1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 1. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-01-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на компост в поземлен имот с идентификатор 63673.59.7, 63673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК и КР на с. Ряховците, Община Севлиево, Област Габрово“, с възложител  „Интер Еко“ ЕООД /17.02.2021 г./
 2. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-02-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Преработка на отпадъци от металургията с код 10.04.01* (шлаки от първия и втория етап на производство) и 10.04.02* (дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство) чрез механична и топлинна обработка“, с възложител  „Ресайкъл Компани“ ЕООД /02.03.2021 г./
 3. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-03-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Изработване на ЧИ на ПУП – План за регулация и застрояване, кв. 50 „Промишлена зона – изток, гр. Горна Оряховица“, с възложител  „ТЪРГОВСКО ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС Г.О.“ АД /11.03.2021 г./
 4. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-04-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхранение на опасни и производствени отпадъци“, с възложител  „Еко Инвестмънт България“ ЕООД /24.03.2021 г./
 5. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-05-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на ПИ 0370050, в землището на с. Лесичарка, с ЕКАТТЕ 43339 в местността „Маневец“, общ. Габрово и отреждането му за „производствена и складова дейност“, с възложител Йордан Янков /31.03.2021 г./
 6. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-06-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса“, с възложител „Добромирка“ ЕООД /15.04.2021 г./
 7. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-07-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Проект за частично изменение на плановете за регулация и застрояване за УПИ-628 в кв. 63 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица за установяване на конкретно предназначение „за обществено обслужване и безвредни производствени дейности“ във връзка с изграждане на работилница за сглобяване и монтаж на паркова и градинска мебел, парково оборудване; специализиран малък обект за дестилиране; автосервиз и автомивка на самообслужване“, с възложител „Мерелит“ ЕООД /16.04.2021 г./
 8. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-08-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Свилоза“, с възложител „Техеко Енерджи“ АД /07.05.2021 г./
 9. Съобщение за издадено Решение за прекратяване на процедура №ВТ-09-П-ОВОС/2021 г. за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали (варовици) от находище „Пчелата““, с възложител „Стромат 08“ ЕООД /12.05.2021 г./
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания