1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Шест сигнала за щъркели в безпомощно състояние са регистрирани  от началото на август в РИОСВ-Велико Търново. Всички са за млади екземпляри от вида Бял щъркел.

Птиците, които са намерени в селата Ресен, Поликраище и Гарван нямат установени травми и счупвания, но не са могли да летят. Щъркелът от с. Велковци, община Габрово е бил със счупено крило, от с. Алеково, общ. Свищов с липсващи пръсти на единия крак, а от с. Джулюница, общ. Лясковец – със стара травма на едното крило, но в добро общо състояние.

Всички шест щъркелa са изпратени в Спасителния център в Стара Загора  за лечение и последващи грижи.

РИОСВ – Велико Търново провери сигнал за обгазяване в района на западната промишлена зона в града още в деня на постъпване – 2 август. Инспектирани бяха 5 обекта, вероятни източници на емисии в района. Единственият работещ организиран източник на емисии в атмосферния въздух е комин от котел на дърва към сушилня за дървен материал. Котелът е с топлинна мощност 75 kW. За горивни източници (котли), които са с топлинна мощност под 0,5 MW регионалната инспекция няма компетенции да извършва контрол по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него. При огледа около котелното помещение не бяха установени отпадъци, а само дървени изрезки за горене.

През юли РИОСВ провери пет сигнала за неприятни миризми и замърсяване на въздуха в Габрово и Велико Търново.

Има още

Анализите на взетите на 5 юли т.г. от яз. „Добри дял“ водни проби и вливащото се в него  дере, по сигнал за зелено оцветяване на водата в определени крайбрежни участъци, не показаха замърсяване на язовира и дерето.

Изследваните на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата в язовира съответстват на добро състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. За изследваните две водни проби от вливащото се в язовира дере, получените резултати за рН съответстват на добро състояние, а резултатите за разтворен кислород и електропроводимост – на умерено състояние на водния обект.

Резултатите от изпитванията на пробите за съдържание на металите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), никел, цинк, кадмий и мед, са по-ниски от допустимите стойности, регламентирани в Приложение № 7 към чл.12, ал.4 на Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води и Приложение №2 към чл.2, ал.1  на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

Има още

На 05.07.2018 г. експерти от РИОСВ-В.Търново и представители на БДДР – Плевен и Регионална лаборатория (РЛ) – Велико Търново извършиха проверка във връзка с получен сигнал за наблюдавано оцветяване на водата в крайбрежни участъци на язовир „Добри дял“, община Лясковец. При огледа на язовира и вливащото се в него дере Брода не беше установено наличие на мъртва риба, а зелено оцветяване на водата в отделни участъци на язовира.

За изясняване характера и степента на вероятно замърсяване на водния обект от представител на РЛ – Велико Търново са взети четири водни проби за изследване: 1 от яз. „Добри дял“, 2 от дере Брода и 1 от отпадъчните води, зауствани в дере Брода от производствено предприятие в района. Те ще се изследват по показателите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), живак, никел, цинк, кадмий, мед, цианиди, нефтопродукти.

На място водите на язовира и дерето са изследвани по показателите: рН, разтворен кислород и електропроводимост. Получените резултати съответстват на добро и умерено състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Пълните резултати от анализите на взетите водни проби ще бъдат готови след няколко дни.

Поводът за срещите е отбелязването на Деня на река Дунав – 29 юни. Днес предстои посещение на деца от лятна занималня „Алианс“, а следващата седмица – на занималня „Интелекти“. Децата ще получат информация за река Дунав, нейното международно значение, състоянието ѝ и мерки за нейното опазване. Ще бъдат представени характерни видове птици и местообитания в речния басейн.

Традиционно, РИОСВ организира инициативи с ученици от Свищов – пленер,  посещение на ГПСОВ – Свищов, вземане на проби и анализ на водата от Дунав, а тази година ще представи темата и пред деца от Велико Търново.

За първи път Деня на река Дунав се отбелязва на 29 юни 2004 г. по инициатива на Международната комисия за защита на река Дунав. Тогава се отбелязва и 10-годишнината от подписването на Конвенцията за защита на река Дунав от всички страни в басейна на река Дунав. Тази година ще премине под надслов “Бъди активен за по-здрав Дунав!”

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания