1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за
сферата на дейност на РИОСВ – Велико Търново

Списъкът предоставя актуална информация за административната структура, както и форматите, в които информацията е достъпна. Той се актуализира на основание чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

1.Описание на правомощията на РИОСВ – Велико Търново и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на РИОСВ-Велико Търново и текстовете на издадените индивидуални и общи административни актове

Индивидуални административни актове

Оценка на въздействието върху околната среда

Екологична оценка

 Оценка за съвместимост

 Управление на отпадъците

Общи Актове, издадени в изпълнение на правомощията на Директора на РИОСВ

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация

4.Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефона и работното време на звеното в РИОСВ, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на РИОСВ-Велико Търново

8. Информация за провеждани обществени поръчки

9. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията

10. Човешки ресурси

11. Подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

12. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му – неприложимо

13. Информация по чл. 14, ал. 2, т.1-3 от ЗДОИ

14. Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Последна актуализация: декември 2020 г.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания