1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на обществено обслужващ комплекс, паркинг, автокъща и открити площи за обслужване на населението” с възложител “ЕКСТРА КАР”ООД  /09.01.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Възстановяване на ферма за 5000 бр. овце” с възложител “БИОЛИК” ЕООД  /16.01.2015 г./

Февруари 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Разширяване капацитета на птицеферма за отглеждане на бройлери и изграждане на тръбен кладенец” с възложител “АГРИКО” ЕООД  /02.02.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща сграда и пристройка в предприятие за преработка, консервиране, замразяване и складиране на плодове и зеленчуци” с възложител “ПРОМОДУЛ” ЕООД  /12.02.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Разширяване на производствени мощности, чрез доизграждане на „Цех за пресовки и снарядяване на кумулативни заряди и бойни глави на ракети” с възложител “Емко” ЕООД, гр. София  /17.02.2015 г./

Март 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Реконструкция и изграждане на довеждащ път” с възложител ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ  /23.03.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуващо хале в цех за пречистване на масла и производство на грес” с възложител „Страйконсулт“ ЕООД, гр. София  /23.03.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за съхранение на опасни и неопасни отпадъци“ с възложител „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 33“ ЕООД, гр. В. Търново /26.03.2015 г./

Април 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на подпорна стена от корекцията на река Еленска в участък между КК7 и ПК33″ с възложител  ОБЩИНА ЕЛЕНА, гр. Елена /03.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Разширение на съществуваща кравеферма чрез присъединяване на нов имот с №314047 в землището на с. Поликрайще, община Г. Оряховица, обл. В. Търново“ с възложител  „Планета – 98“ ЕООД, с. Писарево /03.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Цех за преработка на зеленчуци“ с възложител  ЕТ „СТОЯН ЯЧКОВ“, с. Лесичери /06.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Частична промяна на обект с цел отреждането му „за производствена дейност“ и преустройството му в малка пивоварна“ с възложител  „ИНТЕР 77“ ООД, гр. Габрово /06.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот №65766.131.16 за нуждите на капково напояване на овощна градина с площ 726 дка в масиви 130, 131, 132, 133, 134, 135″ с възложител  „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001“ ЕООД, гр. Свищов /09.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра с цел напояване на 232,3 дка земеделски култури“ с възложител  ЗП Станимир  Караиванов  /15.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на свинеферма за отглеждане на 300 свине-майки и техните приплоди“ с възложител  „АГРОСПЕЙС БГ“ ЕООД /16.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на склад за търговия с препарати за растителна защита“ с възложител  „ДСБ – АГРО“ ЕООД, гр. Велико Търново /17.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на животновъдна ферма за млечни и месни продукти“ с възложител  „ХАНКОМЕРС“ ООД, с. Михалци /16.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен сондажен кладенец)“ с възложител  „МЦСПОС Алфа – метал“ ЕООД, гр. Габрово  /17.04.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Разширение на съществуваща свинеферма и изграждане на силози за съхранение на зърно“ с възложител  „АЙВИ БГ“ ЕООД, гр. Габрово  /27.04.2015 г./

Май 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване с цел напояване на около 230 дка обощна градина от лешникови насаждения“ с възложител  „БОРКО“ ЕООД, гр. В. Търново  /04.05.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина и изграждане на система за капково напояване“ с възложител  ЕТ „БИО ПЛАНТ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ“, гр. Павликени /21.05.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма“ с възложител  „СЕРГО-2“ ЕООД, гр. В. Търново  /25.05.2015 г./

Юни 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на развъдник и люпилня за пъстърва и шаран в съществуващи язовири, цех за почистване и консервиране, фуражен цех, 15 едноетажни къщи за гости, ресторант и детска площадка “ с възложител  „ШАНС – 97“ ЕООД, гр. Павликени /05.06.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „База за производство на соеви продукти“ и „Изграждане на БКТП 20/0.4кV, външно електро захранване, външен водопровод и канализация“ с възложител  „ХЕРАКЪЛ-НП“ ООД, с. Дъскот /11.06.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и транспортиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА“ с възложител  С.В.С., гр. Стражица /11.06.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма“ с възложител  М.П., гр. Дебелец /26.06.2015 г./

Юли 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела – на вда и четири етажа“ с възложител  „АЛФА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София /01.07.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточник на подземни води за питейно – битово водоснабядяване на 6 броя къщи за гости“ с възложител  „А и Т ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр.  Добрич /15.07.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма“ с възложител  Х.С., г
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник“ с възложител  ЗП Мартин  Димитров /23.07.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на малка кланица”, с местоположение: поземлен имот №069019 в землището на с. Поповци, община Габрово, с възложител  Денислав Шишев, гр. Габрово /24.07.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на бивш предачен цех в цех за производство на компоненти за въздушно оръжие”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 14218.550.168.6 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „ГАБИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Габрово /24.07.2015 г./

Август 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ град Павликени”, с местоположение: УПИ VII, кв. 132 по ПУП на гр. Павликени, собственост на община Павликени, област Велико Търново”, с възложител Община Павликени, гр. Павликени /10.08.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Пещ индукционна тигелна ПИ1-600 в леярната на РМЗ”, с местоположение: УПИ XV-ПМЗ, кв. 915 по плана на гр. Горна Оряховица, с възложител „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, гр. Горна Оряховица /10.08.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на крекери и снаксове за омашни любимци”, с местоположение: УПИ XV-422, кв. 45 по плана на с. Яворец, община Габрово, с възложител „ЛЕДЪР АРТ“ АД, гр. Габрово /10.08.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на строителен Хипермаркет „Практис”, с местоположение: УПИ XII и УПИ VIII, кв. 18 по плана на Западна Промишлена Зона, гр. Велико Търново, с възложител „МЕГАДОМ“ ООД, гр. София /10.08.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–37-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Ремонт на складово стопанство с цел съхранение на натриева основа”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 65766.418.27 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, с възложител „БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /11.08.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–38-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Залесяване на 78,57 дка с фиданки „топола“ за производство на биомаса и закупуване на земеделска техника”, с местоположение: поземлени имоти №№063001 и 064002, в местност „До фабриката“, землище с. Пушево, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „ВИТАГРИЙН“ ЕООД, гр. Гоце Делчев /18.08.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–39-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец за допълнително питейно водоснабдяване”, с местоположение: поземлен имот №000493 в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, с възложител „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, гр. Велико Търново /19.08.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–40-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в леярен цех при използване на индукционна електрическа пещ за леене на чугун”, с местоположение: УПИ XII, кв. 241 по плана на ИПЗ на гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с възложител „СКЛАДОВА ТЕХНИКА“ АД, гр. Горна Оряховица /21.08.2015 г./

Септември 2015г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–41-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Извършване на дейност по изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и дейности по изкупуване, разкомплектоване и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка №1”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 14218.515.375 в землището на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, с възложител „КРИСМАР МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Габрово /14.09.2015 г./

Октомври 2015 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–42-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Газстанция“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 14218.30.15 по КК и КР на гр. Габрово, Община Габрово, с възложител Гълъбин Папурков и Никола Митев, гр. Габрово /12.10.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–43-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изработване на Подробен устройствен план и разделяне на ПИ с идентификатор 81058.429.12 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна с цел обособяване на предприятие за преработка на шипки”, с възложител „ФИНИС“ ЕООД, гр. Варна /22.10.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–44-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на къмпинг с места за каравани и палатки”, с местоположение: поземлени имоти №№061048, 061047, 061046, 061045 и 061044 в землището на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново, с възложител Стоян Стоянов /29.10.2015 г./

Ноември 2015 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–45-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на помещение за производство на електроенергия и топла вода от биогаз, складова база и площадка за временно съхранение на тор, което ще се реализира в поземлени имоти (ПИ)№№005030, 005028 и 056053 в землището на с. Лесичарка, община Габрово, област Габрово, с възложител „ЕЛВИ“ ООД, гр. Габрово /18.11.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–46-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел риболов“, с местоположение: поземлени имоти №000486 и 000487 в землището на с. Балван, Община Велико Търново, Област Велико Търново, с възложител „ЕКРОС-Г“ ЕООД, гр. Велико Търново /26.11.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–47-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на бунгала за настаняване с цел обучение, квалификация и рекреация“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 23947.71.18 по КК и КР на гр. Дряново, Община Дряново, Област Габрово, с възложител „НБ 05“ ООД, гр. Габрово /26.11.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–48-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Смяна предназначението на земеделска земя, граничеща със собствена бензиностанция, за разширение на същата и построяване на складова петролна база“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 65927.72.8 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, с възложител „Шопов-Транс“ ЕООД, гр. Севлиево /27.11.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–49-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на изпитвателна станция за изпитване на твърдогоривни заряди“, което ще се реализира в поземлен имот №000257, землище с. Станчов хан, община Трявна, област Габрово, с възложител „Емко“ ЕООД, гр. София /30.11.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–50-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ цех за производство на метален обков, крепежни изделия и резервни части, включващо изграждане на участък за прецизно леене на алуминиево – цинкови сплави в пресгус машини с капацитет до 3 тона на ден“, с местоположение УПИ I – 177.178, кв. 41 по плана на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, с възложител „ХЕРМЕС И КО“ ЕООД, гр. Севлиево /30.11.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–51-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Микро био мандра“, с местоположение ПИ№313009 в землището на с. Поликрайще, местност „Бостанлъка“, община Горна Оряховица, с възложител „ПЛАНЕТА 98“ ЕООД, с. Писарево, община Г. Оряховица  /30.11.2015 г./

Декември 2015 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–52-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра“, с местоположение УПИ VI, квартал 45 по плана на село Пчелище, Община Велико Търново, Област Велико Търново, с възложител „РАЛЕВИ 15“ ЕООД, гр. София  /07.12.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–53-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Ремонт, преустройство на съществуваща овцеферма и изграждане на три нови селскостопански сгради към нея“, което ще се реализира в ПИ №000076 в землището на с. Белица, община Трявна, област Габрово, с възложител „АЛФА-МНД“ ООД, гр. Трявна  /09.12.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–54-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, което ще се реализира в УПИ III660,659 и 662, кв. 110 по ПУП на с. Козаревец, Община Лясковец, Област Велико Търново, с възложител Илиян Тодоров Люцов, с. Козаревец  /10.12.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–55-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Благоустрояване на част от централна градска част (ЦГЧ) на гр. Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“, с местоположение община Габрово, област Габрово, с възложител Община Габрово, гр. Габрово  /10.12.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–56-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на кози със застроена площ 3800 м2“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 38710.92.9 по КК и КР на с. Косарка, Община Дряново, област Габрово, с възложител „БГС“ ЕООД, с. Градежница  /11.12.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–57-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от бензиностанция с прилежащо кафене и ресторант, градински център, паркинг и открит барбекю-ресторант“, което ще се реализира в ПИ№094029 в землището на с. Драгановци, общ. Габрово, област Габрово, с възложител „МАГНОЛИЯ ГРУП“ ООД, гр. Габрово  /15.12.2015 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–58-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка с пързалки, люлки, бънджита, басейн за къпане, басейн с водни колела, блъскащи колички, пейнтбол, стрелбище, паркинг и др. в част от поземлен имот №085079“, с местопопожение землището на с. Поповци с ЕКАТТЕ 57765, Община Габрово, Област Габрово, с възложител „Интер 77“ ООД, гр. Габрово  /16.12.2015 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015