1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение ”Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери в имот с № 332034 в землището на гр. Павликени, ЕКАТТЕ 55052, общ. Павликени, обл. Велико Търново“, с възложител “Дима чикън” ЕООД.

(публикувано на 11.06.2018 г.)

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

- 13.08.2018 г. от 14,00 часа в сградата на община Павликени;

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Павликени на адрес: гр. Габрово, ул. “Възраждане” №3 или на срещите за обществено обсъждане.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение ”Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот № 160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, обл. Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки”, с възложител “Мар крафт” ЕООД.

(публикувано на 13.08.2018 г.)

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

- 11.09.2018 г. от 10,00 часа в сградата на кметство с. Гръблевци, община Габрово;

- 11.09.2018 г. от 14,00 часа в сградата на община Габрово;

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Община Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. “Възраждане” №3 или на срещите за обществено обсъждане.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Залесяване на имоти с №000095, 000096, 000097″ с възложител Община Свищов,  ул. “Цанко Церковски” №2

(публикувано на 17.01.2018 г.)

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

- 20.02.2018 г. от 11,00 часа в сградата на община Свищов, на адрес: гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски” №2

- 20.02.2018 г. от 14,00 часа в сградата на кметство на с. Хаджидимитрово, на адрес: с. Хаджидимитрово, община Свищов

Писмени становища и мнения могат да се предоставят  в сградата на Възложителя – Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски” №2 или на срещите за обществено обсъждане.

__________________________________________________

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Автомагистрала “Русе-Велико Търново” с Възложител Агенция “Пътна инфраструктура”.  Графикът за провеждане на срещите с обществеността на област Велико Търново са както следва:

- 28.11.2017 г от 10,30 часа – в сградата на Общинска администрация – Павликени;

- 28.11.2017 г от 14,00 часа – в сградата на Общинска администрация – Горна Оряховица;

- 28.11.2017 г от 16,30 часа – в сградата на Общинска администрация  - Велико Търново;

- 29.11.2017 г от 10,00 часа – в сградата на Общинска администрация – Полски Тръмбеш;

ДОВОС и приложенията към него може да намерите в РИОСВ-Велико Търново, стая 100 или да изтеглите тук.

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Ремонт на съществуващи сгради с предназначение „пилчарник“ и закупуване на оборудване за птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери разположена в имоти с № 107037 и № 000105, землище на с. Петко Славейков, общ. Севлиево, обл. Габрово” с възложител „ЕКСПО – ХК“ ЕООД, гр. Търговище, ул. “Брегалница” № 4, вх. А, ет. 4, ап. 12

(публикувано на 13.03.2017 г.)

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведат на:

- 11.04.2017 г. от 10,00 часа в кметство с. Петко Славейков, общ. Севлиево

- 11.04.2017 г. от 14,00 часа в сградата на община Севлиево

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес: „ЕКСПО – ХК“ ЕООД, гр. Търговище, ул. “Брегалница” № 4, вх. А, ет. 4, ап. 12 или на срещата за обществено обсъждане.

__________________________________________________

Организиране на среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение - “Реконструкции и разширение на съществуваща птицеферма”, ПИ 000217, местност ”Сухата чешма ”, землище гр.Дебелец, Община Велико Търново с Възложител ЗП КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИРОКОВА

Срещите ще се проведат на:

-  13.06.2016 г от 10.00 часа в сградата на община Велико Търново, пл. Майка България №2 (залата до кафето),

- 13.06.2016 г от 14.00 часа в залата на кметство Дебелец, ул. П. Е. Търновски №64.

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

- ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. „КОЛЬО ФИЧЕТО“ №5 до ЗП КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИРОКОВА или

-  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. “НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №68 до РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Осигуряваме обществен достъп до съдържанието на ДОВОС и приложенията към него в сградата на  РИОСВ и на посочения линк по-долу:

(публикувано на 13.05.2016 г.)

__________________________________________________

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Доизграждане на АМ „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“
(публикувано на 15.04.2015г.)

__________________________________________________

Организиране на среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение – „Изграждане на модулен тип хлор-алкална електролиза” с местоположение Източна промишлена зона, УПИ VI, кв. 50 в гр. Горна Оряховица с Възложител „КОНТИНВЕСТ“ ООД.
(публикувано на 14.11.2014г.)

Срещата ще се проведе на 16.12.2014 г. от 14.30 часа, зала 1 на Община Горна Оряховица.

Във връзка с чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда осигуряваме обществен достъп до съдържанието на ДОВОС и приложенията към него в сградата на  РИОСВ, включително и на интернет страницата на инспекцията.

Докладът е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 09.00-17.00 в стая 211 на Община Горна Оряховица. Лице за контакт: Надя Даракчиева.

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:„КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София, 1111,ж.к. Гео Милев, ул.”Хубавка” № 6 или на срещата за обществено обсъждане.

__________________________________________________

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания осигуряваме обществен достъп до доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на свинекомплекс „Биляна“”, с местоположение – ПИ№000158 и ПИ№000159 в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов
(публикувано на 18.09.2015г.)

Срещите за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС ще се проведът на:

- 30.10.2015 г. от 10,00 часа в кметство с. Българско сливово, общ. Свищов

- 30.10.2015 г. от 14,00 часа в сградата на община Свищов

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес: ”БИЛЯНА“ ООД, С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩ. СВИЩОВ или на срещата за обществено обсъждане.

__________________________________________________

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания