1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През януари и февруари 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 116 проверки на 112 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 64 са планирани проверки и 52 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 27 предписания.

През периода са съставени 11 акта за установени административни нарушения на екологичното законодателство. Три акта са съставени на дружества за неизпълнение на дадени предписания за представяне на информация и документи в РИОСВ. Четири акта са съставени на физически и юридически лица за извършване на дейности с отпадъци без разрешение по Закона за управление на отпадъците, неводене на отчетност на отпадъците и не извършена класификация на отпадъци. Останалите актове са за нарушение на условие в комплексно разрешително, за заустване на отпадъчни води (торови маси) без основание по Закона за водите, за извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване на Защитена местност „Дедерица” (извършване на сеч), за не поддържане на досие на използваното климатично оборудване.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 14 000 лв. Сключени са седем споразумения по ЗАНН, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 10 220 лв. Не са налагани санкции.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 15 389,34 лв. От получените суми 12 311,47 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (3200 лв.), Община Велико Търново (6400 лв.) и Община Полски Тръмбеш (2234,80 лв.).

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през първите два месеца на 2024 г.

В изпълнение на предписанието на РИОСВ – Велико Търново до кметовете на общини от Великотърновска и Габровска области за предприемане на действия за почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на тяхна територия, са идентифицирани замърсени терени в 82 населени места. Общините са подготвили и представили в РИОСВ график за поетапното им почистване в периода 15 март – 30 юни т.г. РИОСВ – Велико Търново ще проследи изпълнението на графика чрез регулярни проверки на място.

Адмирираме активността на граждани доброволно да почистят отпадъци в паркове, междублокови пространства, на обществени места, като такива примери през последните дни виждаме в селата Самоводене, Горна Росица, Ловнидол, Шемшево, в град Велико Търново.

Използваме случая отново да призовем гражданите, да изхвърлят отпадъците само на определените за това места – контейнери, кошчета и регламентирани площадки за събиране на отпадъци.

Усилията на общините са видими, но това не е достатъчно за справяне със замърсяването. Отговорността е на всеки от нас!

Информация по общини

Продължи четенето -> Планира се почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на повече от 80 населени места в региона

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповед за обявяване на нова защитена територия – Защитена местност „Манастирска стълба“ в землищата на град Велико Търново и село Самоводене в община Велико Търново и село Първомайци в община Горна Оряховица. Новата защитена местност се обявява на основание чл. 39 от Закона за защитените територии.

Защитена местност „Манастирска стълба“ (с площ 364,470 дка) е обявена по предложение на РИОСВ – Велико Търново. Предмет на опазване в защитената територия е значимо гнездово местообитание на застрашени, редки и уязвими скално гнездящи видове птици, включително черен щъркел (Ciconia nigra), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), гарван (Corvus corax), алпийски бързолет (Apus melba), обикновен бързолет (Apus apus), скална лястовица (Ptyonoprogne rupestris), червенокръста лястовица (Hirundo daurica), а доскоро и гнездовище на египетски лешояд (Neophron percnopterus) – световно застрашен и застрашен в България вид. Прилежащите гори и поляни представляват ловна територия за голям ястреб (Accipiter gentilis), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) и обикновен мишелов (Buteo buteo), като има съобщения и за сокол скитник (Falco peregrinus).

Обявяването на защитената територия ще допринесе и за опазването на Прашната пещера, представляваща убежище за защитени видове прилепи, включени в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие.

Към мотивите за обявяване на защитената територия е и опазването на растителен вид с висока природозащитна стойност – гола копривка (Celtis glabrata), включен в Червената книга на Република България в категорията „Застрашен“ (EN). Същевременно в горите около скалния масив е установена орхидея от вида маймунски салеп (Orchis simia), както и групи вековни дървета от вида дървовидна (турска) леска (Corylus colurna).

Продължи четенето -> Министър Юлиян Попов издаде заповед за обявяване на нова защитена територия в региона

РИОСВ – Велико Търново издаде предписания на кметовете на общини от Великотърновска и Габровска области за предприемане на действия по идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на тяхна територия. Целта е ликвидиране, намаляване и предотвратяване на замърсяванията на терени в землищата на населените места, по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи.

Съгласно дадените предписания от началото на тази седмица, общините трябва да установят нерегламентираните сметища и да подготвят график за поетапното им почистване в периода 15 март – 30 юни т.г. РИОСВ – Велико Търново ще проследи изпълнението на графика чрез регулярни проверки на място.

През 2023 г., след дадени предписания на РИОСВ, от всички общини са почистени 119 нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Най-голям брой почистени терени отчитат общините Павликени и Свищов (по 18), като съответно и площта на почистените райони е най-голяма. Следват общините Велико Търново, Горна Оряховица и Севлиево. Община Габрово е организирала почистването на 26,5 дка от осем замърсени терена. Останалите общини също са предприели действия, съгласно изготвения график. Съставени са два акта на кметове на кметства за неизпълнение на предписанието на РИОСВ.

Проверките на инспекцията отчитат, че в много случаи почистените терени отново се замърсяват с битови и/или строителни отпадъци, или възникват нови сметища, на други места. В тази връзка, общините имат задължението да информират по подходящ начин гражданите за местата, където трябва да бъдат изхвърляни различните потоци отпадъци, както и да създават условия за това.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново издаде нови предписания на кметовете на общини за почистване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци

МОСВ обяви тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам”, който се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 20 години при широка обществена популярност в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и обединени детски комплекси (ОДК).

На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на конкурса. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  • За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.;
  • За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпълнение дейностите по проектите, които ще бъдат одобрени, е до края на октомври 2024 г. за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК, а за общини и кметства – до края ноември 2024 г.

С реализирането на проектите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.

Продължи четенето -> Стартира кампанията на МОСВ „Чиста околна среда“ за 2024 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015