1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-01-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата”, разположено в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Стромат 08“ ЕООД /31.01.2022 г./
 2.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-02-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Проект за ПУП – ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 44793.143.69 по КККР на гр. Лясковец и отреждането ú „за производствено складови нужди“, с цел изграждане на свинеферма, с капацитет до 350 майки с приплодите им“, с възложител „Мултимес Фарм“ АД /10.03.2022 г./
 3.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-03-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разкомплектоване и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XIII 2318 кв. 4 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Аллесауто“ ЕООД /11.03.2022 г./
 4.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-04-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 27190.14.124 по КККР на гр. Елена, с цел разделянето му на два нови имота и промяна предназначението на един от новообразуваните имоти „За безвредни производствени и складови дейности“, с възложител „Елина Велла“ ООД /11.03.2022 г./
 5.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-05-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XVIII и 1026 в кв. 19, ул. „Билка“ №17, гр. Плачковци, община Трявна“, с възложител „Братчеда“ ООД /11.03.2022 г./
 6.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-06-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Смяна на предназначение на сгради в кравеферма“, с възложител „Елваис“ ООД /29.03.2022 г./
 7.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-07-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Извършване на  дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителени обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Велико Търново и Област Габрово“, с възложител „Променергомонтаж“ АД /08.04.2022 г./
 8.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-08-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Стара река с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Сливовица, общ. Златарица“, с възложител „Агро Солеи“ ЕООД /14.04.2022 г./
 9.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-09-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Кравеферма за 120 броя животни“, с възложител Иринчо Иринчев /05.05.2022 г./
 10.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-10-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на земеделска земя от гори и храсти в пасище, мера“, с възложител Лъчезар Дойков /27.06.2022 г./
 11.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-11-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на яйцеферма с капацитет до 5000 кокошки“, с възложител Краси Кръстев /13.07.2022 г./
 12.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-12-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Изработване на Проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ XI – за производствено складови дейности, кв. 35, гр. Лясковец, с цел изграждане на сграда за производство на оборудване за хранително-вкусовата промишленост“, с възложител „Сталеф“ ЕООД /26.07.2022 г./
 13.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-13-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Ремонт на съществуваща сграда – кошара/овчарник и отглеждане на 260 броя кози“, с възложител ЗП Инна Здравкова /03.08.2022 г./
 14.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-14-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база“, с възложител Ивайло Иванов /10.08.2022 г./
 15.  Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-15-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Създаване на нови биологични трайни насаждения от арония и изграждане на система за капково напояване към вече съществуващи биологично сертифицирани трайни насаждения от арония и закупуване на земеделска техника“, с възложител „Агрониа“ ЕООД /29.08.2022 г./
 16. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-16-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на водноелектрическа централа по поречието на река Янтра с мощност до 0,100 MW, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 87463.36.2, 87463.36.1, 87463.40.127 в землището на с. Янтра, общ. Габрово, област Габрово“, с възложител „Калоян 2002“ ЕООД /07.09.2022 г./
 17. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-17-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Оборудване на 3 броя съществуващи сгради, разположени в имоти с №531015, №531023 и №531028“, с възложител „Еко инвест-2008“ ЕООД /13.09.2022 г./
 18. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-18-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – река Баниски Лом, с цел напояване на земеделски култури“, с възложител ЕТ Даниел Добрев /04.10.2022 г./
 19. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-19-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на линия за производство на пелети с капацитет 700 т/год. на територията на „Експал България“ АД, гр. Габрово, кв. Чарково, местност „Чукиля“ в ПИ 81904.28.185, сграда №4, общ. Габрово, област Габрово“, с възложител „Темпус Линк“ ЕООД /12.10.2022 г./
 20. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-20-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за жилищни нужди в поземлени имоти с идентификатори 00583.57.21, 00583.57.22, 00583.57.25 и 00583.57.26 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Денси М“ ООД /02.11.2022 г./
 21. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-21-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Почистване на имоти, самозалесени с дървовидна и храстовидна растителност, с цел създаване на овощна градина в ПИ с идентификатори 17587.85.6, 17587.85.7 и 17587.133.13 по КККР на с. Градница, общ. Севлиево, област Габрово“, с възложител И.М. /29.11.2022 г./
 22. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-22-П-ОВОС/2022 г. за инвестиционно предложение „Производство на гранулирани биоторове, чрез преработка на оборски тор“, с възложител „Ником-97“ АД /08.12.2022 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015