1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки“ с местоположение – ПИ №074010 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, с възложител ЗП Калина Широкова /отг. на 10.01.2018 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на три двуетажни къщи за гости, детски площадки, спортно игрище за футбол и паркинг за посетители“, с местоположение – ПИ №018133 и УПИ IX 120, 121 по плана на с. Средни колиби, община Елена, с възложител Любен Йосифов /отг. на 17.01.2018 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Изготвяне на ПУП за смяна предназначението на поземлен имот и отреждането му за жилищни нужди и обществено обслужване“, с местоположение – ПИ №46532.5.11, с. Малки чифлик, община Велико Търново, с възложител „Рей Би Ас Стройекспорт“ ЕООД /отг. на 17.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот № 160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, обл. Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки“, с възложител „МАР-КРАФТ“ ООД /отг. на 18.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“, с местоположение – имот с идентификатор 30962.502.2 по КК и КР на гр. Златарица, с възложител Община Златарица /отг. на 24.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка (2 броя резервоари с капацитет всеки по 32 м³) за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване (дейност по оползотворяване – R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби от ЗУО)“, което ще се реализира в ПИ №008004 в землището на с. Джулюница, община Лясковец, с възложител „АГРОПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Велико Търново  /отг. на 19.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Александър Стамболийски“, в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол, с възложител „Водник“ ООД /отг. на 26.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на автоморга – площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, с местоположение ПИ с площен №263, от кв. 39 по плана на с. Душево, община Севлиево, с възложител „КРИГЕР КАРС“ ЕООД, гр. Севлиево  /отг. на 29.01.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“, с местоположение ПИ с идентификатор №14218.550.239 по КК  и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител „Терахим 97“ АД, гр. Габрово  /отг. на 09.02.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Павликени“ с местоположение – ПИ№000166 в землището на гр. Павликени, с възложител Община Павликени  /отг. на 13.02.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Частичен подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 14.80 (стар 000339), ПИ 14.81 (стар 000315) в землището на с. Шереметя с ЕКАТТЕ 83123, в местността „Стублица“ и ПИ 58.1 (стар 058001), ПИ 58.2 (стар 058002), ПИ 58.5 (стар 058005), ПИ 58.6 (стар 058006) в землището на с. Малки Чифлик с ЕКАТТЕ 46532, община Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново  /отг. на 14.02.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Проект за ЧИ на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ и План за регулация /ПР/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за  „производствени и складови дейности“, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база,  местност  „Клена“, гр. Лясковец,  област В. Търново“, с възложител „СИД“ АД  /отг. на 19.02.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за стр. кв. 11а и стр. кв. 12а, съгласно действащия ПУП на гр. Златарица във връзка с изграждане на площадка за третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци за осигуряване на дейностите по събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и подготовка за повторна употреба, който очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци, генерирани от населението на община Златарица“ с местоположение – ПИ №30962.501.1880 в землището на гр. Златарица, с възложител Община Златарица АД  /отг. на 27.02.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Ремонт, рехабилитация и удължаване на писта за излитане и кацане на летище Горна Оряховица”,  с възложител „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД  /отг. на 13.03.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план за регулация и застрояване на новообразуван ПИ с идентификатор 58459.106.22, част от ПИ с идентификатор 58459.106.9, землище с. Присово, община В. Търново, област В. Търново, за изграждане на животновъден обект – кравеферма с капацитет до 100 броя месодайни крави с приплодите им“, с възложител Верджиния Георгиева /отг. на 14.03.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение Промяна на предназначението и разширение на съществуваща производствена сграда в „Цех за производство на плочи от екструдиран полистирен, което ще се реализира в УПИ XV, кв. 43 по плана на Горна Оряховица, с възложител „КУПРО – 94“ ООД, гр. Горна Оряховица /отг. на 22.03.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за кисело и прясно мляко в ПИ с идентификатор 16376.196.19 в с. Горна Росица, общ. Севлиево“, с възложител „Агро Ловико” ЕООД /отг. на 27.03.2018 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на специализирана площадка за събиране и временно съхраняване на строителни отпадъци”, което ще се осъществи в ПИ с идентификатор 69633.605.4 в гр. Стражица, ЕКАТТЕ 69633, с възложител Община Стражица  /отг. на 02.04.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на плодови и зеленчукови сокове“, местоположение – УПИ XVII “за производ. и складова дейности”, кв. 1 по плана на с. Скалско, oбщ. Дряново“, с възложител „ЖИВ СОК“ АД, гр. Габрово /отг. на 03.04.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка в предприятие за преработка на зеленчуци и медицински растения в сух екстракт“, местоположение – УПИ XVIII „за производствена и складова дейност“, кв. 1 по-плана на с. Скалско, oбщ. Дряново, с възложител „ЕВРО ГОБО“ АД, гр. Габрово /отг. на 14.04.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „ПУП – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел разширение на Гробищен парк на гр. Елена“, с възложител Община Елена /отг. на 16.04.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Ремонт на съществуваща сграда и оборудване в сортировъчен цех и линия за преработка на яйца с пастьоризатор“ в имот с идентификатор 39431.531.14 и ПИ№ 531020, с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово, с възложител „ЕКО ИНВЕСТ – 2008” ЕООД, гр. Габрово /отг. на 16.04.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Засаждане на тополи“ в ПИ№032001, 028002, 017001, 228008 в землището на с. Ореш, общ. Свищов, с възложител „ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Свищов /отг. на 24.04.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ I „за производствена, складова и търговска дейност“, в кв. 55, по плана на с. Козаревец, община Лясковец“, с възложител „БИО ФРУКТО“ ЕООД, гр. Лясковец /отг. на 25.04.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за производство на етерично-маслени култури“ , в УПИ I, кв. 64, по плана на с. Долна Липница, общ. Павликени, с възложител „ФЕРМЕР 33“ ЕООД гр. Велико Търново /отг. на 02.05.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Инвестиционен проект на мобилна мандра в ПИ с идентификатор 40782.500.377 по КК и КР на с. Куцина, община Полски Тръмбеш“, с възложител „КИТКА – 2016“ ООД, гр. Велико Търново /отг. на 15.05.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на „Участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица“ с местоположение имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, с възложител „ЕМКО“ ЕООД, гр. София /отг. на 17.05.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение Монтиране на автоклав към Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и бобови зърнени култури“ с местоположение в ПИ 16376.195.34 по КК на землището на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово, с възложител „Вернада“ ЕООД, с. Горна Росица, община Севлиево /отг. на 18.05.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на аквакултурно садково стопанство в язовир „Александър Стамболийски“, местоположение в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол, с възложител „ЕКО ФИШ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Павликени /отг. на 29.05.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща абонатна станция в котелно помещение и газификация“ на площадката на „Марино България“ ЕООД в УПИ VIII – 577 от кв. 68 по плана на СИЗ – гр. Габрово, с възложител „Марино България“ ЕООД, гр. Габрово /отг. на 31.05.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция на изпускащо устройство към парен котел П10 и използване на слънчогледова люспа за гориво“ с местоположение ПИ с идентификатор 10447.501.106 по КК и КР на гр. Велико Търново, с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ АД гр. Велико Търново /отг. на 14.06.2018 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Разкомлпектоване на автомобили и ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“, в ПИ с идентификатор 14218.502.431 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, с възложител „ДЖИ АУТО – 2017“ ЕООД, гр. Габрово /отг. на 18.07.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение Оборудване на птициферма за угояване на пилета-бройлерис местоположение ПИ№000844 по КВС на гр. Стражица, с възложител Тихомир Станчев /отг. на 19.06.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна на годишната норма на ефективност при употребата на Серовъглерод при производството на вискозни влакна“, с възложител „Е.МИРОЛИО“ ЕАД, гр. Свищов /отг. на 22.06.2018 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електроника, акумулатори, хартия, пластмаси и пластмасови опаковки“, с местоположение ПИ с идентификатор №65927.501.4025 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител „ЕКО-ВИЕТ“ ООД, гр. Севлиево  /отг. на 27.06.2018 г. /

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на културно – образователен комплекс – АРТИСТАС“ с местоположение ПИ №147039 в местността „Моравата“ в землището на гр. Елена, с възложител Сдружение с нестопанска цел „Артистас глобал визионер/и“ гр. София /отг. на 02.07.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Опитна станция“, разположен в землището на с. Ганчовец, ЕКАТТЕ 14458, община Дряново“, с възложител „РИБОВЪДНА КОМПАНИЯ – ДРЯНОВО“ ООД, гр. Дряново /отг. на 09.07.2018 г. /

Съобщение за инвестиционно предложение „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици и вулкански скали – базалти) от находище „Сухиндол“, землище на гр. Сухиндол, област Велико Търново“ с възложител „КАМИКО“ ООД, гр. София /отг. на 09.07.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Включване на биомаса по смисъла на § 1 от ДР на ЗУО и замяна на част от използваното твърдо гориво (биомаса) – с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на скарен котел ЕПГ, ст. №8, тип SZL 20-2,5/400-M за дейността  производство на електрическа и топлинна енергия; Замяна на част от използваното твърдо гориво (въглища) – с биомаса и с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на въглищен котел тип ЧКД 35-39/450, ст. № 2 за дейността – производство на електрическа и топлинна енергия“, с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО” ЕАД , гр. Габрово /отг. на 13.07.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Разкомлпектоване на автомобили и ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“, в ПИ с идентификатор 14218.502.431 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, с възложител „ДЖИ АУТО – 2017“ ЕООД, гр. Габрово /отг. на 18.07.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение и модернизация на птицеферма за стокови кокошки носачки“ в ПИ№074010 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, с възложител ЗП КАЛИНА ШИРОКОВА  /отг. на 20.07.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Реорганизация на производствената структура на работна площадка Севлиево“ с местоположение „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА” АД, ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТАРНА АРМАТУРА, гр. Севлиево /отг. на 27.07.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на сокове, в УПИ 972, кв. 93, по плана на с. Михалци, община Павликени“, с възложител ЗП Александър Иванов /отг. на 01.08.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на пъстървово стопанство“, местоположение имот с идентификатор 36107.39.25 по КК и КР на с. Къпиново, общ. Велико Търново, с възложител „АКВА ПРОДЖЕКТ 2020“ ЕООД гр. Велико Търново /отг. на 13.08.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Засаждане на бързорастящи дървета – тополи“ в ПИ с идентификатор 78121.13.7 по КК и КР на с. Царевец, общ. Свищов, с възложител „ИЛСИ-ИВАН ИВАНОВ“ ЕООД, с. Царевец, община Свищов /отг. на 16.08.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма“, с местонахождение – ПИ №190062 по КВС на с. Паскалевец, общ. Павликени, с възложител „АГРОТИМ ВМ” ООД гр. Велико Търново /отг. на 22.08.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти втора употреба“ с местоположение ПИ с идентификатор №65766.266.4 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител „ТРЪК ПАРТС“ ЕООД, гр. Свищов /отг. на 27.08.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на животновъден обект“, местоположение – ПИ с идентификатор 57354.300.1344 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с възложител „ПЪРВИ МАЙ“ АД, гр. Полски Тръмбеш /отг. на 03.09.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна, с местоположение в землището на с. Черновръх, община Трявна, с възложител Община Трявна /отг. на 04.09.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението  на „Цех за производство и пакетаж на подправки“ в УПИ X – 1003, 1004, в кв. 46 на с. Сенник, община Севлиево и обособяването му в  „Цех за преработка на охлюви“, с възложител „Евър груп“ ООД гр. Габрово  /отг. на 28.09.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 30962.110.1, находящ се в гр. Златарица, община Златарица, с възложител „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, гр. София /отг. на 03.10.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Росица с цел напояване на земеделски култури“, с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, с възложител „САЛВИЯ – АГРО“ ЕООД, гр. Велико Търново /отг. на 09.10.2018 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за имот №087083 в землището на с. Поповци, община Габрово, с цел преотреждането му за „хранително – вкусова промишленост“ и извършване на преустройство, пристрояване и смяна предназначението на съществуваща сграда в имота  в „Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси“, с възложител „ПУЛСАР“ ЕООД /отг. на 15.10.2018 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК  и КР на гр. Габрово, община Габрово“, с възложител „МНР“ ЕООД /отг. на 19.10.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на ИУПМС в ПИ №087064 в землището на с. Поповци, община Габрово“ с възложител „ИМПЕРО“ ООД /отг. на 06.11.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – увеселителен парк – за спортни и рекреационни дейности за ПИ 14218.81.6 и ПИ 14218.81.3 по КК на гр. Габрово, общ. Габрово с възложител Христина Нгуен  /отг. на 06.11.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Населяване на съществуващ свинекомплекс“, местоположение – ПИ№229009, ПИ№229006, ПИ№229004, ПИ№229008 по КВС на с. Самоводене, общ. Велико Търново, с възложител АКТИВ ФАРМ“ ЕООД /отг. на 19.11.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение “Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулат” с местоположение – имот с идентификатор 65766.703.6 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител „ТИНС ТРЕЙД 2000“ ЕООД /отг. на 20.11.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма“, местоположение – УПИ XIII кв. 161 по плана на с. Българско сливово, общ. Свищов, с възложител „Чикън Плам“ ЕООД /отг. на 20.11.2018 г./

Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за производство на термично обработени птичи продукти”, което ще се реализира в ПИ №140018, местността „Чифлика”, гр. Лясковец с възложител „ГОРНООРЯХОВСКА СКАРА“ ООД /отг. на 29.11.2018 г./

● Съобщение  за инвестиционно предложение Експлоатация на съществуваща мандра и изграждане на пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води, местоположение – УПИ I-529 и УПИ II-529, кв. 63 по плана на с. Малки Вършец, общ. Севлиево, с възложител „СЕРДИКА ИНВЕСТ “ ЕООД /отг. на 07.12.2018 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015