1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • писмо с изх. №4/06.01.2014 г. за инвестиционно предложение “Ведомствена бензиностанция” в ПИ №091087 в землището на гр. Килифарево ЕКАТТЕ 36837, община Велико Търново, с възложител ЕТ “Румяна-Хинкова”, гр. Велико Търново
 • писмо с изх. №38/08.01.2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на костница в гробищен парк” в кв. 18 по ПУП на град Павликени, с възложител Община Павликени
 • писмо с изх. №212/24.01.2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане подземно кабелно трасе 20 kV от нов БКТП  в ПИ №000240 до нов ЖР в имот 125001 и монтаж на типов трафопост БКТП в ПИ№000240”, с възложител „ВЕЦ ПЪРВОМАЙЦИ” ООД, гр. Велико Търново
 • писмо с изх. №224/27.01.2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за съхранение, разфасоване и препакетиране на млечни продукти” в УПИ ІІ-1025, кв. 99а по ПУП на град Бяла Черква, община Павликени, с възложител „МИЛКИ ЛУКС” ЕООД, гр. Бяла Черква
 • писмо с изх. №258/28.01.2014 г. за инвестиционно предложение „Довеждащ водопровод яз. “Христо Смирненски” – Пречиствателна станция за питейни води – рехабилитация на безнапорно трасе чрез релайнинг”, което ще се реализира на територията на община Габрово от точка на присъединяване входна камера при ВЕЦ в ПИ№14218.216.413 до входна шахта в ПИ№14218.550.51 – ПСВП, гр. Габрово, с възложител община Габрово, гр. Габрово
 • писмо с изх. №336/03.02.2014 г. за инвестиционно предложение Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Дълбоки“ до НВ „Ниска зона““ с местоположение: ПИ№000216 и ПИ№000321 в землището на с.  Крушево, ЕКАТЕ 40141, общ. Севлиево, с възложител Община Севлиево, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №372/13.02.2014 г. за инвестиционно предложение Разширение на производствена сграда, инсталиране на Турбогенератор №3, ново ГРУ (10,5/6,3 kV) и разширение на КРУ (6,5 kV)“ с местоположение: имот с идентификатор 65766.418.12 по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов, с възложител „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, гр. Свищов
 • писмо с изх. №478/17.02.2014 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на телчарник в краварник” в УПИ ХІ, кв. 724 по ПУП на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, с възложител Милко Славев, с. Раданово
 • писмо с изх. №492/18.02.2014 г. за инвестиционно предложение „Разширение на складовата част на хранително-вкусово предприятие“ с местоположение: ПИ№000219, в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, с възложител „СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА“ оод, гр. Велико Търново
 •  писмо с изх. №940/21.03.2014 г. за инвестиционно предложение „Подобряване на образователна инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, общ. Свищов, с възложител Община Свищов, гр. Свищов
 • писмо с изх. №942/21.03.2014 г. за инвестиционно предложение „Подобряване на образователна инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, което ще се реализира в УПИ І, кв. 32, с. Морава, общ. Свищов, с възложител Община Свищов, гр. Свищов
 • писмо с изх. №261/28.03.2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на производствени отпадъци“ с местоположение: имот с идентификатор 65927.505.191 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево, с възложител “ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №840/02.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Монтиране на дъждовална поливна система за напояване на царевица”, което ще се реализира на около 2000 дка в землището на с. Поликрайще, община Горна Оряховица, с възложител “ПЛАНЕТА 98” ЕООД, с. Писарево
 • писмо с изх. №1023/03.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на горелки на сушилни №1 и 2 в Инсталация за ПДЧ“ с местоположение – имот с идентификатор 10447.517.167 по КК и КР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с възложител „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас
 • писмо с изх. №1066/04.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на горелка в съществуващо котелно”, което ще се реализира в ПИ 508, кв. 165, в сградата на община Габрово, с административен адрес, гр. Габрово, пл. “Възраждане” №3, с възложител Община Габрово, гр. Габрово
 • писмо с изх. №1033/07.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на аспирационна система с прахоуловителни филтри към полуавтоматична леарска машина“ с местоположение: имот с идентификатор 65927.501.5174 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево, с възложител “ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №2362/07.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на речно водовземно съоръжение на р. Студена“ с местоположение: имоти с идентификатори 65766.239.1, 65766.923.8, 65766.923.11, 65766.923.12, 65766.923.13, 65766.238.14, 65766.923.15, 65766.923.16, 65766.923.17, местност „Совата“ в землището на гр. Свищов, общ. Свищов, с възложител „СОВАТА“ ЕАД, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №433/10.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Трафопост тип – БКТП 1000кВА и подмяна на ПИ160 с ПИ460”, което ще се реализира в УПИ ХIІ, кв.125, който е отреден за ПИ№23947.501. 9726 по КК на гр. Дряново, с възложител ”МЕТАЛОЛЕЕНЕ – ДРЯНОВО” ООД, гр. Дряново
 • писмо с изх. №1310/16.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на 4 броя неподвижни точкови източници от Участък „Бяла инпекция“ с местоположение: имот с идентификатор 65927.505.191 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево, с възложител “ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №1380/24.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на компресорна група за нуждите на Участък “Гипсови форми VC”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 65927.505.191 по КР и КК на гр. Севлиево, с възложител “ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №1362/28.04.2014 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване на отглежданите животни в действаща кравеферма до достигане на капацитета от 129 броя говеда”, което ще се реализира в УПИ І – за кравеферма, кв. 65 по ПУП на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с възложител Марин Николаев, гр. Горна Оряховица
 • писмо с изх. №1950/03.07.2014 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация на дървени въглища”, което ще се реализира в УПИ-431 от кв. 44 по плана на с. Яворец, община Габрово, с възложител “ИВЕРА 8” ЕООД, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №2013/03.07.2014 г. за инвестиционно предложение “Преместване на цех “Бои и лакове” в съседно производствено помещение”, което ще се реализира в УПИ XVI, кв. 43 – за складова база, по плана на град Горна Оряховица, с възложител “КУПРО-94” ООД, гр. Горна Оряховица
 • писмо с изх. №2116/15.07.2014 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на нова аспирация след преса за ПДЧ към инсталация за производство на ПДЧ”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10447.517.169 по КК и КР на град Велико Търново, с възложител “КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас
 • писмо с изх. №2107/18.07.2014 г. за инвестиционно предложение “Реконструкция на площадкова водопроводна мрежа, монтиране на промишлена газова инсталация за захранване с природен газ на технологичното оборудване”, което ще се реализира в УПИ ІI, кв. 82 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш, с възложител “ОЛИВА” АД, гр. Кнежа
 • писмо с изх. №2744/22.08.2014 г. за инвестиционно предложение “„Изграждане на център за обучение с конферентна зала, заведение за обществено хранене и административна сграда“ с местоположение: поземлен имот с идентификатор 23947.71.19 в землището на гр. Дряново, с възложител Христина Иванова, гр. Габрово
 • писмо с изх. №2936/29.08.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 863 по плана на с. Ореш, община Свищов, област Велико Търново, с възложител “ФЕНИКС СУРОВИНИ” ООД, гр. София
 • писмо с изх. №2937/29.08.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в УПИ ІІІ, кв. 53 по плана на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител “ФЕНИКС СУРОВИНИ” ООД, гр. София
 • писмо с изх. №2938/29.08.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2294 по плана на гр. Трявна, община Трявна, област Габрово, с възложител “ФЕНИКС СУРОВИНИ” ООД, гр. София
 • писмо с изх. №2939/29.08.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 30962.110.1, 3062.110.2, 30962.110.3, и 30962.110.4 по плана на град Златарица, община Златарица, област Велико Търново, с възложител “ФЕНИКС СУРОВИНИ” ООД, гр. София
 • писмо с изх. №2940/29.08.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в УПИ X-403, кв. 42 по плана на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново, с възложител “ФЕНИКС СУРОВИНИ” ООД, гр. София
 • писмо с изх. №2887/01.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 30962.110.1 по плана на град Златарица, община Златарица, с възложител “НОРД УНИКОНСУЛТ” ЕООД, гр. София
 • писмо с изх. №2888/01.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 14218.503.571 по плана на гард Габрово, ул. “Василка Бенева”, с възложител “НОРД УНИКОНСУЛТ” ЕООД, гр. София
 • писмо с изх. №2889/01.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 96 в стр. кв. 573 по плана на град Велико Търново, с възложител “НОРД УНИКОНСУЛТ” ЕООД, гр. София
 • писмо с изх. №2890/01.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в УПИ IV, кв. 98 по плана на град Елена, с възложител “НОРД УНИКОНСУЛТ” ЕООД, гр. София
 • писмо с изх. №2891/01.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10447.33.49 по плана на град Велико Търново, с възложител “НОРД УНИКОНСУЛТ” ЕООД, гр. София
 • писмо с изх. №2982/09.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в УПИ IV-817, 45, 819 в кв. 18 по Подробния устройствен план – План за регулация на село Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител “МАВЕЛ ПРИМ” ЕООД, гр. София
 • писмо с изх. №2984/09.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35”, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 30962.110.3 и 309.110.4 по плана на град Златарица, община Златарица, област Велико Търново, с възложител “МАВЕЛ ПРИМ” ЕООД, гр. София
 • писмо с изх. №1882/10.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Демонтаж на горелка на мазут на парен котел ПКМ12 и монтаж на горивна камера за дърва и дървен чипс”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 65766.703.20 по кадастралния план на град Свищов, община Свищов, с възложител “РЕПУБЛИКАКОНСЕРВ” АД, гр. Свищов
 • писмо с изх. №2537/16.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Разширение на дейностите с отпадъци, извършвани на съществуваща площадка в УПИ І, кв. 46 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица”, с възложител “Транс сий сървиз” ЕАД, гр. Варна
 • писмо с изх. №2923/23.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Стопанисване на “Язовир “Опитна станция”, състоящ се от два язовира и водостопанско съоръжение и изграждане на трафопост”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №000316, землище с. Ганчовец; ПИ №23947.266.267, местност “Садината” в землището на гр. Дряново и ПИ №154003, местност “Матея” в землището на с. Ганчовец, с възложител “РИБОВЪДНА КОМПАНИЯ – ДРЯНОВО” ООД, гр. Дряново
 • писмо с изх. №2923/23.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Стопанисване на “Язовир “Опитна станция”, състоящ се от два язовира и водостопанско съоръжение и изграждане на трафопост”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №000316, землище с. Ганчовец; ПИ №23947.266.267, местност “Садината” в землището на гр. Дряново и ПИ №154003, местност “Матея” в землището на с. Ганчовец, с възложител “РИБОВЪДНА КОМПАНИЯ – ДРЯНОВО” ООД, гр. Дряново
 • писмо с изх. №2513/29.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване количеството на разрешен отпадък с код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35, на действащата площадка в град Горна Оряховица, жп ареал по плана на град Горна Оряховица”, с възложител “Норд Метали” ЕООД, гр. София
 • писмо с изх. №3306/30.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Водовземане от съществуващ шахтов кладенец”, което ще се реализира в УПИ IV, кв. 183 по ПУП на град Павликени, с възложител “Керпи” ЕООД, гр. Павликени
 • писмо с изх. №3307/30.09.2014 г. за инвестиционно предложение “Водовземане от съществуващ шахтов кладенец”, което ще се реализира в УПИ XX, кв. 29 по ПУП на град Павликени, с възложител “Керпи” ЕООД, гр. Павликени
 • писмо с изх. №3200/01.10.2014 г. за инвестиционно предложение “Система за пепелоулавяне и сяроулавяне на котел ст. №2”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №14218.502.428 по КК и КР на град Габрово, с възложител “Топлофикация – Габрово” ЕАД, гр. Габрово
 • писмо с изх. №3658/28.10.2014 г. за инвестиционно предложение “Смяна предназначението на заварени сгради 16, 17, 18, 19, 34, 20, 21, 24, 25, 26 в цех 900 – “ Монтаж, снаредяване и комплектовка на боеприпаси” с подобекти “Монтажен участък 940 (сграда 17, 18, 19, 34 /ГБЧ – 3, 3а, 4/) и “Цехов склад 950 (сграда 21/ГБЧ-1/), с възложител “Експал България” АД, гр. Габрово
 • писмо с изх. №3626/13.11.2014 г. за инвестиционно предложение “Въвеждане в експлоатация на установка за запояване на месингови детайли от инсталация “Механична обработка”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 65927.501.5174 по КК и КР на град Севлиево, с възложител “Идеал стандарт Видима” АД, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №3995/26.11.2014 г. за инвестиционно предложение “Разширяване на дейността на дружеството с включването на нови отпадъци за съхранение до извършването на някоя от дейностите от R1 – R12 с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им с код R13 на шлака от пещи -10 10 03; прахови частици и прах – 10 08 04; отпадъци неупоменати другаде – 10 08 99; неизползване леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05- 10 10 06; използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07- 10 10 08; отпадъци, неупоменати другаде – 11 01 99; други отпадъци, съдържащи опасни вещества, различни от упоменатите – 11 01 98*”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 65927.501.4131 по плана на гр. Севлиево, общ. Севлиево, с възложител “МЕТАГОВ” ЕООД, с. София
 • писмо с изх. №4109/09.12.2014 г. за инвестиционно предложение Въвеждане в експлоатация  аспирация към машина за шприцоване на пластмасови детайли от инсталация за производство на пластмасови продукти“, с местоположение: имот с идентификатор 65927.501.5174 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево, с възложител “ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД, гр. Севлиево
 • писмо с изх. №4290/19.12.2014 г. за инвестиционно предложение “Увеличаване количествата на отпадъци с код 200136 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”, което ще се реализира в УПИ IX, кв. 5 по плана на град Горна Оряховица, с възложител “Крис – Р” ЕООД, гр. Горан Оряховица
 • писмо с изх. №3930/23.12.2014 г. за инвестиционно предложение “Разширение на производствена база”, което ще се реализира в УПИ ІІ-86, кв. 9 по плана на с. Кръвеник, община Севлиево, с възложител “Балканско ехо” ЕООД, с. Кръвеник
 • писмо с изх. №4235/23.12.2014 г. за инвестиционно предложение “Съхраняване на отпадъци (R13) с код и наименование: 16 06 01 – оловни акумулаторни батерии, 16 06 04 – алкални батерии, 16 06 02 – Ni – Cd батерии, 16 06 05 – други батерии и акумулатори, 16 08 01 – отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий и платина /с изключение на 16 08 07/ до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – 12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 65766.121.6 и част от сграда с идентификатор 65766.121.6.3 по кадастралната карта на град Свищов, община Свищов, област Велико Търново, с възложител “МАЙКРОМЕТ” ООД, гр. Белене
 • писмо с изх. №4277/29.12.2014 г. за инвестиционно предложение “„Подмяна на котел „Бай“ с инсталация на биомаса за подгряване на термомасло към инсталация за ПДЧ“ с местоположение – УПИ IX-9, кв. 570 по плана на гр. Велико Търново, с възложител „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас
 • писмо с изх. №4229/30.12.2014 г. за инвестиционно предложение “Пристройка към съществуваща сграда на специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина /СБРФРМ/ “Димина” ООД в УПИ І – “за минерална баня” от кв. 9А по плана на с. Вонеща вода, община Велико Търново”, с възложител “Ведар” ООД, гр. Русе

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015