1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

10 години информационен център

На 22 март 2011 г. – Световния ден на водата, РИОСВ – Велико Търново отбеляза десет години от създаването на Екологичния информационен и образователен център към инспекцията.

Директорът на РИОСВ инж. Елена Григорова представи дейността на центъра, осъществените инициативи и кампании през десетгодишния период. Тя връчи грамоти за партньорство на общини, училища, други институции и организации, медии. Музикален поздрав поднесоха деца на служители на инспекцията и деца от ЦДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица.

Кратка история на центъра

Екологичният информационен и образователен център към РИОСВ – Велико Търново е открит на 22 март 2001 г. по случай Международния ден на водата – 22 март с министърът на околната среда и водите по това време г-жа Евдокия Манева.

Центърът е създаден в рамките на Програма ФАР на Европейския съюз по туининг – проект на МОСВ и Австрийската федерална агенция по околна среда за създаване на Национална програма и План за действие за достъп до информация, повишаване на общественото съзнание и култура и участие на обществеността в процеса на вземане на решение за околната среда. Проектът предвиждаше изграждането на центрове за информация и връзки с обществеността в шест инспекции в страната – Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора и Пловдив.

Основните цели, които си поставя са:

 •   да улесни достъпа на гражданите до екологична информация,
 •   да повишава тяхната екологична култура и образование,
 •   да насърчава участието им в процесите на вземане на решения, касаещи околната среда.

През 2001 г. е разработена Интернет страницата на инспекцията – www.riosvt.org с основна цел – информиране на обществеността, заинтересовани организации и институции за състоянието на околната среда в региона и действията на РИОСВ.

 През 2002 г. по проект на МОСВ „Доставка на техническо оборудване за центрове за информация и връзки с обществеността към регионалните инспекции във Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора и Смолян”, финансиран от Кралство Норвегия, е доставено техническо оборудване, осигурен е достъп до Интернет.

През 2003 г. е създадена видеотека с филми за природата, които се предоставят за ползване и с които се организират лекции в информационния център.

В края на 2011 г. центърът получи допълнително оборудване по стратегическия проект „Съвместно управление на риска в пограничната зона на река Дунав”, одобрен за финансиране през 2010 г. в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013., където РИОСВ – Велико Търново е партньор от страна на България, заедно с МВР и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

 Днес центърът разполага с библиотека с професионална литература по компонентите на околната среда, както и материали, издавани от МОСВ и други организации – брошури, бюлетини, плакати. Общият брой на книгите е над 450, разделени по теми, използвани от ученици, студенти и дипломанти във връзка с изработване на курсови задачи и дипломни работи. Модерната конферентна зала дава възможност за провеждане на семинари, курсове и обучения.

Със своята дейност, Екологичният информационен и образователен център има амбицията да привлича общественото внимание върху съхраняване на богатствата и красотата на природата, да изгражда чувство на любов и стремеж за нейното опазване, като по този начин осъществява политиката на МОСВ за бъдещото устойчиво развитие на региона.

От 1999 г. РИОСВ работи по Програма за работа с обществеността, която се актуализира всяка година и включва работа с различни групи от населението.

Програмата за работа с обществеността през 2011 г. продължава създадената традиция да установява партньорски отношения между РИОСВ – Велико Търново и обществени институции, бизнес и академични среди, неправителствени организации, учащи се и медиите в настоящата и бъдещата ни работа по опазване на околната среда и социално – икономическото развитие на региона.

Програмата е част от стратегията на РИОСВ – Велико Търново за пълно, обективно и своевременно информиране на хората за състоянието и проблемите на околната среда в региона на инспекцията. Тя е съобразена с Националната стратегия по околна среда и План за действие 2009 – 2018 г., част ІI.6. Формиране на нови модели на поведение на обществото щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и на  качествена информация и мониторинг.

 

План за действие (задачи):

 • Предоставяне на информация
 • Съвместна работа с различни групи от населението
 • Организиране на курсове и обучения за обмяна на опит и повишаване на квалификацията

 

С цел да повиши екологичната култура, знания и умения на граждани и специалисти и обмяна на опит в сферата на екологията и опазването на природните ресурси, в конферентната зала на Екологичният център са проведени множество курсове, работни срещи и обучения:

 • за запознаване на кметовете и еколозите на общини, областни управители, ръководители и специалисти от фирми на територията на инспекцията с новото законодателство по околна среда и поднормативните документи, а сега и със промените и допълненията в различните закони и наредби (за води, въздух, отпадъци)
 • представяне работата на фирми, производители на пречиствателни съоръжения и системи
 • състезания между ученици
 • изложби
 • срещи с учители
 • посещения на ученици и студенти

С кампании на местно и регионално ниво се отбелязват основните природозащитни дати:

 • Международен ден на влажните зони – 2 февруари
 • Световен ден на водата – 22 март
 • Световен ден на Земята – 22 април
 • Световен ден на околната среда  – 5 юни и Зелена седмица
 • Ден на река Дунав – 29 юни
 • Европейски ден без автомобили – 22 септември и Седмица на мобилността

Най-тържествено отбелязваме 5 юни – Световния ден на околната среда  – всяка година отличаваме еколози на общини, кметове, институции и фирми за принос в опазването на околната среда.

 и другите дати:

 • Седмица на гората – 6-12 април
 • Световен ден на климата – 15 май
 • Международен ден за опазване на биологичното разнообразие – 22 май
 • Световен ден за борба с опустиняването – 17 юни
 • Международен ден за защита на озоновия слой – 16 септември
 • Световен ден за мониторинг на водата – 18 октомври

 
През годините инспекцията е участвала в различни кампании на МОСВ:
Националната седмица “За чиста околна среда” – 2002 г.
Информационно-разяснителната кампания „Безоловен бензин в България“ – 2002 г.
Национална кампания “България ДА – Това е моята природа!” – 2003
Националната кампания на МОСВ “С Флупи за по-добра околна среда” – 2003-2004 г.
Национална информационна кампания „Обичам природата – и аз участвам” – 2010

 и в проекти на НПО и др. институции и организации, някои от които са:

Проект „Създаване на екоинспекция на обществени начала в Община Велико Търново“, финансиран от Европейския съюз чрез ФРГО и Общински фонд по опазване на околната среда – Велико Търново.

Проект на Национално движение Екогласност – В. Търново: „Изграждане на партньорство за намаляване на замърсяването в басейна на река Янтра“, финансиран по Програма „Национални проекти“ на Дунавски Регионален Проект с подкрепата на Програмата на ООН за развитие, Глобалния екологичен фонд и Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа България

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ за ограничаване замърсяването на атмосферата с парникови газове и предотвратяване по-нататъшните изменения в климата КАЖЕТЕ НА СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ: “БОРЕТЕ СЕ СРЕЩУ ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА!” … и свързаните с това опустошителни въздействия /проливни дъждове, суши, урагани и др./

Информационна десетдневка „На фокус-България и Европейския съюз“ 2005 – част от изпълнението на проект „По пътя към Европа“ на Сдружение „Природа назаем“, финансиран от Програма Европа 2003 на Делегацията на Европейската комисия в България през 2005 г.

Проект „Екологията гради мостове” – европейски екологичен и медиен проект на 20 училища от Германия и 20 от България, Румъния, Унгария и Хърватска да изграждат двустранни партньорства и работят съвместно по темите „Опазване на околната среда”, „Европа” и „Медии”. Ръководители на проекта: Институтът IZOP и Центърът за комуникация по екологични въпроси към DBU, Германия.

Организирани са национални семинари с международно участие:

– Семинар за управление на  битови отпадъци се организира с подкрепата на  ADEME, Франция (Агенция по околна среда и контрол на енергетиката) и Минния институт в гр. Алес

– международни работни срещи в областта управлението на отпадъците и достъп до екологична информация, програми по околна среда съвместно с Бюрото за техническа помощ и обмен на информация /ТАИЕКС/ на Европейската комисия.  Тя е част от програмата на ТАИЕКС за обучение на специалисти от регионалните ведомства в България.

конференции на Дунавския екологичен форум, Глобално партньорство по водите, Географския институт на БАН и Американската агенция по околна среда

В информационния център е представяна дейността на РИОСВ пред:

 • представители на BERCEN (Мрежа за прилагане на екологичното законодателство в балканските страни – кандидатки за членство в Европейския съюз) и представители на страни – членки на ЕС
 • представители на “Дойче телеком” – Хамбург, Германия
 • представители на AC-IMPEL (Мрежа за прилагане и налагане на екологичното законодателство от 12-те страни-кандидатки за членство в Европейския съюз 2003 г.
 • експертите от информационните центрове и връзки с обществеността на МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП и БД в страната
 • експерти от Македонското министерство на околната среда и пространственото планиране
 • експерти от Министерството на околната среда на Босна и Херцеговина
 • специалисти от регионалните структури на Министерството на горите и околната среда на Турция
 • експерти от шест балкански страни и Европейската агенция по околна среда
 • експерти от Холандия по проект на РИОСВ “Прилагане и налагане на европейското законодателство по управление на отпадъците на регионално ниво” на РИОСВ
 • представители на държавни институции от Босна и Херцеговина
 • американски студенти от Пенсилванския държавен университет, САЩ
 • представители на Глобално партньорство по водите
 • учители от Италия, Полша, Португалия, Великобритания и България

Работата на РИОСВ като цяло и на информационния център е представяна в шест броя на сп. „Екология 21”. Представяна е и дейността на фирми от региона, които полагат усилия за решаване на екологичните проблеми.

 За работата на информационния център, РИОСВ е получила две награди:

 Със своите инициативи да достигане до широк обществен кръг и по-активното гражданско участие в дейностите по опазване на околната среда, през 2006 г. РИОСВ – Велико Търново получи почетна грамота за най-добра PR-практика в държавната администрация и плакет за принос в модернизирането на държавната администрация. Наградата бе връчена от министърът на държавната администрация и административната реформа по повод Деня на държавния служител – 23 юни.

 Усилията на инспекцията за активно предоставяне на информация в услуга на гражданите и бизнеса бяха възнаградени на 28 септември 2007 г. с почетна грамота за принос в областта на достъпа до информация, от Фондация “Достъп до информация” по случай Международния ден на правото да знам. Екипът на инспекцията получи награда за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани от гледна точка на Закона за достъп до информация.

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015