1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№624–2015(1)/27.06.2023 г. (обратна разписка №R PS 5002 005317 L) до „Про Терм Дрил“ ЕООД, относно инвестиционно предложение „Изграждане на три броя сухи сондажи с дълбочина 100 м с геосонди за термопомпена инсталация за отопление и охлаждане на частен имот“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 65766.702.1258 по КК и КР на гр. Свищов, 28.07.2023 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№137–2020(8)/17.08.2023 г. (обратна разписка №R PS 5002 005492 8) до „Централ Болкан Рисайклинг“ ЕООД, относно инвестиционно предложение Промяна в капацитета на съхраняваните отпадъци с код 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии на площадка с адрес гр. Габрово, ул. „Ванче Михайлов“ № 25, 15.09.2023 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№1322–2022(4)/19.09.2023 г. (обратна разписка №R PS 5002 00566A F) до Таня Петрова, относно инвестиционно предложение „Изграждане на площадки за специализирани превозни къщи (каравани, кемпери) и туристически палатки, детска площадка, санитарни помещения и обособяване на зони за отдих“, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 12677.106.34 по КК и КР на с. Царева ливада, община Дряново, 17.10.2023 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№710–2021(16)/01.12.2023 г. (обратна разписка №R PS 5002 00557K P) до „Мар-Крафт“ ЕООД, относно инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот с идентификатор 30661.146.1, 30661.146.2, 30661.146.3, 30661.146.4, 30661.146.5, 30661.146.6  и 30661.146.9, в землището на с. Здравковец, община Габрово, обл. Габрово и изграждане на собствено водовземно съоръжение за захранване на обекта“, 03.01.2024 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015