1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово“, с възложител „МНР“ ЕООД, гр. София  /08.01.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС в ПИ №087064, в землището на с. Поповци, община Габрово, с възложител „ИМПЕРО“ ООД, гр. Габрово  /28.01.2019 г./

Февруари 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на обект за производство на термично обработени птичи продукти“, което ще се реализира в ПИ №140018, местността „Чифлика“, гр. Лясковец, с възложител „Горнооряховска скара“ ООД, гр. Лясковец  /08.02.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за рециклиране/оползотворяване на пластмасови отпадъци“, с местоположениев сграда с идентификатор 16359.508.36.1 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител „ГРИЙН БИОТЕХ“ ООД, гр. Лясковец  /26.02.2019 г./

Март 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Газоснабдяване на Община Свищов, Подобект – „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Свищов“, с възложител „Тецеко“ ЕООД, гр. Свищов  /18.03.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“, с местоположение в ПИ с идентификатор №61279.13.35 по КК и КР на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш  /22.03.2019 г./

Април 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и обособяване на автосервиз, което ще се осъществи в УПИ XII и УПИ XIII кв. 28 по ПУП на гр. Павликени“, с възложител „Павтрейд-сервиз“ ООД  /10.04.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Хепи Ауто Габрово“ ЕООД  /15.04.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба акумулатори, масла, хартия, пластмаси и други“, което ще се осъществи в ПИ с идентификатори 36837.247.590 и 36837.247.591 по плана на гр. Килифарево, община Велико Търновос възложител „Радо-98“ ЕООД  /25.04.2019 г./

Май 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Водовземане от повърхностни водни обекти – р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на земеделски култури“ с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица и землището на с. Куцина, община Полски Тръмбешс възложител „Салвия – Агро“ ЕООД  /15.05.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, с цел напояване на земеделски култури” в землището на с. Куцина, ЕКАТТЕ 40782, общ. Полски Тръмбешс възложител ЗП Станимир Караиванов  /15.05.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“с възложител Община Габрово /20.05.2019 г./

Юни 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – увеселителен парк – за спортни и рекреационни дейности за ПИ 14218.81.6 и ПИ 14218.81.3 по КК на гр. Габрово, общ. Габровос възложител Христина Нгуен /06.06.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Проект за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ IV и УПИ V от кв. 5, по плана на гр. Лясковец в нов УПИ IV „за складови и производствени дейности“, с цел изграждане на производствено – складова база за производство на туршиис възложител „Златна круша – Попкирилов“ ЕООД /06.06.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци, местност „Бабенец“, община Горна Оряховицас възложител Община Горна Оряховица /19.06.2019 г./

Юли 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58, местност „Тамянка – Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточастис възложител Евгени Петков /11.07.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Преместване на  производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в два други обекта, собственост на фирмата (гр. Габрово, ул. “Баланска“№6 и гр. Габрово, местност Капината 1)с възложител „Габинвест“ ЕООД/18.07.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение-ВТ-18-ПР-2019  за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр. Габровос възложител „Протон ХК“ ООД /23.07.2019 г./

Август 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ-19-ПР-2019 за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1, местност „Пихчана“, землище с. Добри дял, община Лясковец, област В. Търново, с цел изграждане на обект за селскостопанска продукция – рибно стопанствос възложител Кирил Киров /01.08.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ-20-ПР-2019 за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА, разкомплектоване на  ИУМПС“, с местоположение – имот с идентификатор 44793.14.22 по КК и КР на гр. Лясковец, общ. Лясковецс възложител „Мега МД“ ЕООД /12.08.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Доизграждане на улична канализация в гр. Сухиндол и пречиствателна станция за отпадъчни водис възложител Община Сухиндол /12.08.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 997.92 kWрс възложител „Захарни заводи“ АД /12.08.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на център за разкомплектоване на ИУМПСс възложител Мариян Василев и Николай Бъчваров /21.08.2019 г./

Септември 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Монтиране на резервоар за съхранение на солна киселинас възложител „ЗХО“ ЕООД/02.09.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габровос възложител „Ковачев СК“ ЕООД/05.09.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Добавяне към разрешените, съгласно условие № 8.3 Суровини и горива на КР №428-Н0/2012 г., допълнителни горива, като слънчогледови пелети, слънчогледова люспа, дървени пелети, трици, стърготини и изрезки, с норма за употреба 0,25 т/т продукт и монтиране на трошачна машина за последващо оползотворяване на некачествени тухли, понастоящем класифицирани като собствен производствен отпадък с код и наименование 101208 – Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали, и реализирането им като вторичен продукт за настилки на спортни площадки“, което ще се осъществи в УПИ I и УПИ XVI, кв. 48 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховицас възложител „НИКОМ – 97“ АД/11.09.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II с възложител „ЕМКО“ ООД/30.09.2019 г./

Октомври 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“с възложител „Лима“ ЕООД/11.10.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма“с възложител „Чикън Плам“ ЕООД/31.10.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пет броя басейни за отглеждане и развъждане на риба, като разширение на пъстървово стопанство с. Къпиново“с възложител „Аквапроджект 2020“ ЕООД/31.10.2019 г./

Ноември 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в яз. „Сушишки баир“, с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица“с възложител „ЛЕЙК-2017“ ЕООД/07.11.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци“с възложител Община Трявна /11.11.2019 г./

Декември 2019

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначение на съществуващо помещение в обект за екструдиране и сушене на зърнени продукти“,  с възложител „Сорте 76“ ООД/13.12.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци в сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.23.52 по КККР на гр. Велико Търново“,  с възложител „Гармент БГ“ ООД/13.12.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Рибна ферма за пъстърва – Мусина в УПИ (кв. 111) в с. Мусина, община Павликени, област Велико Търново“,  с възложител „Стормфиш“ ЕООД/18.12.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване обема на производство на предприятие за производство на нерафинирано растително масло, шрот, пелети и белени слънчогледови ядки, чрез монтаж на допълнителни съоръжения“,  с възложител „Олива“ АД/19.12.2019 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015