1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за Решение по ОВОС №ВТ-1-1/2017 г. за инвестиционно предложение Ремонт на съществуващи сгради с предназначение „пилчарник“ и закупуване на оборудване за птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери, разположена в имоти с № 107037 и № 000105, землище на с. Петко Славейков, общ. Севлиево, обл. Габрово“, с Възложител: „ЕКСПО-ХК“ ЕООД, гр. Търговище  /28.04.2017 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015