1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Януари 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 100,8 kW върху покривната конструкция на производствена сграда и върху 2700 кв.м. от незастроена площ с мощност 300 kW“, с възложител „Станчо Колев“ ЕООД  /20.01.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ с идентификатор 10447.514.130 по КККР на гр. Велико Търново“, с възложител „Си Метал“ ЕООД  /20.01.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /биомаса/ в ТЕЦ при „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица“, с възложител „Захарни заводи“ АД  /20.01.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт и сеновал към ферма“, с възложител Елена  Кочева /23.01.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Инвестиционен проект за промяна предназначението на част от съществуваща сграда в цех за преработване на меса от домашни копитни животни в УПИ V, в стр. кв. 18, по плана на село Ресен, община Велико Търново“, с възложител  „Нугет“ ООД /30.01.2020/
 •  Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Млекопреработвателно предприятие“, с възложител  „Милк Асетс“ ЕООД /31.01.2020/

Февруари 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение Позициониране на котел за производство на собствена пара на съществуващата производствена площадка, с възложител „Е.Миролио“ ЕАД /05.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на малък цех за производство на сурово-сушени деликатеси от месо, с възложител „Извор – 63 Трухчеви“ ЕООД /10.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Цех за преработка на плодове и зеленчуци, с възложител „Ставрак 2015“ ООД /21.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–10-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда във ферма за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет 3600 животни, с възложител „Госи“ ЕООД /21.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–11-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия с номинална топлинна мощност до 50 MW, с възложител „Свилоцел“ ЕАД /21.02.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–12-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на газоразпределителна мрежа, както следва:Подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175  до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”
  Подобект: „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”, с възложител „Тецеко“ ЕООД /28.02.2020/

Март 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–13-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, с възложител „Феникс Репластик“  ЕООД /11.03.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–14-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на недействащо рибовъдно стопанство за отглеждане на риби с висок пазарен потенциал в язовир, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51295.262.5 по КК и КР в землището с. Недан, община Павликени, с възложител „Роял Ленд“  ЕООД /16.03.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–15-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов, с възложител „Дизмат“  ЕООД /19.03.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–16-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XXV 590, 591, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец, с възложител „Босса-Ауто“  ЕООД /27.03.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–17-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща кравеферма със 190 броя едри преживни животни, с възложител „ЧЕХ & П“  ЕООД /31.03.2020/

Април 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–18-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир „Влашки дол“, разположен в землището на гр. Златарица, ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, с възложител „Посейдон 73“  ООД /02.04.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–19-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра, с възложител Иван Стефанов /06.04.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–20-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Цех за преработка на животински мазнини, с възложител  ЕТ „Стела 90-Гатьо Колев-Детелина Колева“/14.04.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–21-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Смилане и смесване на пластмасови и текстилни отпадъци, с възложител  „Грийн Биотех“ ООД/15.04.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–22-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на помощно стопанство с рибарници „Попенец“ в землището на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, с възложител  „Аркус–Строй“ ЕАД/23.04.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–23-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци, с възложител  „Света гора-Велико Търново“ ООД /27.04.2020/

Май 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–24-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Строителство и експлоатация на животновъдна сграда – „Краварник“ в поземлен имот с идентификатор 58918.190.9, местност „Могилките“, землище с. Пчелище, община Велико Търново, с възложител  Красимир Костадинов /11.05.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–25-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на производствената  дейност, и въвеждане в експлоатация на нова производствена линия за снаредяване и асемблиране на патрони с различни калибри (7,62 мм/39 мм, 7,62 мм/54 мм,  12,7 мм/99 мм и 12,9/108 мм) за стрелково оръжие, с възложител  „Експал България“ АД /14.05.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–26-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда, с възложител  „Булбиокем“ ЕООД /22.05.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–27-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на мрежова покривна фотоволтаична централа от 30 КWp, свързана към мрежата на електроразпределителното дружество, с цел производство и продажба на електрическа енергия по фиксирана преференциална цена с договор за изкупуване, с възложител  „Яневи Мениджмънт Консулт“ ЕООД /22.05.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–28-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 3551 kWр, с възложител  „Захарни заводи“ АД /29.05.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–29-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на Фотоволтаичен парк-2, с възложител  „Свилоза“ АД /29.05.2020/

Юни 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–30-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на част от помещения за здравен пункт на завод „Първи май“ в малка работилница за месни продукти, с възложител  „Сиконко Агрия“ АД /16.06.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–31-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти(СЖП)“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 07363.57.320 по КК и КР на с. Българско Сливово, общ. Свищов, с възложител  „Биляна“ ООД /16.06.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–32-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Главен разпределителен газопровод Ф250 извън урбанизираната територия за газоснабдяване на гр.Свищов, ЕКАТТЕ 65766, общ.Свищов, обл. Велико Търново“, с възложител „Тецеко“ ЕООД /16.06.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–33-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 30962.110.2 по КККР на гр. Златарица“, с възложител „Ел Зет Варна“ ЕООД /16.06.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–34-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на дейностите на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с добавяне на дейности по съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /ОО/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и други производствени и битови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 16359.511.3 по КК и КР на гр. Горна Оряховица“, с възложител „Ековалент“ ЕООД /16.06.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–35-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Поставяне на контейнери за събиране и обособяване на площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия на територията на гр. Габрово и обособяване на две площадки за съхранение и третиране на този вид отпадъци, съответно на ул. „Индустриална“ №44 и ул. „Орловска“ №154 в гр. Габрово“, с възложител „Хедуей Интернешънъл“ ЕООД /17.06.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–36-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали“, с възложител „Бесткон“ ООД /23.06.2020/

Юли 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–37-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски земи в землището на с. Градница, общ. Севлиево“, с възложител „Извора – М“ ЕООД /09.07.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–38-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни отпадъци в складови помещения, находящи се в УПИ XIII и УПИ XV, кв. 44 по плана на Източна помишлена зона, гр. Горна Оряховица“, с възложител „Микс Текстил“ ЕООД /15.07.2020/

Август 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–39-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на помещения в производствена сграда на Завод за бутилиране за котелно и абонатна станция“, с възложител „Куадрант Бевъриджис“ АД  /05.08.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–40-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Разширение и преустройство на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“, с възложител „Геран 99“ ЕООД  /05.08.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–41-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за мини мандра с местоположение в с. Джулюница, община Лясковец“, с възложител ЗП Симеон Захариев /21.08.2020/

Септември 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–42-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Монтаж на парогенератор за нуждите на съществуващ фуражен завод“, с възложител „Мар-Крафт“ ООД /04.09.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–42-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Садково рибовъдно стопанство за аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ с идентификатор 21628.226.15 по КК и КР на с. Добромирка, Община Севлиево, област Габрово“, с възложител „Стормфиш“ЕООД /14.09.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–43-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местност „Манастирски трап“ по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“,  с възложител Община Свищов /23.09.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–44-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци“ с местоположение поземлен имот (ПИ) №07363.82.1 в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов,  с възложител Община Свищов /23.09.2020/

Октомври 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–45-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Преустройство и разширяване на съществуващата сграда в ПИ с идентификатор 30962.110.5 КК и КР на гр. Златарица и монтиране на инсталация за регенериране на белилна пръст“,  с възложител “ Стройконсулт“ ЕООД /28.10.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–46-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ гр. Стражица в ПИ с идентификатор 69633.605.7 по КК и КР, гр. Стражица“,  с възложител Община Стражица /28.10.2020/

Ноември 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–47-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 10447.154.32, 10447.154.34 и 10447.154.36, (стари номера 000227, 000229 и 000230), находящи се в горска територия – местността „Трошана“, в землището на гр. Велико Търново, с цел изграждане на заведение за хранене и автомагазин“,  с възложител ЕТ„НД-93-Недялко Димитров“ /06.11.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–48-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на контролно изпитателна станция за тестове  на патрони с различни калибри (7,62 мм/39 мм, 7,62 мм/54 мм,  12,7 мм/99 мм и 12,9/108 мм) за стрелково оръжие“, ,  с възложител „Експал България“ ЕООД /13.11.2020/

Декември 2020

 • Съобщение за издадено Решение ВТ–49-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на осем броя жилищни сгради“ и Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с идентификатор 83586.45.10, местонст „ВАБАИР“, замлище с. Шемшево, община Велико Търново“,  с възложител г-н Марин Пушкаров /03.12.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–50-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци и оползотворяването им чрез обратен насип в поземлен имот с идентификатор 55052.332.310 по КК и КР на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново“ ,  с възложител Община Павликени /03.12.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–51-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за прахово боядисване в УПИ XXIV, кв. 69 по плана на гр. Велико Търново“ ,  с възложител „ВАЛДА 90“ ООД /04.12.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–52-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Включване на слънчогледови пелети и пелети от слама като гориво за котел ПТ-10, намиращ се на площадката на „Топлофикация ВТ“ АД“ ,  с възложител Топлофикация ВТ“ АД, Велико Търново /04.12.2020/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–53-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на съществуващо производствено помещение като леярна за леене на дребногабаритни магнезиеви детайли”, с местоположение – имот с идентификатор 65927.501.2774.8 по КККР на гр. Севлиево, с възложител  „Канеппеле интернешънъл груп България“ ООД, гр. Севлиево /08.12.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–54-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животни“ в имоти №№229003, 229004, 229005, 229006, 229007, 229008, 229009, 229011, 229012, 229013, 229014 и 229015 в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, с възложител  „АКТИВ ФАРМ“ ЕООД /09.12.2020 г./
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–55-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Разширяване дейността на къща за гости и ферма за животни, чрез изграждане на кланичен пункт с кът за транжиране на собствена продукция в ПИ 288001, находящ се в махала Троенци, с. Табашка, община Севлиево”, с възложител  Радослав Пеев /23.12.2020 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015