1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Достъп до информация

Достъп до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Вътрешните правила на РИОСВ-Велико Търново, след подаване на заявление със задължителни реквизити в Центъра за административно обслужване на РИОСВ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление (образец на заявление) или устно запитване (образец на протокол), които трябва да съдържат:
– Наименованието и адрес на заявителя
– Описание на исканата информация
– Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация: преглед на информацията, устна справка, копие на материален носител или копие, предоставено по електронен път.
– Адрес за кореспонденция със заявителя.

Заявлението може да бъде подадено:

  • в Центъра за административно обслужване – писмено и устно;
  • по електронен път, изпратено на електронна поща: riosvt-vt@riosvt.org
  • с куриер или по пощата на адрес: РИОСВ-Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.
  • чрез Платформата за достъп до обществена информация – https://pitay.government.bg/PDoiExt/;
  • чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) – https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/dostapnost,%20publichnost%20i%20prozrachnost?cP=1

Работното време на Центъра за административно обслужване – от 08:30 ч. до 17:30 ч., тел.: 062/62 03 58.

Определено длъжностно лице за предоставяне на достъп до обществена информация – Милка Асенова – гл. експерт в дирекция „АФПД“ – тел.: 062/62 03 58.

Заявленията подлежат на задължителна регистрация по реда, определен във Вътрешните правила за достъп до обществена информация в РИОСВ – Велико Търново.

Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.

За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Заплащане на информацията

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на министъра на финансите.

Заплащането се извършва след определяне на сумата и уведомяване на заявителя. Заплащането може да бъде направено в брой, на касата на инспекцията (до 20 лв. съгласно Заповед № 401/ 17.09.2010 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново), по банков път по сметка на РИОСВ – Велико Търново в банка „Уникредит Булбанк“ – Велико Търново, IBAN: BG51UNCR75273140045301, BIC код: UNCRBGSF или чрез ПОС терминално устройство в сградата на инспекцията на ул. „Никола Габровски” № 68, стая № 108.

Mястото за преглед/четене на предоставената информация е информационния център на РИОСВ или стая, определена от директора в неговото решение.

За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от съответния служител и заявителя.

Процедура за предоставяне на информация за повторно ползване

Информация за повторно използване се предоставя след отправено писмено или устно заявяване, по указания по-горе ред.

Когато искането е подадено по електронен път, решението за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване също се изпраща по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

При предоставяне на информация за повторно използване се спазват условията, разписани в чл.41а, както и забраната по чл.41д от ЗДОИ.

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Годишни отчети по ЗДОИ

Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация в РИОСВ – Велико Търново /22.03.2024 г./

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2023 г.  и Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2022 г. и Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2021 г. и отчет

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2020 г. и отчет

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2019 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2018 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2017 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2016 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2015 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2014 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2013 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2012 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация – 2011

Регистър на заявленията за достъп до информация – 2010

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им – 2009

Информация по ЗПК  тук

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация – неприложимо

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп – Публикува се /актуализира се/ при наличие на такава.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на инспекцията тук

Информация за околната среда

Достъпът до информация за околната среда се урежда в глава ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция). Република България ратифицира конвенцията на 2 октомври 2003 г.
Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Информацията за околната среда е:
1) налична първична информация – това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.
2) налична предварително обработена информация – това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.
3) нарочно обработена информация – информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015