1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Работа при нас

ПРОТОКОЛ № 5/ 29.03.2024 г. за класиране на кандидатите за длъжността Началник на отдел в РИОСВ – Велико Търново, отдел „Превантивна дейност“ (02.04.2024 г.)

ПРОТОКОЛ № 3/ 27.03.2024 г. с резултатите от защитата на концепция на тема „Визия за оптимизиране на организацията и дейността на отдел „Превантивна дейност““ и общият резултат от писмената концепция и на нейната защита (27.03.2024 г.)

ПРОТОКОЛ № 2/22.03.2024 г. с резултатите от оценяването на писмена концепция на тема „Визия за оптимизиране на организацията и дейността на отдел „Превантивна дейност““ (22.03.2024 г.)

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел в административно звено: отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, РИОСВ – Велико Търново (05.03.2024 г.)

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Началник на отдел в РИОСВ-Велико Търново

 1. ДлъжностНачалник на отдел.

2. Административно звено – отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“.

3. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

3.1. Образователна степен – Бакалавър;

Област на висше образование/ Направление – Стопански, Правни, Природни или Технически науки.

3.2. Професионален опит – три години на ръководна длъжност или пет години в областта на опазване на околната среда и/или придобит ранг III младши.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Защита на концепция на тема „Визия за оптимизиране на организацията и дейността на отдел „Превантивна дейност““;

4.2. Интервю.

5. Кратко описание на длъжността:

Организира, планира, координира и контролира работата в отдел „Превантивна дейност“; Ръководи работата на експертите в отдела, като разпределя и контролира изпълнението на задачите; Определя приложимата процедура за постъпващите уведомления за Инвестиционни намерения в съответствие с действащото законодателство и носи отговорност за правилното процедиране; Организира и участва в проверки на обекти, подлежащи на контрол за спазване изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда; Отчита дейността на отдел „Превантивна дейност“ в съответствие с изискванията на Правилника за устройство и дейността  на РИОСВ и съответните дирекции на МОСВ; Въвежда механизми в отдела за предотвратяване на корупционни практики и случаи на “конфликт на интереси”; Води регистър за извършените проверки в отдела; Изготвя справки, отчети и информации за МОСВ, ИАОС, държавната администрация, фирми, граждани, НПО и др.; Познава и спазва всички вътрешни правила, политики, процедури, правилници и други, утвърдени от директора на инспекцията; Изготвяне на становища по проекти на нормативните актове в областта на околната среда.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

6. Необходими документи:

6.1. Кандидатите подават писмено заявление до директора на РИОСВ – Велико Търново за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

6.2. Към заявлението по т. 6.1 се прилагат:

6.2.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.2.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;

6.2.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.„Никола Габровски“ № 68, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа или по електронна поща на адрес: riosvt-vt@riosvt.org.

При подаване на необходимите документи по електронна поща следва заявлението по т. 6.1 и декларацията по т. 6.2.1 да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване на документите – 27.02.2024 година, 17:00 часа.

9. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

10. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.„Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

11. Индивидуална основна месечна заплата: Определя се в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Дата на публикуване: 15.02.2024 г.

***********************************************************

 

Протокол с класиране на кандидатите за длъжността Главен юрисконсулт в РИОСВ – Велико Търново (15.01.2024 г.)

Протокол с резултатите от проведен тест на 10.01.2024 г. за длъжността Главен юрисконсулт в РИОСВ – Велико Търново (10.01.2024 г.)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ при провеждане на конкурса за длъжността Главен юрисконсулт в РИОСВ – Велико Търново, дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ (08.01.2024 г.)

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в административно звено: РИОСВ – Велико Търново, дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ (22.12.2023 г.)

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен юрисконсулт в РИОСВ-Велико Търновo

1. ДлъжностГлавен юрисконсулт.

2. Административно звено – дирекция „Административни, финансови и правни дейности“.

3. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

3.1. Образователна степен – Магистър;

Област на висше образование/ Направление – Право.

3.2. Професионален опит – три години професионален опит в областта на правото и/или придобит ранг IV младши.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4.2. Интервю.

5. Кратко описание на длъжността:

Осигуряване на законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на РИОСВ и служителите на инспекцията; Осигуряване на процесуалното представителство на инспекцията; Изготвяне на проекти на договори и становища по законосъобразността на проекти на договори, по които страна е РИОСВ; Подготвяне и/или съгласуване на проекти на индивидуални административни актове; Изготвя и/или съгласуване на наказателни постановления и мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателните преписки, издавани от директора; Изготвяне на становища/отговори и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на РИОСВ, в т.ч. и по постъпили жалби, сигнали и предложения; Изготвяне на становища по проекти на нормативните актове в областта на околната среда.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

6. Необходими документи:

6.1. Кандидатите подават писмено заявление до директора на РИОСВ – Велико Търново за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

6.2. Към заявлението по т. 6.1 се прилагат:

6.2.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.2.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;

6.2.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 68, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа или по електронна поща на адрес: riosvt-vt@riosvt.org.

При подаване на необходимите документи по електронна поща следва заявлението по т. 6.1 и декларацията по т. 6.2.1 да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване на документите – 15.12.2023 година, 17:00 часа.

9. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

10. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат своевременно представяни на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

11. Индивидуална основна месечна заплата: Определя се в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

***********************************************************

Протокол  за класиране на кандидатите за длъжността Старши експерт в РИОСВ – Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Специализирани регистри“ (дата на публикуване 22.11.2023 г.)

Протокол с резултатите от проведен тест на 15.11.2023 г. за длъжността Старши експерт РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Специализирани регистри“ (дата на публикуване 15.11.2023 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за  длъжността Старши експерт РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Специализирани регистри“ (14.11.2023 г.)

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в административно звено: РИОСВ – Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Специализирани регистри“ (03.11.2023 г.)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново

 1. ДлъжностСтарши експерт.

2. Административно звено – дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Специализирани регистри“.

3. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

3.1. Образователна степен – Бакалавър;

Област на висше образование/ Направление– Социални, стопански и правни науки; Природни науки; Технически науки.

3.2. Професионален опит – една година професионален опит със специализирани програмни продукти и/или придобит ранг IV младши.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4.2. Интервю.

5. Кратко описание на длъжността:

Попълва, актуализира и вписва информация в Публичните регистри по чл.102 от ЗООС; Открива досие за инвестиционното предложение, плана или програмата след подписването на писмото, с което компетентния орган определя, че подлежат на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС; Оповестява на интернет страницата на инспекцията решенията, с които компетентния орган е преценил, че има вероятност плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху съответната защитена зона; Подпомага прекия ръководител по отношение на извършваната дейност в отдел „Превантивна дейност“.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

6. Необходими документи:

6.1. Кандидатите подават писмено заявление до директора на РИОСВ – Велико Търново за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

6.2. Към заявлението по т. 6.1 се прилагат:

6.2.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.2.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;

6.2.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 68, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа или по електронна поща на адрес: riosvt-vt@riosvt.org.

При подаване на необходимите документи по електронна поща следва заявлението по т. 6.1 и декларацията по т. 6.2.1 да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване на документите – 27.10.2023 година, 17:00 часа.

9. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

10. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат своевременно представяни на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

11. Индивидуална основна месечна заплата: Определя се в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

***********************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

ОБЯВЯВА

За заемане чрез преминаване в друга администрация на

длъжността Старши експерт в отдел „Контролна дейност“, направление „Опазване на водите“

Административна структура:

Регионална инспекция по околна среда и водите – Велико Търново

Звено: Отдел „Контролна дейност“

Област: Велико Търново

Община: Велико Търново

Населено място: гр.Велико Търново

Длъжност: Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд „Земеделие“

Професионално направление: Природни науки, Технически науки

Длъжностно ниво: Експертно ниво 6

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)

Мин. образователна степен: Бакалавър

Мин. професионален опит: 1 година

Ранг: IV младши

Мин. размер на основна заплата: 780 лв

Брой места: 1

Специфични изисквания за длъжността:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен – Бакалавър;

Професионална област – Природни науки, Технически науки;

Професионален опит – 1 (една) година;

Минимален ранг – IV младши;

Държавният служител да е назначен на пълно работно време;

Да е изтекъл едногодишен срок на изпитване.

 1. Специфични изисквания:

Познаване на законодателството в областта на опазване на водите;

Дигитална компетентност – познава и работи с MS Office, електронна поща и Internet приложения;

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва административно обслужване и осъществява контролни дейности, с цел подпомагане на директора на инспекцията за прилагане на държавната политика в областта на опазване на водите на територията на Великотърновска и Габровска области.

Място и срок за подаване на документи

Област: Велико Търново

Община: Велико Търново

Населено място: гр.Велико Търново

Адрес: бул.“Никола Габровски“ № 68

Административно звено: Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Дата на публикуване в Портала за работа в държавната администрация: 11.08.2023 г.

Срок за подаване на документи: 23.08.2023 г.

Електронна поща за подаване на документи: riosvt-vt@riosvt.org

Провеждане на събеседване с кандидатите: 25.08.2023 г. от 10,30 часа в Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 68.

Изисквани документи:

Необходими документи:

 1. Писмено заявление до директора на РИОСВ-Велико Търново за заемане на длъжността – свободен текст, с посочване на телефон, e-mail адрес и адрес за кореспонденция;
 2. Автобиография;
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг;
 5. Копие от документ за последното оценяване на изпълнението, ако служителят е назначен по реда на чл. 15 от Закона за държавния служител.

Лице за контакт

Имена:Елин Андреев

Телефон: 0885014446

Ел. поща: andreev_vt@riosvt.org

Дата на публикуване: 11.08.2023 г.

***********************************************************

Протокол за класиране на кандидатите за длъжността Старши експерт, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“, РИОСВ-Велико Търново /дата на публикуване 04.01.2023 г./

Протокол с резултатите от проведен тест на 20.12.2022 г. за длъжността Старши експерт РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ /дата на публикуване 20.12.2022 г./

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за  длъжността Старши експерт РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ (19.12.2022 г.)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ (12.12.2022 г.)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново

1.ДлъжностСтарши експерт

2. Административно звено – дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“.

3. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

          3.1. Образователна степен – Бакалавър;

Област на висше образование/ Направление– Аграрни науки/ Горско стопанство; Природни науки/ Биологически науки, Науки за земята; Стопански и правни науки/ Стопанско управление, Право.

3.2. Професионален опит – една година в областта на опазване на околната среда или в областта на контрол и/или стопанисване на горите и/или придобит ранг IV младши.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4.2. Интервю.

5. Кратко описание на длъжността:

Подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, свързани с неговата компетентност;

Изготвяне на анализи, доклади, отчети и обработка на документи във връзка с дейността на регионалната инспекция в областта на опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и зони;

Прилагане на изискванията на Закона за биологичното разнообразие по отношение на изграждането на Националната екологична мрежа на територията на инспекцията;

Съставя актове за установяване на нарушения по законите от екологичното законодателство, за което е упълномощен;

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

6. Необходими документи:

6.1. Кандидатите подават писмено заявление до директора на РИОСВ-Велико Търново за участие в конкурса съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

6.2. Към заявлението по т. 6.1 се прилагат:

6.2.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.2.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;

6.2.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 68, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа или по електронна поща на адрес: riosvt-vt@riosvt.org.

При подаване на необходимите документи по електронна поща следва заявлението по т. 6.1 и декларацията по т. 6.2.1 да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване на документите – 05.12.2022 година, 17:00 часа.

9. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

10. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат своевременно представяни на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“

11. Индивидуална основна месечна заплата: Определя се в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Дата на публикуване: 22.11.2022 г.

***********************************************************

Протокол за класиране на кандидатите за длъжността Старши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, РИОСВ-Велико Търново /дата на публикуване 21.11.2022 г./

Протокол с резултатите от проведен тест на 16.11.2022 г. за длъжността Старши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, РИОСВ-Велико Търново /дата на публикуване 16.11.2022 г./

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, РИОСВ-Велико Търново /дата на публикуване 07.11.2022 г./

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново

1. Длъжност – Старши експерт.

2. Административно звено – дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

3. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

3.1. Образователна степен – Бакалавър;

Професионална област/ Направление/ Квалификация – Социални, стопански и правни науки/ Икономика, Администрация; Природни науки.

3.2. Ранг – Четвърти младши;

3.3. Професионален опит – Една година.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4.2. Интервю.

5. Кратко описание на длъжността:

Подпомагане осъществяването на правомощията и задълженията на директора на РИОСВ и директора на дирекция АФПД;

Деловодното обслужване и външна и вътрешна куриерска дейност;

Административното обслужване на юридически и физически лица на принципа „едно гише“;

Работа с Информационната система за управление на документооборота и административните процеси(ИСУДАП) и модула за електронен обмен на документи(МЕОД);

Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до съответните звена в инспекцията;

Разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за предоставяне на заявената административната услуга;

Приема заявления, жалби, сигнали, протести, искания и предложения, като обслужва и линията „Зелен телефон“ в инспекцията;

Проверява пълнотата на документацията за всяка заявена административна услуга;

Дава информация за хода на работата по съответната административна услуга;

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

6. Необходими документи:

6.1. Кандидатите подават писмено заявление до директора на РИОСВ-Велико Търново за участие в конкурса съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

6.2. Към заявлението по т. 6.1 се прилагат:

6.2.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.2.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;

6.2.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 68, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа или по електронна поща на адрес: riosvt-vt@riosvt.org.

При подаване на необходимите документи по електронна поща следва заявлението по т. 6.1 и декларацията по т. 6.2.1 да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване за документите: Краен срок за подаване на документите – 31.10.2022 година, 17:00 часа.

9. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

10. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат своевременно представяни на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

11. Индивидуална основна месечна заплата: Определя се в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Дата на публикуване на обявата: 19.10.2022 г.

Обявата е публикувана в Административния регистър.

***************************************

Протокол за недопускане на кандидатите за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Контролна дейност“, направление „Опазване на водите“ /14.07.2022 г./

***************************************

Протокол за класиране на кандидатите за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ /12.07.2022 г./

***************************************

ПРОТОКОЛ с резултатите от проведен тест на 07.07.2022 година за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Контролна дейност“, направление „Опазване на водите“ /07.07.2022 г./

***************************************

ПРОТОКОЛ с резултатите от проведен тест на 07.07.2022 година за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ /07.07.2022 г./

***************************************

Система за определяне на резултатите за длъжността Старши експерт в административно звено: РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Контролна дейност“, направление „Опазване на водите“ /05.07.2022 г./

***************************************

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ /05.07.2022 г./

***************************************

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Контролна дейност“, направление „Опазване на водите“ /27.06.2022 г./

***************************************

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ /27.06.2022 г./

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Старши експерт в дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Контролна дейност“, направление „Опазване на водите“.

Дата на публикуване на обявата: 08.06.2022 г.

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Старши експерт в дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“.

Дата на публикуване на обявата: 08.06.2022 г.

***************************************

УВЕДОМЛЕНИЕ – Конкурсната процедура за длъжността Директор на дирекция в РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контролна и превантивна дейност“ е прекратена със Заповед на директора на инспекцията от 03.02.2022 г.

Дата на публикуване на уведомлението: 03.02.2022 г.

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на дирекция „Контролна и превантивна дейност“.

Дата на публикуване на обявата: 21.01.2022 г.

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново ОБЯВЯВА за заемане чрез преминаване в друга администрация на длъжността Главен експерт в отдел „Контролна дейност“

 ***************************************

Извлечение  от Протокол № 6/30.10.2018 г. за проведен конкурс  на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт, направление „Специализирани регистри“, отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“ /02.11.2018 г./

***************************************

Извлечение  от Протокол № 6/01.11.2018 г. за проведен конкурс на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт, дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ /02.11.2018 г./

***************************************

ПРОТОКОЛ с резултатите от проведен тест на 29.10.2018 година  за длъжността Юрисконсулт в административно звено РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ /29.10.2018 г./

***************************************

ПРОТОКОЛ с резултатите от проведен тест на 25.10.2018 година  за длъжността Старши експерт в направление „Специализирани регистри“ в административно звено РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Специализирани регистри“ /25.10.2018 г./

***************************************

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в направление „Специализирани регистри“  в административно звено РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“ /16.10.2018 г./

***************************************

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността Юрисконсулт в административно звено: РИОСВ-Велико Търново, дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ /16.10.2018 г./

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността Старши експерт в направление „Специализирани регистри“, отдел „Превантивна дейност“

 1. Длъжност – Старши експерт.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен – висше-бакалавър;
 • Област на образование – Социални, стопански и правни науки; Природни науки; Технически науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид) – една година професионален опит със специализирани софтуерни програми.

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони;
 • Компютърна грамотност, MS Office, Internet, познаване на софтуерни програми за сканиране на документи; Ползване на чужд език;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа, поради необходимост от бърза реакция и оперативност на изпълнението;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции.

3. Кратко описание на длъжността (функции): Попълва, актуализира и вписва информация в Публичните регистри по чл.102 от ЗООС; Открива досие за инвестиционното предложение, плана или програмата след подписването на писмото, с което компетентния орган определя, че подлежат на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС; Оповестява на интернет страницата на инспекцията решенията, с които компетентния орган е преценил, че има вероятност плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху съответната защитена зона; Подпомага прекия ръководител по отношение на извършваната дейност в отдел „Превантивна дейност“.

4. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

 5. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация, по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(продължителност и вид), който се изисква за длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

7. Срок за подаване за документите: Краен срок за подаване за документите – 09.10.2018 година, 17:00 часа.

8. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

9. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: http://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

10. Основна заплата за посочената длъжност: 720 (седемстотин и двадесет) лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Янтра днес“ на 27.09.2018г. бр.182

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността Юрисконсулт

 1. Длъжност – Юрисконсулт.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионална област – право;
 • Професионален опит – не се изисква;

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на законодателството в областта на опазването на околната среда;
 • Компютърна грамотност – MS Office, електронна поща и Internet приложения;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бърза реакция и оперативност на изпълнението;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции.

3. Кратко описание на длъжността: Отговаря за спазването и прилагането на действащото законодателство в областта на опазването на околната среда. Дава правни становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответните дейности в направленията. Представлява инспекцията пред правораздавателните органи в рамките на своите правомощия и осигурява нейната защита. Участва в разработването и дава становища по законосъобразността на вътрешните нормативни актове, наказателни постановления, инструкции и заповеди. Разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от съответните ръководители и служители. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

4. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

 5. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация, по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

7. Срок за подаване за документите: Краен срок за подаване за документите – 09.10.2018 година, 17:00 часа.

8. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

9. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: http://www.riosvt.org, , Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

10. Основна заплата за посочената длъжност: 650 /шестстотин и петдесет/ лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Янтра днес“ на 27.09.2018г. бр.182

***************************************

Протокол с резултатите от проведен тест на 14.08.2017 г. за длъжността Старши експерт в направление „Опазване на водите“, отдел „Контролна дейност“ /14.08.2017 г./

***************************************

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в направление„Опазване на водите“ /24.07.2017 г./

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността Старши експерт в направление „Опазване на водите“

 

1. Длъжност – Старши експерт.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 •  Образователно-квалификационна степен – висше-бакалавър;
 • Област на образование/професионални направления – Природни науки/Химически науки/химик; Технически науки/Химични технологии/инженер-химик, инженер-технолог;
 • Професионален опит(продължителност и вид) – една година в областта на опазване на околната среда.

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на законодателството в областта на опазване на водите и на околната среда;
 • Компютърна грамотност – MS Office, електронна поща и Internet приложения.

3. Кратко описание на длъжността (функции):

Извършва контрол на обекти в региона на инспекцията в съответствие с изискванията на Закона за водите и поднормативната уредба към него. Изготвя анализи, доклади и отчети за количествените и качествените характеристики на отпадъчните води и за резултатите от контрола на пречиствателните съоръжения. Поддържа база данни за извършения контрол и мониторинг, включително собствен мониторинг на титулярите на издадените разрешителни за зауствания на отпадъчни води..

4. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

5. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Към заявлението се прилагат:

 • Декларация, по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(продължителност и вид), който се изисква за длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

7. Срок за подаване за документите: Краен срок за подаване за документите – 17.07.2017 година, 17:00 часа.

8. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

9. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: https://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

10. Основна заплата за посочената длъжност: 690 (шестстотин и деветдесет) лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Янтра днес“ на 05.07.2017 г., бр.127

***************************************

 Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в направление„Опазване на водите“ /24.07.2017 г./

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

 ОБЯВЯВА

 За заемане чрез преминаване в друга администрация на

длъжността Старши експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“, отдел „Превантивна дейност“

 1. Длъжност – Старши експерт

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен – висше бакалавър;
 • Професионална област – Природни науки/ Биологически науки, Науки за земята/ Екология и/или опазване на околната среда; Горско стопанство;
 • Професионален опит(продължителност и вид) – една година в областта на опазване на околната среда и/или стопанисване на горите;

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на законодателството в областта на опазване и устойчиво ползване на биоразнообразието и свързаните с него защитени територии и зони;
 • Компютърна грамотност – MS Office, електронна поща и Internet приложения;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа, поради необходимост от бърза реакция, оперативност на изпълнението и постигане на поставените цели;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции.

3. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за заемане на длъжността. Към заявлението се прилагат:

 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(продължителност и вид), който се изисква за длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

4. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

5. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване за документите – 08.05.2017 година, 17:00 часа.

6. Списък на кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността и друга информация ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: https://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

7. Основна заплата за посочената длъжност: 670 (шестстотин и седемдесет) лева.

***************************************

Протокол с резултатите от проведен тест на 26.01.2017 г. за длъжността Старши експерт в направление „Специализирани регистри“, отдел „Превантивна дейност“ /26.01.2017 г./

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в направление„Специализирани регистри“, отдел „Превантивна дейност“ /17.01.2017 г./

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността Старши експерт в направление „Специализирани регистри“, отдел „Превантивна дейност“

 

1. Длъжност – Старши експерт.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен – висше-бакалавър;
 • Област на образование – Социални, стопански и правни науки; Природни науки; Технически науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид) – една година професионален опит със специализирани софтуерни програми.

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони;
 • Компютърна грамотност, MS Office, Internet, познаване на софтуерни програми за сканиране на документи; Ползване на чужд език;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа, поради необходимост от бърза реакция и оперативност на изпълнението;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 •  Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции

3. Кратко описание на длъжността (функции):

Попълва, актуализира и вписва информация в Публичните регистри по чл.102 от ЗООС; Открива досие за инвестиционното предложение, плана или програмата след подписването на писмото, с което компетентния орган определя, че подлежат на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС; Оповестява на интернет страницата на инспекцията решенията, с които компетентния орган е преценил, че има вероятност плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху съответната защитена зона; Подпомага прекия ръководител по отношение на извършваната дейност в отдел „Превантивна дейност“.

4. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

 5. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация, по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(продължителност и вид), който се изисква за длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

7. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване за документите – 10.01.2017 година, 17:00 часа.

8. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

9. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: https://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

10. Основна заплата за посочената длъжност: 630(шестстотин и тридесет) лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Труд“ на 30.12.2016 г. и на сайта на РИОСВ на същата дата – 30.12.2016 г.

 

Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ /19.12.2016 г./

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“

***************************************

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността Старши експерт в направление

„Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“

 

1. Длъжност – Старши експерт.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен – висше-бакалавър;
 • Област на образование/професионални направления – Природни науки/ Химически науки, Науки за земята/ химик, екология и/или опазване на околната среда, Технически науки/ Химични технологии/ инженер-химик;
 • Професионален опит(продължителност и вид) – една година в областта на опазване на околната среда.

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на законодателството в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух и на околната среда;
 • Компютърна грамотност – MS Office, електронна поща и Internet приложения;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа, поради необходимост от бърза реакция и оперативност на изпълнението;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции.

3. Кратко описание на длъжността (функции):

Извършва контрол на обекти в региона на инспекцията в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него. Ежедневно въвеждане, обработване и предаване на данни за състоянието на атмосферния въздух. Изготвяне на справки от системите за автоматично измерване качеството на атмосферния въздух. Извършва контрол на общините за спазване изпълнението на мерките, заложени в програмите за качество на атмосферния въздух.

4. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

5. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Към заявлението се прилагат:

 • Декларация, по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(продължителност и вид), който се изисква за длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

7. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване за документите – 30.11.2016 година, 17:00 часа.

8. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

9. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: https://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

10. Основна заплата за посочената длъжност: 630(шестстотин и тридесет) лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Янтра днес“ на 17.11.2016 г., бр.218

Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“

Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността Старши експерт в направление „Опазване на водите“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Старши експерт в направление „Опазване на водите“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за длъжността Старши експерт в направление „Опазване на водите“

 

1. Длъжност – Старши експерт в направление „Опазване на водите“.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователна степен – висше бакалавър;
 • Професионална област – Природни науки/Химически науки/химик; Технически науки/Химични технологии/инженер-химик, инженер-технолог;
 • Професионален опит – една година в областта на опазване на околната среда;

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на законодателството в областта на водите и на околната среда;
 • Компютърна грамотност – MS Office, електронна поща и Internet приложения;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бърза реакция и оперативност на изпълнението;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции.

3. Кратко описание на длъжността:

Извършва контрол на обекти за изпълнение на условията в разрешителните за зауствания на отпадъчни води. Изготвя анализи, доклади и отчети за количествените и качествените характеристики на отпадъчните води и за резултатите от контрола на пречиствателните съоръжения на територията на Великотърновска и Габровска области. Поддържа база данни за извършения контрол и мониторинг, включително собствен мониторинг на титулярите на издадените разрешителни за зауствания на отпадъчни води.

4. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

 5. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация, по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

7. Срок за подаване за документите: Краен срок за подаване за документите – 21.03.2016 година, 17:00 часа.

8. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

9. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: https://www.riosvt.org

10. Основна заплата за посочената длъжност: 600 /шестстотин/ лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Янтра Днес“ на 9 март 2016 г. бр. 46 и на сайта на РИОСВ на същата дата – 09.03.2016 г.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“

1. Длъжност – Старши експерт.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователна степен – висше бакалавър;
 • Професионална област – Природни науки /Химически науки, Науки за земята/ химик, екология и/или опазване на околната среда; Технически науки/Химични технологии/ инженер-химик;
 • Професионален опит – една година в областта на опазване на околната среда;

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на законодателството в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух и на околната среда;
 • Компютърна грамотност – MS Office, електронна поща и Internet приложения;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бърза реакция и оперативност на изпълнението;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции.

3. Кратко описание на длъжността:

Извършва контрол на обекти в региона на инспекцията в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него. Ежедневно въвеждане, обработване и предаване на данни за състоянието на атмосферния въздух. Изготвяне на справки от системите за автоматично измерване качеството на атмосферния въздух.

Извършва контрол на общините за спазване изпълнението на мерките, заложени в програмите за качество на атмосферния въздух.

4. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

 5. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.„Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

7. Срок за подаване за документите: Краен срок за подаване за документите – 21.03.2016 година, 17:00 часа.

8. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

9. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: https://www.riosvt.org

10. Основна заплата за посочената длъжност: 570 /петстотин и седемдесет/ лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Янтра Днес“ на 9 март 2016 г. бр.46 и на сайта на РИОСВ на същата дата – 09.03.2016 г.

1. Длъжност – Началник отдел „Превантивна дейност“.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Област на образование/професионални направления – Стопански, Правни, Природни или Технически науки;
 • Професионален опит(продължителност и вид) – 4(четири) години на ръководна длъжност и/или 5(пет) години в областта на опазване на околната среда и придобит ранг ІІІ младши.

2.2. Специфични изисквания:

 • Познаване на Закона за опазване на околната среда и поднормативната уредба към него;
 • Компютърна грамотност – MS Office, електронна поща и Internet приложения;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа и работата на служителите в отдела, поради необходимост от бърза реакция, оперативност на изпълнението и постигане на поставените цели;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Способност за аргументирано отстояване на професионални позиции.

 

3. Конкурса се провежда за назначаване по заместване на държавен служител, който е избран за орган по чл.19, ал.4 от Закона за администрацията.

4. Кратко описание на длъжността (функции):

Определя приложимите процедури по реда на Глава шеста от ЗООС. Отговаря за спазването и прилагането в срок на процедурите по реда на Глава шеста от ЗООС и поднормативната уредба към него. Дава становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответните процедури по ЕО, ОВОС и ОС. Прилага процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда ( ОВОС). Извършва контрол за изпълнение на условията и мерките, посочени в решенията по ОВОС и  становищата по ЕО. Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира работата на непосредствено подчинените му служители. Носи отговорност за изпълнението на задачите от отдела пред директора на инспекцията. Отчита постигането на целите на отдела. Разяснява прилагането на нормативните актове, свързани с работата в отдела, при поискване от съответните ръководители и служители. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

5. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.

6. Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Към заявлението се прилагат:

 • Декларация, по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(продължителност и вид), който се изисква за длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68, стая 110 – Деловодство, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

8. Срок за подаване за документите:

Краен срок за подаване за документите – 19.05.2015 година, 17:00 часа.

9. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

10. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ №68 и на интернет страницата на РИОСВ: https://www.riosvt.org, Раздел „РАБОТА ПРИ НАС“.

11. Основна заплата за посочената длъжност: 800(осемстотин) лева.

Обявлението е публикувано във вестник „Янтра днес“ на 08.05.2015г. бр.85Продължи четенето -> Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Началник отдел „Превантивна дейност“

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015