1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

От днес до края на април РИОСВ-Велико Търново е домакин на фотоизложба „Натура 2000 в България“. Експозицията е подготвена от природозащитната организация Зелени Балкани.

Изложбата представя 30 фотографии на видове и местообитания с европейско консервационно значение в България, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани.

Идеята на изложбата е да представи пред широката общественост значението на Европейската мрежа Натура 2000 като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в нашата страна, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

Има още

Ученици от ОУ „Патриарх Евтимий“ във Велико Търново представиха информация за влажни зони в България и проучване за потреблението на вода в домакинствата пред свои връсници от СУ „Емилиян Станев“. Като продължение на проведен урок за влажните зони през февруари т.г., те обърнаха внимание на значението на водата за богатото биологично разнообразие в три влажни зони с международно значение (Рамсарски места) – „Комплекс Беленски острови“, „Комплекс Ропотамо“ и „Езеро „Сребърна“, и запознаха учениците с режимите на опазване на редките растителни и животински видове в резерват „Бели Лом“. Специална презентация бе подготвена за язовир „Йовковци“, който водоснабдява повече от 250 000 жители на област Велико Търново и съседни области.

От своя страна, учениците от СУ „Емилиян Станев“ представиха постери с послание „10 причини да опазвам водата“, както и атрактивен чадър с 10 причини, поради които трябва да пазим този ценен природен ресурс. В изготвянето на постери се включиха повече от 35 ученици, които представиха своите материали на открит урок с експерти на РИОСВ на 21 март. С постерите е организирана изложба в училище. Има още

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 – 4 клас; 5 – 7 клас и 8 – 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си.

Има още

РИОСВ – Велико Търново отбелязва Световния ден на водата – 22 март с ученици от Велико Търново, Горна Оряховица, Трявна. Дейностите се реализират в партньорство с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда.

Инспекцията покани учениците от двете области да се включат в инициатива за популяризиране на значението на водата с изработване на постер-послание “10 причини да опазвам водата”. В нея могат да вземат участие ученици на различна възраст, които да работят индивидуално или в екип. Постерът може да е изработен на хартиен носител или на компютър. Желателно е след изработването, учениците да представят постерите пред съучениците в клас и да организират изложба на видно място в училище. С част от постерите ще бъде организирана изложба за 22 март в сградата на РИОСВ.

На поканата за отбелязване на деня на водата се отзоваха учителите от СУ „Вичо Грънчаров“ и ОУ „Иван Вазов“ от Горна Оряховица, ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“, Трявна и от СУ „Ем. Станев“, ОУ „Бачо Киро“, Американски колеж Аркус и ОУ „П. Евтимий“ от Велико Търново.

Има още

Данните от пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух във Велико Търново и Горна Оряховица сочат намаляване броя на превишенията на фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) през 2021 г.

През 2021 г. от ръчен пункт в РИОСВ – Велико Търново са отчетени 19 броя превишения на средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3 за ФПЧ10, която съгласно Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. През 2020 г. са установени 38 превишения на СДН.

Автоматична измервателна станция (АИС) в Горна Оряховица е регистрирала 38 броя превишения на СДН за ФПЧ10. За сравнение, през 2020 г. отчетените превишения са 64 броя. Не са установени превишения на нормите за серен диоксид, азотен диоксид и озон.

Измерената средногодишна концентрация за Велико Търново е 26,40 µg/m3, която не превишава средногодишната норма (СГН) от 40 µg/m3. В Горна Оряховица нормата също е спазена, като измерената средногодишна концентрация е 31,25 µg/m3.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания