1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съобщения във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗООС

1. ИП за „Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 30962.110.2 по КККР на гр. Златарица“, с възложител „ЕЛ ЗЕТ ВАРНА“ ЕООД Уведомление за ИП /08.01.2020 г./

2. ИП за „Възстановяване на съществуващ рибарник и реализиране на сладководно рибовъдство в ПИ с идентификатор 17542.544.23 по КККР на с. Градище, община Севлиево”, с възложител „Фермата ни“ ЕООД Уведомление за ИП /21.01.2020 г./

3. ИП за „Реконструкция и модернизация на недействащо рибовъдно стопанство за отглеждане на риби с висок пазарен потенциал в язовир, находящ се в местност „Края“, землище на с. Недан, общ. Павликени”, с възложител „Роял Ленд“ ЕООД Уведомление за ИП; /25.10.2019 г./ Допълнено Уведомление за ИП /22.01.2020 г./

4. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 23217.251.571, местност „Моравито“, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ и инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с предвидена инсталирана мощност 15 Mwp“, с възложител „Аркус Армако Енерджи“ АД  Уведомление за ИП; /28.01.2019 г./

5. ИП за „Подробен устройствен план с цел шромяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за спортни дейности” и „Изграждане на футболно игрище, съблекални, складове, паркинг и трафопост“, с възложител „Виктория Айм“ ЕООД  Уведомление за ИП; /29.01.2019 г./

6. ИП за „Обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир „Влашки дол“, разположен в землището на гр. Златарица, ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, с възложител „ПОСЕЙДОН 73“ ООД Уведомление за ИП /30.01.2020 г./

7. ИП за „Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов“, с възложител „Дизмат“ ЕООД Уведомление за ИП /05.02.2020 г./

8. ИП за „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XXV 590, 591, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Босса-ауто“ ЕООД Уведомление за ИП /10.02.2020 г./

9. ИП за „Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти (СЖП)“, с възложител „Биляна“ ООД Уведомление за ИП /12.02.2020 г./

10. ИП за „Включване на слънчогледови люспи, слънчогледови пелети и пелети от слама като гориво за котел ПТ 10, намиращ се на площадката на „Топлофикация ВТ“АД, гр. Велико Търново“, с възложител „Топлофикация ВТ“ АД Уведомление за ИП /17.02.2020 г./

11. ИП за „Промяна в капацитета на съхраняваните отпадъци с код 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии на площадка с адрес гр. Габрово, ул. „Ванче Михайлов“ № 25“, с възложител „ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД Уведомление за ИП  /18.02.2020 г./

12. ИП за „Изграждане на обект „Зърнобаза“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново“, с възложител „Агранум“ ООД Уведомление за ИП  /18.02.2020 г./

13. ИП за „Отглеждане на зебу“, с възложител „БГС“ ЕООД Уведомление за ИП  /24.02.2020 г./

14. ИП за „Разширяване на производсвената дейност, свързана с промяна на технологията в съществуващи сгради – участък „940“ (сграда 17, 18, 19, 34/ГБЧ – 3, 3а, 4/) от цех „900“ – „монтаж, демонтаж, снарадяване и комплектовка на боеприпаси“, с възложител „Експал България“ АД Уведомление за ИП  /26.02.2020 г./

15. ИП за „Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда“, с възложител „Булбиокем“ ЕООД Уведомление за ИП  /26.02.2020 г./

16. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни отпадъци в складови помещения, находящи се в УПИ XIII и УПИ XV, кв. 44 по плана на Източна помишлена зона, гр. Горна Оряховица“, с възложител „Микс текстил“ ЕООД Уведомление за ИП /04.03.2020 г./

17. ИП за „Напояване на зеделски земи в землището на с. Русаля, община Велико Търново“, с възложител „Агротранс – Велико Търново“ ЕООД Уведомление за ИП /05.03.2020 г./

18. ИП за „Обособяване на съществуващо производствено помещение като леярна за леене на дребногабаритни магнезиеви детайли“, с възложител „Канепелле Интернешънъл Груп България“  ООД Уведомление за ИП /06.03.2020 г./

19. ИП за „Обособяване на площадка за разкомплектоване и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ XIII 2318 кв. 4 по ПУП на гр. Лясковец“, с възложител „Аллесауто“ ЕООД Уведомление за ИП /09.03.2020 г./

20. ИП за „Строителство и експлоатация на животновъдна сграда „Краварник, в ПИ 58918.190.9, м. „Могилките“, землище с. Пчелище, общ. Велико Търново“, с възложител Красимир Костадинов Уведомление за ИП /10.03.2020 г./

21. ИП за „Инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали“, с възложител „Бесткон“ ООД Уведомление за ИП /18.03.2020 г./

22. ИП за „Реконструкция и модернизация на свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“, което ще се реализира в имоти с идентификатори  68708.151.1, 68708.52.111, 68708.49.122, 68708.17.164, 68708.52.110 и 68708.34.193 , в землището на с. Стамболово, общ. Павликени, с възложител „Мултимес Фарм“ АД Уведомление за ИП /18.03.2020 г./

23. ИП за „Изграждане на контролно изпитателна станция за тестове  на патрони с различни калибри (7,62 мм/39 мм, 7,62 мм/54 мм,  12,7 мм/99 мм и 12,9/108 мм) за стрелково оръжие“ с местоположение – ПИ 81904.28.13 по КК и КР на с. Чарково, общ. Габрово, с възложител „Експал България“ АД Уведомление за ИП /19.03.2020 г./

24. ИП за „Смилане и смесване на пластмасови и текстилни отпадъци“, с възложител „Грийн Биотех“ ООД Уведомление за ИП /20.03.2020 г./

25. ИП за „Изграждане на мрежова покривна фотоволтаична централа от 30 КWp, свързана към мрежата на електроразпределителното дружество, с цел производство и продажба на електрическа енергия по фиксирана преференциална цена с договор за изкупуване“, което ще се реализира в УПИ IIа, кв. 100, с. Драгомирово, община Свищов, с възложител „Яневи мениджмънт консулт“ ЕООД Уведомление за ИП /27.03.2020 г./

26. ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 3551 kWp“, с възложител „Захарни заводи“ АД Уведомление за ИП /01.04.2020 г./

27. ИП за „Главен разпределителен газопровод Ф250 извън урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Свищов, ЕКАТТЕ, общ. Свищов, обл. Велико Търново“, с възложител „Тецеко“ ЕООД Уведомление за ИП /07.04.2020 г./

28. ИП за „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда с идентификатор 30962.110.1.1 в цех за регенериране на белилна пръст“, с възложител „Стройконсулт“ ЕООД Уведомление за ИП /14.04.2020 г./

29. ИП за „Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ гр. Стражица в ПИ с идентификатор 69633.605.7 по КК и КР на гр. Стражица“, с възложител Община Стражица Уведомление за ИП /15.04.2020 г./

30. ИП за „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения“, което ще се реализира в язовир „Крамолин“, който е разположен в ПИ 000247 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово, с възложител  ЕТ „Иван Зюмбюлски-28“ Уведомление за ИП /22.04.2020 г./

31. ИП за „Разширяване на дейностите на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ с добавяне на дейности по съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /ОО/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/ и други производствени и битови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 16359.511.3 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с възложител „ЕКОВАЛЕНТ“ ЕООД Уведомление за ИП /29.04.2020 г./

32. ИП за „Поставяне на контейнери за събиране и обособяване на площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия“, с възложител  „Хедуей Интенешънъл“ ЕООД Уведомление за ИП /30.04.2020 г./

33. ИП за „Разширение и преустройство на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“  в имот с идентификатор № 44793.13.16 (стар № 000023) по КККР  на гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново“, с възложител  „Геран 99“ ЕООД  Уведомление за ИП /11.05.2020 г./

34. ИП за „Преустройство на помещения в производствена сграда на Завод за бутилиране за котелно и абонатна станция“, с възложител  „Куадрант Бевъриджис“ АД  Уведомление за ИП /16.06.2020 г./

35. ИП за „Обособяване на площадка за временно съхранение на опасни и производствени отпадъци“ в ПИ с идентификатор 14218.502.565 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „Еко инвестмънт България“ ЕООД Уведомление за ИП /17.06.2020 г./

36. ИП за „Закупуване на оборудване за мини мандра с местоположение в ПИ с идентификатор 20835.203.4 по КК и КР на с. Джулюница, община Лясковец”, с възложител ЗП Симеон Захариев Уведомление за ИП, допълнителна информация /23.06.2020 г./

37. ИП за „Монтаж на парогенератор за нуждите на съществуващ фуражен завод”, в УПИ II, кв. 157 по плана на гр. Павликени, общ. Павликени , с възложител „Мар-Крафт“ ООД Уведомление за ИП /23.06.2020 г./

38. ИП за „Инсталация за производство на индустриален компост“, с възложител „Хелиас“ ЕООД Уведомление за ИП /13.07.2020 г./

39. ИП за „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово”, с възложител Община Габрово Уведомление за ИП; Допълнителна информация  /15.07.2020 г./

40. ИП за „Садково рибовъдно стопанство за аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ с идентификатор 21628.226.15 по КК и КР на с. Добромирка, Община Севлиево, област Габрово”, с възложител „Стормфиш“ ЕООД Уведомление за ИП /21.07.2020 г. /

41. ИП за „Водовземане на повърхностни води от река Янтра и от рибарници, собственост на „Аркус Строй“ ЕАД, за напояване на земеделски земи за напояване в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец”, с възложител „Аркус Агро“ ЕООД Уведомление за ИП /27.07.2020 г./

42. ИП за „Изграждане на кланичен пункт и транжорна за собствена продукция в УПИ V, кв. 39 по ПУП на с. Ново село, общ. Велико Търново”, с възложител ЗП Георги Тончев  Уведомление за ИП /30.07.2020 г./

43. ИП за „Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци” с местоположение поземлен имот (ПИ) №07363.82.1 в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов , с възложител Община Свищов  Уведомление за ИП /14.08.2020 г./

44. ИП за „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 07363.57.320 по КК и КР на с. Българско Сливово, общ. Свищов с възложител „Биляна“ ООД  Уведомление за ИП /21.08.2020 г./

45. ИП за „Площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци и оползотворяването им чрез обратен насип в поземлен имот 55052.332.310 по КК и КР на гр Павликени”, с възложител Община Павликени  Уведомление за ИП /24.08.2020 г./

46. ИП за „Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местност „Манастирски трап“ по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, общ. Свищов, с възложител Община Свищов  Уведомление за ИП 1;  Уведомление за ИП 2 /26.08.2020 г./

47. ИП за „Въвеждане в експлоатация на експериментален биореактор“, с възложител „Ледър Арт“ ООД  Уведомление за ИП  /15.09.2020 г./

48. ИП за „Реконструкция на съществуваща локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за отпадъчни води на предприятие за преработка на сурово мляко в УПИ II, кв. 100 по ПУП на гр. Елена“, с възложител „Агромилк протеин“ ЕООД Уведомление за ИП; Допълнителна информация /16.09.2020 г./

49. ИП за „Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животни“, с възложител „Актив Фарм“ ЕООД Уведомление за ИП /17.09.2020 г./

50. ИП за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 83586.45.10, местност „ВАБАИР“, землище с. Шемшево, община В. Търново”, с възложител Марин Пушкаров Уведомление за ИП /29.09.2020 г./

51. ИП за „Изграждане на цех за прахово боядисване“, с възложител „Валда“ ООД  Уведомление за ИП /30.09.2020 г./

52. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R 13) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)”,гр. Горна Оряховица, ул. „Странджа“ №6, с възложител „ПИМК РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД Уведомление за ИП /30.09.2020 г./

53. ИП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение (R13) и третиране (сотиране, рязане, разглобяване R 13) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)”, гр. Г. Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ №51, с възложител  „ПИМК РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД Уведомление за ИП /30.09.2020 г./

54. ИП за „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на текстилни изделия в сграда, находяща се с поземлен имот №087088 в землището на с. Поповци, общ. Габрово“, с възложител „М-Текс Рециклиране на текстил“ ООД  Уведомление за ИП /09.10.2020 г./

55. ИП за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Елията“, с. Алеково, имот с идентификатор 00237.151.63“, с възложител Община Свищов Уведомление за ИП /13.10.2020 г./

56. ИП за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, с. Овча Могила, имот с идентификатор 53196.91.196“, с възложител Община Свищов Уведомление за ИП /13.10.2020 г./

57. ИП за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, местност „Блатото“, гр. Свищов в имот с идентификатор 65766.703.96“, с възложител Община Свищов Уведомление за ИП /13.10.2020 г./

58. ИП за „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Манастирски трап“, гр. Свищов в имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25“, с възложител Община Свищов  Уведомление за ИП /13.10.2020 г.

59. ИП за „Промяна в количеството на биомасата в смесеното гориво и начина на подаването му за изгаряне в ПГ1 и ПГ3 към ТЕЦ при „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица“, с възложител „Захарни заводи“ АД Уведомление за ИП /19.10.2020 г./

60. ИП за „Изграждане на животновъден обект – птицеферма за 500 броя кокошки“, с възложител ЗП Краси Кръстев  Уведомление за ИП /29.10.2020 г./

61. ИП за „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител ЕТ „Румяна Хинкова“ Уведомление за ИП /03.11.2020 г./

62. ИП за „Разширяване дейността на къща за гости и ферма за животни, чрез изграждане на кланичен пункт с кът за транжиране на собствена продукция в ПИ 288001, находящ се в махала Троенци, с. Табашка, община Севлиево”, с възложител Радослав Пеев Уведомление за ИП /11.11.2020 г./

63. ИП за „Инсталация за производство на компост в поземлени имоти с идентификатори 63673.59.7, 63673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК и КР на с. Ряховците, Община Севлиево, област Габрово “, с възложител„ИНТЕР ЕКО“ ЕООД, гр. София Уведомление за ИП /27.11.2020 г./

64. ИП за „Предприятие за производство на нафтоселитрени взривни вещества“, с възложител „Максам СЕ България“ ЕАД  Уведомление за ИП /03.12.2020 г./

65. ИП за „Изграждане на търговски комплекс „Ритейл парк Горна Оряховица“ в УПИ I, кв. 6 по плана на район „Север“, гр. Горна Оряховица“, с възложител „НОВОТЕХПРОМ“ ООД, гр. Стара Загора Уведомление за ИП /23.12.2020 г./

66. ИП за „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово“, с възложител Община Севлиево Уведомление за ИП /23.12.2020 г./

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015