1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

1.  ИП за „Изграждане на шест броя жилищни сгради и пречиствателна станция в ПИ с идентификатори 68429.35.7 и 68429.35.12, с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново, п.к. 5093, Раевци“, с възложител И. Х. Уведомление за ИП /04.01.2024 г./

2.  ИП за „Изграждане на автоморга в ПИ с идентификатор 65766.266.2 по КК и КР на гр. Свищов“, с възложител „Подаръци Джием“ ЕООД Уведомление за ИП /10.01.2024 г./

3.  ИП за „Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за монтаж на минометни, артилерийски боеприпаси и реактивни снаряди“, с възложител “Еловица 1895„ АД Уведомление за ИП /23.01.2024 г./

4. ИП за „Изграждане на два нови обора за подрастващи прасета в животновъдна ферма за свине в ПИ с идентификатор 07363.121.252, с. Българско Сливово, общ. Свищов“, с възложител „Биляна“ ООД Уведомление за ИП /01.02.2024 г./

5. ИП за „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща работилница за обособяване на обслужваща сграда със склад за огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества“, с възложител „Иктис“ ЕООД Уведомление за ИП /07.02.2024 г./

6. ИП за „Обновяване осъвременяване на съществуваща парокотелна централа с 2 броя парни котли ПК-6,5 с общо паропроизводство 13000 kg/h в част от сграда с идентификатор 10447.513.387.51 в ПИ с идентификатор 10447.513.387 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „Пиво Инвест БГ“ АД Уведомление за ИП /09.02.2024 г./

7. ИП за Събиране и третиране на чисти строителни отпадъци в ПИ 65927.501.4064 гр. Севлиево“, с възложител „Мазалат“ ЕООД Уведомление за ИП  /16.02.2024 г./

8. ИП за Изграждане на енергийно независим културно – образователен комплекс – творческа база“, с възложител К. Ч. Уведомление за ИП  /21.02.2024 г./

9. ИП за Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) находяща се в ПИ с идентификатор 02470.75.18 по КККР на с. Балканци, м. Авлу Търла, община Стражица, обл. Велико Търново“, с възложител „Балканци енерджи“ ООД Уведомление за ИП  /23.02.2024 г./

10.  ИП за „Изграждане на къща за гости“, с местоположение имот с идентификатор 04460.86.10 по КК и КР на с. Блъсковци, общ. Елена, с възложител Т. Т. Уведомление за ИП  /06.03.2024 г./

11.  ИП за „Изграждане на два сондажни кладенеца всеки с дебит 2 цола за напояване на овощна и зеленчукова градина в ПИ №61279.116.3 и ПИ №61279.116.4, с. Раданово, с възложител ЗП В. Великов Уведомление за ИП  /07.03.2024 г./

12. ИП за „Находище „Шереметя – Север“: Пропусната зона на контакт между двете находища, с възложител „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД Уведомление за ИП  /14.03.2024 г./

13. ИП за „Монтиране на два броя парни котли с топлинна мощност 350 kW, общо 700 kW във фуражен цех на „Биляна“ ООД в поземлен имот с идентификатор 07363.57.317 в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител „Биляна“ ООД Уведомление за ИП  /14.03.2024 г./

14. ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електрическа енергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth, в ПИ с идентификатор 57340.35.23 по КККР на с. Полски Синовец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Хидротест Велико Търново“ ЕООД Уведомление за ИП  /14.03.2024 г./

15.  ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електрическа енергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth, в ПИ с идентификатор 57340.35.24 по КККР на с. Полски Синовец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител ЕТ „Елит-Георги Песаров“ Уведомление за ИП  /14.03.2024 г./

16. ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електрическа енергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth, в ПИ с идентификатор 57340.35.22 по КККР на с. Полски Синовец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Рентел“ ЕООД Уведомление за ИП  /14.03.2024 г./

17. ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електрическа енергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth, в ПИ с идентификатор 57340.35.21 по КККР на с. Полски Синовец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Елит – 94“ ЕООД Уведомление за ИП  /14.03.2024 г./

18.  ИП за „Изграждане на електроцентрала за производство на електрическа енергия и ко-генерация на топлинна енергия с номинална входяща топлинна мощност 16,8 MWth, в ПИ с идентификатор 57340.35.20 по КККР на с. Полски Синовец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Енерджи 94“ ЕООД Уведомление за ИП  /14.03.2024 г./

19.  ИП за „Изграждане на склад за съхранение на опасни и неопасни, негорими и невзривоопасни органични и неорганични химически продукти на съществуваща площадка на Складовата база на КонтинВеСт ООД, разположена в Източна Промишлена Зона /ИПЗ/ на гр. Горна Оряховица, кв. 50, УПИ XI, с възложител „КонтинВеСт“ ООД Уведомление за ИП  /14.03.2024 г./

20.  ИП за „Възстановяване на ВЕЦ „Орел“ (цех „Орел“ на к-т Г. Генов) на р. Янтра, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, с възложител Мариус Цоков Уведомление за ИП  /29.03.2024 г./

21. ИП за „Допълнително водовземане от подземни води чрез изграждане на нови съоръжения (сондаж)“, с възложител кмет на Община Севлиево Уведомление за ИП  /08.04.2024 г./

22. ИП за „Почистване на самозалесени имоти – ПИ №40275.120.1, ПИ №40275.121.10“, с възложител И.К Уведомление за ИП; Заявление за промяна в обхвата на ИП/15.04.2024 г./

23. ИП за „Изграждане на Дунавски технологичен парк-Свищов“, с възложител кмет на Община Свищов Уведомление за ИП /17.04.2024 г./

24. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3200 kW в рамките на поземлен имот с идентификатор 57354.300.2127 по КК на гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново“, с възложител “Солар 03„ ЕООД Уведомление за ИП /23.04.2024 г./

25. ИП за „Почистване на самозалесен имот с идентификатор №35078.42.1 ои КККР на с. Кавлак, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Еколес БГ“ ЕООД Уведомление за ИП /02.05.2024 г./

26. ИП за „Почистване на самозалесени поземлени имоти с идентификатори 72607.661.4, 72607.661.9, 72607.661.16, 72607.661.19 по КККР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново“, с възложител Е. П. Уведомление за ИП/02.05.2024 г./

27. ИП за „Промяна предназначението на част от сграда в мандра-цех за производство на кисело мляко и сирене с малък капацитет,ПИ №23431.134.26 в с.Драгомирово“, с възложител ЗП Н. В. Уведомление за ИП ; Обяснителна записка/08.05.2024 г./

28. ИП за „Изграждане на хибридна ФЕЦ с мощност 2,78 MWp в ПИ №57354.300.2679, ПИ №57354.300.2680, ПИ №57354.300.2681, ПИ №57354.300.2682, ПИ №57354.300.2683“, с възложител „ФВЕЦ Мизия“ ООД Уведомление за ИП ; Обяснителна записка/09.05.2024 г./

29.  ИП за „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – жилищно строителство на ПИ №14218.76.554 и ПИ №14218.76.555 по КККР на гр. Габрово, област Габрово“, с възложител „Габрово Градище парк“ ООД Уведомление за ИП ; /16.05.2024 г./

30.  ИП за „ПУП-Парцеларен план на обект: Нови присъединителни електропроводи от съществуваща  ВЛ 110kV „Яворец“ до нова станция 110 kV “, с възложител „Електронен системен оператор“ ЕАД Уведомление за ИП ; Обяснителна записка; /21.05.2024 г./

31. ИП за „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване“, УПИ I, кв. 201, с възложител „Автогара Горна Оряховица“ООД  Уведомление за ИП ; /22.05.2024 г./

32. ИП за „Изграждане на малки къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 57675.147.5, в с. Поповци, м-т „Гледашка кория“, община Габрово“, с възложител П. Д. Уведомление за ИП ; /04.06.2024 г./

33. ИП за „Почистване на земеделски имоти“ с местоположение имоти с идентификатори 72607.217.7 и 72607.228.7 по КК и КР на с. Тодювци, общ. Елена, с възложител И. И. Уведомление за ИП ; /18.06.2024 г./

34. ИП за „Почистване на самозалесен имот“ с местоположение имот с идентификатор 40275.376.11 по КК и КР на с. Кръвеник, общ. Севлиево, с възложител И. Д. Уведомление за ИП ; /18.06.2024 г./

35. ИП за „Частично изменение на плановете за регулация и застрояване за обособяване на УПИ I за търговски комплекс в кв. 7, гр. Лясковец, чрез обединяване на УПИ III – 2212 за търговски обекти и офиси, ПИ1897 и УПИ IV1891, за търговски обекти и офиси в кв. 1, УПИ I4, II3, III2, XIX1, XX2, XXI3, XXII4 и XXIII644 в кв. 7 и част от улица с о. т. 4-68 между кв. 1 и кв. 7, гр. Лясковец“, с възложител „Абсолют плюс пропъртис“ ООД Уведомление за ИП; Обяснителна записка /25.06.2024 г./

36. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14218.81.15 по КККР на гр. Габрово, местност „АЗМАКА“ и отреждането му „за обществено обслужване и жилищно застрояване“, с възложител „Примаресурс“ ООД Уведомление за ИП; Обяснителна записка /03.07.2024 г./

37. ИП за „Изграждане на фотоволтаична централа с генераторна пикова мощност 891,00 kWp в ПИ 77253.72.2, с. Хирево, общ. Севлиево“, с възложител „Тиера дел сол 002“ ЕООД Уведомление за ИП; /03.07.2024 г./

 

 

 

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015