1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за Решение по ОВОС №ВТ-1-1/2018 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот №160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, област Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки“, с възложител: „МАР-КРАФТ“ ООД, гр. София /22.10.2018 г./
  • Съобщение за Решение по ОВОС №ВТ-2-1/2018 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери в имот с № 332034 в землището на гр. Павликени, ЕКАТТЕ 55052, общ. Павликени, обл. Велико Търново“, с възложител: „Дима Чикън“ ООД, гр. Добрич /19.10.2018 г./     
  •   Съобщение за Решение по ОВОС №ВТ-3-1/2018 г. за инвестиционно предложение Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097 по КВС на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов, с възложител: Община Свищов /03.12.2018 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015