1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-01-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата”, разположено в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Стромат 08“ ЕООД /31.01.2022 г./
 2.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-02-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Проект за ПУП – ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 44793.143.69 по КККР на гр. Лясковец и отреждането ú „за производствено складови нужди“, с цел изграждане на свинеферма, с капацитет до 350 майки с приплодите им“, с възложител „Мултимес Фарм“ АД /10.03.2022 г./
 3.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-03-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разкомплектоване и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XIII 2318 кв. 4 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Аллесауто“ ЕООД /11.03.2022 г./
 4.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-04-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 27190.14.124 по КККР на гр. Елена, с цел разделянето му на два нови имота и промяна предназначението на един от новообразуваните имоти „За безвредни производствени и складови дейности“, с възложител „Елина Велла“ ООД /11.03.2022 г./
 5.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-05-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XVIII и 1026 в кв. 19, ул. „Билка“ №17, гр. Плачковци, община Трявна“, с възложител „Братчеда“ ООД /11.03.2022 г./
 6.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-06-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Смяна на предназначение на сгради в кравеферма“, с възложител „Елваис“ ООД /29.03.2022 г./
 7.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-07-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Извършване на  дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителени обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Велико Търново и Област Габрово“, с възложител „Променергомонтаж“ АД /08.04.2022 г./
 8.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-08-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Стара река с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Сливовица, общ. Златарица“, с възложител „Агро Солеи“ ЕООД /14.04.2022 г./
 9.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-09-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Кравеферма за 120 броя животни“, с възложител Иринчо Иринчев /05.05.2022 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания