1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-34-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“ с местоположение ПИ 14218.502.431 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово, с възложител „Джи Ауто-2017“ ЕООД /публикувано на 14.06.2024 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-05-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване /ПУП ПР и ПЗ/ за обединяването на ПИ №44793.143.2, ПИ №44793.143.3 и ПИ №44793.143.4 и смяна предназначението на земята на ПИ 44793.143.4 с общо отреждане за  „производствени и складови дейности“, с цел разширение на съществуващата производствено – складова база, местност  „Клена“, с възложител „СИД“ АД/“Мултимес Груп“ ООД /публикувано на 18.06.2024 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-11-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на предприятие за кисело и прясно мляко в ПИ с идентификатор 16376.196.19 в с. Горна Росица, община Севлиево“, с възложител „Агро Ловико“ ЕООД /публикувано на 18.06.2024 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-39-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти втора употреба“, с местоположение ПИ с идентификатор №65766.266.4 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител „Трък Партс“ ЕООД /публикувано на 03.07.2024 г./

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015