1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Съобщения във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗООС

2019 година

1. ИП за „Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и обособяване на автосервиз, което ще се осъществи в УПИ XII и УПИ XIII кв. 28 по ПУП на гр. Павликени“, с възложител: „Павтрейд-сервиз“ ООД гр. Павликени Уведомление за ИП /16.01.2019 г./

2. ИП за „Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Хепи ауто Габрово“ ЕООД, гр. Габрово Уведомление за ИП /24.01.2019 г./

3. ИП за „Инсталация за рециклиране/оползотворяване на пластмасови отпадъци“ в гр. Горна Оряховица, ул Антон Страшимиров 48, кв.6, УПИ V, с възложител „Грийн Биотех“ ООД Уведомление за ИП /01.02.2019 г./

4. ИП за „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“ с местоположение в ПИ с идентификатор №61279.13.35 по КК и КР на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш  Уведомление за ИП /05.02.2019 г./

5. „Проект за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ IV и УПИ V от кв. 5, по плана на гр. Лясковец в нов УПИ IV „за складови и производствени дейности“, с цел изграждане на производствено – складова база за производство на туршии“, с възложител „Златна круша – Попкирилов“ ЕООД  Уведомление за ИП /08.02.2019 г./

6. ИП за „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба акумулатори, масла, хартия, пластмаси и други“, което ще се осъществи в ПИ с идентификатори 36837.247.590 и 36837.247.591 по плана на гр. Килифарево, община Велико Търново, с възложител „Радо – 98“ ЕООД Уведомление за ИП /19.02.2019 г./

7. ИП за „Добавяне към разрешените, съгласно Условие № 8.3 Суровини и горива на КР №428-Н0/2012 г., допълнителни горива, като слънчогледови пелети, слънчогледова люспа, дървени пелети, трици, стърготини и изрезки, с норма за употреба 0,25 t/t продукт и монтиране на трошачна машина за последващо оползотворяване на некачествени тухли, понастоящем класифицирани като собствен производствен отпадък с код и наименование 101208 – Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали, и реализирането им като вторичен продукт за настилки на спортни площадки“, което ще се осъществи в УПИ I и УПИ XVI, кв. 48 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица, с възложител „Ником – 97“ АД Уведомление за ИП, Допълнителна информация /22.02.2019 г./

8. „Проект за Подробен устройствен план – План за регулациия и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 68823.548.1 по кадастрална карта на землище с. Станчов хан, общ. Трявна; ПИ 03513.517.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна и ПИ 03513.518.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна“, с възложител „ЕМКО“ ООД Уведомление за ИП /20.03.2019 г./

9. ИП за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, с цел напояване на земеделски култури” в землището на с. Куцина, ЕКАТТЕ 40782, общ. Полски Тръмбеш, с възложител ЗП Станимир Караиванов Уведомление за ИП /21.03.2019 г./

10. ИП за „Водовземане от повърхностни водни обекти – р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на земеделски култури“ с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица и землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, с възложител „Салвия – Агро“ ЕООД  Уведомление за ИП /26.03.2019 г./

11. ИП за „Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“, с възложител Община Габрово Уведомление за ИП /26.03.2019 г./

12. ИП за „Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58, местност „Тамянка – Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“, с възложител Евгени Петков Уведомление за ИП /05.04.2019 г./

13. ИП за „Обособяване на център за разкомплектоване на ИУМПС“, което ще се осъществи в УПИ VI688,152 – За комплексно обслужване, в кв. №19 по плана на с. Козаревец, община Лясковец, с възложители  Мариян Василев и Николай Бъчваров Уведомление за ИП /24.04.2019 г./

14. ИП за „Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци, местност „Бабанец“, община Горна Оряховица“, с възложител  Община Горна Оряховица Уведомление за ИП /24.04.2019 г./

15. ИП за „Преместване на производство от обект завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в двата обекта собсвеност на фирмата (гр. Габрово, ул. Баланска №6 и гр. Габрово, местност Капината 1“, с възложител  Габинвест ЕООД  Уведомление за ИП /25.04.2019 г./

16. ИП за „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и елекроенергия“, с възложител  Свилоза АД Уведомление за ИП /30.04.2019 г./

17. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр. Габрово, с възложител „Протон ХК“ ООД Уведомление за ИП /09.05.2019 г./

18. ИП за Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА, разкомплектоване на  ИУМПС, с възложител „Мега-МД“ ЕООД Уведомление за ИП /09.05.2019 г./

19. ИП за „Подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1, местност „Пихчана“, землище с. Добри дял, община Лясковец, област В. Търново, с цел изграждане на обект за селскостопанска продукция – рибно стопанство“, с възложител Кирил Киров Уведомление за ИП /09.05.2019 г./

20. ИП за „Доизграждане на улична канализация в гр. Сухиндол и пречиствателна станция за отпадъчни води“, с възложител Община Сухиндол Уведомление за ИП /16.05.2019 г./

21. ИП за „Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.37, с площ от 1740 м²; 10447.154.38, с площ от 2564 м² (стари номера съответно 000222 и 000224, образувани от имот със стар номер 000147) и 10447.154.39, с площ от 2697 м² (стар номер 000148), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на шоурум, автосервиз, паркинг и жилищна сграда“, с възложител „Европа 2007“ ЕООД Уведомление за ИП /23.05.2019 г./

22. ИП за „Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.32, 10447.154.34 и 10447.154.36, (стари номера 000227, 000229 и 000230), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на заведение за хранене и автомагазин“, с възложител ЕТ „НД-93-НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ“ Уведомление за ИП /23.05.2019 г./

23. ИП за „Резервоар за солна киселина, разположен в складово стопанство – ПИ 65766.418.27“, с възложител „ЗХО“ ЕООД  Уведомление за ИП /30.05.2019 г./

24. ИП за Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II“, с възложител „ЕМКО“ ООД  Уведомление за ИП /05.06.2019 г./

25. ИП за Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 997.92 kWр“, с възложител „Захарни заводи “ АД  Уведомление за ИП /01.07.2019 г./

26. ИП за „Позициониране на когенератор за производство на собствена пара и собствена електроенергия на съществуваща производствена площадка“, с възложител „Е. Милорио “ ЕАД  Уведомление за ИП /04.07.2019 г./

27. ИП за „Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габрово“, с възложител „Ковачев СК“ ЕООД  Уведомление за ИП /15.07.2019 г./

28. ИП за „Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“, с възложител „Лима“ ЕООД Уведомление за ИП /05.08.2019 г./

29. ИП за „Проект за подробен устройствен план – Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 27190.14.124, с цел разделянето му на два нови имота и смяна предназначението на единия „За безвредни производствени дейности“, м. „Кръста“, гр. Елена“, с възложител „Елина – Велла“ ООД  Уведомление за ИП /05.08.2019 г./

30. ИП за „Садкова инсталация  за интензивно отглеждане на риба в яз. „Сушишки баир“, с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с възложител „Лейк 2017“ ЕООД Уведомление за ИП /09.08.2019 г./

31. ИП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове“ с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.504.78 по КККР на гр. Габрово, с възложител „Голдз“ ЕООД Уведомление за ИП /15.08.2019 г./

32. ИП за „Инсталиране на машини и съоръжения за рециклиране и преработка на пластмаси в съществуващо хале, в имот с идентификатор 87120.38.59 по КККР на с. Яворец, община Габрово“, с възложител: „ЛМ инсталации“ ЕООД Уведомление за ИП /19.08.2019/

33. ИП за „Два броя тръбни кладенци“, с възложител: „Света гора – Велико Търново“ ООД Уведомление за ИП /22.08.2019/

34. ИП за „Позициониране на котел за производство на собствена пара на съществуващата производствена площадка“, с възложител: „Е. Миролио“ ЕАД Уведомление за ИП /22.08.2019/

35. ИП за „Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, с възложител: „Феникс Репластик“ ЕООД Уведомление за ИП /28.08.2019/

36. ИП за „Изграждане на кланичен пункт и сеновал към ферма“, с възложител: Елена Кочева Уведомление за ИП /12.09.2019/

37. ИП за „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия“, с възложител: „Свилоцел“ ЕАД  Уведомление за ИП /14.09.2019/

38. ИП за „Обособяване на площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XVIII и 1026 в кв. 19, ул. „Билка“ №17, гр. Плачковци, община Трявна“, с възложител „Братчеда“ ООД Уведомление за ИП /16.09.2019/

39. ИП за „Инвестиционен проект за промяна предназначението на част от съществуваща сграда в цех за преработване на меса от домашни копитни животни в УПИ V, в стр. кв. 18, по плана на село Ресен, община Велико Търново“, с възложител „Нугет“ ООД Уведомление за ИП /17.09.2019/

40. ИП за „Увеличаване обема на производство на предприятие за производство на нерафинирано растително масло, шрот, пелети и белени слънчогледови ядки (дневно и годишно) чрез монтаж на допълнителни съоръжения в обекта с местоположение: имот с идентификатор 57354.300.2691 гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш “, с възложител „Олива“ АД Уведомление за ИП /18.09.2019/

41. ИП за „Изграждане на пет броя басейни за отглеждане и развъждане на риба, като разширение на пъстървово стопанство с. Къпиново“, с възложител „Аквапроджект 2020“ ЕООД Уведомление за ИП /27.09.2019/

42. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци в сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.23.52 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „ГАРМЕНТ БГ“ ООД Уведомление за ИП /02.10.2019 г./

 

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания