1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори в ПИ с идентификатор 43253.75.522 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново“, с възложител „Мет Кат“ ЕООД  /28.01.2022/

Февруари 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VІ – за производствено-складови и търговски дейности в кв. 23, по плана на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Йовевелектрик“ ЕООД  /03.02.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Месопреработвателно предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 27190.104.233 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, с възложител Р.Д.  /16.02.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда – „Цех за печене и пакетиране на ядки“ в „Предприятие за преработка на месо, месни продукти и заготовки“ в УПИ Х, кв. 29 по плана на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „Денимес“ ЕООД /21.02.2022/

Март 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Покривна Фотоволтаична инсталация за собствени нужди на Кроношпан с обща мощност 8 MWp“, с възложител „Кроношпан България“ ЕООД /15.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и модернизация на Месопреработвателно предприятие „Елена мес“, находящо се в УПИ I, кв. 100 по плана на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител „Елена Мес“ ООД /17.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Третиране на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез биологична обработка от червени калифорнийски червеи“, с възложител „Болкан Биорес“ ЕООД /25.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Логистичен център за обработка на птичи меса и меса от дребни копитни животни“, с възложител „Лишкови“ ООД /28.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от река Златаришка и река Веселина за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново“, с възложител „Авига“ ЕООД /30.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „База за изкупуване на вторични суровини“, с възложител „Бончев Демонтаж“ ЕООД /31.03.2022/

Април 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоражение – система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землището на с. Церова кория, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Био-Христ“ ЕООД /11.04.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец“, с възложител „СИД“ АД /13.04.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение, както и на фотоволтаична централа за собствено потребление“, с възложител „Булчикън“ АД /19.04.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА в поземлени имоти с идентификатори 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“, с възложител „Ей Ен Ди 1“ ЕООД /26.04.2022/

Май 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа  с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – ел. кабел 20 kV от ПИ с идентификатор 69732.500.1275 по КККР на с. Страхилово до ПИ с идентификатор 57354.300.2070 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“, с възложител „Агроком“ ЕООД /12.05.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ XII – 663, кв.70, с. Петко Каравелово, ул. „Осма“ № 25, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Карко Логистикс“ ЕООД /12.05.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Участък за стабилизиране на подситова фракция към инсталация за сепариране на отпадъци“, с възложител „Еко Титан Груп“ АД /23.05.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма“, с възложител Симеон Захариев /31.05.2022/

Юни 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мощурака, с. Здравковец, общ. Габрово“, с възложител Петко Гутев /03.06.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-20-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за промишлени стоки в УПИ XVI – за обществено обслужване и търговия, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, община Севлиево“, с възложител „Хенди“ ЕООД /09.06.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-21-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на био лавандулово масло и пелети, складове, офиси и лаборатория в УПИ I, кв. 109 гр. Стражица“, с възложител „Бумекс“ ЕООД  /14.06.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-22-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на работна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Джи Ауто – 2017“ ЕООД /14.06.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-23-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване на съществуващ рибарник и реализиране на сладководно рибовъдство в ПИ с идентификатор 17542.544.23 по КККР на с. Градище, община Севлиево“, с възложител „Фермата ни“ ЕООД /28.06.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-24-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Монтажен цех за сглобяване на патрони“, с възложител „Булармас“ ЕООД /30.06.2022/

Юли 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-25-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на сграда на цех „Термичен“ с цех „Окончателна обработка на полупроводникови платки“ и на цех „Твърдосплавно производство“ в цех „Термична обработка“ в сграда с идентификатор 14218.533.129.33 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Цератицит България“ АД /15.07.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-26-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 4995 kW АС и 6 000 kWp DC“ в УПИ XXXI, кв. 162 по плана на гр. Павликени“, с възложител „Евклипс Енерджи 1“ ООД /19.07.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-27-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ Велико Търново – Етап II“ с местоположение – имот с идентификатор 10447.501.106 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител „Топлофикация-ВТ“ АД /21.07.2022/

Август 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-28-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с мощност 1000 kW и 600 kW в ПИ с идентификатори  16376.144.64 и 16376.144.68 по КККР на с. Горна Росица, общ. Севлиево“, с възложител „Грийнпул“ ООД /09.08.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-29-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Инсталиране на два броя генератори за производство на електроенергия с гориво природен газ и инсталиране на два броя генератори за производство на електроенергия по цикъл на Ранкин и Дата център“, с възложител „Елит-94″ ЕООД/“Хидротест Велико Търново“ ЕООД /09.08.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-30-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на два броя амортизирани дробометни машини за почистване на отливки към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Закупуване и монтиране на нова леярска машина към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Монтиране на два броя филтърни съоръжения с две нови изпускащи устройства към Механична и шлайф-полирна обработка на месингови детайли; Изграждане на работно място за доработка на месингови тела за санитарна арматура с импрегниращ материал към Монтаж на санитарна арматура; Съоръжение за изсушаване на утайки“, с възложител „Идеал Стандарт-Видима“  АД /10.08.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-31-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Развитие и модернизация на стопанство в ПИ с идентификатор 65766.85.30 по КККР на гр. Свищов“, с възложител ЗП Велка Иванова /15.08.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-32-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с максимална мощност 2,66 MWp и два трафопоста в УПИ I „за завод за резервни части“, кв. 47  и представляващ ПИ с идентификатор 16359.510.30 по КККР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Уника Имоти“ ООД /15.08.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-33-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Преустройство и оборудване на сграда с идентификатор 14218.539.1.10 по КК и КР на гр. Габрово за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 2 т/ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана“, с възложител „Джи Ти Ай – Компютри“ ЕООД /17.08.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-34-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматична капкова поливна система на площ от 971,81 дка комбинирани орехови и лешникови насаждения на територията на община Полски Тръмбеш“, с възложител „Тервел 2014“ ООД /31.08.2022/

Септември 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-35-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на шаран в плаващи мрежени клетки – садки, в язовир Негованка, с местоположение ПИ с идентификатор 48550.418.478 по КККР на с. Михалци, община Павликени“, с възложител „Дитекс МС“ ЕООД /21.09.2022/

Октомври 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-36-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 5 MW“, което ще се реализира в УПИ II от кв. 1, УПИ I и II от кв. 9 и УПИ I от кв. 2 по плана на с. Совата, общ. Свищов; „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 5 MW“ , което ще се реализира в УПИ I, II, IV, VI, УПИ I, II, III от кв. 3, УПИ I, II, III, IV от кв. 7, УПИ II от кв. 4 по плана на с. Совата, общ. Свищов и „Кабелна връзка за присъединяване на ФЕЦ в имот 65766.923.17 по съществуващ СРС 20 kV №1 от ВЕЛ „Керамичен завод“ п/ст Свищов и кабелна връзка за присъединяване на ФЕЦ в имот 65766.923.9 до съществуващ СРС 20 kV №1 от ВЕЛ „Българско сливово“ п/ст Свищов“, с възложител „Совата“ ЕАД /07.10.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-37-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Мултифункционален спортен комплекс и зона за отдих в гр. Златарица“, с възложител Община Златарица /12.10.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-38-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), обслужване и сервиз на автомобили, продажба на авточасти в ПИ с идентификатор 23947.501.2070 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово“, с възложител М. Денчев /12.10.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-39-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 32319.41.11 по плана на с. Игнатовци, община Дряново с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци“, с възложител  „Евробиле“ ЕООД /17.10.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-40-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на 60 дка овощни дръвчета и водовземане от съществуващ сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 53672.168.7 по КККР на с. Ореш, община Свищов“, с възложител  „Джамбазов Строй“ ЕООД /28.10.2022/

Ноември 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-41-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки, находяща се в ПИ с идентификатор 65927.502.60 по КККР на гр. Севлиево, чрез присъединяване на ПИ с идентификатори 65927.502.62 и 65927.502.24, ведно със сградите, които попадат в имотите“, с възложител  „Шакер“ ООД /01.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-42-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пивоварна в УПИ IV-706, кв. 48А по плана на с. Горна Росица, Община Севлиево“, с възложител Николай Бакалов /03.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-43-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална инсталирана мощност 2059,2 kWp в ПИ с идентификатор 10553.960.32 по КККР на с. Велчево, община Велико Търново“, с възложител „ВС-1“ ООД /03.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-44-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на номенклатурата на производството на пресовки в цех „Преси“, с възложител „Еловица“ АД /09.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-45-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 10 MW в поземлен имот с идентификатор 65927.501.15 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Балджиеви-91“ ООД /09.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-46-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 MW в поземлен имот с идентификатор 65927.501.3465 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Балджиев“ ООД /09.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-47-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо котелно на „Парк хотел Арбанаси“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00583.501.399 по КК и КР с. Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Купро-94“ ООД /11.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-48-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 10447.29.180, 10447.29.181, 10447.29.182, 10447.29.183, 10447.29.184 и 10447.29.185 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител „Хилс Вю“ ООД /14.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-49-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Почистване на самозалесени земеделски площи“, с възложител И.И. /16.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-50-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на цех за производството на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“, с възложител „Вегманн аутомотив България“ ЕООД /17.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-51-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение в УПИ XVII-3928, кв. 167 по плана на гр. Велико Търново (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10447.514.135 по КК и КР на гр. Велико Търново), както и в поземлени имоти с идентификатори 10447.514.153 и 10447.514.150 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД /24.11.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-52-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на ПИ с идентификатори 10447.154.37, 10447.154.38 (образувани от имот със стар номер 000147), 10447.154.33 и 10447.154.35, находящи се в горска територия – местността „Трошана“ в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с цел изграждане на шоурум, автосервиз, паркинг, жилищна сграда и спомагателна пътни инфрастуктура, с възложител „Европа 2007“ ЕООД /24.11.2022/

Декември 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-53-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 44793.151.32 по КК и КР на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител И. С. /05.12.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-54-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуващ открит метален навес в хладилен склад за пилешки продукти с малка транжорна и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 75 kW в ПИ с идентификатор 58791.206.8 по КККР на с. Пушево, община Велико Търново“, с възложител „Пименс Агро“ ЕООД /08.12.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-55-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ I, кв. 1 по ПУП на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Ауто Квалитет“ ЕООД /16.12.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-56-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 81726.12.21 по КККР на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на 2 броя фотоволтаични електрически централи – „Чуково 1” – 5002,80 KWp и „Чуково 2” – 5002,80 KWp в ПИ с идентификатор 81726.12.21 по КККР на с. Чуково, община Дряново, област Габрово“, с възложител „Тиера Дел Сол 002“ ЕООД /16.12.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-57-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /PV/ Мизия в поземлен имот с идентификатор 16359.510.68 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново“, с възложител „Солар Енерджи Парк“ ООД /20.12.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-58-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща номинална изходяща мощност от 4,5 МW“, с възложител „Таня Енерджи“ ООД /22.12.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-59-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Почистване от самозалесила се дървесна и храстова растителност в поземлени имоти с идентификатори 10553.123.9, 10553.151.6, 10553.162.17, 10553.151.2, , 10553.150.3, 10553.149.4, 10553.149.5, 10553.147.1, 10553.123.8, 10553.149.3 в землището на с. Велчево и поземлен имот с идентификатор 36107.39.34 по КК и КР на с. Къпиново“, с възложител „Бул Лес-2012“ ЕООД /22.12.2022/

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015