1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Въвеждане в експлоатация на експеритементален биореактор”, с възложител „Ледър Арт“ ООД /отг. на 21.01.2021 г./
 2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разполагане на инсинератор за обезвреждане на СЖП“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 17542.601.1 по КК и КР на с. Градище, общ. Севлиево”, с възложител „ИДДД ЛОГИСТИК“ ЕООД /отг. на 22.01.2021 г./
 3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разфасоване на разредители АМВ и коресилин. Разреждане на 100% алкидна смола до определен процент и получаване на алкиден безир и лазурен лак”, с възложител „Химпродукт“ АД /отг. на 27.01.2021 г./
 4. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на обект за производство на млечни продукти, чрез разширяване на съществуваща стопанска постройка в ПИ и идентификатор 70295.202.17 по КК и КР на гр. Сухиндол”, с възложител „Валлета Милк“ ООД /отг. на 11.02.2021 г./
 5. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение”, с възложител „Мелиста“ ЕООД /отг. на 18.02.2021 г./
 6. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаичeн парк с инсталирана мощност от 4935 kWp”, с възложител П. Бангеев /отг. на 19.02.2021 г./
 7. Съобщение за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на съществуваща сграда /столова с кухня/ в цех за полуготови и готови храни с разширение” находяща се в УПИ XVIII, кв. 241, гр. Горна  Оряховица”, с възложител „Дани и Никол Пловдив“ ООД /отг. на 04.03.2021 г./
 8. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 4,5 MW в ПИ с идентификатори 32055.408.19 и 32055.408.20 по КК и КР на с. Иванивановци, община Елена”, с възложител „СЪНОТЕХ СОЛАР ПРОДЖЕКТ 6“ ЕООД /отг. на 10.03.2021 г./
 9. Съобщение за инвестиционно предложение “Инсталация за производство на мокрокристална целулоза”, с възложител „Свилоза ЗИК“ АД /отг. на 15.03.2021 г./
 10. Съобщение за инвестиционно предложение “Изработване на частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ XIII-1319 в кв. 138 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за търговия и безвредни производствени дейности“ и изграждане на обект за консервиране на гъби и други зеленчуци, и фирмен магазин”, с възложител Ивайло Койчев /отг. на 24.03.2021 г./
 11. Съобщение за инвестиционно предложение “Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител Н. А. /отг. на 24.03.2021 г./
 12. Съобщение за инвестиционно предложение “Склад и хладилна инсталация за съхранение на селскостопанска продукция”, с възложител „Лудо биле“ ЕООД /отг. на 24.03.2021 г./
 13. Съобщение за инвестиционно предложение “Изработване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за смяна предназначението на ПИ с идентификатори 44793.143.21 и 44793.143.22 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 в един нов имот „За производствени и складови дейности“ с цел разширение на съществуващата производствено – склaдова база и изграждане на нова сграда за месодобив от свине, местност „Клена“, гр. Лясковец”, с възложител „СИД“ АД /отг. на 02.04.2021 г./
 14. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 36837.69.1, 36837.69.19, 36837.70.1, 36837.71.7, 36837.72.5 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново”, с възложител „Лозенска лоза“ ООД /отг. на 13.04.2021 г./
 15. Съобщение за инвестиционно предложение “Разширение на птицекланица”, с възложител „Булфудс Експорт“ ЕООД /отг. на 20.04.2021 г./
 16. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново”, с възложител „Петрургия“ ЕООД /отг. на 23.04.2021 г./
 17. Съобщение за инвестиционно предложение “Консервационно-реставрационни работи, експониране и социализиране на недвижима културна ценност – Средновековна крепост „Калето“ (до Пристанището), с категория „национално значение“. Благоустрояване на градската жизнена среда в местата за обществено ползване – парк „Калето“, гр. Свищов”, с възложител Община Свищов /отг. на 23.04.2021 г./
 18. Съобщение за инвестиционно предложение “Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, разположен в имот №000247, в землището на с. Крамолин, община Севлиево”, с възложител  „Иван Зюмбилски 2020“ ЕООД /отг. на 27.04.2021 г./
 19. Съобщение за инвестиционно предложение “Напояване чрез дъждуване на 1715 дка земеделски площи в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш”, с възложител  „Агро Бул Инвест“ ООД /отг. на 28.04.2021 г./
 20. Съобщение за инвестиционно предложение “Обект за производство на сурово сушени продукти от нераздробени меса от двукопитни животни в поземлен имот с идентификатор 27190.208.52 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, с възложител  „Билтранс – Велев“ ЕООД /отг. на 28.04.2021 г./
 21. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за преработване, пречистване и компостиране на животински екскременти и производство на органични торове”, с възложител  „Органик Инвест България“ ЕООД /отг. на 29.04.2021 г./
 22. Съобщение за инвестиционно предложение “Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, обособени позиции: по обособена позиция №5“: „Изграждане на буферен паркинг френкхисар”, с възложител  „Пътни строежи – Велико Търново“ АД /отг. на 29.04.2021 г./
 23. Съобщение за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот с идентификатор 30661.146.1, 30661.146.2, 30661.146.3, 30661.146.4, 30661.146.5, 30661.146.6  и 30661.146.9, в землището на с. Здравковец, община Габрово, обл. Габрово и изграждане на собствено водовземно съоръжение за захранване на обекта”, с възложител  „Мар-Крафт“ ООД /отг. на 05.05.2021 г./
 24. Съобщение за инвестиционно предложение “Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514”, с възложител  Агенция пътна инфраструктура /отг. на 10.05.2021 г./
 25. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване в лозови масиви, находящи се в землищата на селата Пчелище и Церова кория, община Велико Търново”, с възложител  „Капински“ ЕООД /отг. на 12.05.2021 г./
 26. Съобщение за инвестиционно предложение “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с проект за изграждане и оборудване на кланичен пункт за едри преживни животни по Наредба №4 от 15.07.2014 г. на Министерство на земеделието и храните към съществуващ краварник в село Батак, община Павликени, област Велико Търново”, с възложител  „ЕКРОС – Г“ ЕООД /отг. на 18.05.2021 г./
 27. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на кладенец с бетонни пръстени или тръбна инсталация за битови нужди в ПИ с идентификатор 43253.226.31 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Леденик, община Велико Търново”, с възложител  Е. Маринов /отг. на 20.05.2021 г./
 28. Съобщение за инвестиционно предложение “Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: по обособена позиция №4“: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“, с възложител Община Велико Търново“, с възложител  „Мистрал 7“ ООД /отг. на 28.05.2021 г./
 29. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води“, с възложител  „Идеал Стандарт – Видима“ АД /отг. на 08.06.2021 г./
 30. Съобщение за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VIII-302, кв. 148 по плана на гр. Габрово (поземлен имот с идентификатор 14218.505.311 по КК и КР на гр. Габрово) и отреждането му „за паркинги и гаражи“, с възложител  „Хемустурист“ АД /отг. на 09.06.2021 г./
 31. Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, малини, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово“, с възложител  ЗП Стоян Стоянов /отг. на 09.06.2021 г./
 32. Съобщение за инвестиционно предложение “Сграда за търговска дейност с три магазина за промишлени стоки в УПИ XXIV, кв.25 по плана на гр.Севлиево, Община Севлиево“, с възложител  „Лъки Строй 2011“ ЕАД /отг. на 11.06.2021 г./
 33. Съобщение за инвестиционно предложение “Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици и алевролити) от находище „ИДИЛЕВО” през оставащият срок на концесията, в землището на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово“, с възложител  „Имвар“ ООД /отг. на 11.06.2021 г./
 34. Съобщение за инвестиционно предложение “Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 32319.41.11 по плана на с. Игнатовци, община Дряново с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи в землището на с. Игнатовци“, с възложител  „Евробиле“ ЕООД /отг. на 11.06.2021 г./
 35. Съобщение за инвестиционно предложение “Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Етър“, поземлени имоти с идентификатори 14218.538.357 и 14218.538.359 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител  Община Габрово /отг. на 11.06.2021 г./
 36. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 MW“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.501.5188 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител  „ЕМКА“ АД /отг. на 17.06.2021 г./
 37. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 с цел напояване на зеленчукови култури в землището на с. Морава, община Свищов“, с възложител  „Кемапул“ ЕООД /отг. на 21.06.2021 г./
 38. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на цех за прахово боядисване на метални елементи – алуминиеви профили в част от съществуващ Цех за алуминиева дограма“ в УПИ  XXVI – 16, кв.571а по плана на гр. В.Търново“, с възложител  „Алумина Елит 2003 “ ЕООД /отг. на 21.06.2021 г./
 39. Съобщение за инвестиционно предложение “Извършване на  дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителени обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Велико Търново и Област Габрово“, с възложител  „Променергомонтаж“ АД /отг. на 22.06.2021 г./
 40. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатор 00583.45.1 по КК и КР на с. Арбанаси, община Велико Търново“, с възложител  „Новите лозя“ ООД /отг. на 05.07.2021 г./
 41. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на сграда за производство на филтри за леене под високо налягане“ с местоположение – имот с идентификатор 65927.31.14 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител  „Идеал Стандарт – Видима“ АД /отг. на 08.07.2021 г./
 42. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11;  14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127а и УПИ III-127, кв.14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, община Габрово)“, с възложител  „Воденицата 76“ ЕООД /отг. на 13.07.2021 г./
 43. Съобщение за инвестиционно предложение “Частичен ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за поземлени имоти с идентификатори: ПИ №03798.65.58, ПИ №03798.65.59, ПИ №03798.65.66, ПИ №03798.65.67, ПИ №03798.65.71, ПИ №03798.65.73 и част от ПИ №03798.65.77 по КККР на с. Беляковец с ЕКАТТЕ 03798 с цел обособяване на територията за обект „Гробищен парк – Велико Търново – Разширение“, с възложител  Община Велико Търново /отг. на 21.07.2021 г./
 44. Съобщение за инвестиционно предложение Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ – Д15, 15а, Д19, 19а (сграда 02; 03/ГБЧ – 15, 15а, 19,19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Промяна на технoлогията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех  за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Промяна на технoлогията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация – Д20 (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“ което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.185 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица““, с възложител  „Еловица 1895“ АД/отг. на 27.07.2021 г./
 45. Съобщение за инвестиционно предложение “Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ Велико Търново – Етап II“, с възложител  „Топлофикация ВТ“ АД/отг. на 30.07.2021 г./
 46. Съобщение за инвестиционно предложение “Монтажен цех за сглобяване на патрони“ с местоположение – имот с идентификатор 77356.165.5 по КК и КР на с. Хотница, общ. Велико Търново“, с възложител  „Булармас“ ЕООД /отг. на 30.07.2021 г./
 47. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа  с мощност до 5 MWh в ПИ кв. 1 по ПУП на село Янтра, община Горна Оряховица“, с възложител  „Сън Енерджи Парк“ ООД /отг. на 02.08.2021 г./
 48. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондаж за вода за битови нужди в УПИ VII-20, кв. 17 с. Малки чифлик, община Велико Търново“, с възложител  Г. Л. /отг. на 03.08.2021 г./
 49. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на сграда с два магазина за промишлени стоки в УПИ XII, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, общ. Севлиево, област Габрово“, с възложител „Лъки Строй 2011“ ЕАД /отг. на 06.08.2021 г./
 50. Съобщение за инвестиционно предложение “Напояване чрез дъждуване на 1130 дка земеделски площи и 220 дка пасища в землището на с. Балван, община Велико Търново“, с възложител „Екрос-Г“ ЕООД /отг. на 10.08.2021 г./
 51. Съобщение за инвестиционно предложение “Модернизация на кравеферма чрез изграждане на нов автоматизиран обор за млечни крави с обособен доилен център“, с възложител „Еко Бул“ ООД /отг. на 10.08.2021 г./
 52. Съобщение за инвестиционно предложение “Обект 1 „Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по улици „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“ и „Сливница“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10447.510.432, 10447.510.1 и части от поземлени имоти с идентификатори 10447.510.434, 10447.510.65 и 10447.511.531 по КК и КР на гр. Велико Търново и Обект 2 „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен водопровод и уличен водопровод по ул. „Опълченска“, с местоположенеи поземлен имот с идентификатор 10447.508.353 и части от поземлени имоти с идентификатори 10447.9.20 и 10447.32.56 по КК и КР на гр. Велико Търново“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 17.08.2021 г./
 53. Съобщение за инвестиционно предложение “Преустройство и разширение на съществуващо месопреработвателно предприятие в ПИ с идентификатор 65927.501.5341 по КККР на гр. Севлиево /УПИ XI кв. 3 по плана на гр. Севлиево/“, с възложител „Месокомбинат Севлиево 1929“ ООД /отг. на 19.08.2021 г./
 54. Съобщение за инвестиционно предложение “Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обор за млечни кози и техните приплоди“ с местоположение – имот с идентификатор 16376.195.35 по КК и КР на с. Горна Росица, общ. Севлиево“, с възложител „Ферма Ловико“ ЕООД /отг. на 24.08.2021 г./
 55. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа  с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш“, с възложител „Агроком“ ЕООД /отг. на 24.08.2021 г./
 56. Съобщение за инвестиционно предложение “Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 557.700 до км. 558.200“, с възложител „Дунав Инерт“ ООД /отг. на 01.09.2021 г./
 57. Съобщение за инвестиционно предложение “Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали (варовици) от находище „Пчелата”, разположено в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител „Стромат 08“ ЕООД /отг. на 10.09.2021 г./
 58. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на плоски складове за смесено ползване – за минерални торове, препарати за растителна защита и съхранение на зърно в ПИ с идентификатор 44793.113.53 по КККР на гр. Лясковец“, с възложител „Брот Мел“ ЕООД /отг. на 20.09.2021 г./
 59. Съобщение за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 55261.41.81. местност „Кръстева ливада“ по КК и КР на с. Палици, община Елена, област Велико Търново“, с възложител М. Маринов /отг. на 29.09.2021 г./
 60. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на складово стопанство за съхранение на селскостопански торове и обслужваща сграда с административни, битови и санитарно-хигиенни помещения“ в ПИ с идентификатор 49028.142.22 по КККР на с. Морава, община Свищов“, с възложител „Кемапул“ ЕООД /отг. на 30.09.2021 г./
 61. Съобщение за инвестиционно предложение “Сграда за приемане, първично почистване, разпределение и съхранение на селскостопанска продукция (малини) в УПИ XI, кв. 41 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“ и „Склад за съхранение на селскостопанска продукция (малини) в УПИ Vl, кв. 42 по плана на с. Игнатовци, община Дряново, област Габрово“, с възложител „Евробиле“ ЕООД /отг. на 05.10.2021 г./
 62. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 5 MW“, което ще се реализира в УПИ II от кв. 1, УПИ I и II от кв. 9 и УПИ I от кв. 2 по плана на с. Совата, общ. Свищов и „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 5 MW“ , което ще се реализира в УПИ I, II, IV, VI, УПИ I, II, III от кв. 3, УПИ I, II, III, IV от кв. 7, УПИ II от кв. 4 по плана на с. Совата, общ. Свищов“, с възложител „Совата“ ЕАД /отг. на 05.10.2021 г./
 63. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на автоматична капкова поливна система на площ от 971,81 дка комбинирани орехови и лешникови насаждения на територията на община Полски Тръмбеш“, с възложител „Тервел 2014“ ООД /отг. на 06.10.2021 г./
 64. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за събиране и оползотворяване (третиране) на строителни и едрогабаритни отпадъци, събиране на автомобилни гуми, хартия и пластмаса, генерирани от населението на Община Трявна“, с възложител Община Трявна /отг. на 07.10.2021 г./
 65. Съобщение за инвестиционно предложение “База за изкупуване на вторични суровини“, с възложител „Бончев Демонтаж“ ЕООД /отг. на 13.10.2021 г./
 66. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на система за напояване на насаждения от царевица в землището на с. Къпиново, община Велико Търново, закупуване на нова поливна барабанна машина и нова навигация за самоходна земеделска техника“, с възложител „Агро Сторм 08“ ЕООД /отг. на 14.10.2021 г./
 67. Съобщение за инвестиционно предложение “Подмяна на два броя амортизирани дробометни машини за почистване на отливки към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Закупуване и монтиране на нова леярска машина към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали; Монтиране на два броя филтърни съоръжения с две нови изпускащи устройства към Механична и шлайф-полирна обработка на месингови детайли; Изграждане на работно място за доработка на месингови тела за санитарна арматура с импрегниращ материал към Монтаж на санитарна арматура; Съоръжение за изсушаване на утайки“, с възложител „Идеал Стандарт – Видима“ АД /отг. на 19.10.2021 г./
 68. Съобщение за инвестиционно предложение “Изменение в параметрите на дейностите по добив от находище „Русаля“, чрез разработване на находището до кота 210 м“, с възложител „Пътни Строежи-Велико Търново“ АД /отг. на 28.10.2021 г./
 69. Съобщение за инвестиционно предложение “Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за мрекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мощурака, с. Здравковец, общ. Габрово“, с възложител Петко Гутев /отг. на 04.11.2021 г./
 70. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 44793.151.32 по КК и КР на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Темпо“ ЕООД /отг. на 05.11.2021 г./
 71. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 37352.82.14 по КККР на с. Кметовци, община Габрово“, с възложител „Дамяна“ ООД /отг. на 10.11.2021 г./
 72. Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на Участък за стабилизиране на подситова фракция към инсталация за сепариране на отпадъци с местоположение ПИ с идентификатор 65927.92.36 по КК и КР на гр. Севлиево“, с възложител „Еко – Титан Груп“ АД /отг. на 23.11.2021 г./
 73. Съобщение за инвестиционно предложение “Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VІ – за производствено-складови и търговски дейности в кв. 23, по плана на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител „Йовевелектрик“ ЕООД /отг. на 24.11.2021 г./
 74. Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори в ПИ с идентификатор 43253.75.522 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново“, с възложител „Мет Кат“ ЕООД /отг. на 25.11.2021 г./
 75. Съобщение за инвестиционно предложение “Площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци“ с местоположение – имоти с идентификатори 46532.43.26 по КК и КР на с. Малки Чифлик, общ. В. Търново и 83123.14.84 по КК и КР на с. Шереметя, общ. В. Търново“, с възложител Община Велико Търново /отг. на 29.11.2021 г./
 76. Съобщение за инвестиционно предложение “Млекопреработвателно предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 27190.104.233, гр. Елена, с възложител  Росица Димитрова /отг. на 06.12.2021 г./
 77. Съобщение за инвестиционно предложение “Увеличаване на капацитета на цех за производството на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“, което ще се реализира в имот с идентификатор 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „Вегман Аутомотив България“ ЕООД /отг. на 06.12.2021 г./
 78. Съобщение  за инвестиционно предложение “Инсталиране на четири броя генератори за производство на електроенергия с гориво природен газ“, което ще се реализира в имот с идентификатор 57340.34.25 по КК и КР на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „ЕЛИТ-94“ ЕООД /отг. на 06.12.2021 г./
 79. Съобщение  за инвестиционно предложение “Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда – „Цех за печене и пакетиране на ядки“ в „Предприятие за преработка на месо, месни продукти и заготовки“, с възложител „Денимес“ ЕООД /отг. на 15.12.2021 г./

 

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015