1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на река Янтра при с. Върбица, общ. Горна Оряховица. При извършения оглед е констатирано измиране на риба основно в застоялите места с големи макрофитни обраствания в участъка от река Янтра до моста за с. Върбица.

В обследвания участък на река Янтра се наблюдава маловодие, ниска скорост на движение на водата и голямо количество водорасли. По време на проверката от Рeгионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени стойности на показателите: рН – 8,33, разтворен кислород – 10,74 мг О2/л, наситеност с кислород – 138 %, температура – 30,8 оС и електропроводимост – 527 µS/см.

Река Янтра след гр. Долна Оряховица е класифицирана като равнинен тип река R7 от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плавен.

Измерените стойности на показателите рН и електропроводимост съответстват на добро състояние на реката съгласно Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Високата наситеност с кислород (над 100%) на водата е в резултат на продуцирането му през деня при процеса на фотосинтеза от водораслите в участъка.

Има още

През юни от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 134 проверки на 124 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. 16 от тях са проверени комплексно – по два или повече компоненти и фактори на околната среда, 59 проверки са осъществени за спазване на законодателството по отпадъците, 23 по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Проверени са билкозаготвителни пунктове, обекти по водите и др. В рамките на осъществения контрол са издадени 21 предписания.

Експертите са се отзовали на сигнали на граждани, писма на институции и дружества. Граждани са сигнализирали за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на Горна Оряховица, Велико Търново и с. Димча, общ. Сухиндол, както и за изливане на отпадъчни води, за шум и миризми, запрашеност на въздуха.

През периода са съставени шест акта за установени нарушения на законодателство по въздуха и отпадъците: за неподдържане на досиета за стационарното климатично оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент или повече флуорсъдържащи парникови газове, неизвършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, за извършване на дейности с отпадъци без документ по Закона за управление на отпадъците и за неизпълнение на дадено предписание. Издадени са 3 (три) наказателни постановления на обща стойност 4000 лв.

Има още

В изпълнение на Заповед №РД-697 от 30.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.09.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли и август ще може да се въвежда в НИСО до 30.09.2021 г.

„Открий Дунав“ е мотото и през тази година на кампанията по повод 29 юни – Ден на река Дунав.  Целта на кампанията е да се насърчи опознаването на река Дунав и нейните притоци, и отново да се подчертае жизненоважната им роля за осигуряването на вода, храна, отдих и поминък. Водещо послание на кампанията за Деня Дунав е че опазването на едно от най-ценните природни богатства – водата – е основен приоритет.

Заради глобалната пандемия COVID-19, кампанията за 29 юни 2021 г. отново ще бъде малко по-различна, като всички планирани събития ще се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки.

В градовете Видин, Свищов и Русе, по едно и също време, се предвижда флашмоб „Дунавското край Дунав“. Образователни инициативи ще се състоят в Оряхово. В Лом, Долни Вадим и Козлодуй за поредна година се организира акция за почистване на брега на реката от отпадъци. В Плевен ще се проведе „Ден на река Дунав в Музея“, като от природен парк „Персина“ ще представят специална интерактивна лодка, представяща биологичното разнообразие на Дунав, в двора на Регионалния историческия музей. Богатството на флората и фауната на реката е един от акцентите и на традиционното отбелязване на 29 юни в Байкал, като за участниците е предвидена лекция с доц. д-р Тихомир Стефанов, Национален природонаучен музей – София. Образователни и екологични инициативи по традиция организират в Гулянци и Никопол. За поредна година в Белене ще се проведе Фестивал на Дунав. За първи път тази година от природен парк „Персина“ – Белене канят на Фестивал на къдроглавия пеликан. В Свищов и Долна Оряховица се предвиждат акции за почистване, каране на каяк, конкурси. На 30 юни ще се проведе онлайн лекция на тема “Непознатите реки“. Във Велико Търново и Русе са организирани открити уроци с ученици. Пъстра кампания за Деня на Дунав с изложби и концерти е подготвена в Силистра и населени места от общината.

Има още

През месец май, от експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършени 80 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Основен акцент в контролната дейност е извършването на комплексни проверки на обекти, проверки по спазване на законодателството по управление на отпадъците, контрол за изпълнение на дадени предписания и по сигнали и жалби.

При контролните проверки през май е установено, че общините са организирали почистване на нерегламентирани сметища в землищата на гр. Севлиево, село Горна Росица, село Градница, село Българско сливово, село Царевец, гр. Елена, село Руховци и с. Марян, гр. Златарица (2 проверки), село Джулюница и гр. Долна Оряховица. Частен терен в с. Шемшево, общ. Велико Търново е почистен от нерегламентирано изхвърлени отпадъци от опаковки. Кметство Мерданя, общ. Лясковец е изпълнило в срок предписанието на РИОСВ за почистване на терен, също замърсен с отпадъци.

През месеца са получени шест сигнала за птици в безпомощно състояние. Граждани са сигнализирали и за запрашаване на въздуха по градските улици на Севлиево, за незаконен пункт за изкупуване на охлюви в града, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци във Велико Търново и Севлиево, за разораване на площи от защитена местност „Божурлука“ в землището на с. Горна студена, общ. Свищов и за мъртва риба в отводнителен канал в землището на с. Ореш, общ. Свищов. По всички сигнали са предприети мерки – извършени са проверки или са препратени на съответните компетентни институции.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания