1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново и Регионална лаборатория – Велико Търново ще вземат участие в кампанията Да изчистим България заедно“. Сформирани са два екипа от експерти за почистване на замърсени терени с отпадъци: първият екип ще почиства на 15 септември в района на инспекцията и пътеката към спирка “Качица”, а вторият екип – на 16 септември на пътните отбивки при селата Момин сбор и Балван на главен път София – Варна.

За поредна година, Mинистерството на околната среда и водите се включва като партньор в инициативата, организирана от телевизия bTV, ще окаже съдействие и ще участва активно в нейното осъществяване. Осигурени са ръкавици и чували, като определеното количество за региона вече е разпределено и получено от общините, от където гражданите могат да вземат предпазните материали за почистване. Събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират само на регионални депа, отговарящи на нормативните изисквания. Окончателните данни за количествата ще бъдат обобщени на 18 септември 2023 г. (понеделник) до обяд.

През август 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 104 проверки на 97 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 65 са планирани проверки и 39 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 12 предписания.

През периода са съставени 6 (шест) акта за установени административни нарушения, всички по Закона за управление на отпадъците. Един акт е съставен на физическо лице за нерегламентирано съхраняване на отпадъци. Останалите актове са за неводене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъците. Воденето на отчетност изисква попълване на отчетни книги, годишни отчети и идентификационни документи, съгласно изискванията на  Наредба №1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Издадено е едно наказателно постановление на стойност 250 лв. Сключени са седем споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 8540 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5170,13 лв. От получените суми 4136,11 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (1 600 лв.), Община Горна Оряховица (1600,44 лв.) и Община Лясковец (851,68 лв.).

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през месец август 2023 г.

През юли 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 97 проверки на 93 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 66 са планирани проверки и 31 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 4 предписания.

През периода са съставени 8 (осем) акта за установени административни нарушения (АУАН). Един акт е съставен на дружество за неспазване на нормите за неорганизирани емисии съгласно изискванията на Наредба №7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. Останалите седем акта са свързани с неизпълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – извършване на дейности с излезли от употреба МПС без разрешение (2 АУАН на физически лица), неводене на отчетност на отпадъците (3 АУАН), изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2 000 лв. Сключени са 5 споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 4970 лв.

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през месец юли 2023 г.

В последните дни са получени сигнали в РИОСВ – Велико Търново относно неприятни миризми на фекалии, силно усещани в района на Велико Търново и близките населените места.

Установено е, че миризмите, които причиняват дискомфорт на населението, са вследствие от провеждане на агротехнически мероприятия – торене с органични азотсъдържащи торове (оборски тор) на земеделските земи в землището на селo Леденик и други населени места в териториалния обхват на община Велико Търново, както и в близост до общинския център – град Велико Търново.

Дейността по наторяване с оборски тор не е производствена дейност и не попада в обхвата на Наредбата за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Измерването на миризми не може да бъде изразено цифрово със стойност, няма налични както технически средства и норми, така и методики за количествено и видово определяне.

Законът за управление на отпадъците, който е в компетентността на РИОСВ, не се прилага за фекална материя и други странични животински продукти, класифицирани съгласно Европейския регламент за страничните животински продукти, а оборският тор е категоризиран именно като страничен животински продукт.

Дейностите по наторяване на земеделски земи са извън обхвата на нормативната уредба по околна среда. Министерство на земеделието и храните с неговите регионални звена – Областните дирекции по безопасност на храните, е компетентният орган, който осъществява контрол върху внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, определени със Закона за защита на растенията.

През юни 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 120 проверки на 118 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 73 са планирани проверки и 47 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 15 предписания.

През периода са съставени 10 (десет) акта за установени административни нарушения. Съставен е акт на дружество, което не поддържа досие за стационарното хладилно климатично оборудване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г., тъй като не вписва регулярно данни, касаещи проверките за извършени течове на оборудването. Два акта са съставени на кметове на кметства за непредприемане на мерки за предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища и организиране на своевременното им почистване. Четири акта са съставени на юридически лица за неводене на отчетност за отпадъците или за водене на невярна отчетност, което се явява нарушение на Закона за управление на отпадъците. По същия закон са съставени два акта на физически лица за извършване на дейности по съхраняване и разглобяване на ИУМПС без необходимото разрешение. Акт за установено нарушение е съставен и на физическо лице за нарушение на забраната за „промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива“, въведена със заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000263 „Скалско”, което е нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 10 000 лв. Сключени са 4 споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 4060 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4105,52 лв. От получените суми 3284,42 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през месец юни 2023 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания