1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Тази сутрин, в 5.20 ч. е постъпил сигнал от дежурния при ОД на МВР – Велико Търново за самокатастрофирал товарен автомобил край гр. Дебелец, в резултат на което е получен разлив на минерално масло.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново са на мястото на инцидента. Установено е, че има разлив на масло само по пътното платно. Количествата на превозваното и разлято масло все още се уточняват. В момента се извършва разтоварване на еднотоновите пластмасови кубчета, мястото на разлива се опесъчава.

Инцидентът е станал на около 300 м. от река Белица, но няма опасност от замърсяване на намиращите се в близост сухо дере и реката.

През февруари 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 73 проверки на 62 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 37 са планирани проверки и 36 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 17 предписания.

През периода са съставени осем акта за установени административни нарушения. Четири от тях са по Закона за управление на отпадъците за нерегламентирана дейност с отпадъци (без разрешително), за неводене на документация и отчетност, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Съставен  е акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух. За нарушение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси е съставен акт на дружество по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Съставени са актове на две юридически лица за ползване на воден обект без необходимото за това основание по Закона за водите и за неизпълнение на дадено предписание по Закона за опазване на околната среда.

Издадено е едно наказателно постановление на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух на стойност 2000 лв.

Има още

За седемнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обяви Конкурса за литературно творчество на името на Мими Праматарова за 2023 г. – първия директор на Национален парк „Рила” и най-ярката личност в областта на природозащитата в България.

Инициативата е насочена към стимулиране на творчеството, посветено на природозащитата в различни области. Ежегодно конкурсът се обявява за ученици от средните училища в жанровете стих, стихотворение, разказ, есе и се провежда съвместно с Дирекцията на Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс”.

Темата тази година – „Мечтите на дивите цветя“ – е предложена с въпросите: Могат ли дивите цветя да мечтаят? Имат ли своя история, приятели, семейство? Знаят ли защо са на този свят и умеят ли да обичат? Могат ли да говорят? Кога се раждат и умират ли някога? Като са диви и никой не се е погрижил да промени цвета им или да ги направи по-големи, красиви ли са? В какво е тяхната красота? А ние, хората, разбираме ли техния език? Как научаваме за техните мечти? Много въпроси с очакване за отговори от юношите на България, които обичат дивата природа.

Срокът за представяне на литературните творби е 10 май 2023 г.

Има още

Регионални срещи по проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ ще се проведат на 06 и 07 март в Габрово и Велико Търново.

Тема на срещите е „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на плановете за управление на Натура 2000“. За участие са поканени представители на общински администрации, държавни институции, браншови организации, неправителствения сектор. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво, мерки, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД), както и връзката между мерките на НРПД и плановете за управление.

Организаторите отправят покана за включване в регионалните събития, чрез заявяване на участие на тел.: 02 944 51 09 или на имейл: registrations@dicon-bg.com

Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща с представители на местната власт, областните администрации, областните пътни управления и Басейнова дирекция – Плевен за обсъждане на въпроси, свързани с образуването и почистването на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци.

Целта на срещата бе да се планира почистването на населените места в най-кратки срокове и да се предвидят мерки за ефективно предотвратяване на последващо замърсяване.

Експерти на РИОСВ разясниха разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, с които са вменени задължения на кметовете на общини по поддържане на чистотата на населените места и общинската пътна мрежа, както и задължения на собствениците на пътища в лицето на областните пътни управления.

От страна на общините беше споделена практиката по отношение на образуваните замърсени терени, трудностите, които се срещат при почистването им, както и недопускане на нови замърсявания, и прилаганите мерки до момента. Бяха обменени добри практики, свързани с управлението на битовите и строителни отпадъци на местно ниво. Бяха споделени констатациите и положителните резултати при осигуряване на достатъчен брой и видове за разделно предаване на отпадъци от населението, което води до намаляване на депонираните отпадъци. Участниците се обединиха около становището, че е необходима цялостна промяна в нагласите на обществото за изхвърляне на отпадъци само на определените за целта места.

РИОСВ напомни за даденото предписание, според което в периода 01.03.2023 г. – 31.07.2023 г. общините трябва да почистят идентифицираните замърсени терени. Последващият контрол от страна на инспекцията ще установи изпълнението, като при констатиране на неизпълнение ще бъдат налагани глоби и санкции на кметове и кметски наместници.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания