1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори в ПИ с идентификатор 43253.75.522 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново“, с възложител „Мет Кат“ ЕООД  /28.01.2022/

Февруари 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VІ – за производствено-складови и търговски дейности в кв. 23, по плана на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Йовевелектрик“ ЕООД  /03.02.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Месопреработвателно предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 27190.104.233 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, с възложител Р.Д.  /16.02.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда – „Цех за печене и пакетиране на ядки“ в „Предприятие за преработка на месо, месни продукти и заготовки“ в УПИ Х, кв. 29 по плана на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „Денимес“ ЕООД /21.02.2022/

Март 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Покривна Фотоволтаична инсталация за собствени нужди на Кроношпан с обща мощност 8 MWp“, с възложител „Кроношпан България“ ЕООД /15.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и модернизация на Месопреработвателно предприятие „Елена мес“, находящо се в УПИ I, кв. 100 по плана на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, с възложител „Елена Мес“ ООД /17.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Третиране на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез биологична обработка от червени калифорнийски червеи“, с възложител „Болкан Биорес“ ЕООД /25.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Логистичен център за обработка на птичи меса и меса от дребни копитни животни“, с възложител „Лишкови“ ООД /28.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от река Златаришка и река Веселина за напояване чрез дъждуване на 101,233 дка земеделска площ в землището на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново“, с възложител „Авига“ ЕООД /30.03.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „База за изкупуване на вторични суровини“, с възложител „Бончев Демонтаж“ ЕООД /31.03.2022/

Април 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоражение – система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землището на с. Церова кория, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Био-Христ“ ЕООД /11.04.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец“, с възложител „СИД“ АД /13.04.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение, както и на фотоволтаична централа за собствено потребление“, с възложител „Булчикън“ АД /19.04.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА в поземлени имоти с идентификатори 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово“, с възложител „Ей Ен Ди 1“ ЕООД /26.04.2022/

Май 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа  с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – ел. кабел 20 kV от ПИ с идентификатор 69732.500.1275 по КККР на с. Страхилово до ПИ с идентификатор 57354.300.2070 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“, с възложител „Агроком“ ЕООД /12.05.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в УПИ XII – 663, кв.70, с. Петко Каравелово, ул. „Осма“ № 25, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Карко Логистикс“ ЕООД /12.05.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Участък за стабилизиране на подситова фракция към инсталация за сепариране на отпадъци“, с възложител „Еко Титан Груп“ АД /23.05.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма“, с възложител Симеон Захариев /31.05.2022/

Юни 2022

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мощурака, с. Здравковец, общ. Габрово“, с възложител Петко Гутев /03.06.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-20-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за промишлени стоки в УПИ XVI – за обществено обслужване и търговия, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, община Севлиево“, с възложител „Хенди“ ЕООД /09.06.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-21-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на био лавандулово масло и пелети, складове, офиси и лаборатория в УПИ I, кв. 109 гр. Стражица“, с възложител „Бумекс“ ЕООД  /14.06.2022/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-22-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на работна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 14218.502.745 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Джи Ауто – 2017“ ЕООД /14.06.2022/
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания