1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

За тази информация преди 2013 г. моля посетете стария ни сайт: http://www.old.riosvt.org/dokladi.html

2022 г.

В срок 30 дни, считано от 24.11.2022 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2021 г.

Картен материал на Общ устройствен план на община Горна Оряховица – предварителен проект (устройствено зониране)

В срок 30 дни, считано от 25.08.2021 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

2018 г.

В срок 30 дни, считано от 11.10.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по внесената информация.

Картен материал на Общ устройствен план на община Златарица – предварителен проект (устройствено зониране)

В срок 30 дни, считано от 07.08.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони за опазване на дивите птици на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Свищов“

Картен материал на Общ устройствен план на община Свищов – предварителен проект (устройствено зониране)

В срок 30 дни, считано от 19.02.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2017 г.

 • Допълнен Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона BG0000233 „Студена река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на инвестиционно предложение Залесяване на имоти с 000095, 000096 и 000097 в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов

В срок 30 дни, считано от 30.12.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000231 „Беленска гора“, BG0000233 „Студена река“, BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002070 „Рибарници Хаджидимитрово“ за опазване на дивите птици на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш“

Картен материал на Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш – предварителен проект (устройствено зониране)

В срок 30 дни, считано от 04.09.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ и BG0000609 „Река Росица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Сухиндол“

Картен материал на Общ устройствен план на община Сухиндол – предварителен проект (устройствено зониране)

В срок 30 дни, считано от 03.07.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000213 „Търновски височини“, BG0000279 „Стара река“, BG0000280 „Златаришка река“ и BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лясковец“

В срок 30 дни, считано от 23.05.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2016 г.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000399 „Българка“ за опазване на дивите птици и BG0000399 „Българка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина (трайно насаждение) в ПИ №094225 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна“

В срок 30 дни, считано от 09.12.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“, BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елена“

Обяснителна записка на Общ устройствен план на община Елена – предварителен проект; Картен материал на Общ устройствен план на община Елена – предварителен проект (устройствено зониране)

В срок 30 дни, считано от 15.09.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000190 „Витата стена“, BG0000263 „Скалско“, BG0000275 „Язовир Стамболийски“, BG0000615 „Деветашко плато“, BG0000616 „Микре“, BG0000618 „Видима“, BG0000494 „Централен Балкан“,  BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000494 „Централен Балкан“, BG0002102 „Деветашко плато“, BG0002110 „Априлци“, BG0002111 „Велчево“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Севлиево“

Обяснителна записка на Общ устройствен план на община Севлиево – предварителен проект

В срок 30 дни, считано от 29.08.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000216 „Емен“, BG0000233 „Студена река“, BG0000239 „Обнова – Караман дол“ и BG0000609 „Река Росица“ на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Павликени“

В срок 30 дни, считано от 02.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“, BG0000281 „Река Белица“, BG0000282 „Дряновска река“ и BG0000399 „Българка“ (по директивите за местообитанията и птиците) на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Трявна“

Картен материал на Общ устройствен план на община Трявна – предварителен проект (устройствено зониране)

В срок 30 дни, считано от 13.05.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2015 г.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона BG0000618 „Видима“ на инвестиционно предложение „Разширение на площадка за асфалтова база за склад за инертни материали, обслужващо хале и административно-битови и лабораторни помещения“

В срок 30 дни, считано от 17.07.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 • Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0000231 „Беленска гора“, BG0000279 „Стара река“, BG0000432 „Голяма река“ и BG0000610 „Река Янтра“ на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Стражица“

Картен материал на Общ устройствен план на община Стражица – предварителен проект (устройствено зониране) Част 1, Част 2

В срок 30 дни, считано от 28.09.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015