1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор”, с възложител „Ледър Арт“ ООД /отг. на 21.01.2021 г./
 2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Севлиево”, с възложител „ИДДД ЛОГИСТИК“ ЕООД /отг. на 22.01.2021 г./
 3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разфасоване на разредители АМВ и коресилин. Разреждане на 100% алкидна смола до определен процент и получаване на алкиден безир и лазурен лак”, с възложител „Химпродукт“ АД /отг. на 27.01.2021 г./
 4. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол”, с възложител „Валлета Милк“ ООД /отг. на 11.02.2021 г./
 5. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение”, с възложител „Мелиста“ ЕООД /отг. на 18.02.2021 г./
 6. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp”, с възложител П. Бангеев /отг. на 19.02.2021 г./
 7. Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение” находяща се в УПИ XVIII, кв. 241, гр. Горна  Оряховица”, с възложител „Дани и Никол Пловдив“ ООД /отг. на 04.03.2021 г./
 8. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 4,5 MW в ПИ с идентификатори 32055.408.19 и 32055.408.20 по КК и КР на с. Иванивановци, община Елена”, с възложител „СЪНОТЕХ СОЛАР ПРОДЖЕКТ 6“ ЕООД /отг. на 10.03.2021 г./
 9. Съобщение за инвестиционно предложение “Инсталация за производство на мокрокристална целулоза”, с възложител „Свилоза ЗИК“ АД /отг. на 15.03.2021 г./
 10. Съобщение за инвестиционно предложение “Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин”, с възложител Ивайло Койчев /отг. на 24.03.2021 г./
 11. Съобщение за инвестиционно предложение “Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител Н. А. /отг. на 24.03.2021 г./
 12. Съобщение за инвестиционно предложение “Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител „Лудо биле“ ЕООД /отг. на 24.03.2021 г./
 13. Съобщение за инвестиционно предложение “Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец”, с възложител „СИД“ АД /отг. на 02.04.2021 г./
 14. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 36837.69.1, 36837.69.19, 36837.70.1, 36837.71.7, 36837.72.5 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново”, с възложител „Лозенска лоза“ ООД /отг. на 13.04.2021 г./
 15. Съобщение за инвестиционно предложение “Разширение на птицекланица”, с възложител „Булфудс Експорт“ ЕООД /отг. на 20.04.2021 г./
 16. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново”, с възложител „Петрургия“ ЕООД /отг. на 23.04.2021 г./
 17. Съобщение за инвестиционно предложение “Консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на недвижима културна ценност – Средновековна крепост „Калето“ (до Пристанището), с категория „национално значение“. Благоустрояване на градската жизнена среда в местата за обществено ползване – парк „Калето“, гр. Свищов”, с възложител Община Свищов /отг. на 23.04.2021 г./
 18. Съобщение за инвестиционно предложение “Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, разположен в имот №000247, в землището на с. Крамолин, община Севлиево”, с възложител  „Иван Зюмбилски 2020“ ЕООД /отг. на 27.04.2021 г./
 19. Съобщение за инвестиционно предложение “Напояване чрез дъждуване на 1715 дка земеделски площи в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш”, с възложител  „Агро Бул Инвест“ ООД /отг. на 28.04.2021 г./
 20. Съобщение за инвестиционно предложение “Обект за производство на сурово сушени продукти от нераздробени меса от двукопитни животни в поземлен имот с идентификатор 27190.208.52 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, с възложител  „Билтранс – Велев“ ЕООД /отг. на 28.04.2021 г./
 21. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за преработване, пречистване и компостиране на животински екскременти и производство на органични торове”, с възложител  „Органик Инвест България“ ЕООД /отг. на 29.04.2021 г./
 22. Съобщение за инвестиционно предложение “Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, обособени позиции: по обособена позиция №5“: „Изграждане на буферен паркинг френкхисар”, с възложител  „Пътни строежи – Велико Търново“ АД /отг. на 29.04.2021 г./
 23. Съобщение за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот с идентификатор 30661.146.1, 30661.146.2, 30661.146.3, 30661.146.4, 30661.146.5, 30661.146.6  и 30661.146.9, в землището на с. Здравковец, община Габрово, обл. Габрово и изграждане на собствено водовземно съоръжение за захранване на обекта”, с възложител  „Мар-Крафт“ ООД /отг. на 05.05.2021 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания