1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Януари 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 100,8 kW върху покривната конструкция на производствена сграда и върху 2700 кв.м. от незастроена площ с мощност 300 kW“, с възложител „Станчо Колев“ ЕООД  /20.01.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ с идентификатор 10447.514.130 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „Си Метал“ ЕООД  /20.01.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /биомаса/ в ТЕЦ при „Захрани заводи“ АД гр. Горна Оряховица“, с възложител „Захарни заводи“ АД  /20.01.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт и сеновал към ферма“, с възложител Елена  Кочева /23.01.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Инвестиционен проект за промяна предназначението на част от съществуваща сграда в цех за преработване на меса от домашни копитни животни в УПИ V, в стр. кв. 18, по плана на село Ресен, община Велико Търново“, с възложител  „Нугет“ ООД /30.01.2020/
 •  Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Млекопреработвателно предприятие“, с възложител  „Милк Асетс“ ЕООД /31.01.2020/

Февруари 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение Позициониране на котел за производство на собствена пара на съществуващата производствена площадка, с възложител „Е.Миролио“ ЕАД /05.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на малък цех за производство на сурово-сушени деликатеси от месо, с възложител „Извор – 63 Трухчеви“ ЕООД /10.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Цех за преработка на плодове и зеленчуци, с възложител „Ставрак 2015“ ООД /21.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда във ферма за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет 3600 животни, с възложител „Госи“ ЕООД /21.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия с номинална топлинна мощност до 50 MW, с възложител „Свилоцел“ ЕАД /21.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на газоразпределителна мрежа, както следва:Подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175  до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”
  Подобект: „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”, с възложител „Тецеко“ ЕООД /28.02.2020/

Март 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, с възложител „Феникс Репластик“  ЕООД /11.03.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на недействащо рибовъдно стопанство за отглеждане на риби с висок пазарен потенциал в язовир, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51295.262.5 по КК и КР в землището с. Недан, община Павликени, с възложител „Роял Ленд“  ЕООД /16.03.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов, с възложител „Дизмат“  ЕООД /19.03.2020/
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания