1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор”, с възложител „Ледър Арт“ ООД /отг. на 21.01.2021 г./
 2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Севлиево”, с възложител „ИДДД ЛОГИСТИК“ ЕООД /отг. на 22.01.2021 г./
 3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разфасоване на разредители АМВ и коресилин. Разреждане на 100% алкидна смола до определен процент и получаване на алкиден безир и лазурен лак”, с възложител „Химпродукт“ АД /отг. на 27.01.2021 г./
 4. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол”, с възложител „Валлета Милк“ ООД /отг. на 11.02.2021 г./
 5. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение”, с възложител „Мелиста“ ЕООД /отг. на 18.02.2021 г./
 6. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp”, с възложител П. Бангеев /отг. на 19.02.2021 г./
 7. Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение” находяща се в УПИ XVIII, кв. 241, гр. Горна  Оряховица”, с възложител „Дани и Никол Пловдив“ ООД /отг. на 04.03.2021 г./
 8. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 4,5 MW в ПИ с идентификатори 32055.408.19 и 32055.408.20 по КК и КР на с. Иванивановци, община Елена”, с възложител „СЪНОТЕХ СОЛАР ПРОДЖЕКТ 6“ ЕООД /отг. на 10.03.2021 г./
 9. Съобщение за инвестиционно предложение “Инсталация за производство на мокрокристална целулоза”, с възложител „Свилоза ЗИК“ АД /отг. на 15.03.2021 г./
 10. Съобщение за инвестиционно предложение “Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин”, с възложител Ивайло Койчев /отг. на 24.03.2021 г./
 11. Съобщение за инвестиционно предложение “Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител Н. А. /отг. на 24.03.2021 г./
 12. Съобщение за инвестиционно предложение “Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител „Лудо биле“ ЕООД /отг. на 24.03.2021 г./
 13. Съобщение за инвестиционно предложение “Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец”, с възложител „СИД“ АД /отг. на 02.04.2021 г./
 14. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 36837.69.1, 36837.69.19, 36837.70.1, 36837.71.7, 36837.72.5 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново”, с възложител „Лозенска лоза“ ООД /отг. на 13.04.2021 г./
 15. Съобщение за инвестиционно предложение “Разширение на птицекланица”, с възложител „Булфудс Експорт“ ЕООД /отг. на 20.04.2021 г./
 16. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново”, с възложител „Петрургия“ ЕООД /отг. на 23.04.2021 г./
 17. Съобщение за инвестиционно предложение “Консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на недвижима културна ценност – Средновековна крепост „Калето“ (до Пристанището), с категория „национално значение“. Благоустрояване на градската жизнена среда в местата за обществено ползване – парк „Калето“, гр. Свищов”, с възложител Община Свищов /отг. на 23.04.2021 г./
 18. Съобщение за инвестиционно предложение “Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, разположен в имот №000247, в землището на с. Крамолин, община Севлиево”, с възложител  „Иван Зюмбилски 2020“ ЕООД /отг. на 27.04.2021 г./
 19. Съобщение за инвестиционно предложение “Напояване чрез дъждуване на 1715 дка земеделски площи в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш”, с възложител  „Агро Бул Инвест“ ООД /отг. на 28.04.2021 г./
 20. Съобщение за инвестиционно предложение “Обект за производство на сурово сушени продукти от нераздробени меса от двукопитни животни в поземлен имот с идентификатор 27190.208.52 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, с възложител  „Билтранс – Велев“ ЕООД /отг. на 28.04.2021 г./
 21. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за преработване, пречистване и компостиране на животински екскременти и производство на органични торове”, с възложител  „Органик Инвест България“ ЕООД /отг. на 29.04.2021 г./
 22. Съобщение за инвестиционно предложение “Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, обособени позиции: по обособена позиция №5“: „Изграждане на буферен паркинг френкхисар”, с възложител  „Пътни строежи – Велико Търново“ АД /отг. на 29.04.2021 г./
 23. Съобщение за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот с идентификатор 30661.146.1, 30661.146.2, 30661.146.3, 30661.146.4, 30661.146.5, 30661.146.6  и 30661.146.9, в землището на с. Здравковец, община Габрово, обл. Габрово и изграждане на собствено водовземно съоръжение за захранване на обекта”, с възложител  „Мар-Крафт“ ООД /отг. на 05.05.2021 г./
 24. Съобщение за инвестиционно предложение “Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514”, с възложител  Агенция пътна инфраструктура /отг. на 10.05.2021 г./
 25. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землищата на селата Пчелище и Церова кория, община Велико Търново”, с възложител  „Капински“ ЕООД /отг. на 12.05.2021 г./
 26. Съобщение за инвестиционно предложение “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с проект за изграждане и оборудване на кланичен пункт за едри преживни животни по Наредба №4 от 15.07.2014 г. на Министерство на земеделието и храните към съществуващ краварник в село Батак, община Павликени, област Велико Търново”, с възложител  „ЕКРОС – Г“ ЕООД /отг. на 18.05.2021 г./
 27. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на кладенец с бетонни пръстени или тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик, община Велико Търново”, с възложител  Е. Маринов /отг. на 20.05.2021 г./
 28. Съобщение за инвестиционно предложение “Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: по обособена позиция №4“: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“, с възложител Община Велико Търново“, с възложител  „Мистрал 7“ ООД /отг. на 28.05.2021 г./
 29. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води“, с възложител  „Идеал Стандарт – Видима“ АД /отг. на 08.06.2021 г./
 30. Съобщение за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VIII-302, кв. 148 по плана на гр. Габрово (поземлен имот с идентификатор 14218.505.311 по КК и КР на гр. Габрово) и отреждането му „за паркинги и гаражи“, с възложител  „Хемустурист“ АД /отг. на 09.06.2021 г./
 31. Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, малини, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово“, с възложител  ЗП Стоян Стоянов /отг. на 09.06.2021 г./
 32. Съобщение за инвестиционно предложение “Сграда за търговска дейност с три магазина за промишлени стоки в УПИ XXIV, кв.25 по плана на гр.Севлиево, Община Севлиево“, с възложител  „Лъки Строй 2011“ ЕАД /отг. на 11.06.2021 г./
 33. Съобщение за инвестиционно предложение “Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици и алевролити) от находище „ИДИЛЕВО” през оставащият срок на концесията, в землището на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Имвар“ ООД /отг. на 11.06.2021 г./
 34. Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 32319.41.11 по плана на с. Игнатовци, община Дряново с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци“, с възложител  „Евробиле“ ЕООД /отг. на 11.06.2021 г./
 35. Съобщение за инвестиционно предложение “Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Етър“, поземлени имоти с идентификатори 14218.538.357 и 14218.538.359 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител  Община Габрово /отг. на 11.06.2021 г./
 36. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 MW“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.501.5188 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител  „ЕМКА“ АД /отг. на 17.06.2021 г./
 37. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 с цел напояване на зеленчукови култури в землището на с. Морава, община Свищов“, с възложител  „Кемапул“ ЕООД /отг. на 21.06.2021 г./
 38. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на цех за прахово боядисване на метални елементи – алуминиеви профили в част от съществуващ Цех за алуминиева дограма“ в УПИ  XXVI – 16, кв.571а по плана на гр. В.Търново“, с възложител  „Алумина Елит 2003 “ ЕООД /отг. на 21.06.2021 г./
 39. Съобщение за инвестиционно предложение “Извършване на  дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителени обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Велико Търново и Област Габрово“, с възложител  „Променергомонтаж“ АД /отг. на 22.06.2021 г./
 40. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатор 00583.45.1 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново“, с възложител  „Новите лозя“ ООД /отг. на 05.07.2021 г./
 41. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на сграда за производство на филтри за леене под високо налягане“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.31.14 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител  „Идеал Стандарт – Видима“ АД /отг. на 08.07.2021 г./
 42. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11;  14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127а и УПИ III-127, кв.14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, община Габрово)“, с възложител  „Воденицата 76“ ЕООД /отг. на 13.07.2021 г./
 43. Съобщение за инвестиционно предложение “Частичен ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за поземлени имоти с идентификатори: ПИ №03798.65.58, ПИ №03798.65.59, ПИ №03798.65.66, ПИ №03798.65.67, ПИ №03798.65.71, ПИ №03798.65.73 и част от ПИ №03798.65.77 по КККР на с. Беляковец с ЕКАТТЕ 03798 с цел обособяване на територията за обект „Гробищен парк – Велико Търново – Разширение“, с възложител  Община Велико Търново /отг. на 21.07.2021 г./
 44. Съобщение за инвестиционно предложение Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ – Д15, 15а, Д19, 19а (сграда 02; 03/ГБЧ – 15, 15а, 19,19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Промяна на технoлогията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех  за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация – Д20 (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.185 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица““, с възложител  „Еловица 1895“ АД/отг. на 27.07.2021 г./
 45. Съобщение за инвестиционно предложение “Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ Велико Търново – Етап II“, с възложител  „Топлофикация ВТ“ АД/отг. на 30.07.2021 г./
 46. Съобщение за инвестиционно предложение “Монтажен цех за сглобяване на патрони“ с местоположение – имот с идентификатор 77356.165.5 по КК и КР на с. Хотница, общ. Велико Търново“, с възложител  „Булармас“ ЕООД /отг. на 30.07.2021 г./
 47. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа  с мощност до 5 MWh в ПИ кв. 1 по ПУП на село Янтра, община Горна Оряховица“, с възложител  „Сън Енерджи Парк“ ООД /отг. на 02.08.2021 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания