1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

2018

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-42-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на хотелски комплекс” с местоположение – ПИ с номер 039737, в землището на гр. Елена, община Елена. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-19-ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на фотоволтаичен парк” с местоположение – ПИ с номера 201008, 201009 и 143002, в землището на с. Вишовград, община Павликени. /публикувано на 10.12.2018 г. /

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-34-ПР/2011 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на пет броя къщи във възрожденски стил” с местоположение – ПИ с номер 022075, в землището на с. Боженци, община Габрово. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-04-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на търговски център и складове” с местоположение – ПИ с номер 080050, в землището на с. Поповци, община Габрово. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-65-ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Инсталация за производство на електроенергия от биомаса” с местоположение – УПИ VIII-496, кв. 81 по плана на с. Вишовград, община Павликени. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-50-ПР/2011 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с мощност 200 кВт” с местоположение – ПИ с идентификатор 36751.501.46 по КК и КР на с. Керека, общ. Дряново. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-14-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане кравеферма с торохранилище” с местоположение – имот с номер 213003 в землището на с. Кметовци, общ. Габрово. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-47-ПР/2011 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на спортно развлекателен комплекс и къща за гости” с местоположение – ПИ с идентификатор 14218.859.6 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-06-ПР/2011 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на цех за производство на продукти от соя и месо” с местоположение – ПИ с идентификатор 65927.50.7 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-21-ПР/2010 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на животновъдна ферма за 500 бр овце“ с местоположение – имот с номер 042006, землище на с. Къпиново, община Велико Търново. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-22-ПР/2010 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр крави” с местоположение – имот с номер 043002, землище на с. Къпиново, община Велико Търново. /публикувано на 10.12.2018 г. /

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-06-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на вилно селище“ с местоположение в имот с номер 031051 в землището на с. Бижовци общ. Трявна. /публикувано на 10.12.2018 г. /

 Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-05-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на вилно селище“ с местоположение в имот с номер 346013 в землището на с. Черновръх, общ. Трявна. /публикувано на 10.12.2018 г. /

2017

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-22-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Отоплителна централа на дървесна биомаса с мощност 750 kW”, с местоположение в землището на с. Бангейци, ПИ 035016, община Трявна. /публикувано на 08.12.2017 г. /

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда № ВТ-1-1/2007 г на директора на РИОСВ – В.Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище”, с местоположение с. Черновръх, м.“Вареницата“, ПИ 000167, община Трявна /публикувано на 08.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда № ВТ-2-2/2009 г на директора на РИОСВ – В.Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Вилно селище”, с местоположение с. Черновръх, ПИ 366001, община Трявна /публикувано на 08.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 88, ал.4 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка № ВТ-17-ЕО/2011 г. за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на жилищни сгради и трафопост”, с местоположение – в имоти с идентификатори 10447.519.146, 10447.519.250, 10447.519.313, 10447.519.317,  10447.519.318, 10447.519.319, 10447.519.320, 10447.519.321,  10447.519.322, 10447.519.323, землище на гр. Велико Търново /публикувано на 10.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда № ВТ-07-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Културно – образователен комплекс – творческа база”, с местоположение – имот с идентификатор №14703, м. „Моравата“, землище на гр. Елена  /публикувано на 10.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда № ВТ-29-ПР/2010 г. за инвестиционно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежата в с. Майско, с. Беброво и с. Константин, община Елена и съоръжения /ПСОВ/”, с местоположение – в землището с. Майско, ПИ 46012, община Елена /публикувано на 22.12.2017 г./

Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда № ВТ-30-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Рибарник и работилница за преработка на риба”, с  местоположение – имот с идентификатор №037040, землище на с. Златевци, община Габрово /публикувано на 22.12.2017 г./

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания