1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

РИОСВ – Велико обяви конкурс, посветен на Деня на Земята – 22 април. Тази година кампанията за деня призовава: „Нека спрем замърсяването с пластмаса“. В  конкурса могат да участват  ученици от областите Велико Търново и Габрово, в три възрастови групи – 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас.

За изработването на различните конкурсни творби – фигури или инсталации, участниците трябва да  използват пластмасови бутилки от вода, безалкохолни напитки, олио и бира, кофички от кисело мляко и бутилки от прясно мляко, опаковки от козметика и санитарни продукти,  чаши и тарелки, палета и каси, капачки, найлонови торбички, стреч фолио или опаковъчно фолио.

Творбите трябва да показват разбирането на авторите, че пластмасовите отпадъци могат да имат ново приложение, да радват окото и да създават положително настроение чрез нова художествена стойност.

Има още

Eксперти на РИОСВ – Велико Търново днес установиха изпълнението на предписанието, дадено на Мотоклуб „Боляри“ за преместване на състезателното трасе за ендуро-крос край с. Арбанаси, община Велико Търново. За предотвратяване на допълнително увреждане на местообитанията и създаване на възможност за самовъзстановяването им, РИОСВ – Велико Търново разпореди в еднодневен срок трасето да се премести извън границите на защитената зона BG0000213 „Търновски височини“.

Изградените препятствия по трасето, подготвяно за провеждане на кръг от Националния шампионат по ендуро, са изместени на повече от 20 м от границите на зоната, установи проверката.

За предотвратяване на допълнително увреждане на местообитанията и създаване на възможност за самовъзстановяването им, РИОСВ – Велико Търново даде предписание за преместване в еднодневен срок на състезателното трасе за ендуро-крос край с. Арбанаси, община Велико Търново извън границите на защитена зона BG0000213 „Търновски височини“.

Съоръжението попада изцяло в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. При допълнителна справка от експертите на РИОСВ, се установи, че трасето е засегнало две природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона (6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 6240* Субпанонски степни тревни съобщества).

Проверката на РИОСВ – Велико Търново беше извършена по сигнал до Министерството на околната среда и водите. Тя установи, че изграденото състезателно трасе е разположено на площ от около 10 дка западно от радио-телевизионната кула до с. Арбанаси и е подготвено за провеждане на кръг от националния шампионат по ендуро. Препятствия от земни маси, едроломни камъни, дървени трупи, бетонни прагове и гуми са констатирани в защитената зона. Земните маси и камъните били транспортирани специално за изграждане на трасето и не са добити от района.

РИОСВ – Велико Търново даде предписания на кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска области в срок до 30 април 2018 г. да организират почистване на замърсени с отпадъци терени. Предписанията се отнасят до речните корита и прилежащите им земи, както и до общинските пътища, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорни пунктове.

При констатиране на нерегламентирани сметища или съществуващи замърсявания, да се предприемат своевременни мерки по отстраняването им и недопускане на нови. Необходимо е и извозването на отпадъците до съоръжение за тяхното третиране.

Експерти от РИОСВ – Велико Търново ще проверят за изпълнението на предписанията. При констатиране на неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, съгласно действащото законодателство.

Регионалната инспекция по околната среда и водите и РЛ към ИАОС във Велико Търново посрещнаха учениците от III клас на СУ „Ем. Станев“. Гостуването беше за Световния ден на водата – 22 март. Служителите ги запознаха със значението на водата и мерки за опазването, както и методи за изследването й.

Директорът на инспекцията Елена Стефанова отличи учениците, представили рисунки на тема „Водолюбиви птици“. С рисунките на 30 деца от първи до пети клас е организирана изложба в информационния център на РИОСВ.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания