1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Съобщения във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗООС

2019 година

1. ИП за „Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и обособяване на автосервиз, което ще се осъществи в УПИ XII и УПИ XIII кв. 28 по ПУП на гр. Павликени”, с възложител: “Павтрейд-сервиз” ООД гр. Павликени Уведомление за ИП /16.01.2019 г./

2. ИП за „Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител “Хепи ауто Габрово” ЕООД, гр. Габрово Уведомление за ИП /24.01.2019 г./

3. ИП за “Инсталация за рециклиране/оползотворяване на пластмасови отпадъци” в гр. Горна Оряховица, ул Антон Страшимиров 48, кв.6, УПИ V, с възложител “Грийн Биотех” ООД Уведомление за ИП /01.02.2019 г./

4. ИП за „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“ с местоположение в ПИ с идентификатор №61279.13.35 по КК и КР на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш  Уведомление за ИП /05.02.2019 г./

5. „Проект за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ IV и УПИ V от кв. 5, по плана на гр. Лясковец в нов УПИ IV „за складови и производствени дейности“, с цел изграждане на производствено – складова база за производство на туршии“, с възложител “Златна круша – Попкирилов” ЕООД  Уведомление за ИП /08.02.2019 г./

6. ИП за „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба акумулатори, масла, хартия, пластмаси и други“, което ще се осъществи в ПИ с идентификатори 36837.247.590 и 36837.247.591 по плана на гр. Килифарево, община Велико Търново, с възложител “Радо – 98″ ЕООД Уведомление за ИП /19.02.2019 г./

7. ИП за „Добавяне към разрешените, съгласно Условие № 8.3 Суровини и горива на КР №428-Н0/2012 г., допълнителни горива, като слънчогледови пелети, слънчогледова люспа, дървени пелети, трици, стърготини и изрезки, с норма за употреба 0,25 t/t продукт и монтиране на трошачна машина за последващо оползотворяване на некачествени тухли, понастоящем класифицирани като собствен производствен отпадък с код и наименование 101208 – Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали, и реализирането им като вторичен продукт за настилки на спортни площадки“, което ще се осъществи в УПИ I и УПИ XVI, кв. 48 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица, с възложител “Ником – 97″ АД Уведомление за ИП, Допълнителна информация /22.02.2019 г./

8. „Проект за Подробен устройствен план – План за регулациия и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 68823.548.1 по кадастрална карта на землище с. Станчов хан, общ. Трявна; ПИ 03513.517.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна и ПИ 03513.518.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна“, с възложител “ЕМКО” ООД Уведомление за ИП /20.03.2019 г./

9. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, с цел напояване на земеделски култури” в землището на с. Куцина, ЕКАТТЕ 40782, общ. Полски Тръмбеш, с възложител ЗП Станимир Караиванов Уведомление за ИП /21.03.2019 г./

10. ИП за „Водовземане от повърхностни водни обекти – р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на земеделски култури“ с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица и землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, с възложител „Салвия – Агро“ ЕООД  Уведомление за ИП /26.03.2019 г./

11. ИП за „Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“, с възложител Община Габрово Уведомление за ИП /26.03.2019 г./

12. ИП за „Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58, местност „Тамянка – Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“, с възложител Евгени Петков Уведомление за ИП /05.04.2019 г./

13. ИП за „Обособяване на център за разкомплектоване на ИУМПС“, което ще се осъществи в УПИ VI688,152 – За комплексно обслужване, в кв. №19 по плана на с. Козаревец, община Лясковец, с възложители  Мариян Василев и Николай Бъчваров Уведомление за ИП /24.04.2019 г./

14. ИП за „Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци, местност “Бабанец”, община Горна Оряховица“, с възложител  Община Горна Оряховица Уведомление за ИП /24.04.2019 г./

15. ИП за „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и елекроенергия“, с възложител  Свилоза АД Уведомление за ИП /30.04.2019 г./

16. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр. Габрово, с възложител “Протон ХК” ООД Уведомление за ИП /09.05.2019 г./

17. ИП за „Подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1, местност „Пихчана”, землище с. Добри дял, община Лясковец, област В. Търново, с цел изграждане на обект за селскостопанска продукция – рибно стопанство“, с възложител Кирил Киров Уведомление за ИП /09.05.2019 г./

18. ИП за „Доизграждане на улична канализация в гр. Сухиндол и пречиствателна станция за отпадъчни води“, с възложител Община Сухиндол Уведомление за ИП /16.05.2019 г./

19. ИП за „ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 65927.61.228  “за предимно производствена, устройствена зона”  – /Пп/, местност “Дуван чаир”, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Кольо Колев  Уведомление за ИП /20.05.2019 г./

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания