1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Февруари 2018 г.

  • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“ с местоположение – в ПИ№81904.28.113, землище Чарково, община Габрово, с възложител “Експал България” АД, с. Чарково, община Габрово  /08.02.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки”, с местоположение – ПИ №074010 в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, с възложител ЗП Калина Михайлова Широкова, гр. Велико Търново  /22.02.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП – ПР и ПЗ/ за ПИ № 10447.16.132 по КК на гр. В. Търново, област В. Търново с предвиждане за „обществено обслужване и производствено складови дейности“, с възложител „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, гр. Велико Търново /27.02.2018 г./

Март 2018 г.

  • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на яз. Александър Стамболийски“, в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол, с възложител “ВОДНИК” ООД, гр. София /12.03.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП ПР и ПЗ/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за  „производствени и складови дейности”, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база, местност  “Клена”, гр. Лясковец,  област В. Търново“, с възложител “СИД” АД, гр. Лясковец /19.03.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“, с местоположение – имот с идентификатор 30962.502.2 по КК и КР на гр. Златарица, с възложител Община Златарица /23.03.2018 г./

Април 2018 г.

  • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване“, което ще се реализира в част от поземлен имот №008004, в землището на с. Джулюница, община Лясковец, с възложител “Агропроект” ЕООД, гр. Велико Търново /02.04.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Шереметя“, включващо и изработването на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за възстановяване и рекултивация на нарушена територия – депо за битови отпадъци – гр. Велико Търново за ПИ №83123.14.80 и №83123.14.81 по КК и КР на с. Шереметя общ. В. Търново и ПИ №46532.58.1, №46532.58.2, №46532.58.5 и №46532.58.6 по КК и КР на с. Малки чифлик, общ. В. Търново“, с възложител Община Велико Търново /13.04.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал“, с местоположение ПИ с идентификатор №14218.550.239 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител “ТЕРАХИМ 97″ АД /18.04.2018 г./
  • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на автоморга – площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, с местоположение ПИ с пл. №263, от кв. 39 по плана на с. Душево, община Севлиево, с възложител “КРИГЕР КАРС” ЕООД /18.04.2018 г./
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания