1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

УВЕДОМЛЕНИЕ

Дата на публикуване: 12.02.2016 г.

Във връзка с изготвяне на документи, необходими за кандидатстване по проект за отпускане на средства за подобряване на енергийната ефективност на обект – публична държавна собственост (сградата на РИОСВ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68, гр. Велико Търново) по Инвестиционната програма за климата пред Национален доверителен екофонд, предоставям възможност на всяко заинтересовано лице до 17.02.2016 г. (включително) да представи оферта, с посочени конкретни срокове за изпълнение и ценово предложение.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВЕДОМЛЕНИЕ за избор на изпълнители след проведена процедура
чрез публична покана с уникален код 9027300

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че след проведен избор чрез публична покана с уникален код 9027300  в АОП с предмет „Организиране на съвместен обучителен семинар и работна среща по проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, приоритетна ос 2 „Околна среда“ в 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция №1

„Съвместен обучителен семинар на тема „Представяне, работа и разпространение на общо ръководство, наръчник и методология. Използване на специално оборудване за мониторинг на въздух и вода при аварийни ситуации и/или инцидентни замърсявания на околната среда“, и

Обособена позиция №2

„Работна среща на тема „Мониторинг на риска в защитените територии и зони от Европейската мрежа Натура 2000 –
състояние, проблеми и перспективи“,

за изпълнители са избрани:

По позиция 1.: „ПРОНИ“ ЕООД, гр. Габрово, БУЛСТАТ/ЕИК: 107 527 860

По позиция 2.: Сдружение „ПАРТНЬОРИ –ВТ 2010“, гр. Велико Търново, БУЛСТАТ/ЕИК: 176 038 563

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Организиране на съвместен обучителен семинар и работна среща по проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в
трансграничния регион на река Дунав”, изпълняван по
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, приоритетна ос 2 „Околна среда““
в 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция №1

„Съвместен обучителен семинар на тема „Представяне, работа и разпространение на общо ръководство, наръчник и методология.  Използване на специално оборудване за мониторинг на въздух и вода при аварийни ситуации и/или инцидентни замърсявания на околната среда“, и

Обособена позиция №2

 „Работна среща на тема „Мониторинг на риска в защитените територии и зони от Европейската мрежа Натура 2000 – състояние, проблеми и перспективи

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново
ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 15.06.2014 г.
СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 52805.00 лева без ДДС
ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поканата с ID 9027300 е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg и в профила на копувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:00 часа на 28.03.2014 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т. 2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

1. Публична покана с ID 9027300
2. Образци 1-5
3. Образец 6
4. Методика за оценка на офертите
5. Договор за обособена позиция 1 – проект
6. Договор за обособена позиция 2 – проект

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Съобщение


Дата на публикуване: 16.01.2014г.

Във връзка с процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията “машинна бродерия”, рекламни тениски и шапки с технологията “ситопечат” и рекламни химикалки“ по проект “РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО”, Регистрационен номер на проекта УНП BG0713EFF-341-40340 по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“, съгласно Договор № 178 от 15.04.2013 г. РИОСВ – Велико Търново уведомява, че прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с решение № 7 от 16.08.2013 г.

Решение за прекратяване

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана с предмет:
„Изработване и позициониране на реклама от винил и информационна табела“

в изпълнение на проект по проект № УНП BG0713EFF-341-40340
„Регионална промоционална кампания за популяризиране ползите от рибни продукти
на територията на област Габрово“
изпълняван по
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013,
приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“ и съгласно
Договор №178/15.04.2013г.

Дата на публикуване: 06.11.2013г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:СъгласноДоговор №178/15.04.2013г. с ИАРА – София

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:23740 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поканата е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg и в профила на копувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:00 часа на 13.11.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т. 2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

1.Публична покана с ID9021947
2.Методика за оценка на офертите
3.Образци 1-5
4.Образец 6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана с предмет: 

„Регионално изложение „Рибното богатство при изворите на река Янтра““

в изпълнение на проект по проект № УНП BG0713EFF-341-40340

„Регионална промоционална кампания за популяризиране ползите от рибни продукти на
територията на област Габрово“

изпълняван по

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013,

приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“ и съгласно

Договор №178/15.04.2013г.

Дата на публикуване: 05.11.2013г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:СъгласноДоговор №178/15.04.2013г. с ИАРА – София

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:20333 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поканата е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg и в профила на копувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:00 часа на 12.11.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т. 2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

1.Публична покана с ID9021843
2.Методика за оценка на офертите
3.Образци 1-5
4.Образец 6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана с предмет:
„Провеждане на празници на рибата в Габровска област“
в изпълнение на проект по проект № УНП BG0713EFF-341-40340
„Регионална промоционална кампания за популяризиране ползите от рибни продукти
на територията на област Габрово“
изпълняван по
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013,
приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“ и съгласно Договор №178/15.04.2013г.

Дата на публикуване: 04.11.2013г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:Съгласно Договор №178/15.04.2013г. с ИАРА – София

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:46 350,00 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поканата с ID 9021833 е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg и в профила на копувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:00 часа на 11.11.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т. 2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

1.Публична покана с ID9021833
2.Методика за оценка на офертите
3.Образци 1-5
4.Образец 6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Съобщение

На 17.10.2013г. от 9:00 часа в административната сграда на РИОСВ Велико Търново, гр. Велико Търново, на основание Заповед № 06-ОПРСР от 23.09.2013г. на директора на РИОСВ Велико Търново ще се проведе заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет : „Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията “машинна бродерия”, рекламни тениски и шапки с технологията “ситопечат” и рекламни химикалки” по проект “РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ”, Регистрационен номер на проекта УНП BG0713EFF-341-40340, съгласно Договор № 178/15.04.2013 г. между РИОСВ – Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за програмен период  2007 -2013 г.

На заседанието, комисията  ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана с предмет:
„Провеждане на посещение с учебна цел по проект

“Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в
трансграничния регион на река Дунав” по
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

в изпълнение на стратегическия проект
“Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в
трансграничния регион на река Дунав”, акроним “РИСК”,
референтен № 2s-2.2-1, MIS ETC Code 166
по приоритетна ос 2 „Околна среда“ съгласно
Договор за субсидия от ЕФРР № 45061/09.06.2011г.

Дата на публикуване: 24.09.2013г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:1 месец след подписване на договора

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:29337,00 лева

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поканата е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg и в профила на копувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:30 часа на 01.10.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т. 2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

1. Публична покана
2. Методика за оценка
3. Образци 1-5
4. Образец 6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ: „Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията „машинна бродерия“, рекламни тениски и шапки с технологията „ситопечат“ и рекламни химикалки”

В изпълнение на проект “РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ”, Регистрационен номер на проекта УНП BG0713EFF-341-40340 по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“, съгласно Договор № 178 от 15.04.2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 8 месеца след сключване на договора

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 97800.00 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Краен срок за изтегляне на тръжна документация: до 16:00 часа на 13.09.2013 г. Същата е публикувана и в профила на купувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 16:00 часа на 20.09.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т.2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

4. Дата, час и място на отваряне на пликовете с оферти: 23.09.2013 г. от 11:00 часа в заседателна зала на РИОСВ-Велико Търново.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

1. Решение с ID 556229
2. Обявление
3. Документация

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Съобщение

Във връзка с процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията “машинна бродерия”, рекламни тениски и шапки с технологията “ситопечат” и рекламни химикалки” по проект “РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ”, Регистрационен номер на проекта УНП BG0713EFF-341-40340 по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“, съгласно Договор № 178 от 15.04.2013 г. РИОСВ – Велико Търново уведомява, че прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с решение № 5 от 26.07.2013 г.

Решение за прекратяване

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана с предмет: 

„Изработване и публикуване на печатни материали –  рекламни брошури, книга с рецепти „Рибна трапеза“, плакати, листовки“
в изпълнение на проект по проект № УНП BG0713EFF-341-40340

“РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО”
изпълняван по

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013,
приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“ и съгласно
Договор №178/15.04.2013г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 05.06.2014 год. или в случай на неприключили дейности по проекта до 15.06.2014 год., срокът на договора се удължава до датата на приключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №178/15.04.2013 год. (Договорът влиза в сила от датата на подписване на Анекс към Договор № 178/15.04.2013 г. между РИОСВ – Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури съгласно чл. 28, ал. 8 от Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.)

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 65150.00 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поканата с ID9018202 е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg и в профила на копувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 16:00 часа на 08.08.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т. 2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

1.Публична покана с ID9018202
2.Приложение 1 – Техническо задание
4.Приложение 2 – Методика за оценка на офертите
5.Приложение 3 – Договор – проект
6.Образци 1-5
7.Образец 6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ: „Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията „машинна бродерия“, рекламни тениски и шапки с технологията „ситопечат“ и рекламни химикалки”

В изпълнение на проект “РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ”, Регистрационен номер на проекта УНП BG0713EFF-341-40340 по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“, съгласно Договор № 178 от 15.04.2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 30.09.2013 г.

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 97800.00 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 16:00 часа на 06.08.2013 г. Същата е публикувана и в профила на купувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 16:00 часа на 13.08.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т.2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

4. Дата, час и място на отваряне на пликовете с оферти: 14.08.2013 г. от 10:00 часа в заседателна зала на РИОСВ-Велико Търново.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

1. Решение
2. Обявление
3. Документация

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публична покана с предмет:  „Стратегическо планиране за управление на резерват „Бяла крава” и поддържан резерват „Савчов чаир”“ в изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” № DIR-5113325-9-105 финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 31.12.2013 г.

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 60000.00 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поканата с ID9017296  е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg и в профила на копувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 16:00 часа на 12.07.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т. 2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

Документация-съдържание
1.Публична покана с ID9017296
2.Задание за Резерват „Бяла крава“
3.Задание за Резерват „Савчов чаир“
4.Приложение 1 – методика
5.Приложение 2 – договор – проект
6.Образци 1-5
7.Образец 6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВЕДОМЛЕНИЕ

За избор на изпълнител след проведена процедура чрез публична покана

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че след проведен избор чрез публична покана с уникален код ID 9013118 в АОП с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ И ОБЩОГЕОГРАФСКИ КАРТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТ „БЯЛА КРАВА” И ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ „ХАЙДУШКИ ЧУКАР” И „САВЧОВ ЧАИР”” в изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, № DIR-5113325-9-105 финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за изпълнител е избран „Геоконсулт-България“ ЕООД, гр. София.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Съобщение

Във връзка с процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ И ОБЩОГЕОГРАФСКИ КАРТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТ „БЯЛА КРАВА” И ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ „ХАЙДУШКИ ЧУКАР” И „САВЧОВ ЧАИР”” по проект DIR-5113325-9-105 Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите № РД–523/02.07.2012 г., одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

РИОСВ – Велико Търново уведомява участниците подали оферти за датата, часа и мястото на отваряне на пликовете с оферти: 26.03.2013 г. от 13:00 часа в Информационния център на РИОСВ Велико Търново, ул. ‘Никола Габровски“ 68, гр. Велико Търново.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Публична покана с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ И ОБЩОГЕОГРАФСКИ КАРТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТ „БЯЛА КРАВА” И ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ „ХАЙДУШКИ ЧУКАР” И „САВЧОВ ЧАИР”” в изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, № DIR-5113325-9-105 финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 30.06.2013 г.

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 30000.00 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Поканата с ID9013118  е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg и на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 16:00 часа на 22.03.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т. 2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

1.Публична покана с ID9013118

2. Документация

3. Проект на договор

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ ”

В изпълнение на проект “СЪВМЕСТЕН МОНИТОРИНГ НА РИСКА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ  СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА РЕКА ДУНАВ” MIS ETC Code 166
Референтен № 2s-2.2-1. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013, съгласно  Договор за субсидия от ЕФРР № 45061 от 09.06.2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 31.12.2013 г.

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:  94200.00 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 16:00 часа на 04.03.2013 г. Същата е публикувана и на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 16:00 часа на 11.03.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т.2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

4. Дата, час и място на отваряне на пликовете с оферти: 14.03.2013 г. от 14:00 часа в заседателна зала на РИОСВ Велико Търново.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015