1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава”
и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир нa
РИОСВ – Велико Търново

На 03 юли 2012 г. РИОСВ – Велико Търново стартира изпълнението на проект за устройство и управление на три резервата след като министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова подписа заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Проектът „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” се финансира по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на Оперативната програма в размер на 304 900,00 лв., от които 259 165,00 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 45 735,00 лв. от държавния бюджет на Република България.

Проектът включва дейности в трите резервата, разположени на територията на общините Елена и Велико Търново, като средствата ще бъдат използвани в три направления:

  • за изграждане на посетителска инфраструктура – изработване и поставяне на информационни табла на границите на резерватите и в близките селища, маркиране на границите, маркиране на посетителска пътека в поддържан резерват „Савчов чаир”;
  • за представяне на резерватите – разработване, отпечатване и разпространение на печатни материали и издания;
  • за планиране и оптимизация на управлението – разработване и актуализиране на планове за управление и противопожарни планове

Проектът трябва да бъде изпълнен в срок до 31 март 2015 г.
Резюме на проекта
Презентация на проекта

За допълнителна информация:
Тел: 062/ 62 03 58
Камелия Джанабетска – координатор на проекта
Милка Асенова – ръководител проектНОВИНИ

Със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (обн. ДВ бр. 61 от 05.08.2016 г.) е утвърден Планът за управление на резерват „Бяла крава“.

Резерватът е изключителна държавна собственост, разположен на площ от 93,4 ха в землището на с. Костел, община Елена. Обявен е през 1968 г. с цел опазване на вековни букови гори, примесени с явор, ясен, шестил.

Планът за управление е разработен по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ с бенефициент РИОСВ – Велико Търново. Той е създаден в изпълнение на изискванията на Закона за защитените територии и в отговор на необходимостта от ефективно, устойчиво и природосъобразно управление на защитената територия. Планът определя норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейности в резервата, възможности за развитие, както и дългосрочни цели и ограничения, свързани с неговото управление. Планът е изготвен от експертен екип на „Географика“ ООД, гр. София.

Продължи четенето -> Утвърден е Планът за управление на резерват „Бяла крава“

Образователен пакетВ изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” № DIR-5113325-9-105 по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, със съдействието на научните и бизнес-среди, РИОСВ – Велико Търново издаде образователен пакет за трите резервата във Великотърновска област, разположени в общините Велико Търново и Елена.

Образователният пакет включва Учебно помагало за учителя, Учебно помагало за ученика, Каталог „Защитени биологични видове в резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” и Мултимедиен диск, комплектовани в рекламна кутия с магнитно затваряне. Предназначен е за подобряване на екологичното образование и възпитание на младите хора с цел опазване и съхраняване на екосистемите и биологичното разнообразие в защитените територии.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново организира тематични срещи за представяне и разпространение на образователен пакет за резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”

Три дипляни представят биологичното разнообразие на резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Хайдушки чукар и „Савчов чаир“. Те са издадени в изпълнение на проектна дейност 3.1 Разработване, отпечатване и разпространение на информационно-образователни материали и издания за резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Хайдушки чукар и „Савчов чаир“. Отразяват потенциала на екосистемите и биологични видове, базиран на напредъка в приложните и научноизследователски области. Насочени са към повишаване информираността на обществеността за биологичното разнообразие в трите защитени територии.

Продължи четенето -> Дипляни представят биологичното разнообразие на резерватите на територията на РИОСВ – Велико Търново

На 21 октомври 2014 г. екип на РИОСВ – Велико Търново извърши проверка на състоянието на изградената посетителска инфраструктура на поддържан резерват „Хайдушки чукар“ в землището на с. Буйновци, община Елена. Проверката установи, че таблата и табелите са в добро състояние, маркировката е видима и ясна.

Изработването и поставянето на четири информационни табла и две предупредителни табели, както и маркирането на границите на резервата са изпълнени в рамките на проект “Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, № DIR-5113325-9-105,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“       

Снимки от проверката 

Това съобщиха от ръководството на РНБ „П. Р. Славейков“ при откриването на събитието на 7 април.

До края на тази година, информационните материали ще бъдат разпространени до всички училища в общините Велико Търново и Елена, заедно с образователния пакет, който подготвя инспекцията, информираха експертите на РИОСВ – Велико Търново.

РИОСВ – Велико Търново организира изложба на тема „Вековните букови гори във Великотърновска област“, посветена на Седмицата на гората 7-13 април 2014 г. Тя ще бъде подредена във фоайето на Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново.

Изложбата ще бъде открита на 7 април, от 11.00 ч. във фоайето на библиотеката и ще продължи до 11 април.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново представя вековните букови гори с изложба

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015