    /отг. на 31.08.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на помещение за производство на електроенергия и топла вода от биогаз, складова база и площадка за временно съхранение на тор“, което ще се реализира в поземлени имоти (ПИ)№№005030, 005028 и 056053 в землището на с. Лесичарка, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител „ЕЛВИ“ ООД, гр. Габрово                /отг. на 03.09.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка с пързалки, люлки, бънджита, басейн за къпане, басейн с водни колела, блъскащи колички, пейнбол, стрелбище, паркинг и др. в част от поземлен имот №085079“, с местоположение землището на с. Поповци с ЕКАТТЕ 57765, община Габрово, област Велико Търново, с възложител „ИНТЕР 77“ ООД, гр. Габрово               /отг. на 09.09.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Сондаж за напояване”, което ще се реализира в един от двата ПИ с идентификатори 27190.1.988 и 27190.104.60 в землището на гр. Елена, Община Елена, с възложител Д. Савов                /отг. на 14.09.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ №000374 с ЕКАТТЕ 43966, намиращ се в землището на с Ловнидол, община Севлиево“ , с възложител „ШАМОНИ“ ЕООД, с. Ловнидол        /отг. на 15.09.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Свищов (идент.№150-072)”, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, представлявано от „ДОЧЕВ П И СИЕ“ ЕООД, гр. София                                                                                                                        /отг. на 15.09.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект река Дунав с цел изземване на наносни отложения от км 543.000 до км 542.500”, участък попадащ в канала на с. Вардим, общ. Свищов, с възложител “ДРАГАЖЕН ФЛОТ-ИСТЪР” АД, гр. Свищов        /отг. на 18.09.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец за водоснабдяване на цех за измиване на моркови и за противопожарни нужди“ в имот №093022 с ЕКАТТЕ 32175 в землището на с. Иванча, община Полски Тръмбеш, с възложител ЗП Маргарита Костадинова, с. Иванча, община Послки Тръмбеш            /отг. на 01.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за препарати за растителна защита, торове и семена”, с местоположение ПИ 113053, ЕКАТТЕ 44793 в землището на гр. Лясковец, община Лясковец, с възложител „БРОТ МЕЛ“ ЕООД, гр. Горна Оряховица    /отг. на 01.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Стопанисване, поддържане и експлоатиране на недвижим имот, представляващ язовир с №000436, с площ 6,996 дка в землището на с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „БИОЛОГИКА“ ООД, с. Дамяново                      /отг. на 07.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на кози със застроена площ 3800 м2”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 38710.92.9 по КК и КР на с.Косарка, Община Дряново, Област Габрово, с възложител „БГС“ ЕООД, с. Градежница     /отг. на 14.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Смяна предназначението на земеделска земя граничеща със собствена бензиностанция, за разширение на същата и построяване на складова петролна база”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 65927.72.8 по КК и КР на гр. Севлиево, Община Севлиево, Област Габрово, с възложител „ШОПОВ-ТРАНС“ ЕООД, гр. София          /отг. на 14.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от бензиностанция с прилежащо кафене и ресторант, градински център, паркинг и открит барбекю ресторант”, с възложител „МАГНОЛИЯ ГРУП“ ООД, гр. Габрово           /отг. на 14.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект река Дунав с цел изземване на наносни отложения от км 545.800 до км 544.400”, участък попадащ в канала на с. Вардим, общ. Свищов, с възложител “ДРАГАЖЕН ФЛОТ-ИСТЪР” АД, гр. Свищов /отг. на 16.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на бунгала за настаняване с цел обучение, квалификация и рекреация“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 23947.71.18 по КК и КР на гр. Дряново, община Дряново, област Велико Търново, с възложител „НБ 05“ ООД, гр. Габрово          /отг. на 20.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, което ще се реализира в УПИ XXV590,591, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител „БОССА-АУТО“ ООД, гр. Горна Оряховица                           /отг. на 21.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра”, което ще се реализира в УПИ VI, кв. 45 по плана на с. Пчелище, Община Велико Търново, с възложител „РАЛЕВИ 15“ ЕООД, гр. София /отг. на 23.10.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на лепило на водна основа“, което ще се реализира в УПИ I, кв. 156 на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „УНИПАК“ АД, гр. Павликени /отг. на 02.11.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на производствен цех в „Цех за преработка на маслени утайки“, което ще се реализира в УПИ I, кв. 74 по плана на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител „ДЮК ДОМИНИОН КОМ“ ООД, гр. Велико Търново /отг. на 02.11.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на садково рибовъдно стопанство за отглеждане на риба за консумация в плаващи мрежи“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 000617 в землището на с. Беброво, община Елена, област Велико Търново, с възложител „ЕКО АКВА ВТ“ ЕООД, гр. Велико Търново  /отг. на 02.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Свилоза”., с възложител „ТЕЦ СВИЛОЗА” АД, гр. София  /отг. на 04.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, винарна и дестилерия“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатор 36991.427.23 по КК на с. Кисийците и с идентификатор 81058.383.4 по КК на с. Черновръх, община Трявна, област Габрово, с възложител Людмила Анкова, гр. София /отг. на 09.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Отглеждане на 20 000 бройлера в съществуваща птицеферма и съществуващ свинарник“ с местоположение ПИ№151007, ПИ№151006 в землището на с. Алеково, общ. Свищов, с възложител Ана Врайкова /отг. на 09.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Модулно изграждане на мандра с капацитет 500 литра сурово краве мляко дневно”, което ще се реализира в имот с №028045 в землището на с. Враниловци, ЕКАТТЕ 12168, Община Габрово, с възложител г-н Иван Иванов /отг. на 09.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра с пречиствателно съоръжение”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 000812 по КВС на землището на с. Сенник, Община Севлиево, с възложител г-жа Боряна Кечева  /отг. на 16.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изработване на ЧИ на ПУП-План за регулация и застрояване, кв. 50 „Промишлена зона – изток“, гр. Горна Оряховица“, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител „ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС Г. О.“ АД, гр. Горна Оряховица    /отг. на 19.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на предприятие (кланица) за добив на червено месо”, с местоположение УПИ VI, кв. 382 по ПУП на гр. Велико Търново, с възложител „ЕЛИТ МЕС МИНЕВ – РОДОПА В. Т.“ ООД, гр. Велико Търново /отг. на 19.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на Микро Био мандра“ в поземлен имот №313009, землище с. Поликрайще, м. „Бостанлъка“, община Горна Оряховица, с възложител „ПЛАНЕТА 98“ ЕООД, с. Писарево            /отг. на 19.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Благоустрояване на част от централна градска част (ЦГЧ) на гр. Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“, с местоположение община Габрово, област Габрово, с възложител Община Габрово, гр. Габрово  /отг. на 24.11.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на два броя складове за взривни вещества и преустройство на навес в сграда със спомагателно предназначение“, което ще се реализира в ПИ№000401, землище с. Ловнидол, община Севлиево, с възложител „ЕМКО“ ЕООД, гр. София   /отг. на 02.12.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Интензивно отглеждане на птици до 39900 места”, което ще се реализира в ПИ с №160051 от землището на с. Гръблевци, Община Габрово, Област Габрово, с възложител „МАР-КРАФТ“ ООД, гр. София      /отг. на 02.12.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изработване на проект за реконструкция на съществуваща производствена сграда в предприятие за производство на месни деликатеси, традиционни за района на гр. Елена”, което ще се реализира в имот с номер 213012 в землището на гр. Елена, ЕКАТТЕ 27190, Община Елена, с възложител „САГА – С“ ООД, гр. Елена      /отг. на 04.12.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на ПИ№037050 в землището на с. Лесичарка, общ. Габрово и отреждането му за „производствени и складови дейности“, с възложител Йордан Янков   /отг. на 08.12.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на ПИ№037049 в землището на с. Лесичарка, общ. Габрово и отреждането му за „производствени и складови дейности“, с възложител Йордан Янков   /отг. на 08.12.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Паркинг”, което ще се реализира в имот с номер 036152 в землището на с. Лесичарка, ЕКАТТЕ 43339, Община Габрово, с възложител Пламен Лесев  /отг. на 08.12.2015 г./
 •  Съобщение за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 23947.104.21 по КК и КР на гр. Дряново, Община Дряново, Област Габрово, с възложител „БЕЛЕВА“ ЕООД, гр. Дряново             /отг. на 08.12.2015 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на газопроводни отклонения”, с възложител „СЕВЛИЕВОГАЗ“ АД, гр. Севлиево   /отг. на 10.12.2015 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015