1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за
сферата на дейност на РИОСВ – Велико Търново през 2024 г. и форматите, в които е достъпна

Списъкът е утвърден със Заповед № РД-51/07.02.2024 г. на директора на РИОСВ-Велико Търново.

1.Описание на правомощията на РИОСВ – Велико Търново и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на РИОСВ-Велико Търново и текстовете на издадените индивидуални и общи административни актове

Индивидуални административни актове

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Екологична оценка (EO)

 Оценка за съвместимост (ОС)

 Управление на отпадъците

Актове, издадени в изпълнение на правомощията на Директора на РИОСВ (списък по години)/формат pdf/

3. Описание на информационните масиви, наборите от данни и ресурсите, създавани и съхранявани от РИОСВ – Велико Търново

4.Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефона и работното време на звеното в РИОСВ, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на РИОСВ-Велико Търново

8. Информация за провеждани обществени поръчки

9. Човешки ресурси

10. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията

Последна актуализация: 07.02. 2024 г.

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му – неприложимо

Информационни масиви и ресурси, използвани от РИОСВ – Велико Търново (актуализира се своевременно/последна актуализация 23.01.2024 г.)

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015