1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез две нови водовземни съоръжения за поливане на овощни градини върху имоти 062028, 062013, 062029, 062023 в местност „Сипавица“ в землището на с. Столът, общ. Севлиево, с възложител „СИАГРОН“ ЕООД, гр. София /отг. на 03.01.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Създаване на насаждения от малини, ограждане на ПИ№032007 и ПИ№032016, капково напояване, изграждане на резервоар за вода, помпено-филтърен блок за поливната система и закупуване на земеделска техника“ с местоположение – ПИ№032007 и ПИ№032016 в землището на с. Климентово, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „СИКОНКО АГРИЯ“ АД, гр. София /отг. на 06.01.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Стопанска постройка за обработка и съхранение на охлюви и временно съхранение на плодове“ в УПИ III – 1118 в с. Градище, общ. Севлиево; „Овощна ябълкова градина“ в ПИ№112002, в землището на с. Малки Вършец, общ.Севлиево, „Поливна система за капково напояване на овощна ябълкова градина“ в ПИ№112002 в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево и Изграждане на огради около УПИ III – 1118 в с. Градище, общ. Севлиево; около ПИ№030121 в с. Градище, общ. Севлиево; около ПИ№112002 е в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево“ с местоположение – ПИ№112002 в землището на с. Малки Вършец, общ. Севлиево, УПИ III – 1118 в с. Градище, общ. Севлиево и ПИ№030121 в с. Градище, общ. Севлиево, с възложител ЗП Пламен Петров  /отг. на 09.01.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на котелна сграда за осигуряване локално топлоподаване за производствени помещения на  площадка Белица“ , в ПИ№000257 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна, с възложител „ЕМКО” ЕООД , гр. София  /отг. на 26.01.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройване на съществуващ склад, с цел временно съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност и други агрохимични отпадъци съдържащи опасни вещества с изтекъл срок на годност”, в ПИ №000269, землище с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, с възложител „ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД, гр. Добрич /отг. на 27.01.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на тунелна пещ №4 FFC от 32 т/24 часа на 47,5 т/24 часа и демонтаж и извеждане от експлоатация на шатълна пещ №9 FFC“ с местоположение –имот с идентификатор 65927.505.191 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево площадка “Завод за производство на санитарна керамика” при „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД, с възложител  „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД, гр. Севлиево  /отг. на 31.01.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на складови помещения в цех за производство на плочи от експандиран пенополистирол”, в УПИ XV, кв. 43 в ИПЗ на гр. Горна Оряховица, с възложител  „КУПРО-94“ ООД,  гр. Горна Оряховица /отг. на 01.02.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ , което ще се реализира в урегулиран поземлен имот УПИ V, кв. 13а, по плана на гр. Габрово, с възложител „ДЖОНИ БИ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Габрово /отг. на 06.02.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „ПУП – план за застрояване за УПИ VIII, кв. 6 по регулационния план на село Славейково или за ПИ с идентификатор 66977.501.9526 по КК и КР на с. Славейково, община Дряново, област Габрово“, с   възложител Мирослав Пенчев /отг. на 13.02.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аперитив”, в ПИ №258014, землище гр. Лясковец, общ. Лясковец, с възложител „АРМАКО” АД, гр. София /отг. на 14.02.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Видима, с цел напояване на насаждения от боровинки чрез локална система за капково напояване“, което ще се реализира в  поземлени имоти №121022 и №121023, находящи се в землището на с. Градница, с ЕКАТТЕ 17857, община Севлиево, област Габрово, с възложител „АКАД АГРОПОЙНТ“ ЕООД, гр. Павликени  /отг. на 23.02.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Особено право на ползване върху обект Язовир „Павел-2“, с възложител „ЕРАТО АГРО“ ООД, гр. Добрич /отг. на 07.03.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение„Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните  тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. Ряховски ливади)“, с местоположение: – подобект 1 – Трасе на довеждащ водопровод с начало ново отклонение от съществуващ водопровод към яз. „Ряховски ливади“ (попада в имот с идентификатор № 63673.0.88 по КВС в землището на с. Ряховците, с ЕКАТТЕ 63673, община Севлиево, област Габрово), до СОЗ, пояс I на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземните тела на съществуващите шахтови кладенци, които обхващат имоти със следните идентификатори – 65927.64.10, 65927.64.35, 65927.63.1,65927.61.250, 65927.61.24, 65927.61.249, 65927.65.29, 65927.59.140, 65927.59.100, 65927.59.137, 65927.59.67, в землището на гр. Севлиево, община Севлиево; – подобект 2 – СОЗ, пояс I на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземните тела на съществуващите шахтови кладенци попадат в имоти  със следните идентификатори – 65927.59.124, 65927.59.126, 65927.59.130, 65927.59.131, 65927.59.12, 65927.59.128, 65927.59.11, 65927.59.25, 65927.59.67, 65927.59.34, 65927.59.35, 65927.59.133, 65927.59.125, 65927.59.129, 65927.59.16, 65927.59.17, 65927.59.18, 65927.59.19, 65927.59.21, 65927.59.22, 65927.59.23, 65927.59.23, 65927.59.24, 65927.59.26, 65927.59.27, 65927.59.28, 65927.59.29, 65927.59.30, 65927.59.31, 65927.59.33, 65927.59.36, 65927.59.37, 65927.59.45, 65927.59.46, 65927.59.57, 65927.59.68 от землището на гр. Севлиево, община Севлиево.  Възложител „БЯЛА“ ЕООД, гр. Севлиево /отг. на 09.03.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица“, което ще се реализира в  поземлен имот 255155 в землището на гр. Долна Оряховица, ЕКАТТЕ 22232, община Горна Оряховица, с възложител ЕТ „ЖИНТ – ЖИВКА ПАВЛЕВА“, гр. Долна Оряховица  /отг. на 13.03.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изготвяне на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на два имота земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище“ и „нива“ – ПИ №14218.58.510 и ПИ №14218.58.514 и обединяването им с ПИ №14218.58.515 в землището на гр. Габрово, община Габрово, с цел разширяване на съществуваща производствена площадка в ПИ 14218.58.515“, с възложител „ТАНДЕМ – В“ ООД, гр. София    /отг. на 14.03.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план за застрояване с обхват ПИ 328008 – за винарна и 328007 – нива в землището на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново“, с възложител Генчо Станев /отг. на 15.03.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение  „Площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци“, което ще се реализира в УПИ I, кв. 1 по плана на гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово, с възложител Община Трявна /отг. на 12.04.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла“ с местоположение УПИ II-931 и УПИ III-931, кв.103, с. Михалци, общ. Павликени, с възложител „НИЯ ХЕРБС” ООД, гр. Павликени  /отг. на 19.04.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, метални опаковки, хартиени опаковки, пластмасови опаковки и ИУМПС“, което ще се реализира  в УПИ V в кв. 563, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Манов“ № 28, с възложител „ИВЕТ ТРАНСКОМЕРС“ ЕООД, гр. Велико Търново  /отг. на 28.04.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Реконструкция и модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на топлолюбиви видове риба“, с местоположение язовир в ПИ № 000630 в землището на с. Драгижево, ЕКАТТЕ 23217, община Лясковец и  ПИ № 000391 в землището на с. Мерданя, ЕКАТТЕ 47826, община Лясковец, с възложител ЕТ “ДОДУРОВ- ЦАНИ ДОДУРОВ“, гр. Лясковец,  /отг. на 09.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – Садкова инсталация и брегова база за отглеждане и подажба на риба „Видеосат КД“ в акваторията на яз. ПИ № 000070, разположено в землището на гр. Долна Оряховица, ЕКАТТЕ 22232, общ. Горна Оряховица, с възложител „ВИДЕОСАТ КД“ ЕООД, гр. Долна Оряховица  /отг. на 09.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс, складове за промишлени стоки и трафопост“, с местоположение поземлен имот с идентификатор №14218.35.584 по КК на гр. Габрово, с възложител „ПАРОС“ ООД, гр. Габрово /отг. на 09.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Ползване на воден обект с цел спортен риболов“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори №10447.30.23 и №10447.30.22 в землището на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с възложител СВЕТА ГОРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД, гр. Горна Оряховица /отг. на 09.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ асфалтосмесител и монтиране на същото място на мобилна асфалтова база в поземлен имот №301001, парцел №1 от масив №301 по картата на възстановената собственост на с. Лесичери, община Павликени, област Велико Търново с ЕКАТТЕ 43356 (същият, собственост на ПК „Агрострой“ – гр. Велико Търново“),  с възложител ПК АГРОСТРОЙ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, гр. Велико Търново /отг. на 09.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на басейново стопанство за развъждане на риба, както и на прилежащата инфраструктура – рибарник“, находящ се в поземлени имоти №000177, №000145 и №000178 в землището на с. Никюп с ЕКАТТЕ 51740, община Велико Търново, с възложител „АКВА 47“ ЕООД, гр. Велико търново /отг. на 12.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за извършване на дейности по разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти за повторна употреба“, с местоположение  поземлен имот №7005, за който е отреден УПИ XX, кв. 6, в землището на гр. Горна Оряховица, с възложител „СПРИНТАУТО 96“ ЕООД, гр. Горна Оряховица  /отг. на 12.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета за отглеждане на бройлери от 40 200 на 76 928 броя“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 12869.100.1, в землище на с. Вързулица, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с възложител „АГРО АЛЕКСАНДРА“ ООД, с. Вързулица, общ. Полски Тръмбеш /отг. на 17.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с 13120 места с местоположение – ПИ№160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, с възложител „МАР-КРАФТ“ ООД, гр. София /отг. на 18.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Специализиран проект ПУП – ПЗ (План за застрояване), Възстановяване  и  рекултивация на нарушена територия –  депо за битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, Община Елена“ и „Работно проектиране за обект закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Поп Сотиров гроб“, община Елена, с възложител Община Елена /отг. на 18.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо рибно стопанство“ с местоположение поземлени имоти с № 316001 и № 000317 с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, с възложител „РУСАЛКА ВТ“ АД, гр. София  /отг. на 19.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо рибно стопанство“ с местоположение поземлен имот № 316002, с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, с възложител „РОЯЛ ФИШ“ ООД, гр. Пловдив  /отг. на 19.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Смяна предназначението на съществуваща сграда с начин на трайно ползване „сграда за обеществено хранене“ в производствен, складов обект „Предприятие за производство на бои, лакове, разредители, индустриални покрития и системи за антикорозионна защита“, с местоположение поземлен имот с идентификатор №14218.528.442.1 по КК и КР на гр. Габрово, с възложител „БУЛБИОКЕМ“ ЕООД, гр. Габрово /отг. на 23.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на животновъден комплекс във ферма за отглеждане и угояване на патици мюлари с капацитет 39 000 броя“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 68708.151.1, в землището на с. Стамболово, община Павликени , с възложител „ПАПАСЕТ“ ЕООД, с. Горски извор, общ. Димитровград /отг. на 29.05.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на автосервиз, площадка за разкомплектоване на автомобили и склад за дървен материал в ПИ с проектен идентификатор 65927.72.93 в землището на гр. Севлиево, представляващ част от ПИ 65927.72.91 по кадастралната карта на гр. Севлиево, както и на постройки за съхранение на селскостопанска продукция, техника и инвентар в ПИ с проектен идентификатор 65927.72.92 в землището на гр. Севлиево, представляващ част от ПИ 65927.72.91 по кадастралната карта на гр. Севлиево“, с възложител ЦВЕТОМИР  ХИНКОВ  /отг. на 01.06.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Утвърждаване на площадка за временно ползване на земеделска земя за паркинг“ с местоположение ПИ 83123.58.43 в местност „Гробищата“, землище на с. Шереметя, ЕКАТТЕ 83123, с възложител ПЕТЬО СТОЯНОВ /отг. на 02.06.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Внедряване на междинно звено в предприятие за съхранение и обработка на кожи и вълна  – звено за топене на животински мазнини за технически цели ”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 14218.502.554 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, с възложител „ИНИМА“ ООД, гр. Габрово /отг. на 02.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение ”Разпределителен газопровод в извън урбанизираната територия на землище гр. Габрово за захранване на ПИ 14218.22.94”, с възложител „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” – ЕАД, гр. София /отг. на 02.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни в имот с идентификатор 65927.40.69 по КККР на гр. Севлиево“, с възложител „БАБИНИ ХРАНИ“ ЕООД, гр. Велико Търново /отг. на 06.06.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване, препакетиране, сортиране на опасни отпадъци и техните огледални кодове”, в имот с идентификатор 30962.110.1 в землището на гр. Златарица, община Златарица, “, с възложител “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД , гр. София  /отг. на 14.06.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали (варовици) от находище „Шереметя-Север“, с местоположение в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, с възложител “ПЪТНИСТРОЕЖИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, гр. Велико Търново /отг. на 14.06.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на модерно производствено предприятие – кланица за свине и ЕПЖ с транжорна“ в УПИ IV, кв. 5 по плана на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с възложител „СММ МИЙТ“ ООД, гр. Нови Искър /отг. на 19.07.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“ с местоположение – в ПИ№81904.28.113.7, землище Чарково, община Габрово, с възложител “ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Габрово /отг. на 25.07.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,300 до км 540,300“, с възложител ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ”, гр. Велико Търново /отг. на 26.07.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за производство на етерично-маслени култури“, в УПИ I, кв.146, по плана на гр. Стражица, общ. Стражица, с възложител „ЕС ЛЕНД“ ЕООД, гр. София /отг. на 26.07.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр.Стражица, обл. Велико Търново“ с местоположение – ПИ №126015 в землището на гр. Стражица, с възложител ОБЩИНА СТРАЖИЦА /отг. на 01.08.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери в имот с № 332034 в землището на гр. Павликени, ЕКАТТЕ 55052, общ. Павликени, обл. Велико Търново, с възложител „ДИМА ЧИКЪН“ ЕООД  /отг. на 01.08.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Преустройство на цех за месопреработка в цех за производство на хранителни добавки“ в УПИ I, кв. 159 по плана на гр. Севлиево“, с възложител Драгомир Балкански /отг. на 04.08.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение Замяна на съществуващи съоръжения за закаляване с инсталация за термична обработка, базирана на автоматична вакуумна пещ за закаляване в масло, окомплектована със съоръжение за почистване; Замяна на съществуващи съоръжения за отгряване и отпускане с нова камерна пещ за отвръщане; Замяна на съществуващи съоръжения за оксидиране с нова автоматична линия за оксидиране; Замяна на съществуваща осветителна инсталация в производствен корпус № 3 с нова осветителна инсталация; Изграждане на два броя инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от два броя съществуващи компресори и използване на утилизираната топлина за подгряване на битова гореща вода за собствени нужди“, което ще се реализира в УПИ II-8148, 8148ª, 8185, в кв.39 по плана на град Габрово, община Габрово, с възложител „ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Габрово /отг. на 10.08.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Напояване на 115 дка овощна градина в землището на с. Бяла река, община Велико Търново“, което ще се реализира в масив 36, в землището на с. Бяла река, ЕКАТТЕ 07661, община Сухиндол, област Велико Търново, с възложител „СОФАГРО“ ЕООД, гр. София /отг. на 01.09.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение  (ИП) „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла“, което ще се реализира в поземлен имот №098009, в землището на с. Блъсковци, с ЕКАТТЕ 04460, община Елена, с възложител „ПАН АГРО 2016“ ООД, гр. Стара Загора  /отг. на 12.09.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение  (ИП) „Изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.703.49 по КК и КР на землището на гр. Свищов и урегулиран поземлен имот (УПИ) I, в ЗИЗ, гр. Свищов, представляващ ПИ 65766.703.10 по КК и КР на землището на гр. Свищов за обединяване на двата имота, поставяне на границите на новия УПИ съобразно имотните граници на ПИ 65766.703.49 и ПИ 65766.703.10 по КК и КР на землището на гр. Свищов, отреждане на новия УПИ за „претоварна станция” и установяване на нов устройствен режим и нормиране с пределно допустими устройствени показатели, съобразно начина и характера на бъдещото застрояване“, с възложител Община Свищов  /отг. на 15.09.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра с дневен капацитет до 1 000 литра сурово мляко”, което ще се реализира в УПИ II-264, кв. 33 по плана на с. Горско Калугерово, община Сухиндол, с възложител „ЕКОПРОДУКТ 95“ ЕООД  /отг. на 20.09.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Преработка на отпадъци от маталургията с код: 10.04.01* (шлаки от първия и втория етап на производство) и 10.04.02* (дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство) чрез механична и топлинна обработка” с местоположение – сграда с идентификатор 65766.703.51.7 по КК и КР на гр. Свищов, с възложител „Ресайкъл компани  ЕООД“ гр. Свищов   /отг. на 28.09.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот №001356 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), оползотворяване и временно съхранение на строителни отпадъци“, с възложител ОБЩИНА ЕЛЕНА   /отг. на 28.09.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначение на земеделска земя с цел „Изграждане млекопреработвателно предприятие”, с местоположение ПИ №080021 в землището н а с. Кметовци, общ. Габрово, с възложител Мартин Ангелов  /отг. на 09.10.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане, реконструкция и оборудване на цех за преработка на кисело и прясно мляко в ПИ №196019, находящ се в землището на с. Горна Росица, община Севлиево”, с възложител „ФЕРМА ГОРНА РОСИЦА” ЕООД  с. Горна Росица, общ. Севлиево /отг. на 13.10.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект р. Дунав с цел изземане на наносни отложения от км 547.800 до км 547.200“, с възложител “ДРАГАЖЕН ФЛОТ-ИСТЪР” АД гр. Свищов /отг. на 16.10.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна на функционалното предназначение и отреждането на ПИ с идентификатор 14218.337.194 по КК на гр. Габрово – разширение на площадката на УПИ V от кв. 36 по плана на гр. Габрово, кв. Етъра от „жилищно строителство и обществено обслужване“ за „производство на билкови екстракти и складова дейност, свързана с производството“, с възложител „ИМОР“ ЕООД гр. Варна /отг. на 31.10.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение “Добив на варовици от находище „МИНГЕМАР“, което попaда в землището на с. Балван, общ. Велико Търново, в имоти с идентификатори 02364.30.22 и 02364.30.23, с възложител “МИНГЕМАР” ЕООД, гр. Благоевград /отг. на 17.11.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) №200003 в землището на с. Столът, община Севлиево, с цел изграждане на паркинг и трафопост“, с възложител „Бългериан интернешънъл бизнес“ ООД гр. Габрово /отг. на 17.11.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за смяна предназначението на ПИ №10447.16.132 в „За обществено обслужване и производствено – складови дейности“ и определяне на застроителните му параметри“, с местоположение в местността „Козлуджа“, гр. Велико Търново, с възложител „Бизнес център Велико Търново“ ЕООД гр. Велико Търново /отг. на 04.12.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на спортно – рекреационно селище“, което ще се реализира в поземлени имоти №062105, 062062, 062081, 062068 и 062069 в землището на с. Илаков рът, община Елена, с възложител „БИ ЕН ДЖЕЙ ПАРТНЕРС“ ЕООД гр. Велико Търново /отг. на 08.12.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща площадка за събиране и балиране на хартия и пластмаса със следните дейности – събиране, временно съхраняване и транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци (черни и цветни метали) и предварително третиране (демонтиране, разглобяване) на излязло от употреба електричество и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, което ще се реализира в ПИ №65927.501.3465 в землището гр. Севлиево, област Габрово, с възложител „ЕКО-ВИЕТ“ ООД гр. Севлиево /отг. на 08.12.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Провеждане на открит добив и първична преработка на строителни материали – варовици от находище „Чуката“, разположено в землището на с. Русаля, Община Велико Търново, Област Велико Търново“, с възложител „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 20.12.2017 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение „Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“ с местоположение – в ПИ№81904.28.113, землище Чарково, община Габрово, с възложител “ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, с. Чарково, община Габрово /отг. на 22.12.2017 г./

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015