1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Ниво Достъп до информация

Достъпът до информация за околната среда се урежда в гл. ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). От друга страна, за процедурата за достъп до обществена информация ЗООС препраща към процедурата, уредена в гл. ІІІ от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция). Република България ратифицира конвенцията на 2 октомври 2003 г.
Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Информация за околната среда

Информацията за околната среда е:
1) налична първична информация – това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.
2) налична предварително обработена информация – това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.
3) нарочно обработена информация – информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.

Заплащане на информацията

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.
Заплащането на предоставянето на информацията, която е нарочно обработена, се договаря за всеки конкретен случай. За целта се изготвя граждански договор.

Разпространение на информация за околната среда

Информация за околната среда може да бъде получена:
- в Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове и Басейновите дирекции (виж Ниво Връзки)
- в информационните центрове на посочените институции - Информационният център на РИОСВ – Велико Търново се намира на адрес: гр. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски” № 68, партер. Работното време е от 09.00 до 16.00 часа всеки ден.
- чрез организираните кампании по различни поводи. Информация за кампаниите, организирани от нас можете да получите от нашата страница
- националните и регионални обществени радио и телевизионни оператори са задължени да разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда, както и осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда.
- чрез подаване на заявление за достъп до обществена информация.

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление.
Заявлението трябва да съдържа:
- Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя
- Описание на исканата информация
- Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията, устна справка, копие на материален носител или копие, предоставено по електронен път.
- Адреса за кореспонденция със заявителя.

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определена със Заповед № 42/05.02.2010 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново.
Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служителя на фронт-офиса на РИОСВ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски” № 68, партер, приемно време: 08.30 – 17.30 часа, тел: 062/ 62 03 58.
За консултации може да се обърнете към Милка Асенова – гл. експерт, която отговаря за достъпа до информация.

След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните дирекции/отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.
За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от съответния служител и заявителя.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в РИОСВ – Велико Търново

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2017 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2016 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2015 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2014 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2013 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2012 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация – 2011

Регистър на заявленията за достъп до информация – 2010

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им - 2009

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания