1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

 

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-22-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Отоплителна централа на дървесна биомаса с мощност 750 kW”, с местоположение в землището на с. Бангейци, ПИ 035016, община Трявна. /публикувано на 08.12.2017 г. /

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда № ВТ-1-1/2007 г на директора на РИОСВ – В.Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище”, с местоположение с. Черновръх, м.“Вареницата“, ПИ 000167, община Трявна /публикувано на 08.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда № ВТ-2-2/2009 г на директора на РИОСВ – В.Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище”, с местоположение с. Черновръх, ПИ 366001, община Трявна /публикувано на 08.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 88, ал.4 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка № ВТ-17-ЕО/2011 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на жилищни сгради и трафопост”, с местоположение – в имоти с идентификатори 10447.519.146, 10447.519.250, 10447.519.313, 10447.519.317, 10447.519.318, 10447.519.319, 10447.519.320, 10447.519.321, 10447.519.322, 10447.519.323, землище на гр. Велико Търново /публикувано на 10.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда № ВТ-07-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Културно – образователен комплекс – творческа база”, с местоположение – имот с идентификатор №14703, м. „Моравата“, землище на гр. Елена /публикувано на 10.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда № ВТ-29-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежата в с. Майско, с. Беброво и с. Константин, община Елена и съоръжения /ПСОВ/”, с местоположение – в землището с. Майско, ПИ 46012, община Елена /публикувано на 22.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда № ВТ-30-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Рибарник и работилница за преработка на риба”, с местоположение – имот с идентификатор №037040, землище на с. Златевци, община Габрово /публикувано на 22.12.2017 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015