1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Важни съобщения

Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Годишните отчети и информацията, които се отнасят за 2017 година, следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 15 февруари 2018 година.

Има още

Oт 7.03.2017 г. влезе в сила Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
С наредбата се определят мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ, L 150/195 от 20 май 2014 г.), както и актовете за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014.
Въвеждат се нови изисквания по отношение реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност, водене на досие на оборудване, представяне на информация за флуорсъдържащите парникови газове и относно етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

Наредбата можете да изтеглите тук, а приложенията към нея можете да изтеглите тук.

Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Годишните отчети и информацията, които се отнасят за 2016 година, следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 15 февруари 2017 година.

Има още

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

I. В приоритетна област “Смекчаване на климата”, темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

II.В приоритетна област “Управление на климата и иновации”, темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област “Смекчаване на климата” на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

   Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове включва редица изисквания за обслужващите техници и операторите на оборудване, с флуорсъдържащи парникови газове, като напр. флуоровъглеводороди (НFC). Този регламент влезе в сила от първи януари 2015г. и с последното изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух от месец декември 2015г. са регламентирани изискванията по прилагането му и санкциите предвидени при нарушаване на тези изисквания.

   Обслужващите техници и операторите на хладилно, климатично и термопомпено оборудване се задължават да осигурят предотвратяване и ограничаване на емисиите. По-специално, те трябва да знаят дали и колко често оборудването следва да се проверява за течове и да водят документация за тези проверки. За някои съоръжения може да е задължително използването на автоматични системи за откриване на течове.

Има още

Задължението е към всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Годишните отчети и информацията следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 15 февруари 2016 година.

Има още

Във връзка със събирането на данни от 2015 год.  за информационната система съгласно чл.10 от НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20 от 06.03.2007 г.) е необходимо всички:

  • Производители на продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Вносители на продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Лица, които извършват търговия на едро с продукти, посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Лица, които извършват търговия на дребно с продукти посочени в Приложение №2 от Наредбата;
  • Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху моторни превозни средства (МПС) от отделните категории, съгласно Закона за движението по пътищата или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя (дейност отпаднала от обхвата на Наредба №7);
  • Оператори (собственици на строителни фирми, мебелни фирми и др.), които използват продукти, посочени в Приложение №1 от Наредбата и не посочени в предходните точки;
  • Лица, които пускат на пазара продукти на територията на Република България за пръв път – производители, вносители, упълномощен представител, дистрибутор и др.(задължени съгласно чл.3 ал.2 от Наредбата);

да попълнят приложената форма.

Форма за предоставяне на информация съгласно Приложение 3 към чл.3, ал.2 от Наредбата

Формата следва да бъде попълнена и изпратена на хартиен и електронен вариант ( CD или електронна поща – dikovav@riosvt.org ) в РИОСВ – Велико Търново до 31 март 2016 година.

    Изпълнителна агенция по околна среда поддържа информационна система, съдържаща данни за регистрирани инсталации по чл. 30л от ЗЧАВ и инсталациите по чл. 117 от ЗООС, извършващи дейности съгласно Приложение 1  от Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

     Всички оператори и инсталации задължени по Наредба №7/2003 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003г.) следва да представят в РИОСВ гр. Велико Търново, попълнени Приложение №1 (над ПСКР), Приложение №2 (под ПСКР) или некласифицирани инсталации, в зависимост от използваните количества летливи органични съединения през 2014г. (съгласно приложената форма)

     Приложенията следва да бъдат изпратени до 31.03.2015г. в РИОСВ гр. В. Търново на електронен и хартиен носител. Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител. Всяко приложение да бъде подписано от лицето, което я е изготвило и заверено с печат на фирмата.

Форма за попълване – изтегляне.
Изисквания и указания за попълване – изтегляне.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания