1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решение №ВТ-1-ОС/2022 г. за „Поставяне на преместваеми обекти – бунгала“; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“  (публ. 30.05.2022 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2022 г. за „Почистване на коритото и бреговете на река Янтра и река Негованка на територията на община Велико Търново – подобект: Пети участък река Янтра „Леската“ (150 м западно от воденицата на с. Леденик, общ. Велико Търново) – 400 м по течението на реката след „Леската“ (150 м южно от воденицата)“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“  (публ. 13.06.2022 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2022 г. за „План извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на държавата на територията на ТП ДГС „Буйновци“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ. 20.06.2022 г.)

Решение №ВТ-4-ОС/2022 г. за „Подробен устройствен план-План за застрояване на земеделска земя – имот №17208.375.74 и отреждането му за „вилно застрояване“ – /Ов/, местност „Куза“, с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“  (публ. 05.06.2022 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2022 г. за „Частичен ПУП-ПЗ за застрояване на ПИ с идентификатор 43253.30.819, местност „Чуката“, землището на с. Леденик, община Велико Търново“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“  (публ. 22.08.2022 г.)

Решение №ВТ-6-ОС/2022 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 56719.203.7 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 07.09.2022 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2022 г. за „План-извлечение за промяна вида на сечта в имот с идентификатор 46125.92.6 по КК и КР на с. Майско, общ. Елена“; защитени зони BG0002029 „Котленска планина“  и BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 20.09.2022 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2022 г. за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 65200.124.814 по КККР на с. Самоводене, община Велико Търново за промяна предназначението на земеделска земя и осигуряване на транспортен достъп през поземлен имот с идентификатор 65200.125.375 по КККР на с. Самоводене, община Велико Търново“; защитени зони BG0000213 „Търновски височини“  (публ. 03.10.2022 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2022 г. за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 14218.178.5 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 12.10.2022 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2022 г. за „Горскостопанска програма на поземлени имот с идентификатори 56719.182.5 и 56719.183.1 по КК и КР на гр. Плачковци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“  (публ. 12.10.2022 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2022 г. за Обект 1: „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка в гр. Златарица, в границите на урбанизираната територия“ и Обект 2: „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска (Каменица) в с. Росно, в границите на урбанизираната територия ; защитени зони BG0000280 „Река Златаришка“  (публ. 12.10.2022 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2022 г. за „План извлечение за гори собственост на държавата в подотдели 10310 „а“, 10311″б“ в землището на с. Дебелцово, общ. Севлиево и 10311 „г“, 10311 „з“ в землището на с. Крушево, общ. Севлиево“ ; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“  (публ. 31.10.2022 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2022 г. за „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти в землището на с. Ореш от ниви в трайни насаждения“; защитени зони BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“  (публ. 31.10.2022 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2022 г. за „Подпорна стена на ляв бряг р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за ЖП гара до съществуваща подпорна стена по течението“; защитени зони BG0000282 „Дряновска река“  (публ. 28.11.2022 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2022 г. за „Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 46125.50.25 и 46125.50.26 землището на с. Майско, общ. Елена от ниви в трайни насаждения“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ. 19.12.2022 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2022 г. за „План-извлечение за промана вида на сечта в гори собственост на държавата на територията та ТП ДГС „Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“  (публ. 03.01.2023 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2022 г. за „Подпорна стена на десен бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за жп гара до стодион „Локомотив“ с пешеходна алея“; защитени зони BG0000282 „Дряновска рекана“  (публ. 03.01.2023 г.)

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015