1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово”, с възложител “МНР” ЕООД, гр. София  /08.01.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС в ПИ №087064, в землището на с. Поповци, община Габрово, с възложител “ИМПЕРО” ООД, гр. Габрово  /28.01.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на обект за производство на термично обработени птичи продукти“, което ще се реализира в ПИ №140018, местността „Чифлика“, гр. Лясковец, с възложител “Горнооряховска скара” ООД, гр. Лясковец  /08.02.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за рециклиране/оползотворяване на пластмасови отпадъци“, с местоположениев сграда с идентификатор 16359.508.36.1 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител “ГРИЙН БИОТЕХ” ООД, гр. Лясковец  /26.02.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Газоснабдяване на Община Свищов, Подобект – „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Свищов“, с възложител “Тецеко” ЕООД, гр. Свищов  /18.03.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“, с местоположение в ПИ с идентификатор №61279.13.35 по КК и КР на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш  /22.03.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и обособяване на автосервиз, което ще се осъществи в УПИ XII и УПИ XIII кв. 28 по ПУП на гр. Павликени“, с възложител “Павтрейд-сервиз” ООД  /10.04.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител “Хепи Ауто Габрово” ЕООД  /15.04.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба акумулатори, масла, хартия, пластмаси и други“, което ще се осъществи в ПИ с идентификатори 36837.247.590 и 36837.247.591 по плана на гр. Килифарево, община Велико Търновос възложител “Радо-98″ ЕООД  /25.04.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Водовземане от повърхностни водни обекти – р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на земеделски култури“ с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица и землището на с. Куцина, община Полски Тръмбешс възложител “Салвия – Агро“ ЕООД  /15.05.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, с цел напояване на земеделски култури” в землището на с. Куцина, ЕКАТТЕ 40782, общ. Полски Тръмбешс възложител ЗП Станимир Караиванов  /15.05.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“с възложител Община Габрово /20.05.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – увеселителен парк – за спортни и рекреационни дейности за ПИ 14218.81.6 и ПИ 14218.81.3 по КК на гр. Габрово, общ. Габровос възложител Христина Нгуен /06.06.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Проект за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ IV и УПИ V от кв. 5, по плана на гр. Лясковец в нов УПИ IV „за складови и производствени дейности“, с цел изграждане на производствено – складова база за производство на туршиис възложител „Златна круша – Попкирилов“ ЕООД /06.06.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци, местност „Бабенец“, община Горна Оряховицас възложител Община Горна Оряховица /19.06.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58, местност „Тамянка – Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточастис възложител Евгени Петков /11.07.2019 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Преместване на  производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в два други обекта, собственост на фирмата (гр. Габрово, ул. “Баланска“№6 и гр. Габрово, местност Капината 1)с възложител “Габинвест” ЕООД/18.07.2019 г./
Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания