1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През октомври 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 112 проверки на 105 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 85 са планови проверки и 27 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 17 предписания. През периода e съставен един акт за установяване на административно нарушение на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Бургас за неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително № 570-Н0-И0-А0/2018 г. Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 6 300 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5263,38 лв. От получените суми 4210,71 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (1600 лв.) и Община Свищов (1600 лв.).

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през отчетния период са планови проверки по компоненти и фактори на околната среда и проверки по сигнали и жалби.

Има още

В рамките на месец, считано от 18 октомври, Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново се ръководи от инж. Цонка Христова. За същия период, инж. Мая Радева ще управлява инспекцията в Русе. Прилагането на принципа на временна ротация на ръководните кадри е с цел обмяна на опит и добри практики в прилагането на екологичното законодателство.

Българска гърлица (Limonium bulgaricum Ancev)

През септември, експерти на РИОСВ-Велико Търново извършиха проверки на 32 вековни дървета, 9 защитени територии и 3 дървета, за които са постъпили предложения да бъдат обявени за защитени.

Проверени са вековни дървета от вида Бял бор и Черен бор в землището на с. Тодювци, общ. Елена, Зимен дъб (с. Каменари и с. Беброво, общ. Елена, с. Горски Долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, с. Вонеща вода, общ. Велико Търново, Цер (с. Руховци и с. Беброво общ. Елена, с. Драганово, общ. Горна Оряховица), Дървовидна (турска) леска в землището на гр. Елена, Обикновен (летен) дъб (с. Драганово, общ. Горна Оряховица и  с. Вонеща вода, общ. Велико Търново). По-голяма част от дърветата са в добро общо състояние. 14 дървета в землището на с. Тодювци са напълно изсъхнали и ще бъде предложено техния статут на защита да бъде премахнат и да бъдат заличени от Регистъра на вековните дървета в България.

В РИОСВ-Велико Търново са постъпили 3 предложения за обявяване на вековни дървета за защитени – две дървета от вида Благун в с. Мийковци, общ. Елена и Сребролистна липа в с. Царски извор, общ. Стражица. След извършените проверки е установено, че две от дърветата Благун и Сребролистна липа са в добро състояние и може да се направи предложение за обявяването им по реда на глава пета от Закона за биологичното разнообразие. Вторият Благун не е в добро състояние. Същото има голяма хралупа в стъблото и много изсъхнали и начупени клони.

До момента, на територията на двете области Велико Търново и Габрово са обявени 119 защитени вековни дървета, обединени като 87 обекта.

Проверени са защитени територии в общините Свищов, Севлиево и Елена.

Има още

През септември 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 139 проверки на 130 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 100 са планови проверки и 39 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 7 предписания.

През периода са съставени 2 акта – за установено административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и за неизпълнение на дадени предписания по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 12 000 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 6245,10 лв. От получените суми 4996,075 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (1600 лв.), Община Свищов (1600 лв.) и Община Горна Оряховица (1106 лв.).

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през отчетния период са планови проверки на защитени вековни дървета и на защитени територии, на условия в издадени решения по процедури по ОВОС, ЕО и ОС, по компоненти и фактори на околната среда и по сигнали и жалби.

Има още

МОСВ подкрепя дейностите на Министерство на младежта и спорта (ММС), посветени на Европейската година на младежта 2022 и като партньор съдейства за популяризиране на младежките доброволчески инициативи.

Една от дейностите, които ММС осъществява, е изготвяне и публикуване на Бяла книга за младежко доброволчество. Целта на Бялата книга е да популяризира доброволчеството сред младите хора и ползата от доброволчески дейности за младите, обществото и страната. В тази връзка ММС е изготвило покана за номиниране на доброволчески инициативи, които да бъдат включени в книгата и формуляр за номинация.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на номинациите.

Крайният срок за номиниране е 10 октомври 2022 г.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания