1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№3966-2014/31.03.2016г., до г-н Стоян Рахнев, относно инвестиционно предложение “Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПЗ) за обособяване на стопански двор за имоти №№000199, 000301, 000204.000206, 000207, 044001, 044004, 044005, 044006, 089007, 272024, 2727025″, в землището на с. Сушица, община Стражица.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№3936-2013/31.03.2016г., до г-н Светослав Добрев (управител на „ЕЛВАИС“ ЕООД, гр. Елена), относно инвестиционно предложение “Смяна предназначението на сгради в кравеферма“, което ще се реализира в ПИ №233001 и ПИ №233041 в землището на с. Беброво, община Елена.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№703-2014/31.03.2016г., до г-жа Надежда Христова (управител на ЕТ „НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, гр. Велико Търново), относно инвестиционно предложение “Обединяване на УПИ XVI и УПИ XVII, кв. 12 в едно УПИ XX, и отреждането му за движение, транспорт и обществено обслужване, с цел преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда и склад в обществено обслужваща сграда – автогара с до 20 автобусни места“.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№3482-2014/31.03.2016г., до г-н Дамян Найденов (управител на „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Русе), относно инвестиционно предложение “Окачване на съобщителен кабел в съществуваща законна техническа инфраструктура“, който минава по трасе в землището на гр. Свищов.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№3711-2014/31.03.2016г., до г-н Александър Косев, относно инвестиционно предложение “Изместване на съществуващи кабели по ново трасе в УПИ I, кв. 151, гр. Велико Търново и по ул. „Тракия“.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№2551-2014/31.03.2016г., до г-жа Мирослава Ячкова (управител на „МАВЕЛ ПРИМ“ ЕООД, гр. София), относно инвестиционно предложение “Разширяване на дейностите с отпадъци на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУМПС, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от опаковки, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), добавяне на дейности съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), увеличаване на количествата на отпадъци с кодове 16 01 99 и 19 12 12”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 30962.110.3 и ПИ с идентификатор 30962.110.4  по плана на гр. Златарица и „Увеличаване на количествата на вече разрешен отпадък 20 01 36 на площадки в гр. Павликени,  УПИ №XV-162 Б в кв. 20 по ПУП и с. Козаревец, община Лясковец, УПИ №IV- 817, 45, 819 в кв. 18 А по ПУП – план за регулация на с. Козаревец“.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№2426-2014/31.03.2016г., до г-н Ирично Иринчев, относно инвестиционно предложение “Кравеферма за 120 броя животни“, което ще се реализира в ПИ №324010 в землището на гр. Бяла черква, община Павликени.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№170-2015/31.03.2016г., до г-н Атанас Байчев, относно инвестиционно предложение “Изграждане на свинеферма за до 50 броя свине-майки“, което ще се реализира в ПИ №093017 в землището на с. Първомайци с ЕКАТТЕ 59094, община Горна Оряховица.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№841-2014/31.03.2016г., до г-н Краси Кръстев, относно инвестиционно предложение “Изграждане на яйцеферма с капацитет до 5 000″, което ще се реализира в ПИ №012010, 012011, 012016, 012019, 012020 в землището на с. Марян, община Елена.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№3021-2014/31.03.2016г., до г-н Драгомир Балджиев (управител на „СОВАТА“ ЕАД, гр. Севлиево), относно инвестиционно предложение “Изграждане на ферма за отглеждане на птици с капацитет до 40 000 места“, което ще се реализира в имоти с идентификатори 65766.923.9, 65766.923.8, 65766.923.3, 65766.923.4 по КК и КП на гр. Свищов.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№3021-2014/31.03.2016г., до г-н Борислав Илиев (управител на „БИСМАКС“ ЕООД, гр. Бургас), относно инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлоенергия чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции“, което ще се реализира в ПИ №112017, в землището на с. Сломер с ЕКАТТЕ 67475, община Павликени.
 • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№4060-2014/31.03.2016г., до г-н Михаил Христов (управител на „ЛЕДЪР АРТ“ ООД, гр. Габрово), относно инвестиционно предложение “Изграждане на канализационна тръба и присъединяването й към съществуваща канализация на стопански двор в промишлена зона на с. Яворец и инсталиране на 4 броя цистерни” в УПИ – XV-422 в землището на с. Яворец, община Габрово.

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015