1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Февруари 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“ с местоположение – в ПИ№81904.28.113, землище Чарково, община Габрово, с възложител “Експал България” АД, с. Чарково, община Габрово  /08.02.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки”, с местоположение – ПИ №074010 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, с възложител ЗП Калина Михайлова Широкова, гр. Велико Търново  /22.02.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП – ПР и ПЗ/ за ПИ № 10447.16.132 по КК на гр. В. Търново, област В. Търново с предвиждане за „обществено обслужване и производствено складови дейности“, с възложител „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, гр. Велико Търново /27.02.2018 г./

Март 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Александър Стамболийски“, в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол, с възложител “ВОДНИК” ООД, гр. София /12.03.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП ПР и ПЗ/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за  „производствени и складови дейности”, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база, местност  “Клена”, гр. Лясковец,  област В. Търново“, с възложител “СИД” АД, гр. Лясковец /19.03.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“, с местоположение – имот с идентификатор 30962.502.2 по КК и КР на гр. Златарица, с възложител Община Златарица /23.03.2018 г./

Април 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване“, което ще се реализира в част от поземлен имот №008004, в землището на с. Джулюница, община Лясковец, с възложител “Агропроект” ЕООД, гр. Велико Търново /02.04.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Шереметя“, включващо и изработването на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за възстановяване и рекултивация на нарушена територия – депо за битови отпадъци – гр. Велико Търново за ПИ №83123.14.80 и №83123.14.81 по КК и КР на с. Шереметя общ. В. Търново и ПИ №46532.58.1, №46532.58.2, №46532.58.5 и №46532.58.6 по КК и КР на с. Малки чифлик, общ. В. Търново“, с възложител Община Велико Търново /13.04.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“, с местоположение ПИ с идентификатор №14218.550.239 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител “ТЕРАХИМ 97″ АД /18.04.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на автоморга – площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, с местоположение ПИ с пл. №263, от кв. 39 по плана на с. Душево, община Севлиево, с възложител “КРИГЕР КАРС” ЕООД /18.04.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за кисело и прясно мляко в ПИ с идентификатор 16376.196.19 в с. Горна Росица, община Севлиево“, с възложител “Агро Ловико”  ЕООД /23.04.2018 г./

Май 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението и разширение на съществуваща производствена сграда в “Цех за производство на плочи от екструдиран полистирен”, което ще се реализира в УПИ XV, кв. 43 по плана на Горна Оряховица, с възложител “Купро-94″ ООД, гр. Горна Оряховица /04.05.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за производство на плодови и зеленчукови сокове”, с местоположение УПИ XVII „за производствени и складови дейности“, кв. 1 по плана на с. Скалско, община Дряново, с възложител “Жив сок” АД, гр. Габрово /08.05.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка в предприятие за преработка на зеленчуци и медицински растения в сух екстракт”, с местоположение УПИ XVIII „за производствени и складови дейности“, кв. 1 по плана на с. Скалско, община Дряново, с възложител “Сух сок” ЕООД, гр. Габрово /08.05.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Ремонт на съществуваща сграда и оборудване в сортировъчен цех и линия за преработка на яйца с пастьоризатор”, в имоти с идентификатор 39431.531.14 и ПИ №531020, с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово, с възложител “ЕКО  ИНВЕСТ – 2008″ ЕООД, гр. Габрово /08.05.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове в УПИ I „за производствена, складова и търговска дейност“, в кв. 55, по плана на с. Козаревец, община Лясковец“, с възложител „БИО ФРУКТО“ ЕООД, гр. Лясковец /10.05.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Подробен устройствен план за регулация и застрояване на новообразуван ПИ с идентификатор 58459.106.22, част от ПИ с идентификатор 58459.106.9, землище с. Присово, община В. Търново, област В. Търново, за изграждане на животновъден обект – кравеферма с капацитет до 100 броя месодайни крави с приплодите им“, с възложител Вержиния Георгиева /16.05.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия за производство на етерично-маслени култури“ с местоположение в УПИ I, кв. 64, по плана на с. Долна Липница, общ. Павликени, с възложител „ФЕРМЕР 33“ ЕООД /15.05.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение:„ПУП – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел разширение на Гробищен парк на гр. Елена“, с възложител ОБЩИНА ЕЛЕНА /31.05.2018 г./

Юни 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-20-ПР/2018 г.   за инвестиционно предложение: „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Павликени“ с местоположение – ПИ №000166 в землището на гр. Павликени, с възложител Община Павликени /06.06.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-21-ПР/2018 г.   за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци, генерирани от населението на община Златарица“, с местоположение – ПИ №30962.501.1880 в землището на гр. Златарица, с възложител ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА /13.06.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-22-ПР/2018 г.   за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща абонатна станция в котелно помещение и газификация, което ще се осъществи на площадката на „Марино България“ ЕООД в УПИ VIII – 577 от кв. 68, по плана на СИЗ – гр. Габрово, с цел осигуряване на необходимата производствена пара на съществуващ цех за производство на мус от сливи“,  с възложител Марино България” ЕООД /27.06.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-23-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Обособяване на „Участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица“ с местоположение имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, възложител „ЕМКО“ ООД /29.06.2018 г./

Юли 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-24-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на специализирана площадка за събиране и временно съхраняване на строителни отпадъци”, което ще се осъществи в ПИ с идентификатор 69633.605.4 в гр. Стражица, възложител: Община Стражица /10.07.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-25-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на аквакултурно садково стопанство в язовир „Александър Стамболийски“, с местоположение – в землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, възложител: “ЕКО ФИШ ИНВЕСТ” ООД /20.07.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-26-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Засаждане на тополи“, с местоположение ПИ №032001, 032002, 017001, 228008 в землището на с. Ореш, община Свищов, възложител: “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ” ЕООД /26.07.2018 г./

Август 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-27-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Монтиране на автоклав към „Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и бобови зърнени култури“ с местоположение в ПИ 16376.195.34 по КК на землището на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово, с възложител: “ВЕРНАДА” ЕООД /02.08.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-28-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, балиране на хартия и пластмаса, временно съхраняване и транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци – черни и цветни метали (ОЧЦМ), предварително третиране (демонтиране и разглобяване) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, с местоположение в ПИ №65927.501.4025 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител: „ЕКО – ВИЕТ“ ООД /02.08.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-29-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на три двуетажни къщи за гости, детски площадки, спортно игрище за футбол и паркинг за посетители“, с местоположение – ПИ №018133 и УПИ IX 120, 121 по плана на с. Средни колиби, община Елена, с възложител Любен Йосифов /03.08.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-30-ПР/2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на културно-образователен комплекс – АРТИСТАС“, с местоположение – ПИ № 147039 в землището на гр. Елена, с възложител Сдружение с нестопанска цел “Артистас глобал визионер-визионери” /16.08.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВТ-31-ПР/2018 г.  за инвестиционно предложение: „Оборудване на птицеферма за угояване на пилета-бройлери“, с местоположение – ПИ № 000844 по КВС на гр. Стражица, с възложител Тихомир Станчев /16.08.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-32-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Добив на варовици от находище „Мингемар“, което попада в землището на с. Балван, община Велико Търново, с възложител “МИНГЕМАР” ЕООД  /31.08.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-33-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Провеждане на открит добив и първична преработка на строителни материали – варовици от находище „Чуката“, разположено в землището на с. Русаля, община Велико Търново, област Велико Търново“, с възложител “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД  /29.08.2018 г./

Септември 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-34-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“ с местоположение ПИ №14218.502.431 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител “ДЖИ АУТО – 2017″ ЕООД /10.09.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-35-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на пъстървово стопанство“, местоположение – имот с идентификатор 36107.39.25 по КК и КР на с. Къпиново, община Велико Търново, с възложител: “АКВА ПРОДЖЕКТ 2020″ ЕООД /28.09.2018 г./

Октомври 2018 г.

 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-36-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на сокове, в УПИ 972, кв. 93, по плана на с. Михалци, община Павликени“ с възложител ЗП Александър Иванов /08.10.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-37-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма“ с местонахождение – ПИ №190062 по КВС на с. Паскалевец, община Павликени, с възложител “АГРОТИМ ВМ” ООД /10.10.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-38-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение: „Засаждане на бързорастящи дървета – тополи“  с местоположение – ПИ с идентификатор 78121.13.7 по КК и КР на с. Царевец, общ. Свищов, с възложител “ИЛСИ-ИВАН ИВАНОВ” ЕООД /19.10.2018 г./
 • Съобщение за издадено Решение №ВТ-39-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение:„Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти втора употреба“ с местоположение в ПИ с идентификатор №65766.266.4 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител  “Трък Партс” ЕООД /31.10.2018 г./
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания