1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Промяна предназначението на съществуващ „пилчарник“ в „краварник““, което ще се реализира в ПИ№034072, в землището на с. Донино, общ. Габрово, с възложител Зехра Мехмедова  /17.01.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение “Изпълнение на един тръбен кладенец за напояване на зелени площи, храсти и дървета на територията на бъдеща Складова база за съхранение и подготовка за продан на селскостопанска продукция и трайни насаждения с орехи и лешници в землището на с. Ялово, община Велико Търново, и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, изграждане на лека – телена ограда по имотите“, с местоположение община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „БГ  Органика“ ООД, гр. Павликени  /17.01.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ гробищен парк в село Сенник, община Севлиево“, област Габрово, с възложител Община Севлиево, гр. Севлиево  /26.01.2016 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения и изграждане на система за капково напояване“, което ще се реализира в масиви №89 и №90 в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново, с възложител „Градинар Груп“ ООД, с. Нова Върбовка  /08.02.2017 г./

Февруари 2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Създаване на 64,271 дка конвенционални насаждения от ягодоплодни и череши с капково напояване и закупуване на земеделска техника към тях“, с местоположение поземлени имоти с номера 163006, 163007, 163008, 163009, 163010, 164011, 164012, 164008, 164007, 164020, 164016 и 164021 в землището на гр. Бяла Черква, община Павликени, с възложител „ЕКЗОТИКА“ ЕООД, гр. Павликени  /14.02.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Разширяване на съществуващ гробищен парк в село Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш   /14.02.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на крави и телета“, с местоположение поземлен имот с номер 203005 в землището на с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител ЗП Трифон Добрев /14.02.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Изграждане на едроплощен хипермаркет, прилежащ паркинг, подземен сплинклер и трафопост“, с местоположение поземлен имот с номер 10447.503.323  по КК на гр. Велико Търново, с възложител „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД, гр. София /16.02.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк в гр. Трявна, кв. Стояновци“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 81058.368.55  по КК и КР на с. Черновръх, Община Трявна, с възложител Община Трявна /21.02.2017 г./
Март 2017 г.
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Стопанска постройка за обработка и съхранение на охлюви и временно съхранение на плодове“ в УПИ III – 1118 в с. Градище, общ. Севлиево; „Овощна ябълкова градина“ в ПИ № 112002, в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево; „Поливна система за капково напояване на овощна ябълкова градина“ в ПИ № 112002, в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево“ и „Изграждане на огради около УПИ III – 1118 в с. Градище, общ. Севлиево; около ПИ № 030121 в с. Градище, общ. Севлиево; около ПИ № 112002 в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево“, с местоположение  – ПИ № 112002 в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево, УПИ III – 1118 в с. Градище, общ. Севлиево и ПИ № 030121 в с. Градище, общ. Севлиево, с възложител ЗП Пламен Петров /07.03.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“, с местоположение в УПИ V, кв. 13а по плана на гр. Габрово , с възложител „Джони Би Инвест“ ЕООД, гр. София /01.03.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Ограждане, напояване и съхранение на биоплодове за създадено вече трайно насаждение“, с местоположение ПИ № 019007 и № 019008 в землището на с. Масларево, с ЕКАТТЕ 47439, Община Полски Тръмбеш, с възложител „Александра – Петра“ ООД, гр. Велико Търново /02.03.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на котелна сграда за осигуряване локално топлоподаване за производствени помещения на площадка Белица“, с местоположение ПИ № 000257 в землището на с. Станчов хан, Община Трявна, с възложител „Емко“ ЕООД, гр. Велико Търново /07.03.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Четири къщи за гости и заведение за обществено хранене в ПИ № 031017 в землището на с. Бяла река, общ. Сухиндол, с възложител Мирослав  Ангелов  /14.03.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от малини, ограждане на ПИ № 032007 и ПИ№ 032016, капково напояване, изграждане на резервоар за вода, помпено-филтърен блок за поливната система и закупуване на земеделска техника“, с местоположение – ПИ № 032007 и ПИ № 032016 в землището на с. Климентово, общ. Полски Тръмбеш , с възложител „Сиконко Агрия“ АД, гр. София /20.03.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за извършване на дейности по разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти за повторна употреба“, с местоположение – ПИ № 14218.502.367 в землището на гр. Габрово, с възложител „Маниер Секънд Хенд“ ООД, гр. Габрово /28.03.2017 г./

Април 2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез две нови водовземни съоръжения за поливане на овощни градини върху имоти 062028, 062013, 062029, 062023 в местност „Сиповица“ в землището на с. Столът, общ. Севлиево“ , с възложител „Сиагрон“ ЕООД, гр. София /05.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за обработка на кожи“, с местоположение ПИ № 087088 (образуван от ПИ № 087070) в землището на с. Поповци, общ. Габрово , с възложител „ГИМП“ ЕООД, гр. Стара Загора /06.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аперитив“, с местоположение ПИ № 258014 в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с възложител „АРМАКО“ АД, гр. София /06.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. Ряховски ливади)“, с местоположение: на подобект 1 – довеждащ водопровод с начало ново отклонение от съществуващ водопровод към яз. Ряховски ливади, имот с идентификатор 63673.0.88 по КВС на с. Ряховците, общ. Севлиево до СОЗ, пояс I на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземните водни тела на съществуващи шахтови кладенци в гр. Севлиево и на подобект 2 – системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземните водни тела на съществуващи шахтови кладенци и СОЗ около тях, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, с възложител „БЯЛА“ ЕООД, гр. Севлиево /06.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Преустройване на съществуващ склад, с цел временно съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ) и други агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества с изтекъл срок на годност“, с местоположение ПИ № 000269 в землището на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, с възложител „ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД, гр. София /13.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Обособено право на ползване върху обект Язовир „Павел-2“, с местоположение ПИ № 000220 по КВС на с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „ЕРАТО АГРО“ ООД, гр. Велико Търново /21.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Монтаж на парен котел на биомаса с производителност 12 t/h суха наситена пара, разширение на съществуваща зона за пелетизация на шрот и люспа към Завод за маслена екстракция в ПИ 57354.300.2691, УПИ II 2691, кв. 82, по плана на гр. Полски Тръмбеш, изграждане на обслужващи транспортни съоръжения – хоризонтални редлери и вертикални елеватори – към цех за белени слънчогледови ядки, функционално разположение на оборудване за воден дегаминг и суров лецитин в съществуваща сграда на цех „Пресов“ към завод за маслена екстракция в УПИ II, кв. 82 по плана на гр. Полски Тръмбеш и промяна предназначение и преустройство на помпена станция в ТП № 4 мощност 1250kVA 20/0,4kV и кабелна линия 20kV“ , с възложител „ОЛИВА“ АД, гр. Кнежа /24.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Добив и първична обработка на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли)  от находище „ДАЙКИРИ“ в землището на с. Дичин, община Велико Търново , с възложител „ЛЕСМА“ ООД, гр. Велико Търново /25.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Увеличаване капацитета на тунелна пещ № 4 FFC от 32 т/24 часа на 47,5 т/24 часа и демонтаж и извеждане от експлоатация на шатълна пещ № 9 FFC“, с местоположение – имот с идентификатор 65927.505.191 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево площадка „Завод за производство на санитарна керамика“ при „Идеал Стандарт – Видима“ АД , с възложител „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА“ АД, гр. Севлиево /28.04.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица“, което ще се реализира в поземлен имот № 255155, в землището на гр. Долна Оряховица, ЕКАТТЕ 22232, община Горна Оряховица, с възложител ЕТ „ЖИНТ – ЖИВКА ПАВЛЕВА“, гр. Долна Оряховица /28.04.2017 г./

Май 2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Изграждане на търговски комплекс, складове за промишлени стоки и трафопост“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 14218.35.586 по КК на гр. Габрово, с възложител „ПАРОС“ ООД, гр. Габрово  /09.05.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Топлоцентрала към предприятие за производство на паркеткоето ще се реализира в поземлен имот с идентификатор №65927.24.86 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево, с възложител „Хамбергер България“ ЕООД, гр. Севлиево  /26.05.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на парк със спортен сектор и детска площадка, което ще се реализира в част от поземлен имот с  №006007, в землището на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш,  /26.05.2017 г./

Юни  2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла, което ще се реализира в УПИ II-931 и УПИ III-931, кв. 103, с. Михалци, общ. Павликени , с възложител „НИЯ ХЕРБС“ ООД, гр. Павликени  /14.06.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – Садкова инсталация и брегова база за отглеждане и продажба на риба „Видеосат КД“ , което ще се реализира в акваторията на язовир, намиращ се в ПИ  000070, землището на гр. Долна Оряховица, ЕКАТТЕ 22232, община Горна Оряховица  , с възложител „ВИДЕОСАТ КД“ ЕООД, гр. Долна Оряховица /14.06.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Смяна предназначението на съществуваща сграда с начин на трайно ползване „сграда за обществено хранене“ в производствен, складов обект: „Предприятие за производство на бои, лакове, разредители, индустриални покрития и системи за антикорозионна защита, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор №14218.528.442.1 по КК и КР на гр. Габрово , с възложител „БУЛБИОКЕМ“ ЕООД, гр. Габрово /16.06.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Ползване на воден обект с цел спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори №10447.30.23 и №10447.30.22 в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново , с възложител „СВЕТА ГОРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД, гр. Горна Оряховица /26.06.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на складови помещения в цех за производство на плочи от експандиран пенополистирол“, което ще се реализира в УПИ XV, кв. 43 в Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица , с възложител „КУПРО-94“ ООД, гр. София /27.06.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Изграждане на пет къщи за гости с капацитет до 30 места за настаняване и обслужваща постройка към тях“, което ще се реализира в поземлен имот № 62325.350.48 по КК на с. Раювци, община Елена, с възложител „РАЕВЦИ“ ООД, гр. София /30.06.2017 г./

Юли  2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Подробен устройствен план за застрояване с обхват ПИ 328008 – за винарна и ПИ 328007 – нива в землището на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител Г. Н. С., гр. Свищов /03.07.2017 г.
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–37-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за третиране на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, метални опаковки, хартиени опаковки, пластмасови опаковки и ИУМПС“ в УПИ V в кв. 563, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Манов“ № 28, с възложител  „ИВЕТ ТРАНСКОМЕРС“ ЕООД, гр. Велико Търново /05.07.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–38-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Видима, с цел напояване на насаждения от боровинки чрез локална система за капково напояване“, което ще се реализира в поземлени имоти №121022 и №121023, находящи се в землището на с. Градница, с ЕКАТТЕ 17857, община Севлиево, област Габрово, с възложител  „Акад Агропойнт“ ЕООД, гр. Павликени /05.07.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–39-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Утвърждаване на площадка за временно ползване на земеделска земя за паркинг“, с местоположение ПИ №83123.58.43 в местност „Гробищата“, землище на с. Шереметя, ЕКАТТЕ 83123, община Велико Търново, с възложител  Петьо Пенев Стоянов, с. Джулюница, община Лясковец /12.07.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–40-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на животновъден комплекс във ферма за отглеждане и угояване на патици мюлари с капацитет 39 000 броя“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68708.151.1 в землището на с. Стамболово, община Павликени, с възложител  „Папасет“ ЕООД, с. Горски Извор, община Димитровград /11.07.2017 г.
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–41-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение Изграждане на обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни в имот с идентификатор 65927.40.69 по КККР на гр. Севлиево, с възложител  „БАБИНИ ХРАНИ“ ЕООД, гр. Велико Търново /14.07.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–42-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ асфалтосмесител и монтиране на същото място на мобилна асфалтова база в поземлен имот №301001, парцел №1 от масив №301 по картата на възстановената собственост на с. Лесичери, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител ПК „АГРОСТРОЙ“, гр. Велико Търново /19.07.2017 г./
Август  2017 г.
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–43-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Газоснабдяване на Община Габрово“, Подобект: “Разпределителен газопровод в извън урбанизираната територия на землище гр. Габрово за захранване на ПИ 14218.22.94“, с възложител „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–44-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета за отглеждане на бройлери от 40 200 на 76 928 броя“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 12869.100.1, в землище на с. Вързулица, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител „Агро Александра“ ООД, с. Вързулица, община Полски Тръмбеш /17.08.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–45-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,000 до км 540,300“, с възложител ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, гр. Велико Търново /18.08.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–46-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Месопреработвателно производствено предприятие с транжорна и кланица за свине, ЕПЖ и ДПЖ“, което ще се реализира  в УПИ IV, кв. 5 по плана на Гарата на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с възложител „СММ МИЙТ“ ООД, с. Кътина, община Столична /30.08.2017 г./

Септември  2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–47-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване, препакетиране, сортиране на опасни отпадъци и техните огледални кодове“ в имот с идентификатор 30962.110.1 в землището на гр. Златарица, община Златарица, с възложител „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, гр. София  /04.09.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–48-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на акваферма за производство на зарибителен материал и риба за консумация в съществуващ обект“, с местоположение в поземлени имоти №316001 и №000317, в землището на  с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител „РУСАЛКА ВТ“ АД, гр. София  /01.09.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–49-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на акваферма за отглеждане на риба за консумация в съществуващ обект“, с местоположение в поземлен имот №316002, в землището на  с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител „РОЯЛ ФИШ“ ООД, гр. Пловдив  /01.09.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–50-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за производство на етерично – маслени култури“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Стражица, община Стражица, с възложител „ЕС ЛЕНД“ ЕООД, гр. София  /31.08.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–51-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“, с местоположение в ПИ №81904.28.113.7 в землище Чарково, община Габрово, с възложител „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, с. Чарково, община Габрово  /08.09.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–52-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Специализиран проект ПУП – ПЗ (План за застрояване), Възстановяване  и  рекултивация на нарушена територия –  депо за битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, Община Елена“ и „Работно проектиране за обект закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, община Елена“, с възложител  ОБЩИНА ЕЛЕНА /19.09.2017 г./

Октомври  2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–53-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Стражица, област Велико Търново“, с местоположение ПИ №126015 в землището на гр. Стражица, с възложител  ОБЩИНА СТРАЖИЦА /03.10.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–54-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на цех за месопреработка в цех за производство на хранителни добавки“, което ще се реализира в УПИ I, кв. 159 по плана на гр. Севлиево, с възложител ДРАГОМИР БАЛКАНСКИ /04.10.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–55-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла“, което ще се реализира в поземлен имот №098009, в землището на с. Блъсковци, с ЕКАТТЕ 04460, община Елена, с възложител „ПАН АГРО 2016“ ООД /09.10.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–56-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Откриване на втора площадка с предмет на дейност леене на детайли от чугун и стомана“, което ще се реализира в което ще се реализира в поземлен имот №038056, в землището на с. Яворец, с ЕКАТТЕ 87120, община Габрово, с възложител „БИПА“ ЕООД /11.10.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–57-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Напояване на 115 дка овощна градина в землището на с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново“, което ще се реализира в масив 36, в землището на с. Бяла река, с ЕКАТТЕ 07661, община Сухиндол, с възложител „СОФАГРО“ ЕООД /17.10.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–58-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение : „Ремонт на съществуващ галваничен цех“, в нает имот №7 от урегулиран поземлен имот (парцел) I за ЕМЗ „Т. Саралиев“ в квартал 60 (шестдесети) по плана на гр. Килифарево, община Велико Търново, с възложител „ГРИТ МОРЕЛ“ ЕООД, гр. София /26.10.2017 г./

Ноември  2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–59-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение : „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води“, което ще се реализира в поземлен имот №005124 с ЕКАТТЕ 43339, в землището на с. Лесичарка, община Габрово, с възложител „ЕЛВИ“ ООД, с. Велковци, община Габрово /06.11.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–60-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение : „Изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.703.49 по КК и КР на землището на гр. Свищов и урегулиран поземлен имот (УПИ) I, в ЗИЗ, гр. Свищов, представляващ ПИ 65766.703.10 по КК и КР на землището на гр. Свищов за обединяване на двата имота, поставяне на границите на новия УПИ съобразно имотните граници на ПИ 65766.703.49 и ПИ 65766.703.10 по КК и КР на землището на гр. Свищов, отреждане на новия УПИ за „претоварна станция” и установяване на нов устройствен режим и нормиране с пределно допустими устройствени показатели, съобразно начина и характера на бъдещото застрояване“, с възложител ОБЩИНА СВИЩОВ /13.11.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–61-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение :„Ползване на воден обект – р. Дунав с цел изземане на наносни отложения от км 547.800 до км 547.200“, с възложител „ДРАГАЖЕН ФЛОТ – ИСТЪР“ АД, гр. Свищов /23.11.2017 г./

Декември  2017 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–62-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение :„Изграждане, реконструкция и оборудване на цех за преработка на кисело и прясно мляко в ПИ №196019, находящ се в землището на с. Горна Росица, община Севлиево“, с възложител „Ферма Горна Росица“ ЕООД /11.12.2017 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–63-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение :„Площадка за събиране, третиране (рециклиране), оползотворяване и временно съхранение на строителни отпадъци; изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот №001356 по КБС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), оползотворяване и временно съхранение на строителни отпадъци“, с възложител ОБЩИНА ЕЛЕНА /22.12.2017 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015