1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решения без въздействие за 2014г.

Издадени решения за преценка, че представените планове, програми, проекти или инвестиционни предложения няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони
Дата на
публикуване
№ на решение Възложител Инвестиционно предложение
/план / програма / проект
 14.01.2014г.  Решение № 01 /С-ОС/2014 г. от 13.01.2014 г.  С. И. Г., гр. Габрово
 16.01.2014г.  Решение № 02 /С-ОС/2014 г. от 15.01.2014 г.  СЦДП ТП ДГС Плачковци ДП, гр. Плачковци  “План за промяна вида на сечта в района на ДГС “Плачковци” ДП за горски територии – държавна собственост”
13.03.2014г. Решение № 04 /С-ОС/2014 г. от 11.03.2014 г. Д. К. К., гр. София “Изграждане на жилищна сграда”
15.03.2014г. Решение № 05 /С-ОС/2014 г. от 13.03.2014 г. Н. И. А., гр. Горна Оряховица “Горскостопанска програма на имот № 092001 в землището на с. Майско, общ. Елена, обл. В. Търново”
16.04.2014г. Решение № 06 /С-ОС/2014 г. от 15.04.2014 г. Община Трявна „Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 81058.266.322 – за мост и път и на ПИ 81058.266.33 – за път, землище на с Черновръх“
16.04.2014г. Решение № 07 /С-ОС/2014 г. от 15.04.2014 г.  ТП Държавно ловно стопанство „Росица“ ДП  „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година на ТП Държавно ловно стопанство „Росица“
30.04.2014г. Решение № 09 /С-ОС/2014 г. от 29.04.2014 г. “ЛЕС ТРЕЙД М” ЕООД, гр. Антоново “Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 302026 и 324026 в землището на с. Константин, общ. Елена, обл. Велико Търново”
12.05.2014г. Решение № 10 /С-ОС/2014 г. от 09.05.2014 г. Община Велико Търново “Горскостопански план на горските територии, собственост на община Велико Търново”
27.05.2014г. Решение № 12 /С-ОС/2014 г. от 26.05.2014 г. “СЦДП” ТП ДГС “Елена” ДП “План за промяна вида на сечта в района на ДГС “Елена” ДП за горски територии – държавна собственост”
30.05.2014 Решение № 13 /С-ОС/2014 г. от 29.05.2014 г. ТП ДГС “Севлиево” ДП “План за частично изменение на лесоустройствен проект на Държавно горско стопанство Севлиево от 2007 г.”
02.06.2014 Решение № 14 /С-ОС/2014 г. от 31.05.2014 г. ТП ДГС “Болярка” ДП “План-извлечение за промяна вида на сечта в подотдели: 273-к; 284-в1; 402-а; 516-д; 516-е; 568-з за 2015 година”
04.06.2014 Решение № 15 /С-ОС/2014 г. от 03.06.2014 г. ТП ДГС “Габрово” ДП “План за частично изменение на Лесоустройствен проект в границите на ПП “Българка”
11.06.2014 Решение № 16 /С-ОС/2014 г. от 10.06.2014 г. К. К. Б., гр. Габрово “Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 14218.14.509 по кадастралната карта на гр. Габрово”
25.06.2014 Решение № 17 /С-ОС/2014 г. от 25.06.2014 г. Община Елена „План за частично изменение на Лесоустройствен проект в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 BG0000211 “Твърдишка планина“”
08.07.2014 Решение № 18 /С-ОС/2014 г. от 08.07.2014 г. Община Полски Тръмбеш „Горскостопански план на горите, собственост на Община П. Тръмбеш”
28.07.2014 Решение № 19 /С-ОС/2014 г. от 28.07.2014 г. З. В. Л. „Къща за гости”
17.09.2014 Решение № 20 /С-ОС/2014 г. „СЦДП” ТП ДГС „Елена” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта за 2015 г. в района на ДГС „Елена” ДП за горски територии – държавна собственост”
17.09.2014 Решение № 21 /С-ОС/2014 г. „СЦДП” ТП ДЛС „Росица” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. на ТП Държавно ловно стопанство „Росица””
16.09.2014 Решение № 22 /С-ОС/2014 г. Г. П. А. „Изграждане на 12 броя къщи, в съответствие с частично изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ 060008, по Картата на възстановената собственост на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново”
30.09.2014 Решение № 24 /С-ОС/2014 г. „СЦДП” ТП ДЛС „Горна Оряховица” ДП „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на държавата, стопанисвани от Държавно горско стопанство – Г. Оряховица”
06.10.2014 Решение №ВТ-25-ОС / 2014 г./06.10.2014 г. „Т. ДИМИТРОВ“ ЕООД, гр. Велико Търново „Изграждане на база за водни спортове в поземлен имот с идентификатор 055023 в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол”
08.10.2014 Решение №ВТ-26-ОС / 2014 г. /08.10.2014 г. „Т. ДИМИТРОВ“ ЕООД, гр. Велико Търново „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имоти с идентификатори 054097 и 054099 в землището на с. Горско Косово, община Сухиндол“
06.10.2014 Решение №ВТ-27ОС/ 2014 г./06.10.2014 г. Община Севлиево „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Севлиево”
22.10.2014 Решение №ВТ-28-ОС/2014 г. ТП ДГС “Габрово” ДП “План-извлечение за извеждане на санитарни сечи в подотдели, попадащи в ПП “Българка” и ЗМ “Боженци””
28.10.2014 Решение №ВТ-29-ОС/2014 г. ТП ДГС “Плачковци” ДП “План-извлечение за извеждане на санитарни сечи в подотдели, попадащи в ПП “Българка” и ЗМ “Боженци””
04.11.2014 Решение №ВТ-30-ОС/2014 г. ТП ДГС “Буйновци” ДП “План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечи”
01.12.2014 Решение №ВТ-31-ОС/2014 г. ТП ДГС “Габрово” ДП “План-извлечение за извеждане на санитарни сечи в подотдели, попадащи в ПП “Българка” и ЗМ “Боженци””
09.12.2014 Решение №ВТ-32-ОС/2014 г. ТП ДГС “Плачковци” ДП “План-извлечение за извеждане на санитарни сечи в подотдели, попадащи в ЗЗ “Българка” BG0000399 и ЗЗ “Дряновски манастир” BG0000214”
09.12.2014 Решение №ВТ-33-ОС/2014 г. И. Н. А. “Създаване на трайни насаждения – сливи, орехи и лешници”
09.12.2014 Решение №ВТ-34-ОС/2014 г. П. Ц. А. “Създаване на трайни насаждения – сливи, орехи и лешници”

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015