1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№2081–2022(4)/18.12.2023 г. (обратна разписка №R PS 5002 00558Y 7) до „Стойков 2000“ ЕООД, относно инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори“, 12.01.2024 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№4127–2022(6)/09.01.2024 г. (обратна разписка №R PS 5002 00581Y 0) до „Никея Груп Инвест“ ЕООД, относно инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 03513.66.53 по КК и КР на с. Белица, община Трявна, област Габрово и изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 3567.24 kWp“, 02.02.2024 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№2470–2022(4)/18.01.2024 г. (обратна разписка №R PS 5002 00581E G) до „Форест груп“ ООД, относно инвестиционно предложение „Изменение на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 83497.237.40 по ККи КР на с. Шумата, община Севлиево, област Габрово“, 15.02.2024 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№968–2022(15)/20.02.2024 г. (обратна разписка №R PS 5002 00593Q V) до Николай Атанасов, относно инвестиционно предложение „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 27190.178.2 по КК и КР на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, 19.03.2024 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№3758–2022(6)/21.02.2024 г. (обратна разписка №R PS 5002 00593X 2) до Калоян Железаров, относно инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57675.132.41 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово, област Габрово“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда за лични нужди“, 19.03.2024 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015