1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

За предотвратяване на допълнително увреждане на местообитанията и създаване на възможност за самовъзстановяването им, РИОСВ – Велико Търново даде предписание за преместване в еднодневен срок на състезателното трасе за ендуро-крос край с. Арбанаси, община Велико Търново извън границите на защитена зона BG0000213 „Търновски височини“.

Съоръжението попада изцяло в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. При допълнителна справка от експертите на РИОСВ, се установи, че трасето е засегнало две природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона (6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 6240* Субпанонски степни тревни съобщества).

Проверката на РИОСВ – Велико Търново беше извършена по сигнал до Министерството на околната среда и водите. Тя установи, че изграденото състезателно трасе е разположено на площ от около 10 дка западно от радио-телевизионната кула до с. Арбанаси и е подготвено за провеждане на кръг от националния шампионат по ендуро. Препятствия от земни маси, едроломни камъни, дървени трупи, бетонни прагове и гуми са констатирани в защитената зона. Земните маси и камъните били транспортирани специално за изграждане на трасето и не са добити от района.

РИОСВ – Велико Търново даде предписания на кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска области в срок до 30 април 2018 г. да организират почистване на замърсени с отпадъци терени. Предписанията се отнасят до речните корита и прилежащите им земи, както и до общинските пътища, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорни пунктове.

При констатиране на нерегламентирани сметища или съществуващи замърсявания, да се предприемат своевременни мерки по отстраняването им и недопускане на нови. Необходимо е и извозването на отпадъците до съоръжение за тяхното третиране.

Експерти от РИОСВ – Велико Търново ще проверят за изпълнението на предписанията. При констатиране на неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, съгласно действащото законодателство.

Регионалната инспекция по околната среда и водите и РЛ към ИАОС във Велико Търново посрещнаха учениците от III клас на СУ „Ем. Станев“. Гостуването беше за Световния ден на водата – 22 март. Служителите ги запознаха със значението на водата и мерки за опазването, както и методи за изследването й.

Директорът на инспекцията Елена Стефанова отличи учениците, представили рисунки на тема „Водолюбиви птици“. С рисунките на 30 деца от първи до пети клас е организирана изложба в информационния център на РИОСВ.

Ученици от великотърновските училища ОУ „Бачо Киро“, ОУ „Димитър Благоев“ и СУ „Емилиян Станев“ представиха идейни проекти за инициативата „52 послания за водата“ на РИОСВ – Велико Търново.

Децата са изпратили текстове, снимки, рисунки, презентации и саморъчно изработени книжки с послания. Със задачата за изготвяне на видеоклип, в който да бъде представена концепцията за избор на текстове и нагледни материали са се справили най-добре учениците от ОУ „Димитър Благоев“. Клипът може да видите тук.

Експерти на инспекцията ще разгледат всички получени материали. В периода 23 март – 31 май ще се извърши предпечатна подготовка и отпечатване на книжка „52 послания за водата“. По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ ще връчи грамоти, награди и отпечатаната книжка на учениците, представили най-добрите идеи.


По повод Световния ден на водата – 22 март, експерт на РИОСВ – Велико Търново представи на английски език презентацията „Чиста вода за здравословен свят“ пред възпитаници на Училища ЕВРОПА. Преподаватели и 30 ученика от 2 възрастови групи взеха участие в инициативата.

Учениците имаха възможност да приложат на практика своите езикови знания, да получат информация за значението на водата за нашия живот, както и практически съвети за нейното опазване и рационално използване. Те се запознаха и с част от термините, свързани с опазването на околната среда. За домашна работа им бе възложено да преразкажат наученото при посещението си в РИОСВ.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания