1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на цех за производството на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“, което ще се реализира в имот с идентификатор 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово“ , с възложител „ВЕГМАНН АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведе на:

-16.06.2023 г. от 11,00 часа в Ритуалната зала на Общинска администрация Габрово

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Габрово или на срещите за обществено обсъждане.

 

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА“ , с възложител „ЕЙ ЕН ДИ 1“ ЕООД

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

-13.01.2023 г. от 11,00 часа в Ритуалната зала на Общинска администрация Габрово

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Габрово или на срещите за обществено обсъждане.

 

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“ , с възложител „Петрургия“ ЕООД

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

-06.01.2022 г. от 10,00 часа в сградата на община Павликени

06.01.2022 г. от 14,00 часа в сградата на кметство Върбовка

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Павликени,  кметство с. Върбовка или на срещите за обществено обсъждане.

 

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Габрово“ , с възложител „ИДД Логистик“ ЕООД

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

– 25.06.2021 г. от 11,00 часа в сградата на кметство с. Градище

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Севлиево,  кметство с. Градище или на срещите за обществено обсъждане.

(публикувано на 01.06.2021)

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“  в имоти с идентификатори №№ 68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 по КК и КР на с. Стамболово, общ. Павликени“ , с възложител „Мултимес Фарм“ АД

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

– 17.08.2020 г. от 11,00 часа в сградата на кметство с. Стамболово;

17.08.2020 г. от 11,00 часа в сградата на Община Павликени

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Павликени,  кметство с. Стамболово или на срещите за обществено обсъждане.

(публикувано на 14.07.2020 г.)

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение Разширение и модернизация на птицеферма за стокови кокошки носачкив ПИ№074010 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търновос възложител ЗП Калина Широкова

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

11.01.2019 г. от 11,00 часа в сградата на кметство гр. Дебелец;

11.01.2019 г. от 14,00 часа в сградата на Община Велико Търново

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Велико Търново,  кметство гр. Дебелец или на срещите за обществено обсъждане.

 • ДОВОС 
 • НТР
 • Приложения към ДОВОС

(публикувано на 11.12.2018 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери в имот с № 332034 в землището на гр. Павликени, ЕКАТТЕ 55052, общ. Павликени, обл. Велико Търново„, с възложител „Дима чикън“ ЕООД

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

– 13.08.2018 г. от 14,00 часа в сградата на община Павликени;

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Павликени на адрес: гр. Габрово, ул. „Възраждане“ №3 или на срещите за обществено обсъждане.

 • ДОВОС
 (публикувано на 11.06.2018 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот № 160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, обл. Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки“, с възложител „Мар Крафт“ ЕООД

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

– 11.09.2018 г. от 10,00 часа в сградата на кметство с. Гръблевци, община Габрово;

– 11.09.2018 г. от 14,00 часа в сградата на община Габрово;

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Възраждане“ №3 или на срещите за обществено обсъждане.

 • ДОВОС
(публикувано на 11.06.2018 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Залесяване на имоти с №000095, 000096, 000097“ ,  с възложител Община Свищов,  ул. „Цанко Церковски“ №2

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

– 20.02.2018 г. от 11,00 часа в сградата на община Свищов, на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №2

– 20.02.2018 г. от 14,00 часа в сградата на кметство на с. Хаджидимитрово, на адрес: с. Хаджидимитрово, община Свищов

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Възложителя – Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №2 или на срещите за обществено обсъждане.

 • ДОВОС
 • ДОС
 •  НТР 
(публикувано на 17.01.2018 г.)
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Автомагистрала „Русе-Велико Търново“,с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

– 28.11.2017 г от 10,30 часа – в сградата на Общинска администрация – Павликени;

– 28.11.2017 г от 14,00 часа – в сградата на Общинска администрация – Горна Оряховица;

– 28.11.2017 г от 16,30 часа – в сградата на Общинска администрация  – Велико Търново;

– 29.11.2017 г от 10,00 часа – в сградата на Общинска администрация – Полски Тръмбеш;

ДОВОС и приложенията към него може да намерите в РИОСВ-Велико Търново, стая 100 или да изтеглите тук.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Ремонт на съществуващи сгради с предназначение „пилчарник“ и закупуване на оборудване за птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери разположена в имоти с № 107037 и № 000105, землище на с. Петко Славейков, общ. Севлиево, обл. Габрово“, с възложител „ЕКСПО – ХК“ ЕООД

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

– 11.04.2017 г. от 10,00 часа в кметство с. Петко Славейков, общ. Севлиево

– 11.04.2017 г. от 14,00 часа в сградата на община Севлиево

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес: „ЕКСПО – ХК“ ЕООД, гр. Търговище, ул. „Брегалница“ № 4, вх. А, ет. 4, ап. 12 или на срещата за обществено обсъждане.

 • ДОВОС

(публикувано на 13.03.2017 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкции и разширение на съществуваща птицеферма“, ПИ 000217, местност ”Сухата чешма ”, землище гр.Дебелец, Община Велико Търново, с възложител ЗП Калина  Широкова

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

 13.06.2016 г от 10.00 часа в сградата на община Велико Търново, пл. Майка България №2 (залата до кафето),

– 13.06.2016 г от 14.00 часа в залата на кметство Дебелец, ул. П. Е. Търновски №64.

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:Гр. Велико Търново, УЛ. „Кольо Фичето“ №5 до ЗП Калина  Широкова или

  Гр. Велико Търново, Ул. „Никола Габровски“ №68 до РИОСВ-Велико Търново.

 • ДОВОС

(публикувано на 13.05.2016 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“
(публикувано на 15.04.2015г.)

 • Изтегли

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Организиране на среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на модулен тип хлор-алкална електролиза” с местоположение Източна промишлена зона, УПИ VI, кв. 50 в гр. Горна Оряховица, с възложител „Конинвест“ ООД
(публикувано на 14.11.2014г.)

Срещата за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведе на:

-16.12.2014 г. от 14.30 часа, зала 1 на Община Горна Оряховица.

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

гр. София, 1111,ж.к. Гео Милев, ул.”Хубавка” № 6 „Конинвест“ ООД или

на срещата за обществено обсъждане.

 • ДОВОС

(публикувано на 14.11.2014г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение„Реконструкция и модернизация на свинекомплекс „Биляна“”, с местоположение – ПИ№000158 и ПИ№000159 в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител „Биляна“ ООД 

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

– 30.10.2015 г. от 10,00 часа в кметство с. Българско Сливово, общ. Свищов

– 30.10.2015 г. от 14,00 часа в сградата на община Свищов

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес: „Биляна“ ООДС. Българско Сливово, Общ. Свищов или на срещата за обществено обсъждане.

 • ДОВОС
 • НТР
 • Приложения към ДОВОС

(публикувано на 18.09.2015г.)

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015