1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

● Съобщение за инвестиционно предложение Газоснабдяване на Община „Свищов“, Подобект – „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община „Свищов, с възложител „Тецеко“ ЕООД /отг. на 07.01.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и обособяване на автосервиз, което ще се осъществи в УПИ XII и УПИ XIII кв. 28 по ПУП на гр. Павликени“, с възложител „Павтрейд – сервиз“ ООД /отг. на 16.01.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“, с възложител „Хепи ауто Габрово“ ЕООД /отг. на 25.01.2019 г./

●  Съобщение за инвестиционно предложение Инсталация за рециклиране/оползотворяване на пластмасови отпадъци“, с местоположениев сграда с идентификатор 16359.508.36.1 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Грийн Биотех“ ООД /отг. на 01.02.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“,с местоположение в ПИ с идентификатор №61279.13.35 по КК и КР на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, с възложител Община Полски Тръмбеш /отг. на 08.02.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Проект за ПУП – ПРЗ за обединяване на УПИ IV и УПИ V от кв. 5, по плана на гр. Лясковец в нов УПИ IV „за складови и производствени дейности“, с цел изграждане на производствено – складова база за производство на туршии“, с възложител „Златна круша – Попкирилов“ ЕООД /отг. на 08.02.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба акумулатори, масла, хартия, пластмаси и други“, което ще се осъществи в ПИ с идентификатори 36837.247.590 и 36837.247.591 по плана на гр. Килифарево, община Велико Търново, с възложител „Радо – 98“ ЕООД /отг. на 20.02.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Добавяне към разрешените, съгласно Условие № 8.3 Суровини и горива на КР №428-Н0/2012 г., допълнителни горива, като слънчогледови пелети, слънчогледова люспа, дървени пелети, трици, стърготини и изрезки, с норма за употреба 0,25 т/т продукт и монтиране на трошачна машина за последващо оползотворяване на некачествени тухли, понастоящем класифицирани като собствен производствен отпадък с код и наименование 101208 – Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали, и реализирането им като вторичен продукт за настилки на спортни площадки“, което ще се осъществи в УПИ I и УПИ XVI, кв. 48 по плана на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица,  с възложител „Ником 97“ АД /отг. на 27.02.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Проект за Подробен устройствен план – План за регулациия и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 68823.548.1 по кадастрална карта на землище с. Станчов хан, общ. Трявна; ПИ 03513.517.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна и ПИ 03513.518.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна, с възложител „ЕМКО“ ООД /отг. на 21.03.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Водовземане от повърхностен воден обект – р. Янтра, с цел напояване на земеделски култури“, в землището на с. Куцина, ЕКАТТЕ 40782, общ. Полски Тръмбеш, с възложител ЗП Станимир Караиванов /отг. на 25.03.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Водовземане от повърхностни водни обекти – р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на земеделски култури“ с местоположение в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица и землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, с възложител „Салвия – Агро“ ЕООД /отг. на 28.03.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“, с възложител Община Габрово  /отг. на 29.03.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58, местност „Тамянка – Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“, с възложител Евгени Петков /отг. на 08.04.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Обособяване на център за разкомплектоване на ИУМПС “, което ще се осъществи в УПИ VI688,152 – За комплексно обслужване, в кв. №19 по плана на с. Козаревец, община Лясковец с възложител Мариян Василев и Николай Бъчваров /отг. на 24.04.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци, местност „Бабенец“, община Горна Оряховицас възложител Община Горна Оряховица /отг. на 09.05.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия“с възложител Свилоза АД /отг. на 14.05.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА, разкомплектоване на  ИУМПСс възложител „МЕГА-МД“ ЕООД /отг. на 17.05.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Преместване на  производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в два други обекта, собственост на фирмата (гр. Габрово, ул. “Баланска“№6 и гр. Габрово, местност Капината 1с възложител „Габинвест“ ЕООД /отг. на 17.05.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр. Габровос възложител „Протон ХК“ ООД /отг. на 29.05.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Доизграждане на улична канализация в гр. Сухиндол и пречиствателна станция за отпадъчни водис възложител Община Сухиндол /отг. на 31.05.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1, местност „Пихчана“, землище с. Добри дял, община Лясковец, област В. Търново, с цел изграждане на обект за селскостопанска продукция – рибно стопанствос възложител Кирил Киров /отг. на 04.06.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Монтиране на резервоар за съхранение на солна киселинас възложител „ЗХО“ ЕООД /отг. на 12.06.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.37, с площ от 1740 м²; 10447.154.38, с площ от 2564 м² (стари номера съответно 000222 и 000224, образувани от имот със стар номер 000147) и 10447.154.39, с площ от 2697 м² (стар номер 000148), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на шоурум, автосервиз, паркинг и жилищна сградас възложител „Европа 2007“ ЕООД /отг. на 02.07.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.32, 10447.154.34 и 10447.154.36, (стари номера 000227, 000229 и 000230), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на заведение за хранене и автомагазин“с възложител „ЕТ-НД 93 Недялко Димитров“ /отг. на 02.07.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен IIс възложител „ЕМКО“ ООД /отг. на 04.07.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 997.92 kWрс възложител „Захарни заводи“ АД /отг. на 04.07.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габровос възложител „Ковачев СК“ ЕООД /отг. на 16.07.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение „Позициониране на когенератор за производство на собствена пара и собствена  електроенергия на съществуваща производствена площадкас възложител „Е. Миролио“ ЕАД /отг. на 24.07.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 27190.14.124 по КККР на гр. Елена, с цел разделянето му на два нови имота и промяна предназначението на един от новообразуваните имоти „За безвредни производствени и складови дейностис възложител „Елина Велла“ ООД /отг. на 06.08.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделияс възложител „Лима“ ЕООД /отг. на 06.08.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в яз. „Сушишки баир“, с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховицас възложител „Лейк 2017“ ЕООД /отг. на 15.08.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на плодови соковес възложител „Голдз“ ЕООД /отг. на 16.08.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Инсталиране на машини и съоръжения за рециклиране и преработка на пластмаси в съществуващо хале, в имот с идентификатор 87120.38.59 по КККР на с. Яворец, община Габровос възложител „ЛМ Инсталации“ ЕООД /отг. на 21.08.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъцис възложител „Феникс Репластик“ ЕООД /отг. на 30.08.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенцис възложител „Света гора – Велико Търново“ ООД /отг. на 19.09.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Позициониране на котел за производство на собствена пара на съществуващата производствена площадкас възложител „Е. Миролио“ ЕАД /отг. на 20.09.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт и сеновал към фермас възложител Елена Кочева /отг. на 24.09.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XVIII и 1026 в кв. 19, ул. „Билка“ №17, гр. Плачковци, община Трявнас възложител „Братчеда“ ООД /отг. на 30.09.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци в сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10447.23.52 по КККР на гр. Велико Търновос възложител „Гармент БГ“ООД /отг. на 03.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на пет броя басейни за отглеждане и развъждане на риба, като разширение на пъстървово стопанство с. Къпиновос възложител „Аквапроджект“ ЕООД /отг. на 03.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия с номинална топлинна мощност до 50 MWс възложител „Свилоцел“ ЕАД /отг. на 04.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване обема на производство на предприятие за производство на нерафинирано растително масло, шрот, пелети и белени слънчогледови ядки, чрез монтаж на допълнителни съоръженияс възложител „Олива“ АД /отг. на 07.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Инвестиционен проект за промяна предназначението на част от съществуваща сграда в цех за преработване на меса от домашни копитни животни в УПИ V, в стр. кв. 18, по плана на село Ресен, община Велико Търновос възложител „Нугет“ ООД /отг. на 10.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Цех за преработка на животински мазнинис възложител  ЕТ „Стела-90-Гатьо Колев-Детелина Колева“/отг. на 11.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Рехабилитация на ВЕЦ „Сини вир“ с подмяна на хидрогенераторното оборудванес възложител „Райтър“ ООД /отг. на 14.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Рехабилитация на МВЕЦ „Леденик“ с подмяна на хидрогенераторното оборудванес възложител „Райтър“ ООД /отг. на 14.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост и реконструкция на част въздушна мрежа НН в землището на с. Средно село, община Златарица, област Велико Търновос възложител  „Електроразпределение Север“ АД/отг. на 21.10.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Рибна ферма за пъстърва – Мусина в УПИ (кв. 111) в с. Мусина, община Павликени, област Велико Търновос възложител  „Стормфиш“ ЕООД/отг. на 07.11.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на част от помещения за здравен пункт на завод „Първи май“ в малка работилница за месни продуктис възложител  „Сиконко Агрия“ АД/отг. на 07.11.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначение на съществуващо помещение в обект за екструдиране и сушене на зърнени продуктис възложител  „Сорте 76“ ООД/отг. на 11.11.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ с идентификатор 10447.514.130 по КККР на гр. Велико Търновос възложител  „Си Метал“ ЕООД/отг. на 14.11.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Инсталация за транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /биомаса/ в ТЕЦ при „Захрани заводи“ АД гр. Горна Оряховицас възложител „Захарни заводи“ АД /отг. на 22.11.2019 г./

 Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 100,8 kW върху покривната конструкция на производствена сграда и върху 2700 кв.м. от незастроена площ с мощност 300 kWс възложител „Станчо Колев“ ЕООД /отг. на 03.12.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Млекопреработвателно предприятиес възложител „Милк Асетс“ ЕООД /отг. на 26.11.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда във ферма за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет 3600 животнис възложител „Госи“ ЕООД /отг. на 04.12.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване с цел отреждане на поземлен имот с идентификатор 12615.351.17 „за безвредни производствени дейности“ с. Вълчовци, община Елена, област Велико Търново и инвестиционно предложение за „Изграждане на малък цех за производство на сурово-сушени деликатеси от месо“ с възложител „Извор – 63 Трухчеви“ ЕООД /отг. на 06.12.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на мандрас възложител Иван Стефанов /отг. на 10.12.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на Фотоволтаичен парк-2с възложител  „Свилоза” АД /отг. на 17.12.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Цех за дъбене на сурови кожис възложител  „Инима” ООД /отг. на 20.12.2019 г./

● Съобщение за инвестиционно предложение „Проект за ПУП – ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 44793.143.69 по КККР на гр. Лясковец и отреждането ú „за производствено складови нужди“, с цел изграждане на свинеферма, с капацитет до 350 майки с приплодите имс възложител  „Мултимес Фарм” АД /отг. на 23.12.2019 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015